Information til borgerne

Hvis du søgte i 2016 eller 2017, så bliver din ansøgning ikke automatisk overført til ansøgningsrunden i 2018. Du skal både annoncere projektet, indgå partnerskabsaftale, indhente fuldmagter og indsende ansøgning på ny.

Information

Betingelser, der skal være opfyldt, for at søge tilskud

Tre betingelser skal være opfyldt for at kunne søge tilskud fra bredbåndspuljen:

 1. Adresserne skal være tilskudsberettigede. Det vil sige, at den maksimale hastighed på adressen ikke må være højere end 10 Mbit/s i download og/eller 2 Mbit/s i upload. Læs mere nedenfor om, hvordan du finder ud af, om en adresse kan søge tilskud.
 2. Det mindste antal adresser, der kan søges tilskud til er to, men gerne flere. Jo flere adresser, jo mere attraktivt vil det være for bredbåndsudbyderne. Erfaringerne fra første runde viste, at det kan være vanskeligt at få tilbud, hvis man er under 15 adresser. Det er ikke muligt at søge tilskud som enkeltperson. Læs mere nedenfor om, hvordan du laver et projektområde.
 3. At man er en sammenslutning eller danner en sammenslutning. Det er den eller ens kommune, der kan ansøge om tilskud til projektet fra puljemidlerne. Du kan læse mere i ”Spørgsmål og svar” om, hvordan man danner en sammenslutning.

Det er vigtigt, inden man går i gang med sit projekt at gøre sig klart, at det kræver tid og ressourcer.  Overvej om I er flere, der kan gå sammen om arbejdet med at få fundet og kontaktet de tilskudsberettigede adresser, der ønskes at søge tilskud til.

Sådan kommer du i gang med at danne et projekt
 1. Hvilke adresser, der er tilskudsberettigede i dit område kan du se på kortet på bredbaandspulje.ens.dk. Rød prik angiver maksimalt udbudt hastighed 5/1 Mbit/s, gul prik 10/2 Mbit/s. Adresser med rød eller gul prik er tilskudsberettigede. 
 2. Find ud af, hvor stort dit projektområde skal være. Tænk på, at projektet skal være attraktivt for bredbåndsudbyderne. Flere af selskaberne tilkendegav i 2016, at et projekt på 15 adresser og derunder ikke var attraktivt. 
 3. Du skal sikre dig, at projektområdet er geografisk sammenhængende. Med sammenhængende område forstås, at adresserne skal ligge i naturlig forlængelse af hinanden, og at der ikke må springes støtteberettigede adresser over i området (adresser med en rød eller gul prik). Der må dog gerne være langt mellem adresserne. Læs mere og se eksempler under ”Spørgsmål og svar”
 4. Det er vigtigt at have skriftligt tilsagn/fuldmagt fra de adresser, der indgår i projektet, så du og de øvrige projektdeltagere ved præcis, hvad du har fået lov til at indgå en aftale om på deres vegne. Hvis I har dannet en forening, skal I følge foreningens regler for, hvad der skal til, for at I må forpligte medlemmerne ved en aftale, som foreningen indgår. Hvis I ikke er en forening, så skal der foreligge fuldmagt fra de deltagende adresser. Det er en fordel at indhente dem fra starten af. Læs mere under ”Spørgsmål og svar”. 
 5. Det skal være klart for alle, der indgår i projektet, at der er en egenbetaling på minimum 4000 kr. pr. adresse i gennemsnit. Husk at overveje fra starten, om I vil aftale at give mere end 4.000 kr. i gennemsnit pr. adresse for at få flere point. Læs mere under ”Spørgsmål og svar”
 6. Tag kontakt til kommunen og få afklaret om de er interesseret i at indgå i jeres projekt.
 7. Vær opmærksom på, at midlerne fra puljen tildeles efter fem objektive kriterier. Du kan læse mere om kriterierne her med henblik på at optimere dit projekt. Det kan have stor betydning for, om dit projekt ender med at få tilskud eller ej, om I fra starten har været opmærksomme på at sammensætte projektet, så I får flest mulige points. 

Når I har været igennem og fået afklaret ovenstående punkter er næste skridt at få annonceret projektet. Projektet skal være annonceret i mindst tre uger, inden I kan vælge den udbyder, I ønsker at indgå aftale med. Energistyrelsen anbefaler, at I annoncerer i god tid inden fristen, så I får god tid til at indgå den endelige aftale om projektet efter annonceringen.

Efter projektet er annonceret, og fristen udløbet, er næste trin

 1. at vælge bredbåndsudbyder (hvis der ikke modtages tilbud kan projektet selv kontakte udbydere)
 2. at fastlægge detaljerne i bredbåndsprojektet sammen med bredbåndsudbyderen og endelig
 3. at indgive ansøgning til bredbåndspuljen.

Hjemmesiden vil løbende blive udbygget med information om dette. Annoncering kan ske fra ansøgningsrundens start.

Film om ansøgning til bredbåndspuljen

Vi har lavet en lille film, som viser, hvordan du søger bredbåndspuljen.
Filmen guider dig i gennem ansøgningsprocessen, og hvad du skal huske at vedlægge ansøgningen.

Vejledning til bredbåndspuljen 2018

Vejledningen beskriver, hvordan man udarbejder en ansøgning til støtte fra bredbåndspuljen. 

Læs vejledning til bredbåndspuljen 2018

 

Spørgsmål og svar

Hvordan danner man en sammenslutning?

En sammenslutning kan dannes på forskellige måder alt efter deltagernes præference. Den, der sender ansøgningen ind, skal have fuldmagt fra alle de deltagende adresser til at indgå en aftale med en bredbåndsudbyder og indsende en ansøgning om tilskud. Læs mere om fuldmagter nedenfor.

Det er også muligt, at der kan dannes en ny forening til formålet, eller man kan bruge en forening, der allerede findes, fx en grundejerforening eller en borgerforening.

Læs mere om, hvordan man danner en forening

Husk at foreningens egne regler for, hvem der kan indgå aftaler på vegne af medlemmerne, skal være opfyldt. Det kan fx være, at det kræver en generalforsamlingsbeslutning at binde medlemmerne til den aftale, som foreningen indgår. 

Hvordan definerer vi et sammenhængende område?

Der skal være mere end én adresse for, at der kan være tale om et sammenhængende område, men der er ingen øvre grænse for, hvor stort området kan være. 

Hovedreglen er, at jeres område skal hænge sammen ved, at de veje, der er med i projektet, støder geografisk op til hinanden. Hvis projektet bruger trådløs teknologi, kan der tages adresser med, der ligger på veje, der ikke hænger direkte sammen med resten af projektområdet, men som ligger inden for antennens dækningsområde.

Der kan godt være lang fysisk afstand mellem de støtteberettigede adresser på vejen, selvom det er et samlet projekt. Det kan fx være, at der er tale om et tyndt befolket område. 

Det kan også være, at der er adresser, der ikke er støtteberettigede, der ligger inden for projektområdet. Det er ok, men der kan ikke søges støtte til at dække disse adresser, fordi de har dækning.

Alle støtteberettigede områder (de røde og gule prikker på kortet), der er inden for området, skal tælles med, når man tæller, hvor mange mulige adresser der er i projektet. Det skal bruges til at beregne, hvor høj jeres tilslutningsprocent er – altså hvor mange af dem, der kunne være med i projektet, der faktisk har valgt at gå med i projektet. I må altså ikke definere jeres projektområde, så I fx springer husnumre midt på en vej over. Til gengæld må I gerne stoppe undervejs på en vej, så det kun er en del af en vej, der er med i projektområdet.

Billede af bredbåndskort

 • Lille prik betyder, at adressen ikke indgår i projektområdet.
 • Stor prik med lille sort prik inden i betyder, at adressen indgår i projektområdet og søger tilskud og
 • Stor prik med kryds betyder, at adressen indgår i projektområdet, men ikke søger tilskud.

Du kan finde flere eksempler her.

 

 

Hvordan laver man en fuldmagt?

For at ansøgeren kan søge tilskud på hele partnerskabets vegne forudsætter det, at der foreligger fuldmagter fra de deltagende i partnerskabet, herunder fra de enkelte adresser, der indgår i projektet. Særligt fuldmagterne fra de enkelte adresser er vigtige, så der ikke hersker tvivl om, hvad der er givet fuldmagt til og til hvem.

Formålet med en fuldmagt er, at der er helt klare linjer om:

 1. hvem der giver fuldmagt
 2. hvem fuldmagten gives til og
 3. hvad der gives fuldmagt til

Du kan tage udgangspunkt i eller lade dig inspirere af vores eksempel på en fuldmagt:

Se eksempel på en fuldmagt

Den, der sender ansøgningen ind skal have fuldmagt til at ansøge på vegne af alle de tilskudssøgende adresser, der indgår i projektet. Ansøgeren skal bekræfte, at der foreligger fuldmagter fra alle ved ansøgningen. 

Fuldmagterne fra de enkelte adresser, der deltager, skal ikke nødvendigvis indsendes sammen med ansøgningen, men skal kunne indsendes, hvis Energistyrelsen forlanger det. I forhold til bredbåndsudbyderen og evt. kommunen, der er en del af partnerskabet, så vil fuldmagtens til at søge på deres vegne som regel indgå i den partnerskabsaftale, I indgår. Hvis kommunen kun giver tilskud og ikke ellers deltager i projektet, vil det være nok i forhold til dem, hvis I vedlægger kommunens tilsagn om tilskud.

Kan nogen betale mere end andre i egenbetaling?

Ja, det kan man godt. Der skal altid betales minimum 4.000 kr. i gennemsnit pr. adresse i egenbetaling.

Hvis der er opbakning til en øget egenbetaling, kan I overveje at differentiere den øgede egenbetaling. Det kan fx være, at nogle betaler mindre end de 4.000 eller måske slet ikke betaler noget, mens andre giver lidt mere eller måske meget mere. 

 

Kan jeg risikere at skulle betale mere end egenbetalingen

For hver adresse, der søger om tilskud, skal der betales 4.000 kr.i gennemsnit pr. adresse.  Hvis det besluttes i projektet, at man ønsker at betale mere end 4.000 kr.i gennemsnit pr. adresse i egenbetaling, kan man få flere point ved Energistyrelsens vurdering af projekterne. Det kan give større mulighed for at få tilskud. Det kan stå i den fuldmagt du giver, hvilket beløb du maksimalt er indstillet på at give i egenbetaling.

Det kommer an på den aftale sammenslutningen laver med bredbåndsselskabet, om den enkelte deltager har risiko for at skulle betale mere end den egenbetaling, der aftales på forhånd. Erfaringen fra 2016-runden viser, at mange selskaber er villige til at påtage sig risikoen fx for, at udrulningen evt. bliver dyrere end forventet. 

Vær i øvrigt opmærksom på, at bredbåndsselskaberne evt. vil betinge deres tilbud af, at alle eller en bestemt andel i projektet fx køber et abonnement i seks måneder, som er den maksimale bindingsperiode for forbrugeraftaler. 

Kan man trække egenbetalingen fra via håndværkerfradraget?

Tilskud fra puljen kan ikke kombineres med muligheden i BoligJobordningen (håndværkerfradraget) for at få skattefradrag for arbejdsomkostninger ved etablering af bredbåndsforbindelser. Vedrørende muligheden for at gøre brug af håndværkerfradraget i relation til bredbånd, der ikke er omfattet af bredbåndspuljen, kan du læse mere på Skats hjemmeside.

Kan et bredbåndsprojekt være på tværs af kommunegrænser?

Projektet må gerne krydse kommunegrænser. Det væsentlige er, at lokalområdet er et geografisk sammenhængende område.

Jeg har både virksomhed og bolig på adressen - kan jeg søge to tilskud?

Der vil ikke kunne søges om støtte til to bredbåndsforbindelser på samme adresse, uagtet at der er tale om en forbindelse til privat henholdsvis erhverv. Adressen vil kun blive talt med som én adresse.

Jeg ejer flere adresser i samme område – kan jeg søge om støtte til dem alle?

Ja det kan du, men du skal slå dig sammen med andre i området. Du skal også betale egenbetalingen for hver adresse.

Bredbåndspuljen giver lokale sammenslutninger og kommuner mulighed for at søge økonomisk tilskud til bredbåndsprojekter.

I sammenslutningen skal der være medlemmer i form af borgere eller virksomheder, der repræsenterer hver enkelt adresse, der deltager i projektet. 

 

Jeg er ejer af en kolonihave med dårlig bredbåndsdækning – kan jeg også søge støtte?

Nej, det kan du ikke. Kolonihaver er ikke omfattet af støtteordningen. Ordningen omfatter boliger, virksomheder og sommerhuse, der har adgang til maksimalt 10 Mbit/s download og/eller 2 Mbit/s upload.

Jeg er ved at (om)bygge et hus. Kan jeg søge tilskud?

Hvis der er tale om en ombygning af en eksisterende bygning, en grund hvor et hus rives ned og et nyt opføres, eller der på en grund (ikke nyudstykning) opføres et nyt hus, vil du kunne søge tilskud, hvis der ikke er adgang til mere end 10 Mbit/s download og/eller 2 Mbit/s upload på adressen. 

Det vil ikke være muligt at søge støtte til nyudstykninger, hvor et samlet område byggemodnes på samme tidspunkt. Enkeltstående nyudstykninger kan dog også søge tilskud.
.

Bredbåndshastighed er meget langsom på min adresse – så hvorfor er adressen ikke støtteberettiget?

Det er kun adresser, der har adgang til maksimalt 10 Mbit/s download og/eller 2 Mbit/s upload, der er støtteberettigede. 

Vær opmærksom på, at hastigheden vurderes ud fra det punkt, hvor forbindelsen kommer ind på adressen. Hvis du ikke har et godt trådløst netværk indendørs, eller dine kabler i huset er dårlige, kan det have betydning for den hastighed, du oplever.

Kortlægningen er baseret på de seneste oplysninger, Energistyrelsen har fået fra bredbåndsudbyderne om deres dækning. Der kan dog stadig være fejl i oplysningerne i kortlægningen.

 tjekditnet.dk kan du slå din adresse op og få et indtryk af, hvilke oplysninger Energistyrelsen har om dækningen på din adresse. Oplysningerne til kortlægning til bredbåndspuljen kan dog være opdateret siden sidste ændring af tjekditnet.dk. 

Hvis du mener, at oplysningerne om din adresse er forkerte, kan du gøre indsigelse ved at bruge funktionen på det interaktive kort. Det kan fx være, hvis bygningen bør fjernes fra listen, eller hvis du mener, at adressen bør være støtteberettiget.

Kan et projekt justeres efter tilsagnet er givet?

Projekter skal som udgangspunkt gennemføres, som det er beskrevet i ansøgningen og tilsagnet om tilskud. Det er dog muligt at ansøge Energistyrelsen om at ændre dele af projektet. Der skal være tale om mindre ændringer, der ligger inden for projektets formål og overordnede beskrivelse. Projektets formål forstås som gennemførelse af det ansøgte projekt.

Det vil fx være muligt at hvilke adresser, der medtages. Det er ikke muligt at øge antallet af adresser, der søges tilskud til, fordi tilskudsbeløbet ikke kan øges efter tilsagnet er givet, men hvis der falder nogen projektdeltagere fra, vil de som udgangspunkt kunne erstattes af andre støtteberettigede adresser. Der skal fortsat være tale om et det samme sammenhængende område. 

Ønsket om ændring kan ikke forventes godkendt, hvis ændringen betyder, at projektet ikke ville have fået tilsagn om tilskud oprindeligt. Selv hvis en ændring kan godkendes, kan det føre til, at tilskuddet begrænses i forhold til det tilsagn, projektet havde fået. Det gælder fx, hvis der kommer færre adresser.

Ønsket om ændringen skal sendes til Energistyrelsen hurtigst muligt. Vær opmærksom på, at I ikke kan vente med at sende ønsker om ændring, til projektet er afsluttet. Hvis projekter ikke gennemføres som aftalt, og hvis Energistyrelsen ikke kan godkende en ændring, kan tilskuddet faldet helt eller delvist bort.

Vi er meget få adresser i vores projekt. Kan vi stadigvæk få tilskud?

Ja. Så længe adresserne danner et sammenhængende område, kan projektet kvalificere sig til tilskud fra bredbåndspuljen. For at være et sammenhængende område skal der som minimum være to adresser.

I skal dog være opmærksomme på, at selvom I har et projekt, som er kvalificeret til tilskud, så er det ikke altid nemt at få en bredbåndsudbyder til at byde på projektet, hvis det er et meget lille projekt. Vi anbefaler derfor, at I arbejder aktivt med at få så mange adresser som muligt med i jeres projekt.

bredbåndskortet kan I se, hvad der i øvrigt ligger af tilskudsberettigede adresser i nærområdet – og som dermed kan være relevante at få med i et lokalt projekt. I er også velkomne til at kontakte Energistyrelsen for vejledning.

Freja Hansen
Fuldmægtig (+45) 3392 7299
Jane Patzy Ørum
AC-medarbejder (+45) 3392 7600
Christine Pallesen
Fuldmægtig (+45) 3392 6895