Bioenergi i Danmark

Bioenergi udgør omkring 2/3 af Danmarks samlede forbrug af vedvarende energi. Mange former for biomasse kan anvendes til energi. Nogle biomasser er vegetabilske f.eks. halm, træ og alger. Andre biomasser er animalske f.eks. husdyrgødning og fedt fra dyr. Biomasse kan brændes direkte eller forarbejdes til forskellige former for brændsler f.eks. træpiller, biogas eller flydende biobrændstoffer. Mange kraftvarmeværker har omstillet fra fossile brændsler til biomasse, og produktionen af biogas er i kraftig vækst. Energistyrelsen arbejder med støtte, love og regler for brug af bioenergi.

Forskellig brug af bioenergi

  1. Forbrænding: Danske kraftvarmeværker og private fyringsanlæg afbrænder forarbejdet og uforarbejdet biomasse i store kedler til produktion af el, varme eller begge dele.
  2. Forgasning: Termisk forgasning er opvarmning af biomasse ved underskud af ilt. Biomassen bliver omsat til brændbare gasser, der kan afbrændes eller opgraderes. 
  3. Biogas: Biogas bliver fremstillet under iltfri udrådning af organiske rest- og affaldsprodukter og er en metanholdig gas, der kan opgraderes og erstatte brugen af fossil naturgas. 
  4. Flydende biobrændstoffer: Biomasse kan bruges til at producere flydende biobrændstoffer, som kan iblandes benzin og diesel. Bioethanol produceres gennem fermentering og destillering af biomasse, og biodiesel produceres ved forarbejdning af vegetabilske olier.

Bioenergi - en central brik i den grønne omstilling

De fleste former for vedvarende energi er fluktuerende energikilder som sol og vind, hvor produktionen afhænger af vejret. Disse energikilder kan ikke lagres, men det kan biomasse. Bioenergi spiller derfor en vigtig stabiliserende rolle i et energisystem med en meget høj andel vedvarende energi. 

Energistyrelsen bidrager til at belyse de forskellige roller, bioenergien kan spille i et fremtidigt vedvarende energisystem, bl.a. gennem opstilling af energiscenarier, der beskriver, hvordan vi kan få dækket vores energibehov med vedvarende energi, herunder forskellige mængder bioenergi. 

Mængden af tilgængelig biomasse i Danmark bliver kun delvist udnyttet i dag, og det betyder, at der fortsat er et potentiale for at bruge mere dansk biomasse i energiforsyningen. Samtidig importeres store mængder af biomasse, især i form af træpiller.

Bioenergi er blevet fremmet med tilskud

Bioenergi fremmes gennem tilskud og afgiftsfritagelse. Kraftværker modtager pristillæg, når biomasse bruges til elproduktion, og bioenergi er som regel fritaget for energi- og CO2-afgifter. 

Tilskud til biogas afhænger af, hvad gassen anvendes til. Tilskudsordningerne til el-produktion på biomasse og til biogas er lukket for nye støttemodtagere, men det er besluttet at gennemføre et udbud af støtte til VE-gas herunder biogas.

Energistyrelsen har ansvar for regler om tilskud til bioenergi og for udbetaling af pristillæg. Skatteministeriet har ansvar for reglerne om afgifter.

Læs mere om tilskud til biogas

Er bioenergi bæredygtig?

Brug af bioenergi påvirker det globale kulstofkredsløb og dermed også mængden af drivhusgasser i atmosfæren. Samspillet er komplekst. Bioenergi kan spare atmosfæren for drivhusgasser fra fossil energi. Produktion af biogas fra husdyrgødning kan reducere udledningen af drivhusgas fra husdyrgødning i landbruget. Men brug af bioenergi udleder også CO2 og kan give anledning til en betydelig udledning, hvis f.eks. gammel skov, som har udgjort et stort kulstoflager, fældes. Brug af bioenergi kan desuden have konsekvenser for biodiversitet, miljø og sociale forhold, hvilket er vigtige parametre i forhold til biomassens bæredygtighed.

Dansk Energi og Dansk Fjernvarme har siden 2014 haft en brancheaftale, som skal sikre bæredygtig brug af træpiller og træflis i Danmark.

Der stilles i dag bæredygtighedskrav til biobrændstoffer . Der er loft for brug af energiafgrøder til biogas.

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgik den 2. oktober 2020 en aftale om at stille lovkrav til den træbiomasse, der bruges til at producere varme og el i Danmark. Det reviderede EU-direktiv for vedvarende energi (VE II) kræver, at medlemslandene stiller krav til bæredygtigheden af den biomasse, der anvendes til energi, hvis den skal kunne anses for vedvarende energi.

Direktivet og den politiske aftale betyder, at nye lovkrav til bæredygtighed af biomasse træder i kraft 30. juni 2021.

Opgørelsesregler for CO2-emissioner 

Danmark opgør og rapporterer om drivhusgasudledninger ifølge regler fastsat af International Panel on Climate Change (IPCC).

Læs mere i Faktaark om opgørelses- og regnskabsregler for CO2-emissioner fra brug af bioenergi

Analyser af bioenergi

Energistyrelsen har udarbejdet flere analyser om biomasse og bioenergiens rolle i den fremtidige energiforsyning.

Læs biomasseanalyse fra 2020

Læs mere om energiafgrøder i biogas

Læs bioenergianalysen fra 2014

Mere om Bioenergi