Information til kommunerne

Som kommune kan I spille forskellige roller i forhold til de projekter, der ansøger om tilskud fra Bredbåndspuljen. Læs mere om jeres involvering, og hvad I kan gøre i relation til Bredbåndspuljen.

Energistyrelsen har udarbejdet en liste over kontaktpersoner ved kommunerne (dem vi har kendskab til). Du kan se listen her:

Liste over kommunernes kontaktpersoner

Ønsker du og din kommune at komme på listen, så skriv til tele@ens.dk.

Hvad kan kommunerne gøre i relation til Bredbåndspuljen?

Involvering

Først og fremmest skal I beslutte, hvordan og hvor meget kommunen vil involvere sig i Bredbåndspuljen. I nogle kommuner er det en opgave, der forankres hos it- eller digitaliseringschefen, i andre i direktionssekretariatet og i andre igen i erhvervsudviklings-afdelingen. Det er Energistyrelsens erfaring, at kommuner, der medvirker aktivt, ofte betyder et positivt resultat for projektet med bedre bredbåndsdækning til følge for både borgere og kommune.

I er velkomne til at kontakte Energistyrelsen for dialog om, hvordan I kan komme i gang med processen i jeres kommune på bedste måde.

Dele information

Kommunerne kan være med til at sørge for, at information om Bredbåndspuljen er let tilgængelig for lokale parter fx foreninger og borgere. Puljen retter sig mod borgere, virksomheder og sommerhusejere med henblik på at søge tilskud til bedre bredbånd.

Kommunerne kan overveje følgende:

  1. Information på kommunens hjemmeside om Bredbåndspuljen. I er også velkomne til at henvise til Energistyrelsens hjemmeside.

  2. Skriv på jeres hjemmeside, om kommunen kan hjælpe lokale borgere og i givet fald hvordan og med tydelig information om, hvem man kan kontakte.

  3. Information i lokale aviser om Bredbåndspuljen og informationsmøder.

  4. Gå i dialog med lokale aktører om puljen, fx kendte ildsjæle, bylaug, lokalråd, grundejerforeninger mv.

  5. Sæt jer grundigt ind i reglerne med henblik på at kunne vejlede kommunens borgere.

Koordinere indsats

Kommunen kan være med til at skabe kontakt mellem lokale ildsjæle eller hjælpe med at definere projektområder.

Give tilskud

Kommunen kan bidrage til finansieringen af et projekt med et tilskud. Kommunen kan frit vælge, hvor stort et eventuelt tilskud til et projekt skal være. Når en kommune vælger at medfinansiere et projekt, har det betydning for projektets samlede pointscore. Kommunens finansiering bliver nemlig trukket fra den gennemsnitlige samlede pris pr. tilskudssøgende adresse, når der skal gives point i pointmodellens kriterie 5. Kommunens medfinansiering kan dermed forbedre et projekts chance for at opnå tilskud fra Bredbåndspuljen.

Kommunen kan godt give tilskud uden at indgå i partnerskabet. Kommunen skal da blot fremsende skriftligt tilsagn om kommunalt tilskud til den projektansvarlige, så det kan vedlægges i ansøgningen. Det er vigtigt, at det af tilsagnet tydeligt fremgår, om tilskuddet er et fast beløb uanset projektets størrelse, eller om der gives tilskud pr. adresse og i så fald, om der er et maksimum antal af adresser, I støtter.

I skal være opmærksomme på, at der ikke beregnes moms på et kommunalt tilskud. Det beløb I skal oplyse, er således det konkrete beløb, kommunen giver. I bredbåndsudbyderens budget skal det fulde beløb fra kommunen fremgå.

Kommunen kan eventuelt give deres tilsagn ved at benytte denne skabelon til erklæring om tilsagn om tilskud.

Kommunen udbetaler tilskuddet direkte til netejeren typisk bredbåndsudbyderen, når denne oplyser, at etableringen af nettet er færdigt, og umiddelbart inden bredbåndsudbyderen anmoder om udbetaling af tilskuddet fra Bredbåndspuljen. Kommunen bør være opmærksom på, om der er sket ændringer i projektet efter, der er givet tilsagn om tilskud, samt om disse ændringer har betydning for størrelsen af kommunens tilskud. Det kan fx være, hvis antallet af tilskudssøgende adresser er reduceret. Kommunen kan eventuelt rette henvendelse til Energistyrelsen for afklaring.

Yde pc- og it-bistand

Kommunen kan yde pc-bistand i tilfælde, hvor administrators egen internet forbindelse er dårlig og ustabil, eller hvis administrator ikke er så it-stærk, der vil kommunen kunne bistå administrator med at indsende ansøgningen via tilskudsportalen, uden at kommunen selv deltager i projektet.

Være projektejer

Kommunen kan vælge en direkte deltagelse i et projekt ved selv at være initiativtager til projektet, indgå i partnerskabet og stå for indsendelse af ansøgning. I det tilfælde er der krav om, at kommunen også er med til at finansiere projektet. Husk, at der under alle omstændigheder er krav om, at de deltagende adresser skal underskrive fuldmagt, forpligte sig til egenbetaling m.v.

For yderligere information er kommunerne velkomne til at henvise til Energistyrelsens sider om Bredbåndspuljen, som løbende vil blive opdateret med information om Bredbåndspuljen.

Jane Patzy Ørum
AC-medarbejder (+45) 3392 7600
Christine Pallesen
Fuldmægtig (+45) 3392 6895