Analyse af bioenergi i Danmark

Bioenergianalysens primære fokus er, om der findes de rette vilkår for en effektiv og miljømæssig bæredygtig anvendelse af biomasseressourcer i den danske energiforsyning. Analysen belyser CO2-fortrængningen ved brug af forskellige biomassetyper til energi og transport. Læs hele analysen her. På siden findes desuden en række baggrundsrapporter, der er udarbejdet i forbindelse med analysen. 

Hent analysen

Baggrundsrapporter

Bioenergiens rolle i fremtidens energiforsyning 

Analysen konkluderer, at der frem mod 2020 vil blive anvendt en øget mængde træpiller og træflis i takt med omlægningerne på de store kraftvarmeværker. Samtidig er vurderingen, at de dominerende biomassetyper på markedet vil være restprodukter, hvor anvendelsen bidrager til lav påvirkning af miljø og klima. I samme periode forventes det, at der som tilsætning til benzin især vil blive anvendt importeret bioethanol produceret på sukkerrør og majs, og at dette er forbundet med en række klimarelaterede risici, især mulige indirekte arealændringer.

Analysen peger på, at der på længere sigt vil være en øget risiko for en negativ klimapåvirkning jo større volumen af biomasse, der anvendes i Danmark med mindre, der indføres global regulering af den miljømæssige bæredygtighed ved brugen af biomasse til energi- og transportformål. Analysen peger desuden på, at forbruget af biomasse minimeres mest effektivt ved primært at anvende det i de sektorer, hvor der ikke findes andre alternativer til fossile brændsler, som f.eks. tung transport og visse former for procesenergi.

De øvrige analyser i medfør af Energiaftalen kan findes her.

Kontakt

Lisbeth Nielsen
Chefkonsulent (+45) 3395 4395