Energipil og andre energiafgrøder

Formålet med kortlægningen er at afdække de potentialer, som energipil har i forhold til driftsøkonomi, samfundsøkonomi, miljø-, natur- og klimaeffekter samt at belyse de barrierer, der forhindrer udnyttelsen af potentialerne.

Udarbejdelse af projektets delopgaver

Der er lavet en samlet vurdering af de mest afgørende forhold for udnyttelse af energipil både som produktionsgren i landbruget og som virkemiddel i forbindelse med de miljø- og klimamæssige udfordringer. Der er opstillet forslag og anbefalinger til tiltag, der kan iværksættes, hvis produktion og anvendelse af pil ønskes fremmet. Endelig der lavet en sammenligning af mulighederne ved energipil samt andre flerårige afgrøder med særlig fokus på poppel og flerårige græsarter.

Kortlægningen er bl.a. baseret på interviews med en række piledyrkere samt en række kraftvarme- og varmeværker med erfaringer med at anvende pileflis. Derudover bygger kortlægningen på indsamling, analyse og syntese af eksisterende viden. 

Projektets resultater om fremtidig anvendelse af energipil

Projektet konkluderer, at der er et stort potentiale for at øge produktionen af energipil, og at det samtidig vil medføre positive sideeffekter i forhold til bl.a. miljø og klima. Analyserne af landmændenes driftsøkonomi og andre incitamenter viser dog, at der med de gældende rammevilkår ikke kan forventes en større udvidelse af arealet med energiafgrøder i Danmark. En udbygning med energipil og andre flerårige energiafgrøder vil kræve en formidlingsindsats i forhold til dyrkningspraksis samt økonomisk støtte, som betaler for de positive samfundsøkonomiske effekter, bl.a. mindsket udvaskning af kvælstof til vandmiljøet og reduktion i landbrugets udledning af drivhusgasser. 

Projektet er løst af et konsulentkonsortium bestående af AgroTech, Aarhus Universitet, SEGES, Agrovi, og NIRAS. I forbindelse med projektet er der nedsat en følgegruppe med repræsentanter for forskellige interesser i relation til emnet energipil.

Læs kortlægningen om energipil

Mere om Bioenergi