Carbon leakage 2021-2030

Carbon leakage 2021-2030

Her kan du læse mere om processen for fastlæggelse af den nye carbon-leakage liste gældende for 4. kvotehandelsperiode

Aftalen om CO2-kvoteordningens fase 4 for perioden 2021-2030 blev endeligt vedtaget den 27. februar 2018 og Europa-Kommissionen har derfor allerede nu taget hul på arbejdet med de nye carbon-leakage bestemmelser. Carbon-leakage refererer til situationen, hvor virksomheder grundet forhøjede omkostninger forbundet med CO2-kvoteordningen, flytter deres produktion til andre lande med lavere reduktionsforpligtelser. De sektorer og delsektorer, der anses for at være udsat for en risiko for carbon-leakage, er defineret i en officiel carbon-leakage liste. Den nuværende liste gælder frem til 2020 og der skal derfor fastlægges en ny liste, gældende for næste kvotehandelsperiode, 2021-2030.

Indledende carbon leakage-liste

Europa-Kommissionen har d. 8. maj 2018 publiceret en indledende carbon leakage-liste, som er resultatet af Europa-Kommissionens kvantitative vurdering af alle sektorer. Listen er indledende i den forstand, at den indeholder en oversigt over et antal sektorer, som er kommet direkte på listen, samt en oversigt over et antal sektorer, som har mulighed for at søge om en sekundær carbon leakage-vurdering, med henblik på alligevel at komme på listen. Dvs. at de sektorer, som ikke fremgår på den indledende liste, ikke har mulighed for at komme på carbon leakage-listen for kvoteordningens næste periode, gældende fra 2021-2030. Dette betyder, at virksomheder som ikke er på den indledende liste er berettigede til at modtage 30 pct. gratiskvoter i 2021 (sammenlignet med antallet af kvoter, som I får i dag). Efter år 2026 vil kvotetildelingen falde gradvist til 0 pct. gratiskvoter i 2030 (med undtagelse af tildelingen til fjernvarme, som forsat vil være på 30 pct. i årene 2026-2030).

Ansøgning om sekundær carbon leakage-vurdering

Europa-Kommissionen har udarbejdet den indledende liste på baggrund af de kriterier, der er fastlagt i det reviderede kvotedirektivs artikel 10b. Europa-Kommissionen har på baggrund af disse kriterier foretaget en beregning af de enkelte sektorers carbon leakage-indikator. Carbon leakage-indikatoren skal overstige 0,2, for at en sektor kommer direkte på carbon leakage-listen og være mellem 0,151 og 0,2 for, at en sektor kvalificerer sig til en kvalitativ carbon leakage-vurdering. En sektor kan ligeledes kvalificere sig til en kvalitativ vurdering, hvis sektorens emissionsintensitet overstiger 1,5 eller hvis tildelingen er beregnet vha. et raffinaderibencmark. Hvis sektoren er omfattet af nuværende carbon leakage-liste på Prodcom-niveau, er den berettiget til at søge om en såkaldt disaggregeret kvantitativ carbon leakage vurdering gennem en selvvalgt medlemsstat.

Ansøgningsfristen til den disaggregerede kvantitative vurdering var d. 30. juni 2018.

Ansøgningsfristen til den kvalitative vurdering var d. 8. august 2018.

Europa-Kommissionen har i forbindelse med offentliggørelsen af den indledende carbon leakage-liste, fremlagt et vejledningsdokument, til den kvalitative ansøgning, der beskriver hvordan ansøgningen skal udarbejdes. I dokumentet er der specifik vejledning til, hvad ansøgningen skal indeholde, og hvordan den vil blive vurderet.

Resultatet af carbon leakage indikator-beregningerne

Europa-Kommissionen har d. 25. maj 2018 publiceret de bagvedliggende resultater af beregningerne for de enkelte sektorers carbon leakage-indikator. En oversigt over resultaterne af beregningerne kan tilgås på Europa-Kommissionens hjemmeside. Oversigten indeholder data for de enkelte sektorers udenrigshandelsintensitet, direkte emissioner, indirekte emissioner og emissionsintensitet, som danner grundlag for beregningen af carbon leakage-indikatoren. Datakilder og dataperioder anvendt til beregningerne er oplyst i Europa-Kommissionens præsentation om den kvantitative vurdering.

Nye, fokuserede carbon leakage-bestemmelser

De reviderede carbon leakage-bestemmelser har til formål at skabe en mere fokuseret carbon leakage-liste, som udelukkende inkluderer de sektorer, der har højst risiko for at udflytte deres produktion som følge af kvoteordningen. Dette medfører, at antallet af sektorer, der optages på carbon leakage-listen i den næste kvotehandelsperiode, gældende fra 2021, reduceres fra de nuværende mere end 150 sektorer til ca. 50 sektorer.
Bestemmelserne indebærer bl.a. en formel for beregning af carbon leakage indikatoren, som kombinerer en given sektors udenrigshandelsintensitet og emissionsintensitet. Dette betyder, at sektorer i fase 4 ikke længere kun skal opfylde ét kriterium for at komme på carbon leakage-listen, men at de både skal have en høj udenrigshandelsintensitet og emissionsintensitet.

Yderligere information

Yderligere information om processen vedr. fastlæggelsen af carbon leakage-listen for næste kvotehandelsperiode, kan findes på Europa-Kommissionens hjemmeside.

Energistyrelsen står til rådighed for yderligere vejledning.

Mette Nygaard Madsen
Bachelor (+45) 3392 7916