Bioenergi i Danmark

Bioenergi udgør næsten 2/3 af Danmarks samlede forbrug af vedvarende energi. Vi har gennem en årrække brugt mere og mere bioenergi og mange kraftværker har omstillet fra fossil energi til træpiller, flis eller halm. Biogasproduktionen er også i kraftig vækst.

Bioenergi i flere former 

Bioenergi er den energi, der er lagret i organisk stof eller biomasse. Energien stammer fra sollys, som planter udnytter, når de vokser. Biomassen kan brændes direkte eller forarbejdes til forskellige former for brændsler f.eks. træpiller, biogas eller bioethanol. Mange former for biomasse kan anvendes til energi. Nogle biomasser er vegetabilske f.eks. halm, træ og alger. Andre biomasser er animalske f.eks. husdyrgødning og fedt fra dyr.

Forskellig brug af bioenergi

  1. Forbrænding: Danske kraftvarmeværker afbrænder forarbejdet og uforarbejdet biomasse i store kedler til produktion af el og varme.
  2. Forgasning: Termisk forgasning er opvarmning af biomasse ved underskud af ilt. Biomassen bliver omsat til brændbare gasser, der kan afbrændes eller opgraderes. 
  3. Biogas: Biogas bliver fremstillet under iltfri udrådning af organiske rest- og affaldsprodukter og er en metanholdig gas, der kan opgraderes og erstatte brugen af naturgas. 
  4. Flydende biobrændstoffer: Biomasse kan bruges til at producere flydende biobrændstoffer, som er et alternativ til benzin og diesel. Bioethanol produceres gennem fermentering og destillering af biomasse, og biodiesel produceres ved forarbejdning af vegetabilske olier.

Bioenergi er en vigtig brik i den grønne omstilling

De fleste former for vedvarende energi er fluktuerende energikilder som sol og vind, hvor produktionen afhænger af vejret. Disse energikilder kan ikke lagres, men det kan bioenergi. Bioenergi kan derfor få en afgørende rolle i forhold til at sikre forsyningssikkerheden i et fremtidigt energisystem med en meget høj andel vedvarende energi. 

Energistyrelsen bidrager til at belyse de forskellige roller, bioenergien kan spille i et fremtidigt vedvarende energisystem, bl.a. gennem opstilling af energiscenarier, der beskriver, hvordan vi kan få dækket vores energibehov med vedvarende energi, herunder forskellige mængder bioenergi. 

Mængden af tilgængelig biomasse i Danmark bliver kun delvist udnyttet i dag, og det betyder, at der fortsat er et potentiale for at bruge mere bioenergi i den danske energiforsyning. Samtidig importeres store mængder af biomasse, især i form af træpiller.

Se mere om biomassepotentialer

Bioenergi er blevet fremmet med tilskud

Bioenergi fremmes gennem tilskud og afgiftsfritagelse. Kraftværker modtager pristillæg, når biomasse bruges til elproduktion, og bioenergi er som regel fritaget for energi- og CO2-afgifter. 

Tilskud til biogas afhænger af, hvad gassen anvendes til. Tilskudsordningerne til el-produktion på biomasse og til biogas er dog lukket for nye støttemodtagere.

Energistyrelsen har ansvar for regler om tilskud til bioenergi og for udbetaling af pristillæg. Skatteministeriet har ansvar for reglerne om afgifter.

Læs mere om tilskud til biogas

Er bioenergi bæredygtig?

Brug af bioenergi påvirker det globale kulstofkredsløb og dermed også mængden af drivhusgasser i atmosfæren. Samspillet er komplekst. Bioenergi kan spare atmosfæren for drivhusgasser fra fossil energi. Produktion af biogas fra husdyrgødning kan reducere udledningen af drivhusgas fra husdyrgødning i landbruget. Men brug af bioenergi udleder også CO2 og kan give anledning til ekstra udledning, hvis f.eks. gammel skov, som har udgjort et stort kulstoflager, fældes. Brug af bioenergi kan desuden have konsekvenser for biodiversitet, miljø og sociale forhold, hvilket er vigtige parametre i forhold til biomassens bæredygtighed.

Dansk Energi og Dansk Fjernvarme har siden 2014 haft en brancheaftale, som skal sikre bæredygtig brug af træpiller og træflis i Danmark.

Bæredygtighedskrav til bioenergi

Der stilles i dag bæredygtighedskrav til biobrændstoffer. 

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgik den 2. oktober 2020 en aftale om at stille lovkrav til den træbiomasse, der bruges til at producere varme og el i Danmark. Lovkravene skal bidrage til at den biomasse, der bruges, er så bæredygtig og klimavenlig som muligt.

Lovkravene implementerer samtidig EU's nye direktiv for vedvarende energi (VE-direktivet), der også indeholder krav til bæredygtigheden af fast biomasse til el og varme. Kravene skal træde i kraft den 30. juni 2021.

De kommende lovkrav om bæredygtighed fremgår af lovforslag nr. 148/2021 og af udkast til to bekendtgørelser:

  • Bekendtgørelse om bæredygtighed og reduktion af drivhusgasemissioner for biomassebrændsler og flydende biobrændsler til energiformål, m.v.
  • Håndbog om opfyldelse af bæredygtighedskrav og krav til reduktion af drivhusgasemissioner for biomassebrændsler til energiformål

De to bekendtgørelser var i ekstern høring fra den 9. december 2020 til den 15. januar 2021.

På baggrund af høringen er der foretaget ændringer i de to bekendtgørelser. Energistyrelsen vil i slutningen af marts sende bekendtgørelserne eller dele heraf i en fornyet høring, bl.a. på baggrund af uddybning af visse krav til landbrugsbiomasse i håndbogsbekendtgørelsen. Efter denne høring vil Energistyrelsen offentliggøre et samlet høringsnotat for de to høringer, og det forventes, at bekendtgørelserne udstedes 1. juni 2021 med ikrafttrædelse 30. juni 2021.

De indkomne høringssvar kan læses her

Den 16. februar 2021 er reviderede udgaver af bekendtgørelse og håndbogsbekendtgørelse blevet sendt i EU-høring, såkaldt notifikation, til Europa-Kommissionen og de øvrige EU/EØS-lande. Det er dog kun ekstra krav til træbiomasse, som supplerer VE-direktivet, der er notificeret.  

Opgørelsesregler for CO2-emissioner 

Danmark opgør og rapporterer om drivhusgasudledninger ifølge regler fastsat af International Panel on Climate Change (IPCC).

Læs mere i Faktaark om opgørelses- og regnskabsregler for CO2-emissioner fra brug af bioenergi

Energistyrelsens arbejde med bioenergi

Energistyrelsen regulerer mængden af energiafgrøder i produktionen af biogas . Samtidig varetager Energistyrelsen ansvaret for regler om bæredygtighed for biobrændstoffer til transport. Energistyrelsen følger også EU-Kommissionens arbejde vedr. fremtidige krav til bæredygtig bioenergi. Energistyrelsen har udarbejdet en analyse af bioenergi , der undersøgte, om der er de rette vilkår for en effektiv og bæredygtig anvendelse af bioenergi i Danmark.

Læs biomasseanalyse fra 2020

Læs mere om energiafgrøder i biogas

Læs bioenergianalysen fra 2014

Kontakt

Lars Martin Jensen
Specialkonsulent (+45) 3392 7607
Rasmus Tengvad
Chefkonsulent (+45) 3392 6839
Mere om Bioenergi