Standardværdikatalog

Formålet med at fastlægge standardværdier for energibesparelser er at forenkle og simplificere opgørelsen af de realiserede energibesparelser. Opgørelsen af besparelsen sker således ved en simpel multiplikation af standardværdien med antal gennemførte initiativer.

Gældende og tidligere versioner af standardværdikataloget

I tilknytning til aftalen om net- og distributionsselskabernes spareindsats er der etableret en teknisk arbejdsgruppe med repræsentanter fra aftalens parter. Den tekniske arbejdsgruppe er ansvarlig for arbejdet med udarbejdelse af standardværdierne. I praksis er det Teknologisk Institut, der varetager opgaven omkring opstilling af forudsætninger og beregning af standardværdierne. Værdierne godkendes af Energistyrelsen.

Ved udarbejdelse af standardværdierne er fokus på, at additionaliteten er høj. Det tages med i betragtning, hvorvidt et tiltag vil finde sted uafhængig af net- og distributionsselskabets involvering.

Standardværdier bruges til energiselskabernes indberetninger

Standardværdierne er alene et udtryk for, hvilke energibesparelser der kan medregnes under net- og distributionsselskabernes energispareindsats. Det er altså ikke alle tiltag, der medfører en reduktion af energiforbrug, der kan medtages som en energibesparelse under denne ordning.

Standardværdierne er et gennemsnit af det enkelte energiforbedrende tiltag. Således kan de konkrete energibesparelser være både mindre og større end den faktiske energibesparelse.

Hvis der er udarbejdet en standardværdi for et bestemt tiltag, skal energiselskaberne anvende den til opgørelse af disse tiltag.

Revision af standardværdikataloget

Med henblik på at sikre retvisende og troværdige standardværdier er der åbenhed om udarbejdelsen af standardværdikataloget. Kommentarer og forslag til standardværdikataloget kan sendes til Energistyrelsen. Evt. forslag og ændringer bør have karakter af konkrete og begrundede forslag til ændringer af specifikke værdier.

Det vurderes årligt, om standardværdierne skal justeres, og om der skal tilføjes nye, bl.a. i lyset af den teknologiske udvikling. Evt. ændringer træder i kraft per 1. januar og offentliggøres senest den 1. oktober. Ændringer har kun virkning for fremtidige energibesparelser.

Dokumenter

Notat om forudsætninger for brugen af standardværdier for grafisk feedback

Notat om forudsætninger for brugen af standardværdier for intelligent energistyring

Notat om revision af standardværdikatalog 2017

Krav der skal opfyldes for at kunne medregne standardværdien for grafisk feedback på elforbrug

Forudsætninger for standardværdi for intelligent energistyring i større ejendomme