Indberetning af aktivitetsniveau til kvotetildeling

Indberet aktivitetsniveau senest 7. januar

Er I driftsleder af en produktionsenhed omfattet af kvoteordningen, kan I under visse betingelser søge om gratiskvoter. Energistyrelsen sørger for at tildele og foretage ændringer i antallet af gratiskvoter. Gratiskvoterne indsættes en gang om året, senest den 28. februar, på produktionsenhedens konto i den danske del af EU’s kvoteregister, som administreres af Erhvervsstyrelsen.

En gang om året, senest den 7. januar, skal driftslederen indberette aktivitetsniveau – den såkaldte AL-rapportering. Aktivitetsniveauet bruger Energistyrelsen til at beregne årets gratiskvotetildeling. I beregningen sammenholdes det foregående års aktivitetsniveau med det oprindelige ”historiske” aktivitetsniveau. Det historiske aktivitetsniveau blev beregnet med jeres gratiskvoteansøgninger i 2011.

I kan indberette aktivitetsniveauet til Energistyrelsen via den digitale indberetningsplatform EDO, som står for EnergiDataOnline.

Besøg EDO

Det skal I indberette hvert år

  • Aktivitetsniveauet for kalenderåret før den årlige kvotetildeling.
  • Kapacitetsændringer, fx fjernelse af anlæg, etablering af flaskehalse, udvidelse af produktion mv., som kan have betydning for kvotetildelingen.
  • Hel indstilling af drift, fx konkurs, konservering af anlæg, udløb af CO2-udledningstilladelse eller miljøgodkendelse mv.

Kapacitetsændringer og hel indstilling af drift skal indberettes løbende, men senest den 7. januar. Indberetter I oplysninger, som siden hen viser sig at være forkerte, vil Energistyrelsen kræve eventuelle uretmæssigt modtagne kvoter tilbageleveret.

En delinstallation skal der til

Kvoterne beregnes ud fra produktionsenhedens aktivitetsniveau gange benchmarkværdien for dens delinstallationer. Delinstallationer skal forstås som de produkter, som produktionsenheden producerer, og som der kan tildeles kvoter for. Der skelnes mellem produktbenchmarkede delinstallationer, som fx stål, papir eller glas og de såkaldte fallback-benchmarkede delinstallationer. En fallback-benchmarkede delinstallation kan være fjernvarmeproduktion, men det kan også være produktion af et produkt, hvortil der ikke findes et produktbenchmark. I stedet tildeles kvoter til den pågældende delinstallation for den energimængde (varmeproduktion), som bruges til at producere produktet. Kan den varmeproduktion ikke måles, tildeles i stedet gratiskvoter til delinstallationen efter det brændselsforbrug, som skal til for at producere produktet. Der tildeles ingen kvoter til elproduktion.

Gratiskvoterne reguleres derudover bl.a. også efter om produktet er konkurrenceudsat (Carbon Leakage-udsat), og om produktionsenheden er elproducent.

Når kvotetildelingen ændrer sig

Alle produktionsenheder i kvoteordningen, der har søgt om gratiskvoter, har fået en afgørelse om deres forventede kvotetildeling 2013-2020. Antallet af tildelte kvoter kan imidlertid blive ændret i løbet af perioden. Dette sker, hvis:

  • Delinstallationens produktionskapacitet ændres væsentligt
  • Produktionsenheden indstiller driften
  • Delinstallationen delvist indstiller driften
  • Produktionsenheden ændrer status i forhold til konkurrenceudsættelse (Carbon Leakage)
  • eller hvis der i øvrigt sker ændringer i de fælles EU-regler på området.

Hvis tildelingen skal ændres sender Energistyrelsen jer en ny afgørelse.

Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside om gratiskvoter og på Energistyrelsens side om tildeling af gratiskvoter.

Kontakt

Henrik Jensen Kiel
Specialkonsulent (+45) 3392 6697