Nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

* indtastning nødvendig

 

 

Nyheder fra 2020

Benchmarkrapport 2018

Energitilsynet har udarbejdet et energisparebenchmark for el-, naturgas- og fjernvarmeselskabernes gennemsnitlige omkostninger til energispareindsatsen for 2018, som kan findes på Forsyningstilsynets hjemmeside.

Energistyrelsen har på tilsvarende vis udarbejdet et benchmark af oliebranchens omkostninger og har opgjort de samlede og gennemsnitlige omkostninger (pris pr. kWh sparet) for energispareindsatsen i 2018. På siden ”Kontrol, evalueringer og resultater” kan du under punktet "Resultater og omkostninger" læse mere om benchmarking.

Nyheder fra 2019

Nyhedsoversigt

19. december 2019

Ny FAQ version 3.08

Energistyrelsen har lagt en ny version af Ofte Stillede Spørgsmål på Energistyrelsens hjemmeside, FAQ version 3.08 af 1. januar 2020. Denne er ændret på få punkter siden den seneste version, som var dateret 15. juli 2019.
 
Følgende punkter er tilføjet:

 • 3.1.g - Kan der medregnes en besparelse ved installering af nyt oliefyr? Siden 1. januar 2019 har det ikke været muligt at medregne en energibesparelse ved udskiftning af oliefyr. Denne FAQ præciserer, hvad der i den forbindelse menes med et oliefyr.
 • 13.3.a - Hvornår skal en energibesparelse være realiseret og afsluttet i forbindelse med Energispareordningens ophør. Energibesparelser skal som udgangspunkt indberettes det år, hvor realiseringen og dokumentationen er afsluttet, jf. energispareaftalens punkt 13.3. Da parterne bag energiaftalen af 18. juni 2018 er enige om ikke at forlænge den nuværende energispareordning, når den udløber 31. december 2020, er år 2020 det sidste år, der skal indberettes energibesparelser for. Derfor præciseres bestemmelserne for besparelser der indberettes for 2020 i denne FAQ.

13.4.c – Hvilke krav er der til handel og behandling af allerede indberettede besparelser? Net- og distributionsvirksomheder, der har indberettet energibesparelser svarende til mere end deres samlede mål frem til den 31. december 2020, kan sælge allerede indberettede energibesparelser på markedsmæssige vilkår. Der kan maksimalt frasælges den mængde energibesparelser, som bevirker, at net- og distributionsvirksomheden efter salg har en samlet overdækning på 10 % i forhold til dens mål i det sidste år.  Allerede indberettede energibesparelser behandles på samme måde som andre handlede besparelser. Dette præciseres nærmere i denne FAQ. 

Indberetning 2019 og delte sager 

I forbindelse med  stikprøver og særkontroller kontrollerer Energistyrelsen hele projektet. Et projekt er en aftale mellem en slutbruger og et net- eller distributionsselskab, evt. via en aktør om bistand til realisering af energibesparelser inden for konkrete områder jf. pkt. 7.1.3 i energispareaftalen. Et projekt kan bestå af et eller flere tiltag, der ikke nødvendigvis er fagligt sammenhængende.

Det er muligt at overdrage dele af et energispareprojekt fra et forpligtet selskab til et andet, jf. pkt. 13.4. I den forbindelse skal overdragelsen være dokumenteret såvel hos det sælgende som hos det købende net- eller distributionsselskab.

Opdatering af skemaer

Skemaer til indberetning er opdateret.

Begge skemaer kan findes på Energistyrelsens hjemmeside vedr. Energispareordningens regler  

11. oktober 2019

Uddybningskolonnen i Energispareaftalen er blevet revideret 
 

Teknisk Arbejdsgruppe har revideret uddybningskolonnen i Energispareaftalen af 16. december 2019. Ændringerne træder i kraft 1. januar 2020. Ændringerne vedrører følgende dele af uddybningskolonnen:

 • Kapitel 15 om overgangsbestemmelser, hvor teksten er tilpasset i forhold til aftalens udløb ved udgangen af 2020
 • Punkt 3.1.4, hvor det som konsekvens af allongen til aftalen fra december 2018 er tilrettet, at det ikke er muligt at medregne besparelser ved installering af nyt oliefyr til bygningsopvarmning. Dette er også tilføjet bilag 1.
 • Punkt 4.2.2, hvor energisparemålet for 2020 er tilføjet tabel 1.

Energistyrelsens hjemmeside findes aftalen med revideret aftalekolonne i 2 versioner; én med synlige ændringer og én uden.

 

Standardforudsætninger
 

Teknisk arbejdsgruppe har udarbejdet et notat med standardforudsætninger, der nu er tilgængelige på Energistyrelsens hjemmeside.

Standardforudsætningerne er til brug i de tilfælde, hvor der ikke findes eller kan skaffes dokumentation for forudsætningerne til beregning af en energibesparelse. Standardforudsætningerne skal derfor ses som en hjælp til at udregne en energibesparelse i de tilfælde, hvor der typisk ikke eksisterer tilstrækkelig dokumentation.

Direkte link til standardforudsætningerne findes her.

10. oktober 2019

Ændring i standardværdikataloget pr. 14. oktober 2019 

To ændringer til standardværdierne VP 014 & VP 018 bliver fra d. 14. oktober 2019 tilføjet til standardværdikataloget.
 
For standardværdien VP 014 erstattes sætningen ”Varmepumpen i efter-situationen skal have en nominel varmekapacitet på mindst 4,0 kW.” med sætningen ”For varmepumpen i efter-situationen skal den dimensionerede varmeydelse oplyst på varmepumpens energimærke være minimum 4.0 kW. Varmepumpens energimærke skal dokumenteres.”
 
For standardværdien VP 018 erstattes sætningen ”Varmepumpen i efter-situationen har en nominel varmekapacitet mindre end 4,0 kW. Hvis varmepumpen ikke opfylder dette krav, henvises til standardværdien VP 014.” med sætningen ”For varmepumpen i efter-situationen skal den dimensionerede varmeydelse oplyst på varmepumpens energimærke være mindre end 4.0 kW. Varmepumpens energimærke skal dokumenteres.

Standardværdikataloget version 8.2 med ændringer er gyldigt fra d. 14. oktober 2019, hvor det nye katalog vil være tilgængeligt på standardværdikatalogets hjemmeside.

6. september 2019

Statusnotat for 2018 

Statusnotatet for Energiselskabernes Energispareindsats for 2018 er nu udarbejdet, og ligger tilgængeligt på ens.dk.

Læs notatet her.

Indberetningerne for 2018 viser, at net- og distributionsselskaberne i alt har realiseret besparelser på 7,9 PJ, hvilket svarer til 76 pct. af deres sparemål for 2018. Ved udgangen af 2018 er der samlet set tale om en overopfyldelse på 1 pct. af det samlede sparemål i perioden 2006-2018. Overopfyldelsen kan føres videre i næste års målopfyldelse.

Besparelserne er fordelt på sektorerne så over halvdelen af de indberettede besparelser har fundet sted i erhvervssektoren. Samlet set udgør de indberettede besparelser i produktionserhverv samt handel og service 69 pct. Husholdningernes andel udgør 21 pct.

25. juni 2019

Ny revision af standardværdikataloget pr. 15. august 2019

Grundet få ændringer til den planlagte årlige revision af standardværdikataloget, fremskydes ikrafttrædelsen af revisionen fra d. 1. januar 2020 til d. 15. august 2019. Revisionen indeholder hovedsageligt præciseringer i indledningen af kataloget samt i standardværdierne VP 014 og Fjv 004-007. Derudover bliver der oprettet en ny standardværdi VP 018 for små luft/luft varmepumper.

Alle ændringer i Standardværdikataloget version 8.1 bliver offentliggjort på Standardværdikatalogets hjemmeside d. 1. august 2019. 

12. juli 2019

Energisparebekendtgørelsen er opdateret 

Energisparebekendtgørelsen er blevet opdateret og træder i kraft den 15. juli 2019. De væsentligste ændringer er sparemålet for 2020 samt tilretninger, der i højere grad skaber overensstemmelse mellem energisparebekendtgørelsen og den frivillige aftale, som energispareordningen hviler på. 

Den nye bekendtgørelse kan ses her: BEK nr. 717 af 8. juli 2019.  

Opdatering af FAQ

Energistyrelsen har netop offentliggjort nyeste version af Ofte Stillede Spørgsmål, FAQ version 3.07 af 15. juli 2019. Opdateringen vedrører punkt 11.4.a, hvor der er indsat link til notatet ”Forståelse af energispareaftalens krav til dokumentation for aftaler og dokumentation for realisering”. 

Den nye version af FAQ’en kan hentes under Ofte stillede spørgsmål

Opdatering af standardløsning for udskiftning af biomasse- og anden fastbrændselskedel

Standardløsningen er blevet opdateret, så det er tydeliggjort, at renovering af kedler også er omfattet.
Læs den opdaterede standardløsning

6. juni 2019

Opdateret vejledning om varetagelse af kvalitetskontrol af energisparesager

Energistyrelsen har opdateret vejledningen om varetagelse af kvalitetskontrol af energisparesager. Opdateringen omhandler hvordan puljede sager kan håndteres i forbindelse med kvalitetskontrollen.

Den opdaterede vejledning og dertilhørende model findes på energistyrelsens hjemmeside her under kvalitetssikring og dobbelttælling.
 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til es-team@ens.dk

25. maj 2019

Midlertidigt stop for medregning af besparelser fra projekter på IT- og serverområdet

Energistyrelsens særkontrol af besparelser fra IT- og serverrumsprojekter viser, at der er udfordringer med dokumentation af disse typer projekter. På den baggrund har Energistyrelsen sammen med de øvrige medlemmer af Teknisk Arbejdsgruppe besluttet at indføre et midlertidigt stop for energisparesager af denne type. Dette sker for at give mulighed for at overveje, hvordan dette område mest hensigtsmæssigt kan håndteres fremadrettet.
 
Nedenstående punkter opsummerer de konkrete konsekvenser af det midlertidige stop: 

 • Der kan ikke indgås nye aftaler med slutbrugere om besparelser fra IT- og serverrumsprojekter fra og med 22. maj 2019. 
 • Stoppet gælder alle projekter med besparelser fra IT- og serverudstyr herunder også projekter vedrørende køleanlæg i serverrum og UPS anlæg i tilknytning til serverrum.
 • Sager, hvor der allerede er indgået projektspecifik aftale med en slutbruger om overdragelse af besparelse, kan stadig realiseres og indberettes.

Det midlertidige stop er gældende indtil særkontrollen er afgjort, hvorefter Teknisk Arbejdsgruppe vil vurdere, om særkontrollens resultater giver anledning til nye retningslinjer på området eller et permanet stop.
 
Det midlertidige stop medfører, at FAQ’ens punkt 3.1.b vedrørende hvilke energibesparelser, der ikke kan medregnes, er blevet opdateret. Hermed opdateres FAQ’en til version 5.06, som kan findes her: FAQ - ofte stillede spørgsmål
 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til es-team@ens.dk
 

20. marts 2019

Input til revision af standardværdikatalog 2020

Kære aktør under energiselskabernes energispareindsats.

Energistyrelsen og Teknisk Arbejdsgruppe er ved at påbegynde processen med den næste revision af standardværdikataloget, der skal træde i kraft 1. januar 2020.

Grundet ordningens (energiselskabernes energispareindsats) ophør med udgangen af 2020 vil denne revision være mindre omfattende end de tidligere revisioner, og den vil derfor ikke fokusere på nye standardværdier eller ændringer i de eksisterende standardværdier.

Revisionen vil i stedet fokusere på formkrav, som kan forbedre brugeroplevelsen af standardværdikataloget, fx dokumentationskrav ved brug af standardværdier, gyldigheds- og anvendelsesområder eller beskrivelserne i standardværdien.

Jeres erfaringer og overvejelser er vigtige, for at vi kan skabe den bedste brugeroplevelse, så vi håber at I vil sende jeres skriftlige bemærkninger og overvejelser til os senest d. 15. april 2019 ved at skrive til es-team@ens.dk og i e-mailens emnefelt skrive ”Revision af standardværdikatalog pr. 1.1.2020”.

12. marts 2019

Afgørelser vedr. særkontrol af halm- og biomassekedler

Som led i Energistyrelsens tilsynspligt med Energiselskabernes Energispareindsats er der gennemført en særkontrol vedrørende halm- og biomassekedler. Energistyrelsen igangsætter særkontroller for at være i stand til at opsamle viden og vurdere, om der skal foretages yderligere justeringer af regler.

Særkontrollen om halm- og biomassekedler er gennemført på baggrund af, at Energistyrelsen i november 2015 blev bekendt med problemer med opgørelse af energibesparelser ved udskiftning af gamle halm- og biomassekedler til nye.

Særkontrollen bestod af 40 sager. Energistyrelsen har nu truffet afgørelser i alle sager, og de berørte selskaber har modtaget de enkelte afgørelser. På tværs af særkontrollen har Energistyrelsen truffet afgørelse om, at der skal korrigeres for 12,0 GWh ud af i alt 16,3 GWh. Korrektionen skyldes manglende eller forkert dokumentation i forhold til reduktionen af energiforbrug ved kedeludskiftning.

Energistyrelsens gennemgang af sagerne har bekræftet, at der var et behov for opstramning og klarhed om reglerne angående dokumentation af særligt før-forbruget. Disse opstramninger er blevet foretaget løbende siden 2015. Energistyrelsens gennemgang af de udtrukne sager har ikke givet anledning til yderligere opstramning af reglerne på området.

Energistyrelsen har desuden igangsat en ny særkontrol vedrørende halm- og biomassekedler for sager gennemført efter opstramningerne af reglerne. Denne særkontrol skal undersøge effekten af de løbende regelopstramninger.

Eventuelle spørgsmål til de enkelte afgørelser kan rettes til es-team@ens.dk.

22. februar 2019

Opdatering af standardløsninger, FAQ og notat om kollektive produktionsanlæg

I forbindelse med mødet i Teknisk arbejdsgruppe (TAG) 18. februar 2019 blev der godkendt nye versioner af standardløsningerne på Biokedler, Transport (person og varebiler) og Forbedret afkøling.

De nye versioner kan ses her:

Standardløsninger

Der er samtidig godkendt et notat om kollektive produktionsanlæg, som kan findes under kollektive produktionsanlæg her:

Praktisk information

Derudover er FAQ'en blevet opdateret til version 3.05. Følgende punkter er ændret og tilføjet: •Pkt. 13.4a og 13.4b om overdragelse af indberetningsret mellem net- eller distributionsselskaber.

FAQ'en kan findes her:

FAQ - ofte stillede spørgsmål

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Energistyrelsen på mail: es-team@ens.dk 

15. januar 2019

Standardløsning for udskiftning af biomasse- eller anden fastbrændselskedel er opdateret

Energistyrelsen og Teknisk Arbejdsgruppe har udarbejdet en opdatering af Standardløsning for udskiftning af biomasse- eller anden fastbrændselskedel. Opdateringen indeholder en overordnet gennemgang med henblik på at gøre den mere overskuelig.

Der er derudover sket nogle konkrete ændringer:

 • Beregningen af virkningsgrad er ændret. Dette er nu gjort afhængig af brændselstype og størrelsen af kedlen.
 • Udgangspunktet for virkningsgrad af en ny kedel er inddelt i lidt andre kategorier og nogle har derved fået andre værdier. Udgangspunktet kedler specificeret med type er uændret.

Læs mere om Standardløsning for udskiftning af biomasse- eller anden fastbrændselskedel 

Nyt skema til afrapportering af audit og kvalitetskontrol

Energistyrelsen har offentliggjort nyt skema til afrapportering af resultaterne af audit og kvalitetskontrol.

Skemaet er gældende fra og med 2018.

14. januar 2019

Vedr. afslutning af stikprøvekontrollen 2016

Energistyrelsen har ultimo december 2018 afsluttet stikprøven for 2016 med sagsbehandlingen af 372 energisparesager fra 25 energiselskaber. Samlet indgår ca.150.225 MWh i stikprøven. Resultatet af styrelsens sagsbehandling af stikprøven medfører samlet, at ca. 37.227 MWh (25 pct.) skal korrigeres.

Styrelsen har vurderet, at sagsdokumentationen i ca. 19 pct. af sagerne ikke lever op til kravene i energispareaftalen. Styrelsen har derfor afgjort, at selskaberne i disse sager skal foretage en fuld korrektion af den energibesparelse, der er indberettet for projekterne.

I yderligere 16,7 pct. af sagerne har styrelsen ved gennemgangen af sagsdokumentationen fundet, at den indberettede energibesparelse skal delvist korrigeres. Dette betyder, at Energistyrelsen vurderer, at den reelle energibesparelse for projektet enten er mindre eller højere end den besparelse, selskabet har indberettet.

Korrektionerne skyldes primært afvigelser i dokumentationen for energispareprojekter, der er specifikt opgjort, forkert anvendelse af standardværdier samt mangelfuld dokumentation af aftalekæde.

Stikprøven for 2016 er behandlet efter de dagældende energispareaftaler, primært energispareaftalen fra 2012. I den nugældende energispareaftale fra 2016 er der foretaget en række opstramninger og præciseringer i kravene til sagsdokumentationen. Energistyrelsen vurderer, at resultaterne fra stikprøve 2016 ikke giver anledning til at foretage yderligere ændringer i gældende energispareaftalen.

Der udarbejdes et teknisk baggrundsnotat om stikprøve 2016, som vil blive lagt på Energistyrelsens hjemmeside.

Ved spørgsmål om stikprøve 2016 kan energispareteamet kontaktes på es-team@ens.dk 

4. januar 2019

FAQ version 3.04

Energistyrelsen har lagt en ny version  Ofte Stillede Spørgsmål på hjemmesiden, FAQ version 3.04 af 1. januar 2019. Denne er ændret på få punkter siden den seneste version, som var dateret 29. juni 2018.
 
Følgende seks punkter er revideret:

 • 0.1.e: Der er tilføjet tekst vedr. projekter med tilbagebetalingstid under ét år.
 • 3.2.b: Ved en fejl var revisionsår ændret fra 2018 til 2017 ved opdateringen i juni 2018. Dette er rettet tilbage. 
 • 10.4.e: Regler vedr. brug af brændværdier er præciseret.
 • 10.11.a: Liste over standardløsninger er tilføjet.
 • 12.1.a: Teksten er præciseret.
 • 12.4.a: Teksten er præciseret.

2. januar 2019

Standardværdikatalog Version 8.0

D. 1. januar 2019 trådte det reviderede standardværdikatalog version 8.0 i kraft.

Gå til Standardværdikataloget samt beregningsværktøjet  

Læs mereom Standardværdikataloget

Nyheder fra 2018

Nyhedsoversigt

18. december 2018

Energistyrelsen har gennemført omkostningsanalyserne for 2015 og 2016

Kravet til at foretage omkostningsanalysen følger af energisparebekendtgørelsen og energispareaftalen. Formålet er at sikre, at selskaberne lever op til kravet om at håndtere deres energispareindsats så omkostningseffektivt som muligt.

Selve analysen sker ved, at op til 25 selskaber blandt de 5 % dyreste forpligtede selskaber udtages til en undersøgelse. I forbindelse med undersøgelsen skal selskaberne fremsende en redegørelse til Energistyrelsen som bl.a. omhandler selskabernes indsatsområder og realiseringsmetoder.

På baggrund af redegørelsen foretager Energistyrelsen en samlet vurdering af det pågældende selskabs omkostningseffektivitet. Energistyrelsen kan herefter som tilsynsmyndighed indgå konkrete aftaler med hver enkelt af de berørte selskaber om at ændre indsatsen fremadrettet.

Energistyrelsen skal i den forbindelse gøre de forpligtede selskaber opmærksom på, at Forsyningstilsynets omkostningsvejledning bør følges. Omkostningsvejledningen skal følges for at sikre, at alle forpligtede selskaber har kendskab til og benytter de rigtige opgørelsesmetoder bl.a. i forbindelse med ledningsoptimering, solvarmeanlæg, varmepumper i fjernvarmen, korrektioner og periodisering.

Se Vejledning for 2017 om opgørelse og indberetning af omkostninger forbundet med energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Energistyrelsen på mail: es-team@ens.dk

eller til Forsyningstilsynet på mail: post@forsyningstilsynet.dk

Revideret standardløsning for energieffektive busser

Notat om medregning af besparelser fra energieffektive busser er blevet opdateret med nye SORT-værdier. Notat kan findes her: ”Notat om medregning af besparelser fra energieffektive busser”

14. December 2018

Ændringer i standardværdikatalog version 8.0

Der er mellem energispareaftalens partner indgået aftale om, at udskiftning til nye oliefyr med virkning fra d. 01. januar 2019 ikke kan tælle med som en energibesparelse. Standardværdierne Olie 001 og Olie 002 bliver derfor flyttet til Standardværdikatalogets 0-værdiliste.

Gyldighedsområdet for Olie 001 og Olie 002 bliver samtlige boliger og sommerhuse (BBR-anvendelseskoderne 110, 120, 131, 132, 140, 150, 160, 190, 510) uanset bygningens samlede boligareal.

Gyldighedsområdet for den nuværende 0-værdi Olie 003 vil også blive ændret til samtlige boliger og sommerhuse (BBR-anvendelseskoderne 110, 120, 131, 132, 140, 150, 160, 190, 510) uanset bygningens samlede boligareal.

Ændringerne vil træde i kraft d. 01. januar 2019 sammen med det nye Standardværdikatalog version 8.0.

1. Oktober 2018

Revision af uddybningskolonnen i energispareaftalen pr. 1. januar 2019

Teknisk Arbejdsgruppe har revideret uddybningskolonnen i energispareaftalen. Ændringerne træder i kraft 1. januar 2019. Ændringerne er primært konsekvenser af de beslutninger, som Teknisk Arbejdsgruppe har taget i løbet af året. På ens.dk findes aftalen med revideret aftalekolonne i 2 versioner; én med synlige ændringer og én uden.

Ny revision af standardværdikataloget pr. 1. januar 2019

Den årlige revision af standardværdikataloget er nu afsluttet, og udkastet til det katalog version 8.0 er blevet godkendt i samarbejde mellem Energistyrelsen og TAG. Ikrafttrædelsesdato for Standardværdikataloget version 8.0 samt de reviderede tillægsnotater for Intelligent Energistyring og Grafisk Feedback er d. 1. januar 2019. Alle ændringer i Standardværdikataloget version 8.0 kan findes i nyhedsbrevet fra Teknologisk Institut af d. 1. oktober 2018.

Revideret notat om forudsætninger for brugen af standardværdier for intelligent energistyring i større ejendomme kan findes her:

Notat om forudsætninger for brugen af standardværdier for intelligent energistyring i større ejendomme

Revideret notat om forudsætninger for brugen af standardværdier for grafisk feedback på elforbrug kan findes her:

Notat om forudsætninger for brugen af standardværdier for grafisk feedback på elforbrug

10. September 2018 (opdateret d. 17. december 2018)

Vedr. afslutning af stikprøvekontrollen 2015 

Energistyrelsen har primo september 2018 afsluttet stikprøve 2015 med sagsbehandlingen af 449 energisparesager, der er indberettet i 2015.
 
Styrelsen har vurderet, at sagsdokumentationen i ca. 19 pct. af sagerne ikke lever op til kravene i energispareaftalen. Styrelsen har derfor afgjort, at selskaberne  i disse sager skal foretage en fuld korrektion af den energibesparelse, der er indberettet for projekterne.
 
I yderligere 28 pct. af sagerne har styrelsen ved gennemgangen af sagsdokumentationen fundet, at den indberettede energibesparelse skal delvist korrigeres. Dette betyder, at styrelsen vurderer, at den reelle energibesparelse for projektet enten er mindre eller højere end den besparelse, selskabet har indberettet.
 
Stikprøven omfatter 449 energisparesager fra 19 energiselskaber. Samlet indgår ca. 62.500 MWh i stikprøven. Resultatet af styrelsens sagsbehandling af stikprøven medfører samlet, at 11.078 MWh (18 pct.) skal korrigeres.
 
Korrektionerne skyldes primært afvigelser i dokumentationen for energispareprojekter, der er specifikt opgjort, forkert anvendelse af standardværdier samt mangelfuld dokumentation af aftalekæde.
 
Stikprøve 2015 er behandlet efter de dagældende energispareaftaler, primært energispareaftalen fra 2012. I den nugældende energispareaftale fra 2016 er der foretaget en række opstramninger og præciseringer i kravene til sagsdokumentationen. Styrelsen vurderer, at resultaterne fra stikprøve 2015 ikke giver anledning til at foretage yderligere ændringer i gældende energispareaftale.
 
Energistyrelsen bemærker, at stikprøve 2015 ikke repræsentativ for den samlede energispareindsats. Styrelsen udtager fra og med stikprøve 2016 sagerne på en sådan måde, at resultaterne er repræsentative for alle energisparesagerne, således at der kan generaliseres fra resultaterne og resultaterne kan sammenlignes år fra år.
 
Energistyrelsen har udarbejdet et teknisk baggrundsnotat om stikprøve 2015 som findes her:

Teknisk baggrundsnotat om resultatet af stikprøvekontrol af energiselskabernes energispareindsats for 2015 
 
Ved spørgsmål om stikprøve 2015 kan energispareteamet kontaktes på es-team@ens.dk

10. August 2018

Høring af revideret standardværdikatalog

Det reviderede standardværdikatalog er sendt i høring med frist for afgivelse af høringssvar den 4. september 2018 kl. 12.00. Energistyrelsen har sendt høringsbrev og øvrigt materiale til samarbejdsorganerne til Energispareaftalen samt til følgegruppen til Teknisk Arbejdsgruppe, som består af repræsentanter fra Dansk Byggeri, TEKNIQ, SMVdanmark, Arbejdsgiverne og Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Desuden er materialet sendt til en række andre interessenter, der tidligere har vist interesse i høring af standardværdikataloget.

Hvis materialet ønskes tilsendt, kan henvendelse rettes til Energistyrelsen på mailen es-team@ens.dk

3. juli 2018

Statusnotat for 2017

Statusnotatet for Energiselskabernes Energispareindsats for 2017 er nu tilgængeligt.

Læs notatet 

Indberetningerne for 2017 viser, at net- og distributionsselskaberne i alt har realiseret besparelser på 9,8 PJ, hvilket svarer til 97 pct. af deres sparemål for 2017. Ved udgangen af 2017 er der samlet set tale om en overopfyldelse på 4 pct. af det samlede sparemål i perioden 2006-2017. Overopfyldelsen kan føres videre i næste års målopfyldelse.

Besparelserne er fordelt på sektorerne så over halvdelen af de indberettede besparelser har fundet sted i erhvervssektoren, heraf 51 pct. i produktionshverv og 12 pct. i handel og service. Husholdningernes andel udgør 22 pct.

29. juni 2018

FAQ version 3.03 offentliggjort

Energistyrelsen har netop offentliggjort nyeste version af Ofte Stillede Spørgsmål, FAQ version 3.03 af 29. juni 2018. Denne er ændret siden den seneste version, som var dateret 14. marts 2018, idet der er tilføjet fire nye punkter og revideret fem punkter. Ændringerne består af følgende:

 • 3.1.b: Her er det tilføjet, at der fra 1. juli 2018 ikke kan medregnes besparelser fra udskiftning og nyanskaffelse af lastbiler over 3500 ton samt it-udstyr ved nyanlæg.
 • 7.3.a: Her er der tilføjet link til nyt notat om retningslinjer for energiselskabernes medregning af energibesparelser i forbindelse med leasingkontrakter, abonnementsordninger og sager med tilsvarende ejerskabsforhold.
 • 10.4.h: Her er teksten vedrørende graddagekorrektion redigeret, så det bl.a. fremgår, hvad de månedlige graddagetal for normalåret er.
 • 10.6.a: Afsnittet er revideret på baggrund af nyt notat om principperne for beregning af besparelsen ved øget produktionsvolumen. 
 • 10.7.b: Her er der tilføjet link til nyt notat om principperne for beregning af besparelsen ved øget produktionsvolumen.
 • 10.7.d: Her er det præciseret, at it-udstyr ved nyanlæg ikke kan medregnes som energibesparelse.
 • 10.9.a: Her er det præciseret, at en tætning af fjernvarmerør ikke kan medregnes som energibesparelse.
 • 12.1.a: Her er det beskrevet, hvilke krav til kvalitetssikring, der gælder, for de besparelser som net-og distributionsselskaberne realiserer via aktører.
 • 12.4.a: Her er det defineret, hvad der menes med en uafhængig tredjepart. 

Den nye version af FAQ’en kan hentes på Energistyrelsens hjemmeside.  
 

19 .juni 2018

Udelukkelse af energibesparelser fra it-udstyr ved nyanlæg

Teknisk Arbejdsgruppe har haft en drøftelse vedrørende energibesparelser fra it-udstyr ved nyanlæg. På den baggrund er det besluttet at udelukke muligheden for at medtælle energibesparelser fra selve it-udstyret ved nyanlæg. Eventuelle besparelser opnået ved nyanlæg fra støttefunktioner til it-udstyret, eksempelvis køl, kan fortsat medtælles, hvis der vælges bedre end dagens standard. Dette skal dokumenteres i henhold til ”Notat om dagens standard og øget produktionsvolumen”. Afledte besparelser som eksempelvis udnyttelse af overskudsvarme fra it-udstyr kan ligeledes stadig medtælles.
 
Ovenstående er gældende fra 1. juli 2018 og vil fremgå af en FAQ fra denne dato.
 
For aftaler indgået før 1. juli 2018 er de almindelige regler for indberetning af energibesparelser gældende, det vil blandt andet sige krav til projektspecifik aftale, specifik opgørelse, dokumentation for før og efter scenarie mv.

 

18. juni 2018

Udelukkelse af energibesparelser fra lastbiler

Teknisk Arbejdsgruppe har haft en drøftelse om en generel stillingstagen til energibesparelser vedrørende lastbiler. På den baggrund er det besluttet at udelukke muligheden for at medregne energibesparelser fra udskiftning eller nyanskaffelse af lastbiler over 3500 kg.

Ovenstående er gældende fra 1. juli 2018 og vil fremgå af en FAQ fra denne dato.

For aftaler indgået før 1. juli 2018 er de almindelige regler for indberetning af energibesparelser gældende, det vil blandt andet sige krav til projektspecifik aftale, specifik opgørelse, dokumentation for før og efter scenarier mv.

 

29. maj 2018

Nye lister til kollektive produktionsanlæg, hvor besparelser ikke kan medregnes

Energistyrelsen har opdateret listerne over kollektive produktionsanlæg, hvor besparelser ikke kan medregnes i forbindelse med energiselskabernes energispareindsats. Derudover er notat om principper for håndtering af listerne revideret. Begge dele kan findes på Energistyrelsens hjemmeside under praktisk information om ordningen, under kollektive produktionsanlæg. 

 

14. maj 2018

Notat om indhold i auditrapport offentliggjort

Energistyrelsen har udarbejdet et notat om mindstekravene til indholdet i auditrapporter i forbindelse med både intern og ekstern audit, jf. pkt. 12.5.5 i energispareaftalen.

Auditrapporten skal indeholde følgende:

 • Dokumentation for at net- eller distributionsselskabet efterleverenergispareaftalens krav om intern/ekstern audit.
 • Dokumentation for at auditor lever op til energispareaftalens krav til erfaring ogkompetence.
 • En gennemgang og vurdering af net- eller distributionsselskabetskvalitetssikringssystem med henblik på at afdække, om det lever op til
  energispareaftalens krav, inklusive eventuelle forslag til korrigerende
  handlinger.
 • En vurdering af om net- eller distributionsselskabet efterlever procedurernebeskrevet i kvalitetssikringssystemet inklusive eventuelle forslag til
  korrigerende handlinger. Vurderingen omfatter bl.a. en stikprøvekontrol af
  enkelte udvalgte energisparesager
 • En vurdering af, om net- eller distributionsselskabet i tilstrækkelig grad har forholdt sig til kvalitetskontrollens resultater og foretaget nødvendige
  korrigerende handlinger.


Notatet findes på Energistyrelsens hjemmeside om energispareordningens regler, under "Notater". 

 

25. april 2018

Leasingnotat offentliggjort

Energistyrelsen og Teknisk Arbejdsgruppe har udarbejdet et notat, der præciserer retningslinjerne for energiselskabernes medregning af energibesparelser i forbindelse med leasingkontrakter, abonnementsordninger og sager med tilsvarende ejerskabsforhold.

Download notatet på siden om energispareordningens regler under "Notater". 

Notat om dagens standard og øget produktionsvolumen offentliggjort

Energistyrelsen og Teknisk Arbejdsgruppe har udarbejdet et notat om principperne for beregning af energibesparelsen i forbindelse med øget produktionsvolumen og/eller nyanlæg samt fastsættelse af dagens standard, jf. pkt. 10.6.4 i energispareaftalen. 

Teknisk Arbejdsgruppe har valgt at udarbejde det som et notat, der skal følges, fremfor en vejledning, der kan følges. I pkt. 10.6.4 står "vejledning", hvilket bliver ændret ved næstkommende ændring af uddybningskolonnen.

Download notatet på siden om energispareordningens regler under "Notater". 

15. marts 2018

FAQ version 3.02 offentliggjort

Energistyrelsen har netop offentliggjort nyeste version af Ofte Stillede Spørgsmål, FAQ version 3.02 af 14. marts 2018. Denne version er ændret en smule siden den seneste version, som var dateret 15. marts 2017. Enkelte steder er nye punkter ført ind, mens der er indarbejdet revisioner til andre. De reviderede står som "Rev. 14. marts 2018", hvilket dermed betyder, at punktet ser anderledes ud i seneste version af FAQ'en.

De primære ændringer fra seneste version består af følgende:

 • 0.1.e: Her er indsat tekst vedr., at det er tilstrækkeligt at dokumentere, at energispareprojektets tilbagebetalingstid er over ét år, jf. den nye tekst i uddybningskolonnen, der trådte i kraft 1.1.2018.
 • 3.2.b: Her er tilføjet, at brug af korn, kornafrens, skaller, avner og tilsvarende ikke kan medregnes som en energibesparelse.
 • 10.4.d: Her er indsat tekst om, at nøgletal kan benyttes, hvis de kommer fra en pålidelig kilde. Endvidere er listet eksempler på, hvilke kilder, der efter en konkret vurdering i den enkelte sag, kan være relevant at benytte.
 • I 10.4.h er indsat tekst om, hvordan man finder graddagetal på DMI’s hjemmeside.

Hent FAQ'en

Opdateret energispareaftale og indberetningsskemaer

Energistyrelsen blev opmærksom på, at skema 2 til indberetning af realiserede energibesparelser ikke blev vist optimalt i excelfilen med indberetningsskemaer,  eller energispareaftalen. Derfor er begge blevet opdateret pr. 13.3.2018.

Ændringer til Standardværdikataloget – version 7.1 træder i kraft 3. april 2018

Efter ikrafttrædelse af Standardværdikatalog version 7.0 d. 1. februar 2018 er Energistyrelsen blevet opmærksom på, at der var udfordringer med kravene til plusvarmtvandsbeholdere i forbindelse med konverteringer. Efter dialog i Teknisk Arbejdsgruppe har Energistyrelsen valgt at ændre kravene til plusbeholdere i Standardværdikataloget. Den opdaterede version af Standardværdikataloget, version 7.1, vil træde i kraft d. 3. april 2018.

Version 7.1 vil være ændret på følgende punkter:

 • Fjernet krav til plusvarmtvandsbeholder ved konverteringer for følgende standardværdier:
  Bio 001, Bio 002, Gas 001, Gas 002, Gas 003, Gas 004, Gas 005, Olie 001, Olie 002, VP 002, VP 003, VP 004, VP 005, VP 006, VP 007, VP 008, VP 009, VP 010, VP 013.

Det nye krav i standardværdierne vil være: ”Der forudsættes samtidig udskiftning af varmtvandsbeholderen til en ny standardbeholder eller bedre”.

 • Ændret krav for standardværdierne Beh 001 – 005, hvor der ikke længere stilles krav til PUR isolering. Det nye krav til eftersituationen vil derfor være ”Ny beholder med mindst 50 mm isolering”.

  Ordet ”Plus” udgår samtidig i værdiernes titel.
 • Ændret krav for standardværdierne Veksler 001 – 003. Hvor ”plusveksler” ændres til ”veksler”. Ordet ”Plus” udgår samtidig i værdiernes titel.
 • Ændret krav for standardværdierne Fjv 004 – 007. Hvor ”ny plus fjernvarmeunit” ændres til ”ny fjernvarmeunit”. Ordet ”Plus” udgår samtidig i værdiernes titel.

Ovenstående ændringerne gælder med tilbagevirkende kraft. Det betyder, at ovenstående ændringer også gælder for aftaler om at overdrage retten til at indberette energibesparelser indgået i perioden mellem d. 1. februar 2018 og d. 3. april 2018.

Derudover vil version 7.1 af Standardværdikataloget også være ændret på følgende punkter:

 • Anvendelseskoden 130 (Række-, kæde-, dobbelthus) udfases og erstattes af to koder: 
 1. 131 Række- og kædehus
 2. 132 Dobbelthus
 • Under ”Begrænsninger i anvendelse” i standardværdikataloget, ændres ”130” overalt til ”131, 132”.
 • Strømligning af dokumentationskrav for standardværdierne: Gas 002, Gas 003, Olie 001, Olie 002.

1. februar 2018

Ny version af standardværdikataloget træder i kraft

Den 1. februar træder version 7.0 af standardværdikataloget i kraft. Dette blev varslet 1. december 2017 i et nyhedsbrev, som kan findes her på siden under "Nyheder fra 2017". I nyhedsbrevet er indholdet af  standardværdikatalog 7.0 beskrevet.

For aftaler indgået efter d. 31. jan 2018 skal version 7.0 af standardværdikataloget anvendes. For aftaler før anvendes det katalog, som var gældende på tidspunktet. Ældre versioner af kataloget kan også findes på ovenstående link.

Revideret energisparebekendtgørelse

Den reviderede energisparebekendtgørelse (bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder) trådte i kraft d. 1. januar 2018. 

Ændringerne i bekendtgørelsen vedrører ændring af krav til afvikling af energisparedifferencer (forskellen mellem de indtægter en netvirksomhed har opkrævet til energispareindsatsen og de udgifter som netvirksomheden har afholdt til gennemførelse af energibesparende aktiviteter). Bestemmelserne om afvikling af differencerne medfører uændrede krav om, at differencer i forbrugernes favør skal afvikles på 1 år. Der indføres en sanktionsbestemmelse i § 38, stk. 1, nr. 4, således at selskaber, der undlader at afvikle differencer i kundernes favør efter reglerne, kan straffes med bøde. For differencer i virksomhedernes favør gives mulighed for, at virksomhederne kan afvikle disse over op til tre år, mod tidligere 1 år. Dette sker for at undgå store tarifudsving fra år til år som følge af afviklingen af differencerne.

På baggrund af energistatistikken for 2016 fastsættes samtidig energisparemål på brancheniveau for 2018 og 2019 og  de nye samlede gebyrstørrelser for 2018 på brancheniveau i § 28. Der er desuden foretaget mindre konsekvensrettelser samt mindre sproglige tilrettelser.

Vedrørende korrektioner af hulmursisoleringssager

Net- og distributionsselskaberne skal fordele korrektionerne til hulmursisoleringssager på baggrund af net- og distributionsselskabets fordelingsnøgle på forsyningsarter enten for hulmurssagerne eller for alle selskabets sager. Net- eller distributionsselskabet bestemmer hvilken af de to metoder, de anvender.
Korrektionerne skal specificeres i skema 1.a, som ligger i den samlede excelfil med indberetningsskemaer. Selskaber, der indberetter via et samarbejdsorgan, dvs. Dansk Fjernvarme eller Dansk Energi, skal muligvis indberette korrektioner på anden vis, hvilet samarbejdsorganet i så fald har orienteret eller vil orientere om.

Energistyrelsen vejleder om gældende regler

Energistyrelsens henvendelsespostkasse es-team@ens.dk kan bruges, hvis en slutbruger af energi, aktør eller net- eller distributionsselskab har spørgsmål til de gældende regler i energispareordningen - det vil sige energisparebekendtgørelsen, energispareaftalen inkl. uddybningskolonne, FAQ’er, standardløsninger, og notater. Hvis en aktør, leverandør, installatør, energirådgiver eller lignende har brug for vejledning om konkrete forhold i en kommende eller igangværende energisparesag, skal der rettes henvendelse til det net- eller distributionsselskab, som skal eller forventes at skulle overdrages retten til at indberette energibesparelsen.
Energistyrelsen tager ikke i henvendelsespostkassen stilling til, hvorvidt konkrete sager eller håndtering af elementer i energisparesager er i overensstemmelse med energispareordningen. Energistyrelsen fortolker eller præciserer heller ikke reglerne ved henvendelse til henvendelsespostkassen.
Hvis et net- eller distributionsselskab, der er med i et samarbejdsorgan til energispareaftalen, dvs. Dansk Energi eller Dansk Fjernvarme, har brug for vejledning om konkrete sager, hvor energispareordningens regler ikke er entydige, kan der rettes henvendelse til samarbejdsorganet.

Hvis et net- eller distributionsselskab har en energisparesag med besparelse på over 5 GWh, kan det søge om forhåndsbesked eller konstaterende afgørelse af energisparesagen i Energistyrelsens godkendelsesordning for energisparesager. Læs mere om godkendelsesordningen
Hvis der kan opnås enighed i Teknisk Arbejdsgruppe herom, kan et net- eller distributionsselskab gennem Teknisk Arbejdsgruppe bede Energistyrelsen behandle en principiel sag med energibesparelser på mindre end 5 GWh.

Det er kun de forpligtede net- og distributionsselskaber under energiselskabernes energispareindsats, der kan ansøge om at få en energisparesag godkendt i Energistyrelsen. Aktører og slutbrugere kan dermed ikke ansøge.

 

9. Februar 2018

Energistyrelsen åbner for godkendelse af visse energisparesager

Den tidligere verifikationsenhed blev endeligt nedlagt den 13. december 2017 og Teknisk Arbejdsgruppe har besluttet, at der i stedet i Energistyrelsen skal oprettes en godkendelsesordning for visse energisparesager. 

Net- og distributionsselskaberne kan nu ansøge Energistyrelsen om enten en konstaterende afgørelse eller en forhåndsbesked. En konstaterende afgørelse er en godkendelse af en realiseret og færdigdokumenteret sag, mens en forhåndsbesked omhandler en energisparesag der ikke endnu er gennemført.

Der kan kun ansøges om afgørelse om sager med besparelser på mere end 5 GWh. Dog er der mulighed for at få en afgørelse om principielle sager på under 5GWh under visse omstændigheder.
Energistyrelsen forventer en sagsbehandlingstid på 3 måneder fra at sagen er tilstrækkeligt oplyst.

For yderligere informationer henvises til vejledningen og ansøgningsskemaet, som findes på Energistyrelsens hjemmeside, under overskriften "Godkendelsesordning for energisparesager"

31. Januar 2018

Størrelse af stikprøve i kvalitetskontrol

Energistyrelsen har modtaget henvendelser vedr. størrelsen af stikprøver i kvalitetskontrollen, når en aktør varetager hele forpligtelsen for flere selskaber. Spørgsmålene har gået på, hvorvidt modellen til fastsættelse af stikprøvestørrelse (se under "Kvalitetssikring og dobbelttælling") kan anvendes på hele aktørens samlede pulje af sager, eller om sagerne skal deles ud på de enkelte selskaber og der derefter skal udtages stikprøver i de enkelte del-populationer.
 
Her mener Energistyrelsen, at stikprøvens størrelse kan udtages på baggrund af den samlede population hos en aktør, så længe denne aktør overholder kravene til kvalitetskontrol. Se Vejledningen til kvalitetskontrol og modellen til at fastsætte størrelsen.

Det er dog uændret det forpligtede net- eller distributionsselskab, der er ansvarlig for, at energibesparelser, der indberettes, er retvisende og lever op til energispareaftalens og bekendtgørelsens krav. Derfor påhviler det uændret det forpligtede selskab at forholde sig til kvalitetskontrollens resultater og tage skriftligt stilling til kvalitetskontrollens anmærkninger samt foretage korrigerende handling, hvor det vurderes nødvendigt. Denne stillingstagen og beskrivelse af korrigerende handlinger skal ske i skemaet til afrapportering af audit og kvalitetskontrol, som findes her. Det er dermed også uændret det forpligtede selskab, der udfylder og indsender skemaet til afrapportering af resultaterne af kvalitetskontrol og audit.

Databehandleraftale ved ekstern kvalitetskontrol 
For så vidt angår når et net- eller distributionsselskab som dataansvarlig overlader data til en databehandler, f.eks. en ekstern kvalitetskontrollant, kræver dette ikke indhentelse af tilladelse fra slutbrugeren. Dette skyldes, at der ikke er tale om videregivelse af oplysninger men kun overladelse af oplysninger fra den dataansvarlige (net- eller distributionsselskabet) til en databehandler, der udfører den praktiske behandling af oplysninger på vegne af den dataansvarlige. Dette skal net- eller distributionsselskabet indgå databehandleraftale med databehandleren om. Læs vejledning om dataansvarlige og databehandlere på Datatilsynets hjemmeside

29. januar 2018

Samkøring og dobbelttælling


Energi-, forsynings-, og klimaministeren fremsætter i februar 2018 et lovforslag, som bl.a. fastsætter en pligt for energiselskaberne til at sikre, at et energiselskabs oplysninger én gang årligt samkøres med oplysningerne om realiserede energibesparelser fra alle andre netvirksomheder, naturgasdistributionsselskaber og varmedistributionsvirksomheder. Formålet med samkøringen er at sikre, at den samme energibesparelse ikke tælles med mere end én gang. Lovforslaget skal træde i kraft 1. juli 2018, og de nærmere regler om energiselskabernes pligt til at samkøre oplysninger om realiserede energibesparelser  vil fremgå af den reviderede energisparebekendtgørelse, der også forventes at træde i kraft 1. juli 2018. 

Energistyrelsen gør opmærksom på, at energiselskaberne ikke skal foretage samkøring af oplysninger om realiserede energibesparelser, inden den nye lov træder i kraft.  Det skal i den forbindelse understreges, at  Energistyrelsen ikke anser det som en misligholdelse af energispareaftalens pkt. 12.10, at energiselskaber frem til lovens ikrafttræden undlader at foretage samkøring af oplysninger om realiserede energibesparelser. Energistyrelsen vil drøfte med energiselskabernes brancheorganisationer, hvornår det er mest hensigtsmæssigt, at samkøringen gennemføres første gang.

Energistyrelsen sender nyhedsbrev ud, når de nye regler træder i kraft.

Revideret standardløsning  for person- og varebiler
Teknisk Arbejdsgruppe har opdateret standardløsningen for personbiler og varevogne. Du kan finde den reviderede version under ”standardløsninger”.

Ændrede indberetningsskemaer
Energistyrelsen har ændret excelfilen med alle skemaerne til indberetning af energibesparelser, jf. energispareaftalens bilag 5.
   
Det er skemaet 1.a, som er bilag til skema 1, som er blevet ændret til en mere detaljeret version end den version, der indtil nu var at finde i excelfilen. Skema 1.a. supplerer linje 10 i skema 1, som vedrører korrektioner til tidligere års indberetninger. I skema 1.a skal det for hvert net- eller distributionsselskab udspecificeres, hvad årsagen til en korrektion er, f.eks. Energistyrelsens stikprøve, selskabets egenkontrol m.v. Det er således også her at de korrektioner, som Energistyrelsen pålagde de pågældende net- og distributionsselskaber som følge af særkontrollen om hulmursisolering skal indskrives.

Alle skemaerne findes i filen her Skemaer til indberetning for 2017.

Nyheder fra 2017

Nyhedsoversigt

20. december 2017

Benchmarkrapport 2016

Energitilsynet har udarbejdet et benchmark for el-, naturgas- og fjernvarmeselskabernes gennemsnitlige omkostninger til energispareindsatsen for 2016. En uddybende beskrivelse af Energitilsynets benchmark for 2016 kan findes på Forsyningstilsynets hjemmeside.

Energistyrelsen har på tilsvarende vis udarbejdet et benchmark af oliebranchens omkostninger og har også samlet set opgjort de samlede og gennemsnitlige omkostninger (pris pr. kWh sparet) for energispareindsatsen i 2016. 
Under punktet "Resultater og omkostninger" kan du læse mere om benchmarking for 2016.

Skema til afrapportering af resultater af audit og kvalitetskontrol


Energistyrelsen har sammen med Teknisk Arbejdsgruppe udarbejdet et skema, som skal bruges, når net- og distributionsselskaberne skal afrapportere resultaterne af selskabernes udførte audit og kvalitetskontrol. Hent skema til afrapportering af resultater af audit og kvalitetskontrol

Det er det forpligtede net- eller distributionsselskab, der skal udfylde skemaet på baggrund af auditrapporten og kvalitetskontrolrapporten. Afrapporteringen indsendes i excelformat til Energistyrelsen via samarbejdsorganet, hvis net- eller distributionsselskabet er medlem af et samarbejdsorgan. Er selskabet ikke medlem af et samarbejdsorgan, skal virksomheden selv indsende afrapporteringen til Energistyrelsen via mailen es-team@ens.dk. 
Frist for indsendelse til Energistyrelsen er 1. juli 2018.

Opmandsfunktionen varetages i Energistyrelsen pr. 1 januar 2018

Fra 1. januar 2018 varetager Energistyrelsen opmandsfunktionen i energiselskabernes energispareindsats. Det betyder, at Energistyrelsen kan træffe afgørelse i sager, hvor der er tvivl om hvilket net- eller distributionsselskab, der har retten til at indberette en given energibesparelse. Samtidig kan opmandsfunktionen bruges ved mistanke om omgåelse af bestemmelserne i energispareordningen. Her vil Energistyrelsen undersøge sagen og eventuelt træffe afgørelse om videre håndtering.

Opmanden kontaktes ved at skrive en e-mail til es-team@ens.dk og i mailens emnefelt skrive ”Opmand”.

1. december 2017

Ny version af standardværdikataloget pr. 1. februar 2018

Indholdet i den nye version af standardværdikataloget  - version 7.0 - er netop offentliggjort.

Denne version træder i kraft 1. februar 2018. Først denne dag vil indholdet blive lagt over i selve standardværdikataloget. Standardværdikataloget indeholder derfor altid de gældende værdier.

Der er efter en beslutning i Teknisk Arbejdsgruppe foretaget en revision af standardværdikataloget, hvor kataloget er blevet forenklet.  Den årlige ikrafttrædelsesdato er denne gang rykket fra 1. januar til 1. februar for at give mulighed for en grundig gennemgang efter indkomne høringssvar.

Standardværdikatalog version 7.0 omfatter først de reviderede standardværdier, derefter en 0-værdiliste (nulværdiliste) og til sidst en liste over hvilke af de tidligere standardværdier, der er udgået.

De nye værdier har fået nye identifikationsnumre. For at sikre sammenhængen til de tidligere værdier, er der for hver af de nye standardværdier nævnt, hvilke af de gamle værdier, de erstatter.

Der har været følgende hovedprincipper for forenklingen: 

 1. Hidtil har standardværdikataloget været opbygget, så tiltag er blevet kategoriseret efter forsyning først og derefter teknologiart. I det nye katalog er der kategoriseret efter tiltag.
 2. Værdier inden for samme teknologi og med mindre forskelle i besparelsesstørrelse er blevet sammenlagt.
 3. Dokumentationskravene for tiltag, hvor der er anvendt standardværdier, er blevet tydeliggjort.

De standardværdier, som pt. er nulværdier, vil vedblive med at være dette men fremover være at finde i en separat 0-værdiliste i kataloget.

Læs mere om ændringerne i denne kommende version af standardværdikataloget i vores nyhedsbrev

30. november 2017

Notat om gårdbiogasanlæg

Energistyrelsen har netop offentliggjort Notat om aftaler med slutbrugere om gårdbiogasanlæg ifm. energiselskabernes energispareindsats indgået før 31. december 2016.

I energispareaftalen af 13. november 2012 kunne besparelser for gårdbiogasanlæg medregnes. Denne mulighed eksisterer ikke efter energispareaftalen af 16. december 2016. Der kan dog stadig indberettes energibesparelser fra etablering af gårdbiogasanlæg, hvis der er indgået en projektspecifik aftale om overdragelse af energibesparelsen mellem slutbruger og forpligtet net- eller distributionsselskab inden udgangen af 2016.

Notatet omfatter vejledning vedrørende ændringer i projektet i forhold til den oprindelige aftale samt vedrørende, hvordan investeringer fra tredjepart håndteres.

Notatet kan findes i vores bibliotek under "Aftalegrundlag", under "Notater".


13. oktober 2017

Høring af revideret standardværdikatalog har frist 26. oktober kl. 12.00

Det reviderede standardværdikatalog er netop sendt i høring med frist for afgivelse af høringssvar den 26. oktober kl. 12:00. Energistyrelsen har sendt høringsbrev og øvrigt materiale til samarbejdsorganerne til energispareaftalen, som videreformidler til net- og distributionsselskaberne. Samtidig har Energistyrelsen sendt materialet til følgegruppen til Teknisk Arbejdsgruppe, som består af repræsentanter fra Dansk Byggeri, TEKNIQ, Håndværksrådet, Arbejdsgiverne og Foreningen af Rådgivende Ingeniører, samt enkelte andre parter.

Hvis materialet ønskes tilsendt, kan henvendelse rettes til Energistyrelsen på mailen es-team@ens.dk

Da der kun er kort tid fra høringsfristen til offentliggørelsesdatoen, fortrækker Energistyrelsen at modtage høringssvar så tidligt som muligt.


6. oktober 2017

Høring af ny energisparebekendtgørelse begyndes i uge 41

Energistyrelsen sender en ny version af bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder, bek. nr. 840 af 28. juni 2017, i høring i løbet af uge 41. Ændringer i den nye version af bekendtgørelsen består primært i fastsættelse af regler, der vedrører opgørelsen og afviklingen af differencer mellem net- og distributionvirksomhedernes indtægtsramme og deres udgifter til energibesparende aktiviteter, såkaldte energisparedifferencer, og af fastsættelse af de gebyrer, som net- og distributionsvirksomhederne i 2018 skal betale til Energistyrelsen og til Energitilsynet til dækning af Energistyrelsens og Energitilsynets omkostninger i forbindelse med varetagelse af opgaver efter bekendtgørelsen.

Energistyrelsen udsender et nyhedsbrev med link til høringsportalen, når høringen begynder. 

Høring af revideret standardværdikatalog den 13. oktober

Den årlige revision af standardværdikataloget er i år mere omfattende end ellers. Teknisk Arbejdsgruppe har set et behov for at forenkle brugen og vedligeholdet af standardværdikataloget ved at sammenlægge nogle af værdierne. Samtidig præciseres dokumentationskravene for før-situationen. Standardværdikataloget sendes i høring den 13. oktober med frist for at afgive høringssvar den 26. oktober. Det reviderede standardværdikataloget offentliggøres den 1. november 2017 og træder i kraft 1.1. 2018.

Ifølge energispareaftalen skulle det reviderede standardværdikatalog have været offentliggjort 1. oktober. Det udsatte offentliggørelsestidspunkt og dermed forkortede periode fra offentliggørelse til ikrafttrædelse har Teknisk Arbejdsgruppe besluttet for at muliggøre den omfattende revision.

Da der kun er kort tid fra høringsfristen til offentliggørelsesdatoen fortrækker Energistyrelsen at modtage høringssvar så tidligt som muligt. 

Ændret uddybningskolonne i energispareaftalen offentliggøres den 1. november

Teknisk Arbejdsgruppe er i øjeblikket i gang med at revidere uddybningskolonnen i energispareaftalen, således at de beslutninger om regelpræcisering, som Teknisk Arbejdsgruppe har taget i løbet af året, er reflekteret i aftalens uddybningstekst. Ændringerne forventes offentliggjort 1. november 2017 og træder i kraft 1. januar 2018. Offentliggørelsen sker altså en måned senere end foreskrevet i energispareaftalen.


Kravene til dokumentation af tilbagebetalingstid bliver ændret

15. september 2017

Teknisk Arbejdsgruppe har besluttet at ændre kravene af dokumentation af tilbagebetalingstid.

I energispareaftalen kræves det i dag, at den fulde tilbagebetalingstid skal dokumenteres. Fremover er det, såfremt der gives finansiel støtte, tilstrækkeligt at dokumentere, at projektets simple tilbagebetalingstid er over ét år.

Læs nærmere om dette i Notat om standardenergipriser og ændrede krav om dokumentation af tilbagebetalingstid jf. energispareaftalens punkt 7.4

Standardenergipriser kan bruges ved tilbagebetalingstid over 1,5 år.

Ved tilbagebetalingstider på over 1,5 år kan der fremover benyttes standardenergipriser til at dokumentere investeringen, fremfor faktiske energipriser.

Standardenergipriserne findes på Energistyrelsens hjemmeside [link]. Forudsætninger for anvendelse af korrekte standardenergipriser skal altid dokumenteres, herunder mængde energi leveret og eventuel afgiftsfritagelse, og der skal benyttes samme metode til fastsættelse af d anvendte energipriser i før- og eftersituationen.

Er tilbagebetalingstiden kortere end 1,5 år skal projektejerens faktiske energipriser anvendes og dokumenteres.

Læs nærmere om dette i Notat om standardenergipriser og ændrede krav om dokumentation af tilbagebetalingstid jf. energispareaftalens punkt 7.4

Liste over standardenergipriser pr. 15. september 2017

Negativ tilbagebetalingstid kan godt udløse finansiel støtte

Ved energisparesager med negativ tilbagebetalingstid kan net- eller distributionsselskabet yde finansiel støtte, såfremt den negative tilbagebetalingstid skyldes stigende omkostninger til energi, eksempelvis ved skift af forsyningsart.

 Finansiel støtte til en energisparesag må aldrig overstige energisparesagens samlede investeringer.


Følgegruppe til Teknisk Arbejdsgruppe

15. juni 2017

For at supplere Teknisk Arbejdsgruppes arbejde er der nedsat en følgegruppe. Følgegruppen skal supplere Teknisk Arbejdsgruppe og vil være med til at sikre den praktiske anvendelighed af Teknisk Arbejdsgruppes arbejde. Følgegruppen skal således bidrage til, at retningslinjer, anbefalinger og vejledninger til administrationen af energispareaftalen er håndterbare og kan efterleves i det daglige arbejde, der udføres af både aktører, slutkunder og energiselskaber. I den nærmeste fremtid vil følgegruppen især skulle beskæftige sig med den forestående revision af standardværdikataloget.
 
Følgegruppen skal ikke beskæftige sig med den del af energispareindsatsen, der rækker ud over gældende energispareaftale eller med fremtidige energispareaftaler.

I følgegruppen deltager repræsentanter fra FRI, Dansk Byggeri, Arbejdsgiverne, Tekniq og Håndværksrådet. Tekniske Arbejdsgruppe vil også være repræsenteret til følgegruppemøderne.


Referater fra møder i Teknisk Arbejdsgruppe

15. juni 2017

For møder afholdt i Teknisk Arbejdsgrupper, kan ældre referater nu findes på Energistyrelsens hjemmeside

Referater lægges på hjemmeside løbende efter afholdte møder. 


Kortere karensperiode i forbindelse med revidering af standardværdikatalog

15. juni 2017

Teknisk Arbejdsgruppe er i gang med en omfattende revidering af standardværdikataloget, der vil være gældende fra 1. januar 2018. I den forbindelse har det været nødvendigt at nedsætte karensperioden fra offentliggørelse til ikrafttrædelse fra tre til to måneder grundet en stram tidsplan for revisionen. Aktører og selskaber søges dog inddraget tidligt både gennem følgegruppen til Teknisk Arbejdsgruppe og gennem høringsperiode forud for offentliggørelse 1. november 2017. 


Skema til afrapportering af audit. Frist udsættes fra 1. juli til 1. oktober 2017

15. juni 2017

Alle forpligtede selskaber skal afrapportere den udførte audit af de indberettede energibesparelser til Energistyrelsen i henhold til aftale om energiselskabernes energispareindsats af 13. november 2012. 
Det blev besluttet på møde på Teknisk Arbejdsgruppe den 11. november 2016. 

I afrapporteringen skal blandt andet indgå om audit var intern eller ekstern, hvad fokus i audit var, hvilken metode audit blev udført efter, samlet antal anmærkninger, m.v. Teknisk Arbejdsgruppe har udarbejdet et skema til brug for det forpligtede selskabs afrapportering om audit i 2016. Skemaet kan findes på Energistyrelsens hjemmeside under "Aftalegrundlag og resultater".
Det udfyldte skema skal være Energistyrelsen i hænde senest 1. oktober 2017. Skemaet sendes til es-team@ens.dk.

Fristen for afrapportering af audit for indberettede energibesparelser for 2016 var oprindeligt 1. juli, men udsættes til 1. oktober 2017; blandt andet pga. travlhed blandt auditører.    


Opdateret kvalitetssikringsmanual

15. juni 2017

På Energistyrelsens hjemmeside, under "Kvalitetssikring og dobbelttælling, findes et Vejledende eksempel på kvalitetssikringssystem.

I en tidligere version var der ved en fejl byttet om på to afsnit i tjeklisterne til afsnittet P5A, dvs. B5A.1 og B5A.2 om henholdsvis projektspecifik aftale og aftale om samarbejds-/rammeaftale. Fejlen er nu rettet og filen er opdateret, korrekt vejledende eksempel er tilgængeligt via linket på hjemmesiden.


Lukning for tilskud til hulmursisolering

15. juni 2017

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) har indgået en aftale med energibranchen om at lukke permanent for tilskud til hulmursisolering grundet omfattende fejl og ringe kontrolmuligheder.

En særkontrol foretaget af Energistyrelsen, som blev offentliggjort i marts måned, viste fejl i 60 pct. (37 ud af 62) af de kontrollerede hulmursisoleringssager, som havde modtaget tilskud under energispareindsatsen. Der var bl.a. tale om fejl i dokumentationen, forkert opmålinger af det isolerede areal samt utilfredsstillende kvalitet i arbejdet.

Det fik d. 22 marts i år energi-, forsynings- og klimaministeren til at indføre et tre måneders midlertidigt stop for tilskud til hulmursisolering. Et stop, der nu er gjort permanent efter aftale med de energiselskaber, som er part til energispareaftalen. Stoppet gælder for indberetninger, herunder udbetaling af tilskud, for projekter hvor aftaler er indgået efter d. 22. marts 2017. Stoppet gælder både projekter, der benytter standardværdier, og projekter, der benytter en specifik opgørelse.

Projekter, der er indgået aftale om før d. 22. marts 2017, kan dermed stadig modtage tilskud og indberettes som energibesparelse.

For yderligere information se nyhed om tilskud til hulmursisolering


Standardrammeaftale mellem Net- og distributionsselskab og aktør

23. maj 2017

Teknisk arbejdsgruppe har udarbejdet en standardkontrakt for gennemførelse af energispareaktiviteter med en fast mængde energibesparelser og en standardsamarbejdsaftale for gennemførelse af energispareaktiviteter med standardværdier.

Rammeaftalen kan, hvis det ønskes, anvendes ved indgåelse af aftale mellem net- og distributionsselskab og aktør. 

Standardrammeaftale - se under "Informationer til aktører"


Vejledende eksempel på kvalitetssikringssystem

11. maj 2017

Teknisk Arbejdsgruppe har udarbejdet et eksempel på, hvorledes et kvalitetssikringssystem, der følger kravene i energispareaftalen af den 16. december 2016, vil kunne udformes.
 
Der er ikke tale om et minimumsniveau, men et eksempel på en proces for, hvordan arbejdet med energispareindsatsen kan tilrettelægges. Der vil således være elementer, der ikke er et direkte krav i energispareaftalen, men en af flere måder at leve op til kravene på.

I manualen er der henholdsvis røde og grønne markeringer, som har til formål at gøre opmærksom på elementer der skal tages stilling til, samt fungere som hjælpetekst. Al tekst der i manualen er skrevet med rød er steder, hvor der skal tages stilling til ordvalget eller indføres oplysninger. Al tekst skrevet med grøn er hjælpetekst til at forstå dokumentet og kan slettes.

Vejledende eksempel på kvalitetssikringssystem 


Vejledninger for kvalitetskontrol og stikprøver ved udlevering eller rabat

24. april 2017

Som et led i implementeringen af Energispareaftalen har Teknisk Arbejdsgruppe vedtaget to vejledninger. Den ene vejledning beskriver retningslinjerne for net- og distributionsselskabernes varetagelse af kvalitetskontrol af udvalgte energisparesager forud for selskabernes indberetning, mens den anden vejledning vedrører retningslinjer for selskabernes stikprøve i de tilfælde, hvor selskabets besparelser realiseres ved at udlevere eller give rabat på indkøb af mindre energibesparende udstyr. Se vejledningerne herunder:

Vejledning om varetagelse af kvalitetskontrol af energisparesager

Vejledning til kontrol af realisering ved udlevering af eller rabat til køb af mindre energibesparende udstyr


Nye skemaer til indberetning af besparelser for 2017-2020

24. april 2017

Der er udarbejdet nye skemaer til net- og distributionsselskabernes indberetning af realiserede og dokumenterede energibesparelser fra 2017 og fremad. Skemaerne kan findes på Energistyrelsens hjemmeside eller herunder.

Skemaer til indberetning 2017-2020

Oversigt over indberetningsdatoer i henhold til Energispareaftalen fra 2016
 


Ændringer i Standardværdikataloget pr. 22. marts 2017

17. marts 2017

Som følge af stoppet for hulmursisolering i forbindelse med Energiselskabernes Energispareindsats, foretages der ekstraordinært følgende ændringer i Standardværdikataloget:

 • "Ydervæg 3. Uisoleret hulmur – indblæsning". Standardværdien sættes til 0 kWh/m2
 • "Ydervæg 4. Hulmur med lecafyld eller bagmur af letbeton – indblæsning". Standardværdien sættes til 0 kWh/m2
 • "Ydervæg 11. Hulmur isoleret ved opførsel eller let ydervæg isoleret med 75 mm - Udvendig efterisolering eller isolering i konstruktionen". Standardværdien sættes til 0 kWh/m2
 • "Ydervæg 13. Hulmur med mangelfuld isolering af hulrum – indblæsning af supplerende isolering". Standardværdien sættes til 0 kWh/m2

Ændringerne træder i kraft fra og med den 22. marts 2017 i både beregner, webservice og pdf-version. 


Midlertidigt stop for nye hulmursisoleringssager

16. marts 2017

Energistyrelsen har som led i tilsynet med Energiselskabernes Energispareindsats foretaget en særkontrol af sager vedrørende hulmursisolering (se nedenfor). Denne særkontrol viste, at der er mange fejl både i forhold til de formelle krav til dokumentationen såvel som fejl, der kan relateres til den håndværksmæssige kvalitet og ikke direkte til energispareaftalens retningslinjer. På baggrund af den store mængde fejl har Energistyrelsen meddelt energispareaftalens parter, at der indføres et 3 måneders stop for energisparesager af denne type. Det er parterne indforstået med. Dette sker for at give mulighed for at overveje, hvordan dette område mest hensigtsmæssigt kan håndteres fremadrettet.
 
Nedenstående punkter opsummerer de konkrete konsekvenser af det midlertidige stop: 

 • Der kan ikke indgås nye aftaler med slutbrugere om isolering (eller efterisolering) af hulmure i Energiselskabernes Energispareindsats fra og med 22. marts 2017. 
 • Stoppet gælder standardværdierne Ydervæg 3, 4, 11 og 13, samt specifikt opgjorte sager om isolering af hulmur ved indblæsning.
 • Sager, hvor der allerede er indgået aftale med en slutbruger om overdragelse af besparelse (evt. mod et økonomisk tilskud) kan stadig realiseres og indberettes. For disse sager skal energiselskaberne være særligt opmærksomme på at kontrollere, om besparelserne og dokumentationen herfor lever op til kravene i den energispareaftale, der var gældende på den dato aftalen med slutbrugeren blev indgået. 

Energistyrelsen vil i regi af Teknisk Arbejdsgruppe udarbejde fremtidige retningslinjer for sager om hulmursisolering.


Notat om resultaterne af særkontrol af hulmursisolering

16. marts 2017

Som led i Energistyrelsens tilsynspligt med Energiselskabernes Energispareindsats er der gennemført en særkontrol af en række sager, hvor der er givet tilskud til hulmursisolering hos slutbrugere. Der er gennemført en udførlig kontrol bestående af både markkontrol samt dokumentations- og aftalegennemgang i 49 sager, og aftalegennemgang af yderligere 13 sager. 

Formålet med særkontrollen har dels været at få et generelt indblik i, om energiselskaber og aktører (isolatører) lever op til Energispareaftalens krav til dokumentation af energibesparelser og dels at føre tilsyn med et antal specifikt udvalgte sager, hvor en ekstern part har påpeget et behov for kontrol.

Resultaterne af kontrollen viser, at der for sager om hulmursisolering er fejl blandt aktører og energiselskaber i forhold til at leve op til reglerne og forudsætningerne i Energispareaftalen. 37 af de i alt 62 kontrollerede sager vurderes at have mindst en væsentlig fejl.

Fejlene ses både i forhold til efterlevelse af Energispareaftalens krav til dokumentation af forhåndsaftale med slutbrugeren, men også i forhold til korrekt opmåling af det isolerede facadeareal samt opfyldelse af forudsætninger for den valgte standardværdi. Endvidere viser kontrollen, at kvaliteten af det udførte arbejde i 5 tilfælde ikke er tilfredsstillende.

Du kan finde det samlede notat om særkontrollen og dens resultater her:

Notat om særkontrol af hulmursisolering


Ny FAQ (version 3.01)

15. marts 2017

Der er nu en ny version af FAQ'en klar. Den nye FAQ er opdateret fra ende til anden, så den stemmer overens med Energispareaftalen af 16. december 2016. 

I forhold til den seneste FAQ er der sket store ændringer. Først og fremmest er FAQ'en blevet væsentligt kortere, da mange af de tidligere punkter er blevet inkluderet i aftalen. Som noget nyt indeholder FAQ'en nu konkrete eksempler på opgørelsesberegninger o.lign., og der vil blive arbejdet på at inkludere endnu flere eksempler fremadrettet. Der er også indført et nyt nummereringsystem, så de enkelte spørgsmåls numre stemmer overens med de relevante afsnit og punkter i Energispareaftalen.

FAQ version 3.01


Opdateret standardløsning om udskiftning af biomassekedler

15. marts 2017

Standardløsningen for opgørelse af besparelser ved udskiftning af biomassekedler er blevet opdateret/præciseret. Den største ændring er, at der nu er en fastsat værdi for nettovarmebehov til rumopvarmning. Standardløsningen består, som hidtil, af et notat og et tilhørende Excelark. Denne standardløsning skal anvendes ved denne type besparelser. 

Find notatet og excelarket 


Nye notater om skibsfart og ændret bygningsanvendelse

15. marts 2017

På baggrund af spørgsmål som Energistyrelsen har modtaget, er der blevet udarbejdet notater, der præciserer Energispareaftalens retningslinjer for medregning af besparelser inden for skibsfart og ved ændret anvendelse af bygninger.  

Du kan finde notaterne her:


Ny version af Standardværdikataloget per 1. februar 2017 

17. januar 2017

Standardværdikataloget er blevet opdateret, så det harmonerer med Aftalen af 16. december 2016. Ændringerne træder i kraft fra og med 1. februar 2017. For projekter igangsat i perioden 1.1.2017 til 31.1.2017, gælder det nuværende standardværdikatalog (vers. 6.0). 

Ændringerne omfatter både standardværdier angående klimaskærm, varmtvandsbeholdere og rørisolering. Derudover er konverteringsfaktorerne fra aftalen af 16. december 2016 integreret i standardværdierne, hvilket medfører ændringer inden for fjernvarme og varmepumper. 

Du kan finde flere detaljer om ændringerne på nyhedssidensvk.teknologisk.dk


Den endelige version af Energispareaftalens bilag 6 er på plads

6. januar 2017

Den endelige version af Energispareaftalens "Bilag 6 - Oversigt over ikrafttrædelsesdatoer for de enkelte bestemmelser i aftalen" er nu godkendt af Teknisk Arbejdsgruppe. Bilaget indgår i aftaledokumentet, der nu er lagt på hjemmesiden i en opdateret version.

 

Nye brochurer om Energiselskabernes Energispareindsats

6. januar 2017

I forbindelse med indgåelsen af den nye aftale om Energiselskabernes Energispareindsats, er de gamle brochure til aktører, private forbrugere og mindre virksomheder blevet opdateret. Du kan finde de nye brochurer under "Brochurer" i biblioteket på ens.dk. 

Besøg biblioteket


Brug af standardværdier primo 2017

3. januar 2017

I forbindelse med aftalen om energiselskabernes energispareindsats af 16. december 2016, er der bl.a. indført nye prioriterings- og konverteringsfaktorer. Standardværdikataloget er endnu ikke opdateret til den nye aftale. Indtil kataloget er opdateret, skal den gældende version af standardværdikataloget og beregneren (version 6.0) benyttes. Ved specifikt opgjorte besparelser skal retningslinjerne i den nye aftale, herunder prioriterings- og konverteringsfaktorer, anvendes.

Det forventes, at en opdateret version af standardværdikataloget ligger klar inden medio februar.

Nyheder fra 2016

Nyhedsoversigt

Ny aftale sikrer en fortsat energispareindsats og styrker tilsynet med energiselskabers energispareindsats

19. december 2016

Energi-, forsynings- og klimaministeren har indgået en ny aftale med energiselskaberne om deres energispareindsats i 2016-2020. Aftalen forpligter selskaberne til et årligt mål på 10,1 PJ, og sikrer at rammerne for selskabernes fortsatte energispareindsats nu er på plads. Med aftalen skærpes kravene til selskabernes egenkontrol og dokumentation af energibesparelser. Aftalen vil efterfølgende blive udmøntet i form af en bekendtgørelse, hvor også reglerne for tilsynet med ordningen vil blive opstrammet.

Læs pressemeddelelsen om aftalen

Læs aftaleteksten 


Ændringer i standardværdikataloget per 1. januar 2017

8. december 2016

På baggrund af kvalitetskontrol af standardværdikataloget foretager Teknologisk Institut en række ændringer i standardværdikatalog og beregner per 1. januar 2017.

Ændringerne kan ses på standardværdikatalogets hjemmeside, hvor de er offentliggjort den 28. november og 8. december.


PSO-aftale og mål for energiselskabernes energispareindsats 

18. november 2016

Regeringen har indgået et bredt forlig om afskaffelse af PSO-afgiften. Et af finansieringselementerne er, at der skal ske en tilpasning af energiselskabernes energispareindsats.
 
Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti er enige om at imødekomme el-, naturgas- og fjernvarmebranchens forslag til et kompromis om en frivillig aftale om at fortsætte energiselskabernes energispareindsats. Det indebærer, at der indgås en 5-årig aftale for 2016-2020 med en et-årig opsigelsesklausul, og at energiselskabernes besparelsesforpligtelser reduceres fra 12,2 PJ årligt til ca. 10,1 PJ årlig. Aftaleparterne er samtidig enige om, at der indledes drøftelser med oliebranchen med henblik på at øge oliebranchens forpligtelser fra 2018 med afsæt i branchens andel af energiforbruget. Tilpasningen skønnes at reducere forbrugernes energiregning med i gennemsnit 260 mio. kr. årligt og dermed i alt 1,3 mia. kr. i perioden 2016-2020.

Læs den fulde aftaletekst 
 
Indtil der foreligger enten en ny aftale eller er fastlagt forpligtelser for de enkelte selskaber opgøres energibesparelser efter retningslinjerne i aftalen af 13. november 2012. 


Stop for nye ansøgninger til Verifikationsenheden

11. november 2016

Energistyrelsen har i samarbejde med Teknisk Arbejdsgruppe besluttet at stoppe for nye ansøgninger til Verifikationsenheden, indtil de fremtidige rammer for Verifikationsenheden er fastlagt. Stoppet gælder fra 11. november 2016.


Energitilsynets benchmarkrapport 2015 

11.november 2016 

1. november offentliggjorde Energitilsynet den årlige benchmarkrapport, og Energistyrelsen har opgjort de gennemsnitlige omkostninger for energispareindsatsen for 2015.

Læs mere om benchmarking for 2015


Ny standardløsning ved udskiftning af biomasse- og fastbrændselskedler

11.november 2016 

Teknisk Arbejdsgruppe har besluttet, at der skal anvendes en standardløsning i forbindelse med opgørelse af besparelser, som vedrører udskiftning af bio- eller anden fastbrændselskedel.

Standardløsningen skal anvendes i alle de sager, hvor opgørelsen opgøres specifikt og hvor der således ikke skal eller kan anvendes en standardværdi, jf. standardværdikataloget.

Standardløsningen består i, at excelberegner for udskiftning af fastbrændselsanlæg samt tilhørende vejledning skal anvendes.

Der er endvidere offentliggjort et nyt punkt i FAQ punkt 7.16 om den nye standardløsning.

På vores hjemmeside har vi samlet de nuværende standardløsninger, som omhandler traktorer og biomasse- og andre fastbrændselskedler.

Læs mere om standardløsninger


Opdatering af FAQ

11.november 2016

Grundet lanceringen af ovenstående standardløsning er FAQen blevet opdateret til version 2.11.

Se de oftest stillede spørgsmål


Planlagte ændringer i standardværdikataloget pr. 01.01.2017 

3. oktober 2016

De planlagte ændringer i Standardværdikataloget, som træder i kraft per 1. januar 2017, er offentliggjort af Teknologisk Institut.


Information vedrørende FAQ 2.10

3. oktober 2016

Vær opmærksom på, at punkt 7.12 Hvordan opgøres en besparelse ved sammenlægning af serverrum? er konsekvensrettet som følge af tilføjelsen i sidste uge af punkt 7.14 Præcisering af medregning af kapacitetsudvidelse/produktionsforøgelse for særlige områder.


Offentliggørelse af analyser af mulig overflyttelse af energiselskabernes energispareindsats

28. september 2016

I forbindelse med regeringens offentliggørelse af forsyningsstrategien ”Forsyning For Fremtiden” blev der henvist til følgende to analyser vedrørende mulig overflyttelse af energiselskabernes energispareindsats: Copenhagen Economics og Kuben Management ”Potentiale ved at flytte energispareforpligtelsen til handelsselskaberne” samt Kammeradvokaten ”Notat om overflytning af energispareforpligtelsen”. 

Energistyrelsen offentliggør derfor Copenhagen Economic og Kuben Managements analyse samt uddrag fra Kammeradvokatens notat på styrelsens hjemmeside.

Hvis du vil vide mere om materialet, kan du læse her;

Sammendrag - notat om overflytning af energispareforpligtelsen

Potentiale ved at flytte energispareforpligtelsen


FAQ opdateret

27. september 2016

Listen med 'Ofte stillede spørgsmål' har fået tilføjet en ekstra rettelse udover de angivne fra i går.

Ændringer:

 • 7.12 Hvordan opgøres en besparelse ved sammenlægning af serverrum?

Læs den opdaterede FAQ 


FAQ opdateret

26. september 2016

Listen med 'Ofte stillede spørgsmål' er nu opdateret og tilgængelig på hjemmesiden. Nedenstående er en oversigt over tilføjelser og ændringer:

Tilføjelser:

 • 4.6 Kan en aktør eje en besparelse?
 • 8.7 Hvilke regler gælder for besparelser opnået ved salg af energibesparelser i butikker eller webbutikker?
 • 7.14 Præcisering af medregning af kapacitetsudvidelse/produktionsforøgelse for særlige områder
 • 7.15 Godkender Energistyrelsen aktører?

Ændringer:

 • 8.6 Hvad er dokumentationskravene ved udlevering og/eller rabat på udstyr?

Læs den opdaterede version af FAQ


Offentliggørelse forsyningstrategien ”Forsyning For Fremtiden”

15. september 2016

Regeringen har den 15. september 2016 offentliggjort forsyningstrategien ”Forsyning For Fremtiden”.

Forsyningsstrategien indeholder blandt andet nedenstående udmelding angående en eventuel overflytning af energispareforpligtelsen fra net- til handelsselskaberne: 

”Analyser har vist, at der kan være et potentiale for økonomiske gevinster ved at flytte energispareforpligtelsen fra net- og distributionsselskaberne over til handelsselskaberne. (...)Regeringen ønsker derfor, at energispareforpligtelsen flyttes til handelsselskaberne senest pr. 1. januar 2021, forudsat at der er klarhed omkring rammerne for energispareforpligtelsen efter 2020, samt at der i forbindelse med en overflytning til handelsselskaberne bliver udarbejdet et solidt administrativt grundlag, der både sikrer en effektiv og tilstrækkelig kontrol med ordningen samt skaber effektive markedsvilkår. Uden opfyldelse af disse betingelser viser analyserne, at tilpasningsomkostningerne ved en flytning vil overstige effektiviseringspotentialet.”

Der igangsættes derfor nu en analyse af den samlede energispareindsats samt det administrative set-up for en overflytning. Dette skal tilsammen skabe beslutningsgrundlaget for den endelige stillingtagen til tilrettelæggelsen af energispareindsatsen efter 2020.

Læs mere om Forsyningsstrategien 


 

Ændringer i spørgsmål/svar (FAQ) 

10. august 2016

Der er tilføjet et nyt punkt til spørgsmål/svar listen: 

13.3 Hvilke krav er der til varmepumpers energieffektivitet?

Dette spørgsmål/svar beskriver, hvilke krav er der til varmepumpers energieffektivitet, for at de kan medregnes under ordningen. Kravene er de samme som for Bygningsreglementet. Hermed understreges det også, at det ikke længere er et krav, at varmepumpen optræder på positivlisten, som det var indtil 1.1.2016.

Se oftest stillede spørgsmål


Der lukkes for telefoniske henvendelser

10. august 2016

Da vi oplever, at der ofte er behov for skriftlig uddybning af spørgsmål/problemstilling og/eller vores svar ved telefoniske henvendelser, har vi besluttet at lukke for telefoniske henvendelser til es-teamet. Henvendelser bedes derfor i stedet sendt til es-team@ens.dk.  


Foreløbige rammer for Energispareindsatsen i 2016

29. juni 2016

Energistyrelsen modtager en del henvendelser om status for energiselskabernes energispareindsats. På denne baggrund præciseres, at følgende regler gælder, indtil der foreligger en ny aftale:

 • Net- og distributionsselskaberne har i henhold til bekendtgørelse nr. 1394 af 2. december 2015 om energispareydelser fortsat energispareforpligtelser. I henhold til energispareaftalen fra 22. marts 2012 samt ovenstående bekendtgørelse er forpligtelsen til realisering af energibesparelser på 12,2 PJ i årene 2015-2020
 • Der pågår politiske drøftelser i forlængelse af regeringens udspil i maj om nedbringelse af PSO-udgifter. I regeringens udspil er det samlede årlige mål nedsat til 10,1 PJ. Indtil der foreligger en ny politisk aftale, er den eksisterende gældende, og forpligtelserne er dermed fortsat 12,2 PJ i perioden 2015 – 2020.
 • Indtil der indgås en ny aftale, opgøres energibesparelser efter retningslinjerne i aftalen af 13. november 2012.
 • Det fremgår af bekendtgørelsen, at selskaberne får dækket de faktiske omkostninger til opfyldelse af deres energispareforpligtelser. For elnet- og naturgasdistributionsselskaberne dækkes omkostningerne via en midlertidig forhøjelse af indtægtsrammerne. Fjernvarmeselskabernes omkostninger til opfyldelse af forpligtelserne kan indregnes i tarifferne som en nødvendig omkostning i overensstemmelse med bestemmelserne i varmeforsyningsloven.

Statusnotat for 2015

29. juni 2016

Statusnotatet for Energiselskabernes Energispareindsats for 2015 er nu udarbejdet.

Indberetningerne for 2015 viser, at net- og distributionsselskaberne samlet har realiseret besparelser svarende til 98 pct. af deres gennemsnitlige årlige sparemål for 2015. Det betyder, at net- og distributionsselskaberne stort set har realiseret sparemålet for 2015. Fordelt på brancher, har olie- og naturgasselskaberne i 2015 realiseret henholdsvis 84 pct. og 79 pct. af deres respektive sparemål. Fjernvarmeselskaberne har opnået 102 pct., mens elnetselskaberne har realiseret 103 pct. af deres sparemål.

En af de største forskelle fra 2014 er, at kollektiv solvarme tegner sig for ca. 12 % i 2015 - en stigning på ca. 10 procentpoint.


Opdateringer af web-service for standardværdikataloget

25. maj 2016 (pga fejl, først synlig 8. juni 2016, nyhedsmail udsendt 25. maj)

Standardværdikatalogets web-service er opdateret, så det nu er muligt at returnere kataloget i JSON format.

Du kan læse mere om opdateringen på SVK's nyhedsside. Nyheden er dateret til d. 18. maj 2016.

Derudover er der ændret på rækkefølgen af mange standardværdier på siden. 


Ændringer i spørgsmål/svar

18. maj 2016

Der er pr. 18/5 - 2016 tilføjet følgende nye punkter til spørgsmål/svar på ens.dk:

2.11 Kan energibesparelser i fiskekuttere medregnes?
 
2.30 Kan der medregnes en energibesparelse ved en virksomheds eksport af slam eller affald til et anlæg, der ikke ligger på virksomhedens grund?
 
2.31 Hvordan opgøres energiindholdet i den biogas, der leveres til nettet, i forbindelse med opgørelse af energibesparelsen på et biogasanlæg?

Derudover er der sket ændringer i følgende punkter: 

1.4 Hvis der indgås en aftale mellem et net- og distributionsselskab og en slutbruger i den gældende aftaleperiode 2013-2015 for et projekt, som først realiseres i 2016 eller senere, hvilken sikkerhed er der så for, at besparelsen kan medregnes i den nye aftaleperiode?
 
2.2 Hvilke energiforbrug kan ikke medregnes?
 
7.1 I hvilke tilfælde skal standardværdierne anvendes?

Tilføjelserne/ændringerne gælder fra 19.5.2016, med undtagelse af spørgsmål/svar 1.4, 2.2 og 2.11, der gælder fra 1.1.2016.

Læs oftest stillede spørgsmål 


Opdaterede lister over kollektive produktionsanlæg

6. maj 2016

Listerne over kollektive produktionsanlæg er blevet opdateret, så de nu er baseret på energiproducenttællingen 2014. 

Listerne er gældende for alle tiltag igangsat efter d. 9. maj 2016.

Se de opdaterede lister


Resultat af stikprøvekontrol 2014

26. februar 2016

Den årlige stikprøvekontrol af energiselskabernes energispareindsats for 2014 er afsluttet ved udgangen af 2015, og resultaterne er nu offentliggjort. I stikprøvekontrollen 2014 er selskaberne målrettet udvalgt med henblik på at kontrollere specifikke faldgruber. Metoden er specifikt gældende for dette års stikprøvekontrol og er iværksat som et led i en styrket kontrol med energiselskabernes energispareindsats. Kontrolresultaterne i stikprøven 2014 kan derfor ikke betragtes som værende repræsentative for energiselskabernes energispareindsats generelt, og resultaterne kan derfor heller ikke sammenlignes direkte med de tidligere gennemførte stikprøvekontroller. 

Læs resultatet af stikprøvekontrollen 2014


Mindre ændringer i standardværdikataloget

8. januar 2016

Standardværdikataloget per 1. januar 2016 er offentliggjort på svk.teknologisk.dk. Der blev kort før jul foretaget nogle mindre ændringer, som der kan findes  en oversigt over her på standardværdikatalogets hjemmeside.


Fortsat energispareindsats

8. januar 2016

Net- og distributionsselskaberne har i henhold til bekendtgørelse nr. 1394 af 2. december 2015 om energispareydelser fortsat energispareforpligtelser i 2016.

Det fremgår af bekendtgørelsen, at selskaberne får dækket de faktiske omkostninger til opfyldelse af deres energispareforpligtelser. For elnet- og naturgasdistributionsselskaberne dækkes omkostningerne via en midlertidig forhøjelse af indtægtsrammerne. Fjernvarmeselskabernes omkostninger til opfyldelse af forpligtelserne kan indregnes i tarifferne som en nødvendig omkostning i overensstemmelse med bestemmelserne i varmeforsyningsloven.

Der pågår forsat forhandlinger om en ny aftale, og indtil disse er afsluttet, opgøres energibesparelser efter retningslinjerne i aftalen af 13. november 2012.