Aftalegrundlag og resultater

Læs mere om grundlaget for energispareaftalen under Aftalegrundlag og lovgivning, hvor den relevante aftaletekst, bekendtgørelser samt lovtekster kan findes. Under punktet Resultater og omkostninger findes statusnotater for de realiserede energibesparelser for alle net- og distributionsselskaber.

Hvert år foretages der en stikprøvekontrol af net- og distributionsselskabernes indsats, hvor bl.a. opgørelsesmetoder og krav til en ubrudt aftalekæde kontrolleres. 

Du finder en oversigt over dokumenter i vores bibliotek

Aftalegrundlag og lovgivning

Nedenstående omhandler energispareaftalen indgået den 16. december 2016 mellem energi-, forsynings- og klimaministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie. De konkrete vilkår for indsatsen findes i denne energispareaftale samt i bekendtgørelse nr. 840 af 30. juni 2017 2016 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder.

Målsætningen for energispareindsatsen er fastlagt i den politiske aftale af 22. marts 2012 om den danske energipolitik 2012-2020 og i aftale om afskaffelse af PSO-afgiften af 17. november 2016 for årene 2016-2020, og rammerne er fastlagt el-, naturgas- og varmeforsyningsloven, lov nr. 520 af 7. juni 2006, med senere ændringer. 

Net- og distributionsselskaberne er repræsenteret ved Dansk Energi for elnetselskaberne, gasselskaberne HMN Gasnet, Dansk Gas Distribution og NGF Nature Energy, Dansk Fjernvarme og Foreningen Danske Kraftvarmeværker for fjernvarmeselskaberne samt Energi- og olieforum for olieselskabet.

Nedenstående gælder derfor aftaler indgået med slutforbrugere og projekter i eget net EFTER 1. januar 2017. Retningslinjerne for aftaler indgået med slutforbrugere og projekter i eget net FØR 1. januar 2017 findes i biblioteket.

Gå til biblioteket

Aftalen

Aftale af 16. december 2016 om Energiselskabernes energispareindsats

Aftale af 16. december 2016 om Energiselskabernes energispareindsats, revideret 1.11.2017 ikraft 1.1.2018

Aftale af 16. december 2016, revideret 1.11.2017 med synlige ændringer

Engelsk udgave af Aftale om Energiselskabernes energispareindsats

Lovgivning og politiske aftaler

Dokumenter

Notater

 

Links

Resultater og omkostninger

Statusnotat

De realiserede energibesparelser fra energispareaftalens parter opsummeres hvert år i et notat. 

Status for energiselskabernes energispareindsats 2016

Status for energiselskabernes energispareindsats 2015

Formålet er, gennem et overblik over fordelingen af besparelser på sektorer (husholdning, erhverv, offentlig, handel & service) og energiarter, at kunne målrette indsatsen mod eksisterende bygninger og erhverv, som det er fastsat i Energiaftalen af 22. marts 2012.

Benchmarking

Hvert år udarbejder Energitilsynet en benchmarking af omkostningerne til opfyldelse af den danske energispareindsats på baggrund af elnet-, naturgasdistribution- og fjernvarmeselskabernes indberetninger.

Olieselskaberne indberetter branchens omkostninger til Energistyrelsen og indgår dermed i den samlede oversigt over de gennemsnitlige omkostninger til opfyldelse af energispareindsatsen.
Formålet med den årlige benchmarking er at få et overblik over de enkelte net- og distributionsselskabers samlede omkostninger og omkostninger per indberettet kWh samt at kunne sammenligne brancherne på tværs.

Benchmark 2015

Omkostningerne til energiselskabernes energispareindsats opgøres i en årlig benchmark, som viser selskabernes og branchernes omkostninger per sparet kWh. Under  punktet aftalegrundlag på denne side, kan du finde tidligere benchmarking.

Energitilsynet udarbejder årligt en benchmark for el-, naturgas-, og fjernvarmeselskabernes omkostninger til energispareindsatsen. En uddybende beskrivelse af Energitilsynets benchmark for 2015 kan findes på Sekretariat for Energitilsynets hjemmeside.

Energistyrelsen udarbejder på tilsvarende vis en benchmark af oliebranchens omkostninger.

Tabellen nedenfor sammenfatter benchmark for de fire omfattede sektorer i aftalen om energiselskabernes energispareindsats. Samlet er den gennemsnitlige omkostning for energiselskabernes energispareindsats i 2015 på 49,6 øre/kWh. I 2014 var gennemsnitsomkostningen per kWh 41,9 øre/kWh.

 

  Omkostninger *(mio. kr) Indberettet besparelse* (MWh) Gennemsnitsomkostning (øre/kWh)
Elnetselskaber 772 1.431.658 53,9
Naturgasselskaber 238,8 508.682 46,9
Fjernvarmeselskaber 543,5 1.191.543 45,6
Olieselskaber 23,4 51.445 45,5
I alt 1.577,7 3.183.328 49,6


*Oplysninger i tabellen for elnet-, naturgas- og fjernvarmeselskaberne stammer fra Energitilsynets benchmarking af omkostninger for energispareindsatsen i 2015. Oplysningerne for olieselskaberne er olieselskabernes indberetninger af henholdsvis omkostninger og opnåede besparelser i 2015 til Energistyrelsen.

Fra 1. januar 2013 danner benchmarkingen også grundlag for en nærmere undersøgelse af de 25 selskaber, som har haft de højeste omkostninger til opfyldelse af energispareindsatsen. Energistyrelsen kan således anmode disse selskaber om at redegøre for, hvorledes der er sikret omkostningseffektivitet samt for indsatsområder, metoder og opgørelse af de indberettede besparelser