Information til bredbåndsudbyderne

Hvis dit selskab var med i en ansøgning i 2019, som ikke fik tilskud, bliver ansøgningen ikke automatisk overført til ansøgningsrunden i 2020. Sammenslutningen skal annoncere projektet, indgå partnerskabsaftale og indsende ansøgning på ny. I må gerne give tilbud på samme projekt igen, men alle selskaber får mulighed for at give tilbud, så processen er så åben som mulig.

Liste over kontaktpersoner i selskaberne

Energistyrelsen har udarbejdet en liste over, hvilke selskaber det kunne være relevant at kontakte i forbindelse med bredbåndspuljen. På listen står selskabernes kontaktpersoner med henblik på, at ildsjæle kan kontakte selskabet for at få et tilbud på et projekt.

Hent listen over kontaktpersoner i selskaberne 

Selskaber, der ønsker at stå på listen, bedes fremsende oplysninger om kontaktpersoner i selskabet i forhold til tilbud på bredbåndspuljen, herunder e-mail og telefonnummer. Endvidere bedes det oplyst, hvilke regioner man ønsker at give tilbud i. Oplysningerne skal sendes til tele@ens.dk

Liste over annoncerede projekter

For at kunne få tilskud fra bredbåndspuljen skal et projekt først annonceres på Energistyrelsens hjemmeside. Projektet skal være annonceret i mindst tre uger, inden projektet kan vælge den udbyder, de ønsker at indgå aftale med. Projekter, der blev annonceret i 2019-runden, og som ikke fik tilskud, skal annonceres igen i 2020-runden, så alle selskaber dermed får mulighed for at give tilbud til alle projekter.

Hent listen over annoncerede projekter

Projekter, der er indsender deres annoncering samme dag inden kl. 11, vil blive annonceret på hjemmesiden samme dag, indsendes de efter kl. 11 vil de først blive annonceret den følgende dag.

Bredbåndsudbyderne opfordres til at holde sig løbende orienteret om de projekter, der annonceres med henblik på eventuelt at give tilbud på et eller flere projekter. Der må først indgås en endelig aftale med et projekt efter udløbet af annonceringsfristen.

Krav til det etablerede net

Når der modtages tilskud fra bredbåndspuljen til etablering af et bredbåndsnet, vil ejeren af bredbåndsnettet være omfattet af en række krav, som beskrives nedenfor.

Disse krav gælder også i det tilfælde, hvor nettet overdrages fra den nuværende netejer til en ny netejer.

Åben netadgang

Netejere skal tilbyde åben engrosadgang til hele den støttede infrastruktur for udbydere af elektroniske kommunikationsnet- og tjenester, og skal holdes åben i 10 år, regnet fra datoen for Energistyrelsens godkendelse af den afsluttende statusrapportering.

Du kan læse mere om åben adgang og passiv infrastruktur i Energistyrelsens vejledning til bredbåndspuljen 2020.

Hastigheder

Net, der etableres med tilskud, skal ved etableringen kunne levere stabile, oplevede hastigheder på mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload. 

Sponsorat

Et projekt må godt modtage sponsorater. Et eller flere sponsorater kan både medregnes i eller helt dække egenbetalingen, eller det kan bruges til at nedbringe omkostningerne pr. adresse i budgettet.

I skal dog være opmærksomme på, at bidrag fra bredbåndsudbyderen eller kommunen ikke kan medregnes som en del af egenbetalingen. Det samme gælder, hvis sponsoratet kommer fra en virsomhed, som er koncernforbunden med bredbåndsudbyderen, og det er den bredbåndsudbyder, som projektet indgår partnerskabsaftale med, da det er i strid med bredbåndspuljebekendgørelsens § 10, stk. 2? 

Budget

Bredbåndsudbyderen skal udarbejde et budget for projektet. Budgettet vil ofte indgå som en del af partnerskabsaftalen. Budgettet skal som minimum indeholde oplysninger om:

 • Samlede omkostninger for etablering (ex. moms).
 • Samlede egenbetaling (tydelig angivelse af om det er ex, eller inkl. moms).
 • Bredbåndsudbyders egen investering i nettet (ex. moms).
 • Evt. bidrag fra kommunen
 • Evt. sponsorater eller lignende (dette kan også være en del af egenbetalingen og det skal angives -tydeligt om det er eksl. eller inkl. moms).

Bemærk, at tilskuddet fra en kommune ikke er omfattet af moms. Kommunens tilskud skal derfor angives som et faktisk beløb.

Energistyrelsen har udarbejdet en skabelon for budget, som I enten kan benytte eller måske få inspiration fra til at opstille jeres eget budget.

Udbetaling af tilskud fra 2016-, 2017- , 2018 og 2019-puljen

Anmod via Tilskudsportalen

Anmodning om at få udbetalt tilskud sendes til Energistyrelsen på tilskudsportalen.

Som udgangspunkt udbetales tilskuddet, når projektet er færdigt, og udbetaling sker til bredbåndsselskabet. Den afsluttende rapportering og anmodning om udbetaling skal senest sendes til Energistyrelsen to måneder efter projektets afslutning.

Tilskud udbetales først, når udgifterne er afholdt og dokumenteret, og projektregnskab og rapport er modtaget. Vær opmærksom på, at tilskuddet udgør en andel af de afholdte omkostninger.

Det vil typisk være bredbåndsselskabet, som anmoder om at få udbetalt tilskuddet. Det vil derfor være ofte være en fordel, at bredbåndsudbyderen selv har direkte adgang til sagen på tilskudsportalen. Det er administratoren for sammenslutningen, som skal give bredbåndsudbyderen adgang. Proceduren herfor er beskrevet i Energistyrelsens ’Guide til portalen’.

Når I skal ansøge om at få tilskuddet udbetalt, skal I benytte de bilag, som blev sendt som sammen med tilsagnet om tilskud. Bilagene indeholder de erklæringer, som skal sendes med anmodningen om udbetaling. I kan også finde links til dokumenterne nederst på siden.

OBS! For at udbetaling kan ske, er det en forudsætning for den enkelte adresse, at der er lagt kabel til bygningen og etableret et tilslutningsstik i huset. Adressen skal kunne tilsluttes nettet uden yderligere anlægsarbejde. Det er ikke tilstrækkeligt, at bredbåndsforbindelserne er etableret til skellet.

Ud over bilagene skal der indsendes et projektregnskab med oplysninger om størrelsen af de faktisk afholdte og betalte tilskudsberettigede omkostninger (fx gravearbejde, etablering af selve nettet, husinstallation og etablering fra offentligvej, materialer i forbindelse hermed) i forhold til de samlede budgetterede omkostninger. Projektregnskabet skal være skrevet under af den partner, der etablerer nettet.

Det skal bemærkes, at lønudgifterne for interne timer kan maksimalt beregnes som den faktiske timeløn ganget med det antal timer, der er anvendt på projektet. Timelønnen for månedslønnede beregnes som den faktiske bruttoårsløn divideret med 1613. Bruttolønnen fremgår af lønsedlen og omfatter ferieberettiget løn, arbejdsgiverbetalte udgifter til pension og ATP. Ferieberettiget løn omfatter grundløn (inkl. eget pensionsbidrag) og overenskomstmæssige tillæg. Indgår eget pensionsbidrag ikke i grundlønnen, men alligevel er ferieberettiget, omfatter den ferieberettigede løn grundløn, overenskomstmæssige tillæg og eget pensionsbidrag. Lønsedlerne skal vedlægges regnskabet.

Hvis tilskudsbeløbet er under 500.000 kr. skal alle regnskabsbilagene vedlægges. 

Regningsbilagene skal være på de afholdte og betalte tilskudsberettigede omkostninger. Der skal være dokumentation for, at regningsbilagene er betalt. Det kan enten være en påtegning fra modtageren med dato og underskrift, hvoraf det fremgår, at beløbet er modtaget, eller kan være indsendelse af et kontoudtog fra banken, der dokumenterer betalingen.

Hvis tilskudsbeløbet er mere end 500.000 kr., skal regnskabet bekræftes af en statsautoriseret eller registreret revisor. 

Egenbetaling og kommunalt tilskud

Der skal desuden indsendes en rapport om projektet og dets resultater - egnet til offentliggørelse. Det er typisk sammenslutningen af borgere og virksomheder (projektadministrator), der udarbejder denne. Rapporten kan f.eks. indeholde beskrivelse af situationen før etableringen, hvordan projektet blev grebet an, evt. erfaringer der kan deles med andre, samarbejdet med andre parter mv., valg af teknologi og opnåede resultater. Projektadministrator skal i rapporten desuden bekræfte, at projektet er afsluttet, og alle de deltagende adresser har fået etableret adgang til nettet.

Du kan læse mere om rapportering og udbetaling af tilskud for puljerne under punkt 4.3. og 4.4 i vejledningen om bredbåndspuljen.

Huskeliste – det skal være med i en anmodning om udbetaling

 1. Udfyldt skema med ansøgning om udbetaling
 2. Udfyldt skema med ansøgererklæring
 3. Dokumenteret projektregnskab (Revisorinstruks for projekter, der modtager tilskud fra bredbåndspuljen), evt. revideret afhængig af størrelse på tilskud
 4. Bilagsoversigt
 5. Rapport fra ansøger om projektet, dets resultater og bekræftelse på, at den etablerede infrastruktur er etableret på de deltagende adresser inklusiv tilslutningsstik i ejendommen.

Rateudbetaling

Der er mulighed for rateudbetaling undervejs i projektet, hvis tilskuddet er på mere end 1 mio. kr.

Det er muligt at få op til 60 pct. af tilskuddet udbetalt i rater. Der kan maksimalt udbetales tre rater, og i 2016- og 2017-puljen skal raterne mindst udgøre 20 pct. af tilsagnsbeløbet. 
Rateudbetalingen sker i forhold til den tilskudsprocent, som projektet har. Dvs. at Energistyrelsen betaler den samme andel af omkostningerne ved ratebetaling, som når projektet er færdigt, fx 75 pct.

Anmodning om rateudbetaling sendes også til Energistyrelsen på tilskudsportalen. Der skal bruges samme erklæringer, som ved en afsluttende afregning. De er vedlagt tilsagnet om tilskud. Der skal også indsendes et delregnskab, som er underskrevet af den partner, der etablerer nettet.

Hvis en rateudbetaling er på mindre end 500.000 kr., skal regnskabsbilagene vedlægges.

Hvis tilskudsbeløbet er på 500.000 kr. eller derover, skal regnskabet bekræftes af en statsautoriseret eller registreret revisor. Bemærk at ved flere rateudbetalinger, er grænsen på de 500.000 kr. i forhold til de samlede ansøgte beløb.

Spørgsmål og svar

Hvordan får jeg tilskud udbetalt?

For at få udbetalt tilskud, skal projektet sende en anmodning til Energistyrelsen på tilskudsportalen. Bemærk at I som selskab kan få adgang til projektet på tilskudsportalen. Det kræver, I selv opretter jer på tilskudsportalen, og at den, der har sendt ansøgningen ind, bekræfter overfor Energistyrelsen, at I skal tilknyttes sagen.

Det vil typisk være teleselskabet, som anmoder om at få udbetalt tilskuddet.  Sammen med tilsagnet om tilskud vil der være de erklæringer, som skal sendes med anmodningen om udbetaling. Der skal også vedlægges et regnskab for projektet, der er skrevet under af den partner, der etablerer nettet.

Hvis tilskudsbeløbet er under 500.000 kr. skal regnskabsbilagene vedlægges. 

Hvis tilskudsbeløbet er mere end 500.000 kr., skal regnskabet bekræftes af en statsautoriseret eller registreret revisor. 

Anmodning om udbetaling skal sendes til Energistyrelsen senest 2 måneder efter projektets slutdato.

Kan man få udbetalt tilskuddet i rater?

Udgangspunktet er, at tilskud udbetales, når projektet er gennemført, dvs. som en samlet afregning og afrapportering senest 2 måneder efter projektets slutdato.

Det er også muligt at få op til 60 pct. af tilskuddet udbetalt i rater. Der kan højst foretages tre ratevise udbetalinger. 

Rateudbetalingen sker i forhold til den tilskudsprocent, som projektet har. Dvs. at Energistyrelsen betaler den samme andel af omkostningerne ved ratebetaling, som når projektet er færdigt, fx 75 pct.

Anmodning om rateudbetaling sendes til Energistyrelsen på tilskudsportalen. Der skal bruges samme erklæringer, som ved en afsluttende afregning. De er vedlagt tilsagnet om tilskud. Der skal også indsendes et delregnskab, som er underskrevet af den partner, der etablerer nettet.

Hvis en rateudbetaling er på mindre end 500.000 kr., skal regnskabsbilagene vedlægges.

Hvis tilskudsbeløbet er mere end 500.000 kr., skal regnskabet bekræftes af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Hvad skal tilskudsprocenten bruges til?

Tilskudsprocenten beskriver forholdet mellem det samlede budget, der blev indtastet på tilskudsportalen, og det tilskud, som projektet har fået tilsagn om at få.

Tilskudsprocenten skal bruges, hvis et projekt ønsker rateudbetaling, eller hvis projektet ikke bliver så dyrt, som forventet. 

Når man ser på de omkostninger, der skal dækkes, så bruger man tilskudsprocenten til at sikre, at alle betaler deres del af omkostningerne. Det vil sige, at staten betaler sin del, at de lokale betaler deres del via egenbetalingen, og at en evt. kommune betaler deres del via medfinansieringen. 

Et eksempel:

Det samlede budget var 1.000.000 kr. Der blev søgt 750.000 kr. i tilskud, og tilskudsprocenten var dermed 75 pct. 

Når projektet ønsker tilskud udbetalt, så kan Energistyrelsen udbetale tilskud svarende til maksimalt 75 pct. af omkostningerne. Resten dækkes af kommunen eller de lokale, som det var beskrevet i projektets budget.

Kan et projekt justeres, efter tilsagnet er givet?

Projekter skal som udgangspunkt gennemføres, som det er beskrevet i ansøgningen og tilsagnet om tilskud. Det er dog muligt at ansøge Energistyrelsen om at ændre dele af projektet. Der skal være tale om mindre ændringer, der ligger inden for projektets formål og overordnede beskrivelse. Projektets formål forstås som gennemførelse af det ansøgte projekt.

Det vil fx være muligt at justere hvilke adresser, der medtages. Det er ikke muligt at øge antallet af adresser, der søges tilskud til, fordi tilskudsbeløbet ikke kan øges, efter tilsagnet er givet, men hvis der falder nogen projektdeltagere fra, vil de som udgangspunkt kunne erstattes af andre støtteberettigede adresser. Der skal fortsat være tale om det samme sammenhængende område.

Ønsket om ændring kan ikke forventes godkendt, hvis ændringen betyder, at projektet ikke ville have fået tilsagn om tilskud oprindeligt. Selv hvis en ændring kan godkendes, kan det føre til, at tilskuddet begrænses i forhold til det tilsagn, projektet havde fået. Det gælder fx, hvis der kommer færre adresser.

Ønsket om ændringen skal sendes til Energistyrelsen hurtigst muligt. Vær opmærksom på, at I ikke kan vente med at sende ønsker om ændring, til projektet er afsluttet. Hvis projekter ikke gennemføres som aftalt, og hvis Energistyrelsen ikke kan godkende en ændring, kan tilskuddet falde helt eller delvist bort.

Hvilken betydning har det for kortlægningen af tilskudsberettigede adresser, at en udbyder offentliggør hensigter om at udrulle

Efter EU-reglerne om statsstøtte er det en forudsætning, at der ikke ydes tilskud til områder, hvor der allerede er dækning, eller hvor der foreligger konkrete planer for udrulning. Det er derfor et EU-krav, at Energistyrelsen kortlægger den eksisterende bredbåndsdækning samt eventuelle konkrete udrulningsplaner med henblik på at fastlægge, hvilke adresser, der er tilskudsberettigede.

Energistyrelsen indhenter derfor hvert år oplysninger fra alle kendte udbydere om deres dækning og udrulningsplaner. Oplysningerne bliver anvendt til at opdatere styrelsens kort over adresser, som er tilskudsberettigede til bredbåndspuljen (bredbåndskortet). Oplysninger om dækning bliver derudover anvendt til at opdatere Tjekditnet.dk.

Hvis vi ved siden af denne proces bliver opmærksomme på, at en udbyder fx gennem medierne har udmeldt en strategi for udrulning, anvender Energistyrelsen følgende retningslinjer:

 • Hvis udmeldingen er så konkret, at den indikerer, at udbyderen har en egentlig udrulningsplan for et givent område, vil vi tage kontakt til udbyderen med henblik på at få opdateret udbyderens indberetning til brug for kortlægningen af tilskudsberettigede adresser.
 • Hvis der er tale om en mere generel udmelding om udbyderens hensigter for udrulning, fx en overordnet udmelding om, at udbyderen har ambitioner om udrulning i en landsdel, men hvor der ikke foreligger så konkrete planer, at alle adresser i et givent område vil blive dækket, vil udmeldingen ikke give anledning til, at vi kontakter udbyderen.

Det kommer således an på en konkret vurdering af udbyderens udmelding, om den vil give anledning til, at udbyderen bliver kontaktet med henblik på at få opdateret bredbåndskortet.

Energistyrelsen fjerner kun konkrete adresser som tilskudsberettigede, hvis det er godtgjort, at adresserne har eller vil få dækning på markedsvilkår. Når en adresses status ændres til ikke-tilskudsberettiget, betyder det, at adressen ikke kan indgå i et projekt, som ønsker at søge om tilskud. Viser det sig senere, at adressen faktisk burde have været tilskudsberettiget, er det måske for sent at søge om tilskud, og adressen kan have for­passet chancen for at få bedre bredbånd.

Energistyrelsens krav til dokumentation af udrulningsplaner er fastsat i overensstemmelse med EU-Kommissionens retningslinjer ( Kommissionens retningslinjer for statsstøttereglernes anvendelse i forbindelse med hurtig etablering af bredbånds­net - 2013/C 25/01). Dokumentationen kan fx omfatte en troværdig forretningsplan, en tidsplan for etableringen og/eller en finansieringsplan (for eksempel en aftale om banklån eller anden relevant dokumentation). Det kommer an på en konkret vurdering, hvornår en udrulningsplan anses for tilstrækkeligt dokumenteret.

Jane Patzy Ørum
AC-medarbejder (+45) 3392 7600
Christine Pallesen
Fuldmægtig (+45) 3392 6895