Overvågningsmetodeplan

Overvågningsmetodeplan

Det er en forudsætning for ansøgning og tildeling af gratis kvoter, at produktionsenheden har en, af Energistyrelsen, godkendt MMP (overvågningsmetodeplan) idet denne har til formål at sikre retvisende opgørelser af relevante aktiviteter. 

FAR-forordningens bilag VI

Overvågningsmetodeplan

Når der ansøges om tildeling af gratiskvoter, skal der udarbejdes en overvågningsmetodeplan (MMP). MMP’en omfatter en beskrivelse af hele produktionsenheden, dens delinstallationer og produktionsprocesserne. MMP’en skal indeholde en beskrivelse af, hvorledes aktivitetsniveau, brændselsinput og værdier til fastlæggelse af benchmarks overvåges både på produktionsenhedsniveau og på delinstallationsniveau.


I FAR-forordningens bilag VI er det beskrevet, hvad MMP’en som minimum skal indeholde af information.


Når produktionsenheden har fået godkendt en MMP, vil de være i besiddelse af én overvågningsmetodeplan(MMP) og én overvågningsplan(OVP). Den ene erstatter ikke den anden, da OVP’en skal anvendes af verifikator, når produktionsenhedens CO2-emissioner skal verificeres og verifikator skal anvende MMP’en når produktionsenhedens ansøgning om tildeling af gratiskvoter skal verificeres, og når produktionsenhedens aktivitetsniveau skal verificeres. 
Dermed er OVP’en tilknyttet produktionsenhedens CO2 emissioner og MMP’en er tilknyttet produktionsenhedens aktivitetsniveau og kvotetildeling. 


Driftsleder skal løbende holde MMP’en opdateret med de ændringer, der er foretaget på produktionsenheden. FAR-forordningen artikel 9 beskriver, hvilke ændringer der kræver, at MMP’en bliver opdateret. 


MMP’en skal opdateres hvis der opstår nye emissioner, aktivitetsniveauer som følge af nye aktiviteter eller nye brændsler. Den skal opdateres, hvis der installeres nye måleinstrumenter eller prøvetagningsmetoder, som påvirker nøjagtigheden af de indberettede data. Hvis data fremkommet på baggrund af den hidtidige overvågningsmetode er forkerte, skal MMP’en opdateres. MMP’en skal opdateres hvis den ikke overholder kravene i FAR-forordningen. 


Driftsleder skal i MMP’en føre log over alle de ændringer, der er foretaget på produktionsenheden. For hver gang MMP’en opdateres, skal driftsleder give en klar beskrivelse af ændringen og en begrundelse for ændringen. Driftsleder skal angive dato for, hvornår ændringen er indberettet til Energistyrelsen, samt startdato for gennemførelse af den reviderede MMP.  

Ændringer på produktionsenheden som kræver opdatering af MMP’en er opdelt i to kategorier:

  • Betydelige – Skal godkendes af Energistyrelsen uden unødig forsinkelse.

  • Ikke væsentlige – skal ikke godkendes, men sendes til orientering hos Energistyrelsen inden den 31. december i ændringsåret.

Betydelige ændringer skal godkendes af Energistyrelsen uden unødig forsinkelse

Hvis produktionsenheden har foretaget ændringer på anlægget, det kan være en ny delinstallation, ændring af eksisterende delinstallationers afgrænsning eller lukning af delinstallationer. 
Ændring i eller skift af produktionsenhedens overvågningsmetode anses som en betydelig ændring. Hvis den standardværdi eller skønsmetode produktionsenheden anvender i deres MMP er ændret, anses det som en betydelig ændring. Hvis Energistyrelsen anmoder produktionsenheden om at foretage ændringer, for at sikre at MMP’en er i overensstemmelse med kravene i FAR-forordningen.

Ikke væsentlige ændringer skal sendes til orientering hos Energistyrelsen inden den 31. december i ændringsåret

Hvis produktionsenheden ændrer navn eller henvisning på en procedure anses det ikke for en betydelig ændring og skal derfor sendes som orientering til Energistyrelsen inden den. 31. december i ændringsåret. 


Opstår der tvivl om en ændringer er betydelig eller ikke betydelig kontaktes Energistyrelsen, som vurdere ændringens væsentlighed. 


Produktionsenhedens MMP er blevet sendt til driftsleder på e-mail, den vil på nuværende tidspunkt ikke fremgå i EnergiDataOnline. 

Om overvågningsmetodeplanen er godkendt af Energistyrelsen fremgår enten i mailteksten eller i selve MMP’en på fane A. 

Flowdiagram

Ud over en opdateret og retvisende overvågningsmetodeplan er det, jf. FAR-forordningen bilag VI, et krav at der medfølgende en opdateret og retvisende flowdiagram.

Flowdiagrammet skal som minimum indeholde følgende:

  • Anlæggets tekniske elementer med angivelse af emissionskilder samt varmeproducerende og -forbrugende enheder.

  • Alle energi- og materialestrømme, navnlig kildestrømme, målelig og ikkemålelig varme, elektricitet, hvis relevant, og spildgasser.

  • Målepunkter og måleudstyr.

  • Delinstallationernes grænser, herunder opdelingen mellem delinstallationer, der anses for at høre til sektorer, som er udsat for en betydelig risiko for kulstoflækage, og delinstallationer, der hører til andre sektorer, baseret på NACE rev. 2 eller Prodcom.

 

Der kan bruges en stiplet linje i flowdiagrammet for at tydeliggøre delinstallationens grænser.

Ligeledes som med overvågningsmetodeplanen, vil flowdiagrammets godkendelse foregå gennem mail og EnergiDataOnline vil derfor ikke blive benyttet, som den er ved ALC-rapporteringen.