Tildeling af gratiskvoter 2013-2020

Kvotetildeling for perioden 2013-2020 blev fastlagt ud fra nedenstående beskrivelser og regler. Nedenstående beskrivelser og regler finder derfor kun anvendelse på tildelingen for 2013-2020.

For tildeling efter 2020 se Kvotetildeling 2021-2030.

Når I skal have færre kvoter efter en kapacitetsreduktion

Har I fjernet anlæg eller foretaget andre fysiske ændringer, som har ændret på produktionsenhedens fysiske forhold, og har dette samtidig medført, at I har reduceret produktionen på den delinstallation, som I tildeles gratiskvoter for, kan I have haft en såkaldt væsentlig kapacitetsreduktion. Det skal I indberette til Energistyrelsen. Læs mere om, hvad en delinstallation er.

En væsentlig kapacitetsreduktion betyder, at der bliver fastsat et nyt, lavere ”historisk” aktivitetsniveau, og at den ”oprindelige” basistildeling reguleres ned. Det historiske aktivitetsniveau blev beregnet i jeres gratiskvoteansøgning i 2011, og dannede grundlag for den oprindelige basistildeling. En væsentlig kapacitetsændring medfører en ændring af den ”oprindelige” basistildeling.

Ved tvivlspørgsmål, ring eller skriv til Energistyrelsen.

En væsentlig kapacitetsreduktion defineres som:

 • en eller flere fysiske ændringer har medført en reduceret produktionskapacitet på mindst 10 % - eller
 • en eller flere fysiske ændringer har medført en reduceret tildeling til delinstallationen på mere end 50.000 kvoter per år, og forskellen udgør mere end 5 % af kvoterne, som er beregnet uden hensyntagen til den fysiske ændring.

Beregn produktionskapaciteten før og efter ændringen

Produktionskapaciteten bestemmes ved at sammenholde produktionskapaciteten før ændringen med den nye produktionskapacitet. Kapaciteten før ændringen beregnes ud fra de 2 måneder i perioden 2005-08, hvor produktionen var højest. Såfremt der har været godkendt en kapacitetsændring for delinstallationen efter den 30. juni 2011, anvendes kapaciteten beregnet som følge af denne ændring. Den nye kapacitet beregnes ud fra de 2 måneder med højest produktion på delinstallationen i en periode på 6 måneder EFTER start af ændret drift. 

Start af ændret drift er den 1. dag i en periode på 90 sammenhængende dage, hvor produktionen i gennemsnit er mindst 40 % af anlæggets tilbageværende designkapacitet. Designkapaciteten er den produktionskapacitet, som udstyret er beregnet til.  Designkapaciteten fastsættes på baggrund af den dokumentation som leverandøren har ydet, dvs. datablade og garanterede ydeevneværdier.

Det er først muligt at afgøre, om der har været en væsentlig kapacitetsændring, når den ændrede kapacitet faktisk har været i drift i 6 måneder efter start af den ændrede drift.

Fastsæt den relevante kapacitetsudnyttelsesfaktor 

Ved ansøgningen om kapacitetsændring skal I foreslå en såkaldt ”Relevant kapacitetsudnyttelsesfaktor” – forkortet RCUF. Faktoren er den andel af den beregnede nye kapacitet, som forventes typisk vil blive udnyttet på produktionsenheden. Den relevante kapacitetsudnyttelsesfaktor skal være mindre end 1, og I skal begrunde forslaget til RCUF. Læs nærmere om fastsættelse af RCUF i Energistyrelsens vejledningsnotat.

Ansøg om kapacitetsreduktion senest 1 år efter ændret drift

I skal udfylde EU-Kommissionens ansøgningsskema. En akkrediteret verifikator skal godkende baggrundsdata og data i ansøgningsskemaet, før I fremsender det til Energistyrelsen. Ansøgningsskemaet indsendes til CO2-kvoteservice@ens.dk. Den verificerede ansøgning skal dog være indsendt senest 1 år efter start af ændret drift.

Find EU-Kommissionens ansøgningsskema til ændring af kvotetildeling samt kvoter til nye produktionsenheder 

Yderligere vejledning om kapacitetsreduktioner findes bl.a. i afsnit 5 i dokumentet EU-Kommissionens vejledning 7 om nytilkomne og indstilling af drift.

 

Når I skal have færre kvoter på grund af delvis indstilling af drift

Producerer jeres delinstallation i et kalenderår under 50 % af det historiske aktivitetsniveau kaldes det delvis indstilling af drift. Det medfører en reduktion i kvotetildelingen fra året efter. Delvis indstilling af drift betyder, at der produceres mindre på delinstallationen UDEN at der samtidig er foretaget fysiske ændringer, som har medført den reducerede drift. Hvis der også er foretaget fysiske ændringer eller ændringer, der betyder, at der ikke længere kan produceres det samme som før, skal det undersøges, om der kan være tale om en kapacitetsreduktion i stedet for. Du kan læse om kapacitetsreduktion ovenfor.

Reglerne om delvis indstilling af drift gælder kun for delinstallationer, der bidrager med mere end 30 % af den årlige endelige basistildeling eller mere end 50.000 kvoter om året.

Det betyder delvis indstilling af drift for jeres kvotetildeling

Når aktivitetsniveauet for en delinstallation reduceres i et kalenderår med:

 • 50-75 % i forhold til det historiske aktivitetsniveau, tildeles delinstallationen kun 50 % af de oprindeligt tildelte gratiskvoter. 
 • 75-90 % i forhold til det historiske aktivitetsniveau, tildeles delinstallation kun 25 % af de oprindeligt tildelte gratiskvoter.
 • 90 % eller mere i forhold til det historiske aktivitetsniveau, tildeles ingen gratiskvoter for den pågældende delinstallation.

Indberet delvis indstilling af drift i EDO senest 7. januar

I skal indberette aktivitetsniveau for det foregående kalenderår via EDO i den årlige AL-rapportering senest den 7. januar. EDO står for EnergiDataOnline og er Energistyrelsens digitale indberetningsplatform.

Find link til EDO 

AL-rapporteringen er den årlige indberetning af aktivitetsniveau og af oplysninger af relevans for kvotetildelingen, som alle produktionsenheder skal foretage.

På baggrund af jeres rapportering vurderer Energistyrelsen, om indberetningen giver anledning til ændring i kvotetildelingen. I får meddelelse om resultatet efter afslutningen af AL-rapporteringen. Hvis indberetningen giver anledning til en ændring i tildelingen, vil I få meddelt en ny afgørelse. 

Når I ikke længere kan få gratiskvoter

Er jeres produktionsenhed helt ophørt med drift, vil I året efter ikke længere tildeles gratiskvoter. Udtræder jeres produktionsenhed af kvoteordningen, vil produktionsenheden året efter heller ikke længere tildeles gratiskvoter, og anses for helt indstillet. 

Skulle produktionsenheden igen blive berettiget til gratiskvoter, fx hvis driften genoptages eller produktionsenheden udvider og igen omfattes af kvoteordningen, kan I søge om gratiskvoter efter den såkaldte ”New Entrants Pulje” som nytilkommen efter en væsentlig kapacitetsudvidelse. Læs mere i EU-kommissionens vejledning nr. 7.

Hvis et af nedenstående kriterier er opfyldt, anses produktionsenheden for at have indstillet driften helt, og der tildeles ikke længere kvoter, som følger efter kalenderåret med hel indstilling af drift:

 • Produktionsenhedens miljøgodkendelse, CO2-udledningstilladelse eller anden relevant miljøtilladelse er udløbet.
 • Alle ovenstående tilladelser er inddraget.
 • Driften af produktionsenheden er teknisk umulig.
 • Produktionsenheden er ikke i drift, men har været i drift før, og det er teknisk umuligt at genoptage driften.
 • Produktionsenheden er ikke i drift, men har været i drift før, og driftsleder kan ikke påvise, at driften vil blive genoptaget senest 6 måneder efter indstilling af driften.

Indberet indstilling af drift løbende og hurtigst muligt

I skal løbende indberette hel indstilling af drift, herunder også, at jeres produktionsenhed er kommet under en af tærskelværdierne for at være omfattet af EU’s kvoteordning. Det sker ved at kontakte Energistyrelsen pr. mail eller telefon. Senest 7. januar skal I via EDO i den årlige AL-rapportering indberette hel indstilling af drift. 

Når I kan få flere kvoter efter delvis indstilling af drift

Hvis jeres delinstallationen har haft delvis indstilling af drift og dermed har været reduceret i kvotetildeling, kan kvotetildelingen i nogle tilfælde komme op igen. Hvis aktivitetsniveauet for delinstallationen i et kalenderår når op over 25 % af det historiske aktivitetsniveau, er der tale om recovery. I får meddelelse om resultatet efter afslutningen af AL-rapporteringen. 

Det betyder recovery for jeres kvotetildeling

Når aktivitetsniveauet for en delinstallation i et kalenderår stiger med:

 • mere end 50 % sammenlignet med det historiske aktivitetsniveau, modtager den delinstallation, som delvis havde indstillet driften, de oprindeligt tildelte gratiskvoter fra det år, der følger på kalenderåret, hvor aktivitetsniveauet når op over tærsklen på 50 %.
 • mere end 25 % sammenlignet med det historiske aktivitetsniveau, modtager den delinstallation, som delvis havde indstillet driften, halvdelen af de oprindeligt tildelte gratiskvoter fra det år, der følger på kalenderåret, hvor aktivitetsniveauet når op over tærsklen på 25 %.

Indberet recovery i EDO senest 7. januar

I skal indberette aktivitetsniveau for det foregående kalenderår via EDO i den årlige AL-rapportering senest den 7. januar. På baggrund af jeres rapportering vurderer Energistyrelsen, om indberetningen giver anledning til ændring i kvotetildelingen. I får meddelelse om resultatet efter afslutningen af AL-rapporteringen. Hvis indberetningen giver anledning til en ændring i tildelingen, vil I få meddelt en ny afgørelse. 

Når I kan få flere kvoter efter en kapacitetsudvidelse

Har I etableret nye anlæg eller foretaget fysiske ændringer på produktionsenheden, som samtidig har medført en forøget produktion på delinstallationen (som I tildeles kvoter for), kan I have haft en såkaldt kapacitetsudvidelse. Et eksempel kan være forøgelse af ledningskapaciteten eller etablering af røggaskondensering, således at en større varmemængde kan distribueres.

En væsentlig kapacitetsudvidelse betyder, at der bliver fastsat et nyt, højere ”historisk” aktivitetsniveau, og at den ”oprindelige” basistildeling reguleres op. Det historiske aktivitetsniveau blev beregnet i jeres gratiskvoteansøgning i 2011, og dannede grundlag for den oprindelige basistildeling. En væsentlig kapacitetsændring medfører en ændring af den ”oprindelige” basistildeling.

Ved tvivlspørgsmål, ring eller skriv til Energistyrelsen.

En væsentlig kapacitetsudvidelse defineres som:

 • en eller flere fysiske ændringer har medført en øget produktionskapacitet på mindst 10 % - eller
 • en eller flere fysiske ændringer har medført en øget tildeling til delinstallationen på mere end 50.000 kvoter per år, og forskellen udgør mere end 5 % af kvoterne, som er beregnet uden hensyntagen til den fysiske ændring.

Beregn produktionskapaciteten før og efter ændringen

Produktionskapaciteten bestemmes ved at sammenholde produktionskapaciteten før ændringen med den nye produktionskapacitet. Kapaciteten før ændringen beregnes ud fra de 2 måneder i perioden 2005-08, hvor produktionen var højest. Såfremt der har været godkendt en kapacitetsændring for delinstallationen efter den 30. juni 2011, anvendes kapaciteten beregnet som følge af denne ændring. Den nye kapacitet beregnes ud fra de 2 måneder med højest produktion på delinstallationen i en periode på 6 måneder EFTER start af ændret drift. 

Start af ændret drift er den 1. dag i en periode på 90 sammenhængende dage, hvor produktionen i gennemsnit er mindst 40 % af anlæggets tilbageværende designkapacitet. Designkapaciteten er den produktionskapacitet, som udstyret er beregnet til.  Designkapaciteten fastsættes på baggrund af den dokumentation som leverandøren har ydet, dvs. datablade og garanterede ydeevneværdier.

Det er først muligt at afgøre, om der har været en væsentlig kapacitetsændring, når den ændrede kapacitet faktisk har været i drift i 6 måneder efter start af den ændrede drift.

Fastsæt den relevante kapacitetsudnyttelsesfaktor 

Ved ansøgningen om kapacitetsændring skal I foreslå en såkaldt ”Relevant kapacitetsudnyttelsesfaktor” – forkortet RCUF. Faktoren er den andel af den beregnede nye kapacitet, som forventes typisk vil blive udnyttet på produktionsenheden. Den relevante kapacitetsudnyttelsesfaktor skal være mindre end 1, og I skal begrunde forslaget til RCUF. Læs nærmere om fastsættelse af RCUF i Energistyrelsens vejledningsnotat.

Ansøg om kapacitetsforøgelse inden puljen er tom og senest 1 år efter ændret drift

Hvis I har haft en væsentlig kapacitetsudvidelse tildeles gratiskvoterne fra EU-Kommissionens pulje til nye og kapacitetsudvidelser – den såkaldte NER-pulje (New Entrants Reserve). Puljen administreres af EU-Kommissionen efter et "først-til-mølle-princip", og indtil der er kvoter tilbage i puljen. Se status for NER-puljen

I skal udfylde EU-Kommissionens ansøgningsskema, når I ansøger om flere gratiskvoter efter en væsentlig kapacitetsudvidelse. En akkrediteret verifikator skal godkende baggrundsdata og data i ansøgningsskemaet, før I fremsender det til Energistyrelsen. Ansøgningsskemaet indsendes til CO2-kvoteservice@ens.dk. Den verificerede ansøgning skal dog være indsendt senest 1 år efter start af ændret drift.

Find EU-Kommissionens ansøgningsskema til ændring af kvotetildeling samt kvoter til nye produktionsenheder

Yderligere vejledning om kapacitetsudvidelser findes bl.a. i afsnit 4 i dokumentet EU-Kommissionens vejledning 7 om nytilkomne og indstilling af drift.

Når jeres produkter er konkurrenceudsatte

Produkter, der står opført på EU-Kommissionens Carbon Leakage-liste, anses for at være konkurrenceudsatte og bliver derfor ikke reduceret af den såkaldte Carbon Leakage-faktor. Alene Carbon Leakage faktoren reducerer gratistildelingen til den pågældende delinstallation fra 0,8 i 2013 til 0,3 i 2020. 

Carbon Leakage-listen identificerer Carbon Leakage-udsatte produkter ud fra deres NACE- og prodcom-koder.

Når EU-Kommissionen har foretaget ændringer i Carbon Leakage-listen, får I en ny afgørelse om ændret kvotetildeling, og en ny ”oprindelig” basistildeling fra tidspunktet for ændringen.

Læs mere om reglerne for Carbon-Leakage på EU-Kommissionens hjemmeside og i EU-Kommissionens vejledning 5.

Alle produktionsenheder får et kreditloft

Alle produktionsenheder i EU’s kvoteordning har ret til et kreditloft, uanset om I tildeles gratiskvoter eller ej. Kreditloftet giver ret til at bruge internationale kreditrettigheder i kvoteordningen, men kun op til et vist antal. I skal ombytte de internationale kreditrettigheder til gratiskvoter i den danske del af EU’s kvoteregister, før I kan bruge dem til returnering i EU’s kvoteordning. Ikke alle kreditter kan ombyttes. 

Læs mere om, hvilke kreditter I kan bruge i EU’s kvoteordning på Kommissionens hjemmeside og find EU-Kommissionens forordning om kreditlofter.

 

 

Kontakt

Henrik Jensen Kiel
Specialkonsulent (+45) 3392 6697
Mette Nygaard Madsen
Bachelor (+45) 3392 7916