Mærkningsordninger

Ecodesign

Ecodesignkrav er betegnelsen for de krav, som EU stiller til produkters energiforbrug med henblik på at fjerne de mindst energieffektive produkter fra markedet.

EU kan stille krav til energirelaterede produkters energieffektivitet. Effektivitetskravene er fælles for alle EU-lande. Det gør, at producenternes omkostninger bliver mindre og giver forbrugerne bedre priser, end hvis de enkelte lande pålagde nationale krav.

Direktivet og forordningerne

Ecodesigndirektivet er det almindelige navn for ”Direktiv om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter”.  Direktivet giver mulighed for at udstede forordninger om krav til konkrete produkters energiforbrug og energieffektivitet. Der kan også stilles andre krav i forordningerne, f.eks. krav til funktioner, miljøkrav eller krav om oplysninger i brugermanualer, på hjemmesider eller i forbindelse med salg.

Direktivet er det lovmæssige grundlag for ecodesignkrav. EU kan stille ecodesignkrav til energirelaterede produkter, der enten selv bruger energi, eller som har betydning for energiforbruget, når de bliver brugt – f.eks. vinduer. Reglerne for de enkelte produkter gennemføres via EU-forordninger.

Læs mere om EU-Kommissionens information om ecodesign

 


 

EU’s energimærkning

Energimærkning af hårde hvidevarer, klimaanlæg, fjernsyn, lyskilder og lysarmaturer mv. giver forbrugerne information om produktets energiforbrug.

EU stiller krav om, at en række produkter skal energimærkes. Formålet med energimærkningen er at gøre det nemmere for forbrugerne at vælge de mest energieffektive produkter og derved begrænse EU-landenes energiforbrug og klimapåvirkning. Reglerne om energimærkning er ens i alle EU's medlemslande og gennemføres via EU-forordninger.
 

Energimærket

Energimærket viser, hvor energieffektivt et produkt er på en skala fra G til A+++. G til A+++ er den overordnende skala, og hver produktgruppe har sin egen en skala på 7-trin, f.eks. har lyskilder E-A++ og hårde hvidevarer D-A+++

De mest energieffektive apparater har et mørkegrønt mærke. Mærket viser også produktets energiforbrug og andre relevante egenskaber, f.eks. vandforbrug og tørreevne. EU’s energimærkning fokuserer primært på energiforbruget i brugsfasen af produktets livscyklus. Krav om energimærkning gælder kun nye produkter.
 

Direktivet og forordningerne

Energimærkningsdirektivet er det lovmæssige grundlag for at gennemføre energimærkning af produkter. Energimærkningen har eksisteret siden 1995. I 2010 trådte EU’s nyeste ændringer af energimærkningsdirektivet i kraft, og giver mulighed for at stille mærkningskrav til energirelaterede produkter, der enten selv bruger energi, eller som har betydning for energiforbruget, når de bliver brugt – f.eks. vinduer.

Energimærkningsdirektivet er pt under revision. Det forventes, at revisionen vil fjerne A+-klasserne og ensrette skalaerne på tværs af alle produkter. En ny skala vil blive indfaset gradvist, formentlig  i løbet af de næste to til ti år.

Hvordan bliver kravene til?

Hvordan bliver kravene til?

Energistyrelsen repræsenterer Danmark i EU's Konsultationsforum, hvor medlemslande og interessenter diskuterer forslag til nye produktkrav. Energistyrelsen repræsenterer også Danmark i den Regulerende Komité, hvor forordningerne vedtages.

Ecodesign- og energimærkningskrav bliver til over en årrække, og det er muligt for virksomheder og øvrige interessenter at give kommentarer til analyser og arbejdsdokumenter i løbet af processen. Forslagene præsenteres for interesserede danske virksomheder og organisationer på gå-hjem-møder og sendes også til kommentering hos udvalgte interessenter.

Tilblivelsen af nye regler

Energimærknings- og ecodesignprocessen består af følgende  trin:

 1. Produktstudie
  Kommissionen fastlægger i en 3-årig arbejdsplan, over hvilke produkter der skal laves ecodesign- og energimærkningsstudier for. Kommissionen igangsætter for hvert produkt et studie, der analyserer eksisterende produkter, markedet for produktet/teknologien, forbrugeradfærd, energibesparelsespotentialet og muligheder for ecodesignkrav og energimærkning. I analysefasen inddrages interessenter og tekniske eksperter i vidt omfang, blandt andet ved afholdelse af møder med adgang for disse grupper.
 2. Udkast til lovgivning i Konsultationsforum
  Efter studiets afslutning fremlægger Kommissionen et udkast til ecodesignlovgivning og evt. energimærkning til diskussion i Konsultationsforum (Consultation Forum). I dette forum sidder alle EU-medlemsstater og interessenter, f.eks. internationale brancheorganisationer, industrirepræsentanter og NGO’er.
 3. Revideret forslag om ecodesign i den Regulerende Komite
  Kommissionen fremsætter derefter et revideret forslag til ecodesign for den Regulerende Komite, som stemmer om forslaget. I den Regulerende Komite (Regulatory Committee) sidder repræsentanter for alle EU-medlemsstater.
 4. Revideret forslag om energimærkning i et nyt konsultationsforrum

Hvis EU-Kommissionen når frem til, at der bør etableres energimærkning af produkterne, fremsætter Kommissionen parallelt med ecodesignprocessen et revideret forslag til mærkning. Efterfølgende bliver der inviteret til et ekstra konsultationsforum.

 1. Vedtaget ecodesignforslag til EU-Parlamentet
  Hvis forslaget om ecodesign vedtages, sendes det til EU-Parlamentet, som har en 3-måneders høringsperiode.
 2. Forslag om energimærkning sendes til Rådet og Kommissionen

Hvis Kommissionen efter høringsmøde og afstemning om ecodesignregulering beslutter at fremsætte forslaget til energimærkning, sendes det til afstemning i først Rådet for den Europæiske Union og derefter EU-Parlamentet. Inden da er forslaget tilpasset den endelige ecodesignregulering.

 1. Forordningen publiceres
  Forordningen publiceres i ”Official Journal” og træder i kraft 20 dage herefter. Forordningen får direkte retsvirkning i medlemslandene.
 2. Kravene får virkning
  Kravene får som regel virkning i flere trin. Ofte har første trin virkning et år efter, at forordningen træder i kraft og følgende trin med et til to års mellemrum.
  EU’s DG Enterprise and Industri og DG Energy er ansvarlige for, at ecodesignprocessen bliver gennemført.

Læs mere om Europa-Kommissionens arbejdsplaner, ecodesignmetoden og lovgivning

Læs mere om energikrav på vej

Andre ordninger

Andre ordninger

Der findes en række frivillige ordninger, som har til formål at fremme energieffektive produkter – f.eks. Energy Star, EU’s Code of Conduct og miljømærkerne Blomsten og Svanen.

Energy Star

EU’s Energy Star-program er en frivillig mærkning af it-udstyr f.eks. computerskærme, printere og hjemmeservere. Ordningen gør det nemmere for forbrugere og professionelle indkøbere at finde energieffektive produkter, dels via mærkning og dels via EU Energy Star-hjemmesiden. Hjemmesiden indeholder en database med alle produkterne og gode råd til indkøb og brug af produkterne.

Producenter, der ønsker at være med i ordningen, kan finde mere information på EU's Energy Star-hjemmeside, der også har en sektion på dansk.

Læs mere om Energy Star

Energy Star-rådet

Energy Star er et samarbejde mellem EU og USA. EU-kommissionen fører tilsyn med den europæiske del af Energy Star-programmet og bliver rådgivet af bl.a. medlemsstaternes eksperter i EU's Energy Star-Råd. Energistyrelsen repræsenterer Danmark i rådet.

Læs mere om Kommissionens tilsynsarbejde og Energy Star-rådet

Frivillige brancheaftaler

Ecodesigndirektivet giver mulighed for, at en branche kan indgå en frivillig aftale om forbedring af energieffektiviteten for deres produkter. Hvis den frivillige aftale er ambitiøs nok, og størstedelen af det europæiske marked for produkterne er med i aftalen, kan aftalen erstatte ecodesignkrav. Foreløbig har EU-Kommissionen accepteret frivillige aftaler for komplekse digitale modtagerbokse og billedbehandlingsudstyr (kopi, print mv.). Branchen forpligter sig til at føre kontrol med, at aftalen overholdes.

Reglerne om frivillige aftaler er beskrevet i ecodesigndirektivets artikel 17 og bilag VIII

EU-kommissionens hjemmeside om de accepterede frivillige brancheaftaler

EU Code of Conduct

EU-Kommissionens DG ENER har siden 2000 haft et initiativ, som skal reducere energiforbruget i informations- og kommunikationsudstyr. EU Standby Initiative er et forum for industrien, eksperter og repræsentanter fra EU-medlemslandene, der diskuterer energisparemuligheder og laver frivillige retningslinjer for informations- og kommunikationsteknologier. Retningslinjerne kaldes EU Code of Conduct.

Miljømærkerne Blomsten og Svanen

Blomsten og Svanen er henholdsvis det europæiske og det nordiske miljømærke. De er anerkendte af de danske myndigheder og underlagt uvildig kontrol. De to miljømærker garanterer, at produktet er blandt de mindst miljøbelastende af den pågældende type produkt.Miljømærkede apparater

Der er udviklet kriterier for de to miljømærker for en række energiforbrugende produkter, men kun få produkter bruger mærket. Du kan bl.a. finde mærkerne på tv, opvaskemaskiner og computere.

Læs mere om Miljømærkning Danmark