Fast biomasse

Anvendelsen af fast biomasse til energiformål har tidligere været primært halm og brænde. Siden 2010 har brugen af træpiller og skovflis domineret de faste biomasseressourcer. Af Danmarks samlede forbrug af vedvarende energi i 2017 (ca. 244 PJ), kom 64 % fra brugen af fast biomasse. Nedenstående figur viser udviklingen i Danmarks forbrug af fast biomasse til el og varme.

Anvendelse af faste biomasseressourcer til energi i Danmark i perioden 1980-2017 (Datakilde).

Støtte til elproduktion ændres

Reglerne for støtte til elproduktion ved afbrænding af biomasse ændres i 2019. Læs mere om de nye regler under støtte til VE. 

Stigende forbrug af fast biomasse

Det forventes, at der forsat vil blive brugt mere biomasse i den danske energiforsyning i de kommende år. Det skyldes hovedsageligt en stigning i anvendelse af fast biomasse og primært import af træpiller og træflis. Andelen af vedvarende energi i Danmark vil forventeligt udgøre 40 % i 2020, heraf vil næsten 2/3 være produceret på baggrund af fast biomasse. (Kilde: Energistyrelsens Energi- og klimafremskrivning 2018).

Politiske rammevilkår

Anvendelsen af fast biomasse fremmes især gennem tilskud og afgiftsfritagelse. Det er Energistyrelsens rolle at udforme love og regler om biomasseanvendelse til energiformål. Der gives pristillæg til anvendelse af biomasse til elproduktion. Pristillæggets størrelse afhænger af, hvorvidt biomassen er eneste energikilde, eller om den anvendes sammen med andre (fossile) brændsler. Det er Energinet.dk, der har ansvaret for udbetaling af pristillæg ved anvendelse af biomasse til elproduktion. Anvendelsen af biomasse er endvidere fritaget energi- og CO2-afgifter, som er pålagt forbrug af fossilt el. Skatteministeriet har ansvaret for reguleringen af energi- og CO2-afgifter.

Besøg Skatteministeriet

Brugbare links og dokumenter

Energistyrelsens årlige Energistatistik

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion

Læs brancheaftalen på Dansk Energis hjemmeside

Analyse af bioenergi i Danmark

Støttesatser for afskrevne anlæg

Kontakt

Johnni Sørensen
Fuldmægtig (+45) 4533 9249
Nora Skjernaa Hansen
Specialkonsulent (+45) 3395 0847
Mere om Bioenergi