Bredbåndskortet over tilskudsberettigede adresser

Se bredbåndskortet

Se filmen Sådan bruger du bredbåndskortet

Filmen giver et overordnet billedet af, hvordan man arbejder med kortet, men I skal være opmærksomme på, at filmen ikke tager højde for de blå adresser.

NB! Hvis der er problemer med at få boksen frem, når der klikkes på en adresse på kortet, er det en god ide at slette midlertidige internetfiler i browseren.

Bredbåndskortet viser, hvilke adresser der er tilskudsberettigede, og hvilke der ikke er, samt oplysninger om zonestatus og mobil bredbåndsdækning for den enkelte adresse.

  • Gul prik - adressen er tilskudsberettiget – højst 10 Mbit/s i download eller 2 Mbit/s i upload.
  • Blå prik – adressen er tilskudsberettiget, MEN med begrænsning – over 10 Mbit/s og maksimalt 20 Mbit/s i download
  • Hvid prik - adressen ikke er tilskudsberettiget.

Bemærk, der skal zoome langt ind på kortet for at kunne se de hvide prikker.

Gul prik

Hvis en adresse fremgår som tilskudsberettiget på kortet (gul prik), så er det, fordi adressen er registreret som en bolig, virksomhed eller et sommerhus, der ligger i landzone eller i et sommerhusområde og ikke er dækket med en hastighed højere end 10 Mbit/s download og/eller 2 Mbit/s upload.

Ved klik på en gul prik fremkommer en boks, der viser om adressen ligger i en landzone eller i et sommerhusområde og adressens mobile bredbåndsdækning, som mobiludbyderne har indberettet til Tjekditnet.dk. Mobildækningen er inddelt i tre kategorier og har alene betydning for projektets pointscore i pointmodellen.

Blå prik

Hvis en adresse fremgår med en blå prik på kortet, så har adressen en dækning med en hastighed på mere end 10 Mbit/s og maksimalt 20 Mbit/s i download, og adressen er tilskudsberettiget men med begrænsninger, idet blå adresser ikke kan danne et selvstændigt projekt. De kan kun indgå, som en del af et større projekt af gule adresser. Et projekt kan højst medtage 5 procent adresser med blå prik. Det betyder, at et projekt med 20 adresser kan indeholde én adresse med denne hastighed (=19 gule og 1 blå adresser) et projekt med 40 adresser kan indeholde to adresser (38 gule og 2 blå adresser). Se vedlagte oversigt over antal blå adresser.

Bemærk, at uploadhastigheden på disse adresser altid vil være over 2 Mbit/s, idet adresser med uploadhastighed på 2 Mbit/s eller lavere i forvejen regnes med til de tilskudsberettigede adresser med gul prik jf. ovenstående.

Adresserne her (blå prik) er ligesom ved gul prik også registreret som en bolig, virksomhed eller sommerhus, der ligger i landzone eller i et sommerhusområde.

Ved klik på en blå prik fremkommer en boks, der viser om adressen ligger i en landzone eller i et sommerhusområde og adressens mobile bredbåndsdækning, som mobiludbyderne har indberettet til Tjekditnet.dk. Mobildækningen er inddelt i tre kategorier og har alene betydning for projektets pointscore i pointmodellen.

Hvid prik

En adresse vil være hvid, hvis den ikke er registreret som bolig, virksomhed eller sommerhus, eller hvis adressen er dækket med en højere hastighed en 20 Mbit/s i download og 2 Mbit/s i upload. Adresser beliggende i byzone vil også altid være hvide.

En adresse vil også være hvid, hvis den indgår i et samlet område med nybyggeri eller nye udstykninger. Det vil sige områder med igangværende eller planlagt nybyggeri. Dette gælder dog ikke ved enkeltstående nybyggeri eller en enkeltstående ny udstykning.

Adresse-liste – download fil

Det er muligt at dowload en adressefil (tryk på knappen ”Download fil”). Adresselisten viser de adresser, du har markeret som tilskudssøgende eller som ikke-tilskudssøgende ved at klikke på de enkelte adresser på bredbåndskortet, og som indgår i projektområdet.  Listen skal blandt andet vedlægges ansøgningen.

Bemærk, at hvis der er markeret flere blå adresser end 5 procent af de tilskudsberettigede adresser i projektet, er det ikke muligt at downloade adressefilen, fordi betingelserne med de 5 procent ikke er opfyldt.

Hvor kommer oplysningerne fra?

Kortet er baseret på oplysninger fra alle bredbåndsudbydere om, hvad deres dækning er i dag, og om de har konkrete planer for udrulning inden for tre år. Der kan derfor være adresser, der i dag ikke har god dækning, som er markeret med hvid prik på kortet, fordi en udbyder har oplyst, at de vil forbedre dækningen inden for tre år.

Bredbåndsudbydernes oplysninger til kortet baserer sig på følgende teknologier: Fastnetdækning, det vil sige kobber (DSL), kabel-tv (COAX), fiber og fast trådløst bredbånd. Mobildækning er ikke medtaget, og påvirker således ikke prik-farven.

Kortlægningsmetoden er ikke 100 pct. præcis, da der kan være mindre unøjagtigheder i indberetningerne og koblingen med BBR og CVR-registeret.

Bemærk derfor at hvis du er vidende om, at en adresse allerede er dækket med højere hastighed end 20 Mbit/s download og 2 Mbit/s, så kan du ikke søge tilskud til adressen, uanset at den er markeret som tilskudsberettiget på kortet.

Indsigelse på egne vegne

Hvis du mener, at oplysningerne om din adresse er forkerte, kan du gøre indsigelse ved at bruge funktionen på bredbåndskortet og følge vejledningen. Det kan fx være, hvis du mener, adressen bør fjernes, bør være tilskudsberettiget eller du ikke er enig i den mobile bredbåndsdækning.

Hvis adressen skal fjernes, fordi boligen på adressen er uegnet til beboelse (fx er sammenfaldet eller nedbrændt), skal der vedlægges billeddokumentation, der klart viser, at boligen ikke er egnet til beboelse.

Hvis adressen skal fjernes kan det være en fordel at undersøge om BBR eller CVR (Erhvervsregistret) er opdateret med de rigtige oplysninger, inden du gør indsigelse. BBR meddelelsen på adressen kan fx findes på boligejer.dk. Hvis oplysningerne er ukorrekte, skal du tage kontakt til kommunen, (eller CVR) for at få det rettet, og derefter fremsende de nye oplysninger til Energistyrelsen i forbindelse med din indsigelse.

Den mobile bredbåndsdækning har alene betydning for et projekts pointscore og ikke, om en adresse er tilskudsberettiget. Vær opmærksom på, at den indberettede mobildækning er en beregnet udendørsdækning, og den oplevede indendørsdækning typisk vil være dårligere. Dertil kommer, at dækningen vil være påvirket af en lang række faktorer bl.a. af den mobiltelefon eller det modem, der anvendes, afstanden til mobilmasten, træbevoksning og bygninger, som kan hæmme modtagelsen af signalet, hvilket mobilnet der anvendes og antallet af samtidige brugere. Så det er vigtigt, at man har valgt den udbyder, der giver den bedste dækning. I den forbindelse skal også nævnes wifi, hvor radioforbindelsen sjældent er optimal, at netværkskortet i computeren kan drille, forkert opsætning af router, gamle kabler i ejendommen, der ikke understøtter høje hastigheder – ja, listen er uendelig lang, når det gælder årsager til en eventuel dårlig dækning,

Hvis du ønsker at gøre indsigelse over den mobile bredbåndsdækning på adressen, er det vigtigt, du har forholdt dig til ovenstående. Du bør også have haft en dialog med udbyderen, som måske kan hjælpe dig med at optimere dækningen, inden du sender en indsigelse. Hvis det med indsigelsen er godtgjort, at der kan være problemer med den indberettede dækning, vil Energistyrelsen forelægge indsigelsen for operatøren med henblik på at få verificeret, at den beregnede dækning er korrekt.

Indsigelse på andres vegne

Hvis du mener, at en tilskudsberettiget adresse skal ændre status, og du ikke er ejer af adressen, skal indsigelsen være vedlagt en underskrevet erklæring fra ejeren, hvor denne giver tilladelse til at ændre adressens status. Det samme gælder, hvis du mener en adresse er ubeboelig, så skal der udover billeddokumentation, også vedlægges en erklæring fra ejeren om, at boligen er ubeboelig, og at ejeren er indforstået med, at boligen ikke længere er tilskudsberettiget. Se erklæring.

Frist for indsigelse:  5. september 2021

Energistyrelsens behandling af indsigelser

Når Energistyrelsen modtager en indsigelse over bredbåndsdækning med fastnet eller boligoplysninger undersøges det, om adressen skal være registreret som tilskudsberettiget.

Ved modtagelse af indsigelser over mobil bredbåndsdækning vil Energistyrelsen vurdere, om det er godtgjort, at der kan være problemer med den indberettede dækning, og om der derfor er behov for at få mobiludbyderen til at tage stilling til, om der kan være fejl i den beregning, som ligger til grund for udbyderens indberetning.

Behandling af indsigelser vil ofte indebære, at Energistyrelsen skal føre dialog med udbydere. Det kan også blive nødvendigt at indhente yderligere oplysninger hos den, som har sendt indsigelsen. Det er derfor vigtigt, at der på indsigelsen er registreret en kontaktperson, som vi kan få fat i.

Når indsigelsen er fuldt oplyst, træffes der afgørelse. Afgørelsen af indsigelsen vil blive fremsendt hurtigst muligt, men kan som udgangspunkt først forventes, efter fristen for indsigelser er udløbet.

Opdatering af kortet

Kortet viser adressernes status ud fra de oplysninger, vi har om de pågældende adresser. Kortet vil i løbet af ansøgningsrunden blive opdateret, og adressernes status kan blive ændret. Det kan skyldes nye oplysninger fra bredbåndsudbyderne, eller at Energistyrelsen på baggrund af en indsigelse har truffet afgørelse om, at adressens status skal ændres. Når alle indsigelser er behandlet, vil kortet under alle omstændigheder blive opdateret i forhold til de afgørelser, der er truffet. Tjek derfor altid kortet efter en opdatering for at se, om opdateringen har betydning for adresserne i jeres projekt. I får besked, når kortet opdateres med nye data, hvis I er tilmeldt Energistyrelsens nyhedsmail om bredbåndspuljen.

 Tilmeld dig nyhedsbrevet

Endelig opdatering af kortet: Ultimo september/primo oktober

Jane Patzy Ørum
AC-medarbejder (+45) 3392 7600
Christine Pallesen
Fuldmægtig (+45) 3392 6895