Analyser af bioenergi i Danmark

Biomasseanalyse

Der har gennem længere tid været debat om, hvorvidt det store danske forbrug af biomasse til energiformål kan siges at være bæredygtigt.

Der blev på den baggrund i 2019 igangsat et analysearbejde i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet med henblik på at skabe et beslutningsgrundlag for de fremtidige rammer for brugen af biomasse til el- og varmeproduktion.

Rapporten ”Biomasseanalyse” er et delelement i dette analysearbejde. Andre delelementer indgår i arbejdet med fremtidige bæredygtighedskrav til biomasse og med den kommende klimahandlingsplan.

Hent analysen fra 2020

Læs nyhed om analysen

Analyse af bioenergi i Danmark

Energistyrelsen lavede også en analyse af bioenergi i 2014. Det primære fokus var, om der fandtes de rette vilkår for en effektiv og miljømæssig bæredygtig anvendelse af biomasseressourcer i den danske energiforsyning.

Analysen vurderede bl.a., at de dominerende biomassetyper på markedet ville være restprodukter, hvor anvendelsen bidrager til lav påvirkning af miljø og klima. Det forventedes desuden, at der som tilsætning til benzin især vil blive anvendt importeret bioethanol produceret på sukkerrør og majs, og at dette ville være forbundet med en række klimarelaterede risici, især mulige indirekte arealændringer.

Analysen pegede også på, at der på længere sigt vil være en øget risiko for en negativ klimapåvirkning jo større volumen af biomasse, der anvendes i Danmark med mindre, der indføres global regulering af den miljømæssige bæredygtighed ved brugen af biomasse til energi- og transportformål.

Læs hele analysen nedenfor. På siden findes desuden en række baggrundsrapporter, der er udarbejdet i forbindelse med analysen. 

Hent analysen fra 2014

Baggrundsrapporter

De øvrige analyser i medfør af Energiaftalen kan findes her.

Kontakt

Bodil Harder
Chefkonsulent (+45) 4190 5254
Christina Ellegaard Fich
Fuldmægtig (+45) 3392 6646