Baggrund og lovgivning

Med finanslovsaftalen for 2020 blev der afsat 100 mio. kr. til bredbåndspuljen 2020.

Bredbåndspuljen blev introduceret i 2016 og har hjemmel på de årlige finanslove.

I perioden 2016-2019 er der udmøntet godt 380 mio. kr. Der er givet tilsagn om bedre bredbånd til ca. 16.000 adresser (boliger, virksomheder og sommerhuse).

Baggrund og lovgivning

2020

Bredbåndspuljens ansøgningsrunder er baseret på etårige hjemler i Finansloven. Med den nye bekendtgørelse foretages en række mindre ændringer af tilskudsordningen.

De væsentligste indholdsmæssige ændringer i forhold til 2019 er:

Kommunetyper

Adresser opdeles ikke længere efter kommunetype, men alene efter zonestatus. Der opnås derfor point for andelen af adresser i projektet, der er placeret i landzone, uanset kommunetype. Byzoneadresser vil være udelukket fra at få tilskud.

Tilslutningsprocenten

Der gives ikke længere differentierede point afhængigt af hastigheden på den tilskudsberettigede adresse, men alene for andelen af tilskudsberettigede adresser, der deltager i projektet.

Adgang til mobilt bredbånd

Hvis der på en eller flere adresser, der indgår i et projekt, kun er begrænset adgang til mobilt bredbånd, vil projektet blive tilgodeset med ekstra point.

Udbyders medfinansiering

Der indføres et minimumskrav om medfinansiering for udbyderen på mindst 4.000 kr. pr. ansøgende adresse i projektet.

Reglerne for 2020-puljen fremgår af reglerne i bekendtgørelsen om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd 2020.

Læs bekendtgørelse nr. 648 af 18. maj.2020 om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd i 2020.

Energistyrelsen har udarbejdet en ny vejledning til ansøgning til bredbåndspuljen 2020. Vejledningen beskriver mere detaljeret, de regler der gælder for at ansøge puljen, blandt andet hvordan man udarbejder en ansøgning til at søge tilskud fra bredbåndspuljen.

Læs Vejledning til bredbåndspuljen 2020 

Bekendtgørelsen og vejledning har været i høring. Høringsresultat og –svar kan ses på Høringsportalen

 

 

 

 

2019

Bredbåndspuljens ansøgningsrunder er baseret på etårige hjemler i Finansloven.

Med den nye bekendtgørelse foretages en række mindre justeringer af tilskudsordningen. De væsentlige indholdsmæssige ændringer i forhold til 2018, er:

Fuldmagt:
Den af Energistyrelsen udarbejdede fuldmagt skal anvendes ved ansøgning af bredbåndspuljen 2019. 

Krav til hastighed
Det NGA-net, der etableres, skal allerede på etableringstidspunktet kunne levre stabile, oplevede hastighedr på mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload.

Klagefrist:
Der er indsat en klagefrist for indsigelser på to uger, og en klagefrist for alle andre afgørelsen efter bekendtgørelsen på fire uger.

Gruppefritagelsesforordningen:
Det er tilføjet, at partnerskaber, hvor der indgår parter, som er kriseramte efter de europæiske statsstøtteregler, ikke kan modtage tilskud. Partnerskaber skal endvidere oplyse om støtte fra en anden myndighed modtaget til samme projekt, og endelig må projektet ikke være påbegyndt før der gives tilsagn, og det tildelte tilskud skal være nødvendigt for projektets gennemførelse..

Reglerne for 2019-puljen fremgår af reglerne i bekendtgørelse om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd 2019.

Læs bekendtgørelse nr. 455 af 4. april 2019 om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd i 2018

Vejledning til ansøgning til bredbåndspuljen 2019

Energistyrelsen har udarbejdet en ny vejledning til ansøgning til bredbåndspuljen 2019. Vejledningen beskriver mere detaljeret, de regler der gælder for at ansøge puljen, blandt andet hvordan man udarbejder en ansøgning til at søge tilskud fra bredbåndspuljen.

Læs vejledning til bredbåndspuljen 2019 

Bekendtgørelsen og vejledningen har været i høring. Høringsresultat og –svar kan ses på Høringsportalen 

2018

Med den politiske aftale ”Bredbånd og mobil i digital topklasse – Fremtidens telepolitik for hele Danmark” besluttede alle Folketingets partier den 17. maj 2018 blandt andet at afsætte 100 mio. kr. til bredbåndspuljen i 2018 samt at puljen skulle målrettes mere mod tyndt befolkede dele af landet.

Puljen vil skulle overholde EU’s statsstøtteregler. Det betyder blandt andet, at der skal være åben adgang for andre bredbåndsudbydere til at anvende den etablerede infrastruktur.

Tilskud fra puljen kan ikke kombineres med muligheden i BoligJobordningen (håndværkerfradraget) for at få skattefradrag for arbejdsomkostninger ved etablering af bredbåndsforbindelser.

Lovgrundlag

Bredbåndspuljen 2018 har hjemmel i finansloven. I 2018 udmøntes der i alt 101,1 mio. kroner, hvor der i puljen er afsat 98,1 mio. kroner i tilskud og 3 mio. kroner til Energistyrelsens administration.

I forhold til bekendtgørelsen i 2017 er der i bekendtgørelsen for 2018 flere ændringer som følge af den evaluering der blevet foretaget af puljerne for 2016 og 2017. De væsentligste ændringer er, at

  • byzoneadresser i de såkaldte bykommuner ikke længere vil kunne søge om tilskud fra bredbåndspuljen,
  • der er indføjet et nyt kriterie i pointmodellen, hvor andelen af landzone-adresser i land- og yderkommuner i et projekt giver point,
  • Egenbetalingen er ændret fra 2000 kr. pr adresse til 4.000 kr. pr. adresse i gennemsnit.
  • Grænsen for max. Point for projektets størrelse er nedsat fra 100 til 50 adresser.

Reglerne for 2018-puljen fremgår af reglerne i bekendtgørelse om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd 2018.

Læs bekendtgørelse nr. 1088 af 28. august 2018 om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd i 2018

Vejledning til ansøgning til bredbåndspuljen 2018

Energistyrelsen har udarbejdet en ny vejledning til ansøgning til bredbåndspuljen 2018. Vejledningen beskriver mere detaljeret, de regler der gælder for at ansøge puljen, blandt andet hvordan man udarbejder en ansøgning til at søge tilskud fra bredbåndspuljen.

Læs vejledning til bredbåndspuljen 2018

Bekendtgørelsen og vejledningen har været i høring. Høringsresultat og –svar kan ses på Høringsportalen 

2016 og 2017

Bredbåndspuljen er en del af den politiske aftale om Vækst og udvikling i hele Danmark, som regeringen indgik med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti den 9. februar 2016.

Der er i 2016 udmøntet 80 mio. kr.,  og i 2017 udmøntes 40 mio. kr., hvorefter puljen evalueres med henblik på at afgøre, om de resterende midler - 40 mio. kr. i 2018 og 40 mio. kr. 2019 - skal realiseres.

I en aftale af 26. april 2016 har regeringen sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre fastlagt de kriterier, der skal gælde for bredbåndspuljen.

Puljen vil skulle overholde EU’s statsstøtteregler. Det betyder blandt andet, at der skal være åben adgang for andre bredbåndsudbydere til at anvende den etablerede infrastruktur.

Tilskud fra puljen kan ikke kombineres med muligheden i BoligJobordningen (håndværkerfradraget) for at få skattefradrag for arbejdsomkostninger ved etablering af bredbåndsforbindelser.

Lovgrundlag

I forhold til bekendtgørelsen i 2016 er der i bekendtgørelsen for 2017 kun tale om mindre justeringer, primært sproglige ændringer, der foretages ikke ændringer i tilskudsordningen overordnet set. 

Reglerne for 2016- og 2017-puljen fremgår af reglerne i bekendtgørelse om forsøgsordning for tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd.

Læs bekendtgørelsen til bredbåndspuljen 2016
Læs bekendtgørelsen til bredbåndspuljen 2017

Vejledning til ansøgning til bredbåndspuljen

Energistyrelsen har udarbejdet en vejledning til ansøgning til bredbåndspuljen for henholdsvis 2016 og 2017. Vejledningen er baseret på de tilbagemeldinger og ønsker om information, Energistyrelsen har modtaget på baggrund af den første ansøgningsrunde. Vejledningen beskriver, hvordan man udarbejder en ansøgning til støtte fra bredbåndspuljen.

Læs vejledningen til bredbåndspuljen 2016
Læs vejledning til bredbåndspuljen 2017

Jane Patzy Ørum
AC-medarbejder (+45) 3392 7600
Christine Pallesen
Fuldmægtig (+45) 3392 6895