Kontrol, evalueringer og resultater

Under punktet Stikprøvekontroller findes de seneste resultater af Energistyrelsens gennemførte årlige kontroller på tværs af alle net- og distributionsselskaber, hvor det fremgår om selskaberne lever op til kravene i energispareordningen. Dette omfatter bl.a. kontrol af opgørelsesmetode, om aftalekæden er overholdt, om besparelsen er realiseret samt selskabernes kvalitetssikringssystem. 

Under punktet Særkontroller findes seneste resultater af Energistyrelsens særkontrol af et bestemt område inden for energiselskabernes energispareindsats, hvor Energistyrelsen har set en særlig risiko for fejl eller omgåelse af reglerne. 

Under Resultater og omkostninger findes statusnotater for de realiserede energibesparelser for alle net- og distributionsselskaber opsummeret i fordelingen af energibesparelser på sektorer og energiarter. Her finder du også Energitilsynets benchmarking af omkostningerne til opfyldelse af det årlige energisparemål.

Under Evalueringer findes evalueringen af energispareindsatsen for perioden 2013-2016.

Kontroller, resultater og omkostninger og evaluering

Stikprøvekontroller

Energistyrelsen gennemfører som led i tilsynet med energiselskabernes energispareindsats en årlig stikprøvekontrol af de indberettede besparelser.  Stikprøven har til formål at kontrollere, om selskaberne opfylder de aftalte krav til dokumentation på de enkelte energisparesager, med henblik på at vurdere, om Energistyrelsen og de øvrige aftaleparter i Energispareaftalen, bør ændre, præcisere eller vejlede om de gældende regler.

Før stikprøve 2016 har stikprøverne været udtrukket efter forskellige metoder, der har haft til formål at undersøge energispareordningen med forskelligt fokus. Fra stikprøve 2016 bruges en udtrækningsmetode, der betyder at stikprøven er repræsentativ for hele ordningen, og som gør det muligt at sammenligne stikprøven fra år til år. Efter den nye metode omfatter stikprøven ca. 425 sager fra op til 30 selskaber.

Nedenfor findes rapporter med resultater af de gennemførte stikprøvekontroller.

Særkontroller

Som led i Energistyrelsens tilsynspligt med Energiselskabernes Energispareindsats er der gennemført en særkontrol af en række sager, hvor der er givet tilskud til hulmursisolering hos slutbrugere. Der er gennemført en udførlig kontrol bestående af både markkontrol samt dokumentations- og aftalegennemgang i 49 sager, og aftalegennemgang af yderligere 13 sager. 

Formålet med særkontrollen har dels været at få et generelt indblik i, om energiselskaber og aktører (isolatører) lever op til Energispareaftalens krav til dokumentation af energibesparelser og dels at føre tilsyn med et antal specifikt udvalgte sager, hvor en ekstern part har påpeget et behov for kontrol.

Resultaterne af kontrollen viser, at der for sager om hulmursisolering er fejl blandt aktører og energiselskaber i forhold til at leve op til reglerne og forudsætningerne i Energispareaftalen. 37 af de i alt 62 kontrollerede sager vurderes at have mindst en væsentlig fejl.

Fejlene ses både i forhold til efterlevelse af Energispareaftalens krav til dokumentation af forhåndsaftale med slutbrugeren, men også i forhold til korrekt opmåling af det isolerede facadeareal samt opfyldelse af forudsætninger for den valgte standardværdi. Endvidere viser kontrollen, at kvaliteten af det udførte arbejde i 5 tilfælde ikke er tilfredsstillende.

Du kan finde det samlede notat om særkontrollen og dens resultater her:

Notat om særkontrol af hulmursisolering

Notat om særkontrol af hulmursisolering (inkl. bilag)

Resultater og omkostninger

Statusnotat

De realiserede energibesparelser fra energispareaftalens parter opsummeres hvert år i et notat. 

Status for energiselskabernes energispareindsats 2019

Status for energiselskabernes energispareindsats 2018

Status for energiselskabernes energispareindsats 2017

Status for energiselskabernes energispareindsats 2016, rev. dec. 2017

Statusnotatet giver et overblik over fordelingen af energibesparelser på sektorer (husholdning, erhverv, offentlig, handel & service) og energiarter.

Benchmarking

Hvert år udarbejder Energitilsynet en benchmarking af omkostningerne til opfyldelse af den danske energispareindsats på baggrund af elnet-, naturgasdistribution- og fjernvarmeselskabernes indberetninger.

Olieselskaberne indberetter branchens omkostninger til Energistyrelsen og indgår dermed i den samlede oversigt over de gennemsnitlige omkostninger til opfyldelse af energispareindsatsen.
Formålet med den årlige benchmarking er at få et overblik over de enkelte net- og distributionsselskabers samlede omkostninger og omkostninger per indberettet kWh samt at kunne sammenligne brancherne på tværs.

Benchmark 2018

Omkostningerne til energiselskabernes energispareindsats opgøres i en årlig benchmark, som viser selskabernes og branchernes omkostninger per sparet kWh. Under punktet ”Energispareordningens regler”, kan du finde benchmarking for tidligere år.

Forsyningstilsynet udarbejder årligt en benchmark for el-, naturgas-, og fjernvarmeselskabernes omkostninger til energispareindsatsen. En uddybende beskrivelse af Forsyningstilsynets benchmark for 2018 kan findes på Forsyningstilsynets hjemmeside. Energistyrelsen udarbejder på tilsvarende vis en benchmark af oliebranchens omkostninger.

Tabellen nedenfor sammenfatter benchmark for de fire omfattede sektorer i aftalen om energiselskabernes energispareindsats. Samlet er den gennemsnitlige omkostning for energiselskabernes energispareindsats i 2018 på 42,9 øre/kWh. I 2017 var gennemsnitsomkostningen 46,8 øre/kWh.

  Omkostninger *(mio. kr.) Indberettet besparelse* (mio. MWh) Gennemsnitsomkostning (øre/kWh)
Elnetselskaber 389,3 905,4 43,0 
Naturgasselskaber 108,1 253,4 42,7 
Fjernvarmeselskaber 407,8 943,0 43,2
Olieselskaber 29,7 75,9 42,9 
I alt 934,8 2.177,7 42,9

*Oplysninger i tabellen for elnet-, naturgas- og fjernvarmeselskaberne stammer fra Forsyningstilsynets benchmarking af omkostninger for energispareindsatsen i 2018. Oplysningerne for olieselskaberne er olieselskabernes indberetninger af henholdsvis omkostninger og opnåede besparelser i 2018 til Energistyrelsen.

Evalueringer

Energistyrelsen har modtaget resultaterne af en uafhængig evaluering af net- og distributionsselskabernes energispareindsats for perioden 2013-2015. Evalueringen er udført af et konsortium bestående af Deloitte i samarbejde med Grontmij.

Evalueringen vurderer besparelseseffekter og omkostningerne ved indsatsen, samt vurderer om gældende krav og regler er hensigtsmæssige i forhold til fortsat at sikre omkostningseffektive besparelser.

Evalueringen peger på en række elementer og tiltag, der kan medvirke til at fremme energispareindsatsen yderligere i de kommende år. Disse anbefalinger vil indgå i den videre proces med fastlæggelse af retningslinjer for energispareindsatsen efter 2015.

Afrapporteringen af evalueringen består af en hovedrapport samt bilagsrapport 1-6. Da der er tale om en uafhængig evaluering, er konsortiet bag evalueringen alene ansvarlig for synspunkter og vurderinger.

Evalueringsrapport 2015