Udbetaling af tilskud fra 2016/2017-puljen

Anmod via Tilskudsportalen

Anmodning om at få udbetalt tilskud sendes til Energistyrelsen på tilskudsportalen.

Som udgangspunkt udbetales tilskuddet, når projektet er færdigt, og udbetaling sker til bredbåndsselskabet. Den afsluttende rapportering og anmodning om udbetaling skal senest sendes til Energistyrelsen to måneder efter projektets afslutning.

Tilskud udbetales først, når udgifterne er afholdt og dokumenteret og projektregnskab og rapport er modtaget. Vær opmærksom på, at tilskuddet udgør en andel af de afholdte omkostninger.

Det vil typisk være bredbåndsselskabet som anmoder om at få udbetalt tilskuddet. Da du fik tilsagn om tilskud, var der vedlagt nogle bilag. De skal bruges nu. De indeholder de erklæringer, som skal sendes med anmodningen om udbetaling. Du kan også finde links til dokumenterne nederst på siden.

OBS! For at udbetaling kan ske, er det en forudsætning for den enkelte adresse, at der er lagt kabel tilbygningen og etableret et tilslutningsstik i huset. Adressen skal kunne tilsluttes nettet uden yderligere anlægsarbejde. Det er ikke tilstrækkeligt, at bredbåndsforbindelserne er etableret til skellet.

Derudover skal der indsendes et projektregnskab med oplysninger om størrelsen på de faktisk afholdte og betalte tilskudsberettigede omkostninger (fx gravearbejde, etablering af selve nettet, husinstallation og etablering fra offentligvej, materialer i forbindelse hermed) i forhold til de samlede budgetterede omkostninger. Projektregnskabet skal være skrevet under af den partner, der etablerer nettet.

Hvis tilskudsbeløbet er under 500.000 kr. skal regnskabsbilagene vedlægges. 

Regningsbilagene skal være på de afholdte og betalte tilskudsberettigede omkostninger. Der skal være dokumentation for, at regningsbilagene er betalt. Det kan enten være en påtegning fra modtageren med dato og underskrift, hvoraf det fremgår, at beløbet er modtaget, eller kan være indsendelse af et kontoudtog fra banken, der dokumenterer betalingen.

Hvis tilskudsbeløbet er mere end 500.000 kr., skal regnskabet bekræftes af en statsautoriseret eller registreret revisor. 

Der skal desuden indsendes en rapport om projektet og dets resultater - egnet til offentliggørelse. Det er typisk sammenslutningen af borgere og virksomheder (projektadministrator), der udarbejder denne. Rapporten kan f.eks. indeholde beskrivelse af situationen før etableringen, hvordan projektet blev grebet an, evt. erfaringer der kan deles med andre, samarbejdet med andre parter mv., valg af teknologi og opnåede resultater. Projektadministrator skal i rapporten desuden bekræfte, at projektet er afsluttet, og alle de deltagende adresser har fået etableret adgang til nettet.

Du kan læse mere om rapportering og udbetaling af tilskud for puljerne under punkt 4.3. og 4.4 i vejledningen om bredbåndspuljen.

Huskeliste – det skal være med i en anmodning om udbetaling

  1. Udfyldt skema med ansøgning om udbetaling
  2. Udfyldt skema med ansøgererklæring
  3. Dokumenteret projektregnskab, evt. revideret afhængig af størrelse på tilskud
  4. Rapport fra ansøger om projektet og dets resultater

Rateudbetaling

Der er mulighed for rateudbetaling undervejs i projektet, hvis tilskuddet er på mere end 1 mio. kr.

Det er muligt at få op til 60 pct. af tilskuddet udbetalt i rater. Raterne skal mindst udgøre 20 pct. af tilsagnsbeløbet. 
Rateudbetalingen sker i forhold til den tilskudsprocent, som projektet har. Dvs. at Energistyrelsen betaler den samme andel af omkostningerne ved ratebetaling, som når projektet er færdigt, fx 75 pct.

Anmodning om rateudbetaling sendes også til Energistyrelsen på tilskudsportalen. Der skal bruges samme erklæringer, som ved en afsluttende afregning. De er vedlagt tilsagnet om tilskud. Der skal også indsendes et delregnskab, som er underskrevet af den partner, der etablerer nettet.

Hvis en rateudbetaling er på mindre end 1 mio. kr., skal regnskabsbilagene vedlægges.

Hvis tilskudsbeløbet er mere end 1 mio. kr., skal regnskabet bekræftes af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Jane Patzy Ørum
AC-medarbejder (+45) 3392 7600
Christine Pallesen
Fuldmægtig (+45) 3392 6895