Information til bredbåndsudbyderne

Hvis dit selskab var med i en ansøgning i 2017, bliver ansøgningen ikke automatisk overført til ansøgningsrunden i 2018. Sammenslutningen skal annoncere projektet, indgå partnerskabsaftale og indsende ansøgning på ny. I må gerne give tilbud på samme projekt igen, men alle selskaber får mulighed for at give tilbud, så processen er så åben som mulig.

Liste over kontaktpersoner i selskaberne

Energistyrelsen har udarbejdet en liste over, hvilke selskaber det kunne være relevant at kontakte i forbindelse med bredbåndspuljen. På listen står selskabernes kontaktpersoner med henblik på, at ildsjæle kan kontakte selskabet for at få et tilbud på et projekt.

Hent listen

Selskaber, der ønsker at stå på listen, bedes fremsende oplysninger om kontaktpersoner i selskabet i forhold til tilbud på bredbåndspuljen, herunder e-mail og telefonnummer. Endvidere bedes det oplyst, hvilke regioner man ønsker at give tilbud i. Oplysningerne skal sendes til tele@ens.dk

Liste over annoncerede projekter

For at kunne få tilskud fra bredbåndspuljen skal et projekt først annonceres på Energistyrelsens hjemmeside. Projektet skal være annonceret i mindst tre uger, inden projektet kan vælge den udbyder, de ønsker at indgå aftale med. Projekter, der blev annonceret i 2017-runden, skal annonceres igen i 2018-runden, og alle selskaber får dermed mulighed for at give tilbud til alle projekter.

Bredbåndsudbyderne opfordres til at holde sig løbende orienteret om de projekter, der annonceres med henblik på eventuelt at give tilbud på et eller flere projekter. Der må først indgås aftale om annoncerede projekter efter udløbet af annonceringsfristen.

Åben netadgang

Netejere skal tilbyde åben engrosadgang til hele den støttede infrastruktur for udbydere af elektroniske kommunikationsnet- og tjenester, og skal holdes åben i 10 år, regnet fra datoen for Energistyrelsens godkendelse af den afsluttende statusrapportering.

Du kan læse mere om åben adgang og passiv infrastruktur i vejledningen til ansøgere.

Hastigheder

Net, der etableres med tilskud, skal ved etableringen kunne levere stabile, oplevede hastigheder på mindst 30 Mbit/s download og 5 Mbit/s upload. Nettet skal senest i 2020 kunne levere stabile, oplevede hastigheder på mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload. En eventuel opgradering af nettet for at kunne levere mindst 100 Mbit/s i download og 30 Mbit/s i upload skal ske uden omkostninger for slutbrugeren.

Spørgsmål og svar

Hvordan får jeg tilskud udbetalt?

For at få udbetalt tilskud, skal projektet sende en anmodning til Energistyrelsen på tilskudsportalen. Bemærk at I som selskab kan få adgang til projektet på tilskudsportalen. Det kræver, I selv opretter jer på tilskudsportalen, og at den, der har sendt ansøgningen ind, bekræfter overfor Energistyrelsen, at I skal tilknyttes sagen.

Det vil typisk være teleselskabet, som anmoder om at få udbetalt tilskuddet.  Sammen med tilsagnet om tilskud vil der være de erklæringer, som skal sendes med anmodningen om udbetaling. Der skal også vedlægges et regnskab for projektet, der er skrevet under af den partner, der etablerer nettet.

Hvis tilskudsbeløbet er under 500.000 kr. skal regnskabsbilagene vedlægges. 

Hvis tilskudsbeløbet er mere end 500.000 kr., skal regnskabet bekræftes af en statsautoriseret eller registreret revisor. 

Anmodning om udbetaling skal sendes til Energistyrelsen senest 2 måneder efter projektets slutdato.

Kan man få udbetalt tilskuddet i rater?

Udgangspunktet er, at tilskud udbetales, når projektet er gennemført, dvs. som en samlet afregning og afrapportering senest 2 måneder efter projektets slutdato.

Det er også muligt at få op til 60 pct. af tilskuddet udbetalt i rater. Der kan højst foretages tre ratevise udbetalinger. 
Rateudbetalingen sker i forhold til den tilskudsprocent, som projektet har. Dvs. at Energistyrelsen betaler den samme andel af omkostningerne ved ratebetaling, som når projektet er færdigt, fx 75 pct.

Anmodning om rateudbetaling sendes til Energistyrelsen på tilskudsportalen. Der skal bruges samme erklæringer, som ved en afsluttende afregning. De er vedlagt tilsagnet om tilskud. Der skal også indsendes et delregnskab, som er underskrevet af den partner, der etablerer nettet.

Hvis en rateudbetaling er på mindre end 500.000 kr., skal regnskabsbilagene vedlægges.

Hvis tilskudsbeløbet er mere end 500.000  kr., skal regnskabet bekræftes af en statsautoriseret eller registreret revisor.

 

Hvad skal tilskudsprocenten bruges til?

Tilskudsprocenten beskriver forholdet mellem det samlede budget, der blev indtastet på tilskudsportalen, og det tilskud, som projektet har fået tilsagn om at få.

Tilskudsprocenten skal bruges, hvis et projekt ønsker rateudbetaling, eller hvis projektet ikke bliver så dyrt, som forventet. 

Når man ser på de omkostninger, der skal dækkes, så bruger man tilskudsprocenten til at sikre, at alle betaler deres del af omkostningerne. Det vil sige, at staten betaler sin del, at de lokale betaler deres del via egenbetalingen, og at en evt. kommune betaler deres del via medfinansieringen. 

Et eksempel:

Det samlede budget var 1.000.000 kr. Der blev søgt 750.000 kr. i tilskud, og tilskudsprocenten var dermed 75 pct. 

Når projektet ønsker tilskud udbetalt, så kan Energistyrelsen udbetale tilskud svarende til maksimalt 75 pct. af omkostningerne. Resten dækkes af kommunen eller de lokale, som det var beskrevet i projektets budget.

 

Kan et projekt justeres, efter tilsagnet er givet?

Projekter skal som udgangspunkt gennemføres, som det er beskrevet i ansøgningen og tilsagnet om tilskud. Det er dog muligt at ansøge Energistyrelsen om at ændre dele af projektet. Der skal være tale om mindre ændringer, der ligger inden for projektets formål og overordnede beskrivelse. Projektets formål forstås som gennemførelse af det ansøgte projekt.

Det vil fx være muligt at justere hvilke adresser, der medtages. Det er ikke muligt at øge antallet af adresser, der søges tilskud til, fordi tilskudsbeløbet ikke kan øges efter tilsagnet er givet, men hvis der falder nogen projektdeltagere fra, vil de som udgangspunkt kunne erstattes af andre støtteberettigede adresser. Der skal fortsat være tale om et det samme sammenhængende område.

Ønsket om ændring kan ikke forventes godkendt, hvis ændringen betyder, at projektet ikke ville have fået tilsagn om tilskud oprindeligt. Selv hvis en ændring kan godkendes, kan det føre til, at tilskuddet begrænses i forhold til det tilsagn, projektet havde fået. Det gælder fx, hvis der kommer færre adresser.

Ønsket om ændringen skal sendes til Energistyrelsen hurtigst muligt. Vær opmærksom på, at I ikke kan vente med at sende ønsker om ændring, til projektet er afsluttet. Hvis projekter ikke gennemføres som aftalt, og hvis Energistyrelsen ikke kan godkende en ændring, kan tilskuddet faldet helt eller delvist bort.

Jane Patzy Ørum
AC-medarbejder (+45) 3392 7600
Christine Pallesen
Fuldmægtig (+45) 3392 6895
Freja Hansen
Fuldmægtig (+45) 3392 7299