Bioenergi i Danmark

Bioenergi udgør mere end 2/3 af Danmarks samlede forbrug af vedvarende energi. Vi bruger mere og mere bioenergi og mange kraftværker omstiller fra fossil energi til træpiller, flis eller halm. Biogasproduktionen er i kraftig vækst  og forventes at blive tredoblet fra 2012 til 2020.

Biogasproduktion i Danmark

Bioenergi i flere former 

Bioenergi er den energi, der er lagret i organisk stof eller biomasse. Energien stammer fra sollys, som planter udnytter, når de vokser. Biomassen kan brændes direkte eller forarbejdes til forskellige former for brændsler f.eks. træpiller, biogas eller bioethanol. Mange former for biomasse kan anvendes til energi. Nogle biomasser er vegetabilske f.eks. halm, træ og alger. Andre biomasser er animalske f.eks. husdyrgødning og fedt fra dyr.

Forskellig brug af bioenergi

  1. Forbrænding: Danske kraftvarmeværker afbrænder forarbejdet og uforarbejdet biomasse i store kedler til produktion af el og varme.
  2. Forgasning: Termisk forgasning er opvarmning af biomasse ved underskud af ilt. Biomassen bliver omsat til brændbare gasser, der kan afbrændes eller opgraderes. 
  3. Biogas: Biogas bliver fremstillet under iltfri udrådning af organiske rest- og affaldsprodukter, og er en metanholdig gas, der kan opgraderes og erstatte brugen af naturgas. 
  4. Flydende biobrændstoffer: Biomasse kan bruges til at producere flydende biobrændstoffer, som er et alternativ til benzin og diesel. Bioethanol produceres gennem fermentering og destillering af biomasse, og biodiesel produceres ved forarbejdning af vegetabilske olier.

Bioenergi er en vigtig brik i den grønne omstilling

De fleste former for vedvarende energi er fluktuerende energikilder som sol og vind, hvor produktionen afhænger af vejret. Disse energikilder kan ikke lagres, men det kan bioenergi derimod. Derfor kan bioenergi få en afgørende rolle i forhold til at sikre forsyningssikkerheden i et fremtidigt energisystem med en meget høj andel vedvarende energi. 

Energistyrelsen bidrager til at belyse de forskellige roller, bioenergien kan spille i et fremtidigt vedvarende energisystem, bl.a. gennem opstilling af energiscenarier , der beskriver hvordan vi kan få dækket vores energibehov med vedvarende energi, herunder forskellige mængder bioenergi. 

Mængden af tilgængelig biomasse i Danmark bliver kun delvist udnyttet i dag og det betyder, at der fortsat er et væsentligt potentiale for at bruge mere bioenergi i den danske energiforsyning. Samtidig importerer en række af de centrale kraftværker stadig mere biomasse i form af træpiller.

Se mere om biomassepotentialer

Bioenergi fremmes med tilskud

Bioenergi fremmes gennem tilskud og afgiftsfritagelse. Kraftværker modtager pristillæg, når biomasse bruges til elproduktion, og bioenergi er som regel fritaget for energi- og CO2-afgifter. 

Tilskud til biogas  afhænger af, hvad gassen anvendes til. Energistyrelsen har ansvar for regler om tilskud til bioenergi. Skatteministeriet har ansvar for reglerne om afgifter. Energinet.dk har ansvar for udbetaling af pristillæg. 

Læs mere om tilskud til biogas

Er bioenergi bæredygtig?

Bioenergi er fornybar energi, idet planter hele tiden lagrer sollys, når de vokser, og dermed gendanner biomassen. Brug af bioenergi påvirker det globale kulstofkredsløb og dermed også mængden af drivhusgasser i atmosfæren. Samspillet er komplekst. Bioenergi kan spare atmosfæren for drivhusgasser fra fossil energi. Produktion af biogas fra husdyrgødning kan reducere udledningen af drivhusgas fra husdyrgødning i landbruget. Men bioenergi kan også give anledning til ekstra udledning, hvis f.eks. gammel skov fældes, som har udgjort et stort kulstoflager. Brug af bioenergi kan desuden have konsekvenser for biodiversitet, miljø og sociale forhold, hvilket er vigtige parametre i forhold til biomassens bæredygtighed. 

Danmark fremmer bæredygtig bioenergi

I Danmark ønsker man at fremme den bæredygtige bioenergi. Når bioenergi bliver produceret ved hjælp af restprodukter fra land- eller skovbrug, er der ofte tale om bæredygtig bioenergi.

Dansk Energi og Dansk Fjernvarme har udarbejdet en brancheaftale, som skal sikre bæredygtig brug af træpiller og træflis i Danmark.

Opgørelsesregler for CO2-emissioner 

Danmark opgør og rapporterer om drivhusgasudledninger ifølge regler fastsat af International Panel on Climate Change (IPCC).

Læs mere i Faktaark om opgørelses- og regnskabsregler for CO2-emissioner fra brug af bioenergi

Energistyrelsens arbejde med bioenergi

Energistyrelsen regulerer mængden af energiafgrøder i produktionen af biogas . Samtidig varetager Energistyrelsen ansvaret for regler om bæredygtighed for biobrændstoffer til transport. Energistyrelsen følger også EU-Kommissionens arbejde vedr. fremtidige krav til bæredygtig bioenergi. Energistyrelsen har udarbejdet en analyse af bioenergi , der undersøgte, om der er de rette vilkår for en effektiv og bæredygtig anvendelse af bioenergi i Danmark.

Læs mere om energiafgrøder i biogas

Læs bioenergianalysen her

Kontakt

Marianne Nielsen
AC-medarbejder (+45) 3392 6822
Mere om Bioenergi