Energiø Nordsøen

Energiø Nordsøen

I Nordsøen skal der etableres en energiø, der skal sætte endnu mere turbo på den grønne omstilling og forsyne Danmark og Nordeuropa med grøn energi.

Danmark er verdenskendt for produktionen af grøn og vedvarende energi, og med Klimaaftalen for energi og industri mv. 2020 blev det med bred politisk opbakning besluttet at fortsætte Danmarks lange tradition for bæredygtig energiproduktion. Det sker ved at opføre en ny energiø ca. 80 kilometer ud for den jyske vestkyst. Placeringen er nøje udvalgt, da Nordsøen pga. af sine særdeles kraftige vinde, skaber optimale betingelser for energiproduktion.

Etableringen af Energi Nordsøen bliver Danmarkshistoriens største anlægsprojekt med en estimeret samlet anlægssum på ca. 210 mia. kr. Det svarer til op imod 5 Storebæltsbroer eller ca. 4 Femernbælt-forbindelser. Til gengæld vil de kunne grøn energi til millioner af mennesker i hele Nordeuropa.

Energiøen i Nordsøen etableres som en inddæmmet ø, der i kombination med platforme placeret rundt om øen skal huse elteknisk udstyr, som samler og fordeler strømmen. I første fase skal øen kunne håndtere 3-4 GW havvindsproduktion, hvilket svarer til strømforbruget for 3-4 mio. husstande. Senere skal øen og vindmølleparker udvides til at kunne rumme 10 GW i takt med, at efterspørgslen på strøm stiger, og øerne forbindes til flere nabolande.

Energistyrelsen, som har ansvaret for opførelsen af øen, bliver hele tiden klogere på projektet, både teknisk, kommercielt og i forhold til, hvordan energiøen skal tænkes ind i et bredere energisystem. Det sker gennem dialoger med markedet, faglige anbefalinger fra statens rådgivere og ved involvering af en række energifaglige kompetencer.

Energiøens potentiale er med andre ord stort og en oplagt mulighed for at bekræfte Danmarks førerposition inden for omstillingen til grøn energi.

Forundersøgelser for energiøerne (materialet er på engelsk)

Placering af energiøen i Nordsøen

Energiøen i Nordsøen placeres ca. 80 kilometer ude i den danske del af Nordsøen, hvor vinden er kraftig og ideel til energiproduktion.

Energiøen i Nordsøens placering

Vindmøllerne, der skal levere strøm til øen, bliver forventeligt større, end de er i dag, og kommer længere ud på havet end hidtil. Det vil kun i begrænset omfang være muligt at se møllerne fra land, men flyver man henover ’sitet’ i Nordsøen, vil man kunne se store arealer med vindmøller og placeret rundt om energiøen.

Etablering og drift af energiøen

Opførslen af Energiøen vil blive varetage af private parter med Staten som udbudsgiver. Den private part, der vinder udbuddet vil beslutte den præcise udformning og størrelse på øen, under rammerne sat af staten i udbuddet, og det er derfor endnu ikke muligt at beskrive konkrete elementer på eller omkring øen såsom den præcise størrelse eller konkrete bygninger på øen.

Staten vil indgå i et partnerskab med private aktører om ejerskabet, og rammerne for udbud og opførelse af øen afklares via markedsdialog og udbudsproces. 

Den store mængde strøm fra øen vil have betydning for Danmarks forsyningssikkerhed. Dele af det el-tekniske anlæg vil derfor udgøre kritisk infrastruktur. Staten bliver derfor majoritetsejer og vil eje minimum 50,1 procent af øen.

Læs mere om markedsdialogen med branchen om etablering og medejerskab af den inddæmmede ø (på engelsk)

Se også udbud af teknisk rådgivning til etablering af energiøen i Nordsøen

Udvikling af øen i fremtiden

Til at starte med skal øen i Nordsøen have en kapacitet på 3-4 GW, hvilket svarer til fire millioner husstandes strømforbrug. Det er dobbelt så meget energi, som alle havvindmøller i Danmark til sammen kan producere i dag. Det svarer også til cirka halvdelen af det samlede nuværende danske elforbrug. Kapaciteten udbygges i faser, så øen når den er fuldt udbygget vil have en kapacitet på 10 GW der vil kunne dække 10 millioner husstandes forbrug og bidrage til elektrificeringen af samfundet.

Energiøerne er en del af udviklingen af fremtidens energisystemer, og det indgår i de politiske aftaler, at strøm fra energiøerne kan omdannes til nye energiformer (fx Power-to-X). Det betyder, at den grønne strøm vil bidrage til udfasningen af fossile brændstoffer både i Danmark og Europa. Det er også ambitionen, at øen skal huse udstyr, der kan lagre strøm, i perioder hvor vindmøllerne producerer mere, strøm, end der er behov for. 

Energiøernes potentiale stort og en oplagt mulighed for at bekræfte Danmarks førerposition inden for omstillingen til grøn energi. Det endnu for tidligt at forudsige, hvilke teknologier øerne kommer til at rumme. Men teknologier til   og lagring af strøm og produktion af elbaserede brændstoffer er stadig i kraftig udvikling. Udviklingen af de nye teknologier skal desuden i stort omfang ske på initiativ af den private koncessionsvinder af ø-udbuddet.  

 

Principskitse af Energiø Nordsøen

Principskitse der viser, hvordan Energiø Nordsøen kan se ud (©Energistyrelsen).

Næste skridt i projektet

Arbejdet med at realisere Energiø Nordsøen er en stor og kompleks opgave med en lang række processer og beslutninger, der skal afklares sideløbende. De næste skridt i projektet er derfor mange. Herunder finder du et overblik over de mest centrale:

  • Energinet, er som operatør af det danske elnet er blevet pålagt af staten at igangsætte forundersøgelser af havbunden i det område af Nordsøen, hvor øen og havvindmølleparkerne skal placeres. Forundersøgelserne skal sikre, at både havvindmølleparkerne og den kunstige ø placeres på områder, der er egnede til byggeri og påvirker miljøet mindst muligt.  Læs pressemeddelelsen om forundersøgelser
  • Energistyrelsen forbereder i øjeblikket et udbud af det delte ejerskab af ø-konstruktionen i Nordsøen, der forventes annonceret i foråret 2023. Udbudsprocessen for havvindmølleparkerne, der skal tilsluttes energiøen i Nordsøen vil blive sat i gang på et senere tidspunkt.
  • Der pågår en løbende dialog med vores nabolande med henblik på at indgå forpligtende aftaler, der skal sikre, at vi kan eksportere den grønne strøm til andre europæiske el-net end blot vores eget.
  • Desuden pågår der arbejde med at træffe beslutning om, hvor øen skal tilsluttes land. Deri ligger også beslutninger om, hvor på land der skal placeres anlæg, der gør det muligt at føre strømmen sikkert og stabilt ud på det danske el-net.
  • Og så skal der træffes beslutning om, hvorvidt og hvordan nye teknologier som lagring af strøm og Power-to-X skal tilknyttes øen, og om øen skal have sin egen priszone.
Baggrundsrapporter, pålæg og tilladelser

På baggrund af de politiske beslutninger om etablering af energiøer er Energinet blevet pålagt at påbegynde forundersøgelser af områderne. Samtidig reserveres områderne til etablering af energiøer og statslig udbygning af havvind. Forundersøgelserne er første skridt mod realiseringen af energiøerne og omfatter geofysiske (for eksempel sonarundersøgelser, hvor man screener havbunden) og geotekniske undersøgelser (for eksempel boringer ned i havbunden) samt miljømæssige undersøgelser (for eksempel påvirkningen af områdets dyreliv) samt metocean opmålinger.

Pålæg
 

Energinet har d. 30. november 2020 fået pålæg om at gennemføre forundersøgelser til energiøerne 

Forundersøgelsestilladelser
 

Energinet har d. 28. april 2021 fået tilladelse til at starte forundersøgelser i Nordsøen
Energinet har d. 3. august 2021 fået tilladelse til supplerende forundersøgelser i Nordsøen
Energinet har d. 22. september 2021 fået tilladelse til supplerende forundersøgelser i Nordsøen
Energinet har d. 1. marts 2022 fået tilladelse til forundersøgelser af kabelforbindelse ifbm. EnergiøNordsøen

Grøn strøm til vores nabolande

Energiøernes samlede kapacitet på først 6-7 GW og senere 13 GW ved fuld etablering er større end hele det danske forbrug af strøm. Derfor skal strømmen eksporteres til vores nabolande og bidrage til grøn omstilling på tværs af Danmarks grænser.

Arbejdet med at lave udlandsforbindelser er allerede i gang; Danmark har indgået politiske aftaler med flere nabolande om at begynde et fælles analysearbejde om tilslutning til energiøerne.

Aftalerne skal ligge til grund for et samarbejde mellem systemoperatører – det vil sige Energinet og relevante samarbejdspartere i udlandet - som nu skal undersøge, hvordan eventuelle forbindelser mellem landende og energiøerne kan se ud. Herunder finder du de aktuelle aftaler:

Kontakt

Energiøerne
Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Pressekontakt vedr. energiøerne

Kåre Boye Møller Madsen
Specialkonsulent (+45) 3395 5121

Pressekontakt vedr. energiøerne

Pressekontakt vedr. energiøerne