Radioamatører

Radioamatører kan anvende visse frekvenser til radioamatørformål uden frekvenstilladelse.

For at kunne anvende frekvenserne skal du som radioamatør have bestået en prøve og have udstedt et certifikat. Du skal desuden have udstedt et kaldesignal, som du skal benytte, når du sender på frekvenserne.

Prøver for radioamatører

Experimenterende Danske Radioamatører (EDR) afholder amatørradioprøver i deres lokalafdelinger.

Der afholdes en amatørradioprøve:​​

  • Den 12. september 2018 kl. 18.30 i EDR Birkerød Afdeling
  • Den 30. september 2018 kl. 16.00 i EDR Esbjerg Afdeling
  • Den 4. november 2018 kl. 11.00 i FKS Hallerne til Amatør Træf Fyn
  • Den 13. december 2018 kl. 19.30 i EDR Frederikssund Afdeling
  • Den 16. januar 2019 kl. 18.30 i EDR Birkerød Afdeling
  • Den 23. maj 2019 kl. 18.30 i EDR Birkerød Afdeling

Tilmeld dig en radioamatørprøve

Tilmelding skal ske senest 14 dage inden prøven.

Retningslinjerne for radioamatørprøver afholdt i EDR 

Vejledning for radioamatørprøver

Prøver, certifikater og kaldesignaler efter den 1. maj 2018

Energi-, forsynings- og klimaministeren har besluttet ikke at overdrage opgaverne vedr. amatørradioprøver og udstedelse af certifikater og kaldesignaler til Ham Radio Certificate Denmark ApS pr. 1. maj 2018.

Efter den 1. maj 2018 vil det derfor fortsat være Energistyrelsen, som varetager opgaverne med prøver, certifikater og kaldesignaler. EDR og dennes underafdelinger vil kunne afholde prøver som hidtil. Tilmelding til prøver vil fortsat ske hos Energistyrelsen.

Kaldesignaler - offentliggørelse på Frekvensregistret

Hidtil er radioamatører, som ikke overfor Energistyrelsen har dokumenteret, at de har navne- og adressebeskyttelse i CPR registret, blevet vist på Frekvensregistret med kaldesignal, kategori, navn, adresse, postnummer, by og stationsadresse.

Energistyrelsen ændrer pr. 18. juni 2018 praksis på området, sådan at der fremover i forbindelse med ansøgning om nyt kaldesignal skal gives samtykke til, at disse oplysninger bliver vist på Frekvensregistret. Gives der ikke samtykke, vil kun kaldesignalet fremgå af registret. Det er altså ikke længere nødvendigt, at dokumentere navne- og adressebeskyttelse i CPR-registret.

Indehavere af kaldesignaler der er oprettet før 18. juni 2018, og som ikke overfor Energistyrelsen har dokumenteret navne- og adressebeskyttelse i CPR registret, vil blive vist som hidtil. Ønsker indehavere af et kaldesignal ikke længere at blive vist på Frekvensregistret med navn, andresse postnummer, by og stationsadresse, kan det fravælges ved at logge på Energistyrelsens indberetningsløsning og fravælge offentliggørelse.

Samtykket - og dermed til- og fravalg af offentliggørelse - kan ændres så ofte man ønsker ved at logge på Energistyrelsens indberetningsløsning og redigere sine brugerdata.

 

Vejledning til radioamatører - regler m.v., som gælder for radioamatørers anvendelse af frekvenser

Hvilke frekvenser må radioamatører anvende?

Radioamatører må kun anvende de frekvenser, som kan ses i bilag 4 i bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.

Radioamatører kan anvende frekvenserne i bilag 4 uden frekvenstilladelse. Det kræver tilladelse at anvende andre frekvenser.

Der gælder visse krav og begrænsninger for anvendelsen af radioamatørfrekvenserne. Disse fremgår af bilag 4 i bekendtgørelsen.

Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.

Certifikat til radioamatører

En radioamatør skal have et certifikat for kunne anvende frekvenser. 

Energistyrelsen udsteder et certifikat til radioamatøren, når den har bestået en radioamatørprøve. Der er tre kategorier af certifikater afhængig af sværhedsgraden af prøven: A-, B- og D-certifikat. Amatører med A-certifikat må f.eks. sende med en højere sendeeffekt end en amatør med B-certifikat.

Energistyrelsen kan under visse betingelser ligestille et udenlandsk certifikat med en dansk bestået prøve.

 

Kaldesignal til radioamatører

Radioamatøren skal have udstedt et kaldesignal, som amatøren skal benytte, når denne sender på frekvenserne.

Energistyrelsen udsteder kaldesignaler til radioamatører med certifikat. Radioamatøren skal søge om at få et kaldesignal. Kaldesignalet kan tages i brug med det samme, efter ansøgningen er indsendt.

Radioamatøren kan selv vælge sit kaldesignal, hvis det er ledigt. Har et kaldesignal været udstedt tidligere, kan der ansøges om dette, når det har været ledigt i 25 år. Radioamatøren kan også ansøge om at få udstedt et vilkårligt kaldesignal.

Styrelsen sender inden for 15 arbejdsdage et kort til radioamatøren med oplysninger og certifikat og kaldesignal.

Ansøg om kaldesignal

Gebyrer for radioamatører

Energistyrelsen opkræver gebyrer for deltagelse i radioamatørprøver og for udstedelse af certifikater og kaldesignaler.

De aktuelle gebyrer kan findes i bekendtgørelse om gebyrer for prøver, certifikater, kaldesignaler og identifikationsnumre

Hvilket udstyr må radioamatører bruge?

Radioamatører må frit bruge selvbygget udstyr, herunder udstyr købt som byggesæt. Amatøren skal dog overholde de begrænsninger, som findes i bilag 4 i bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.

Hvis radioamatør bruger udstyr, som denne ikke selv har bygget, må udstyret ikke forstyrre andet udstyr eller apparater, og det må ikke selv blive forstyrret.

Find kravene til sådant udstyr 

Medbrugerproblemer, støj og forstyrrelser

De frekvenser, som radioamatører bruger, er fællesbånd. Det betyder, at frekvenserne anvendes samtidigt af flere brugere. Radioamatørerne skal derfor tage hensyn til hinanden, når de anvender frekvenserne.

Energistyrelsen har for det meste ikke mulighed for at behandle klager, som skyldes, at radioamatører ikke tager hensyn til hinanden, når de anvender frekvenserne. Styrelsen har normalt heller ikke mulighed for at behandle klager, som vedrører indholdet af det, der bliver sendt på radioamatørfrekvenserne.

Energistyrelsen vil vurdere, om der i tilfælde, hvor forstyrrelserne er af en alvorlig karakter, vil være behov for at afhjælpe eller reducere forstyrrelsen.

Du kan læse mere om støj og forstyrrelser her

 

Ændre navn eller adresse

Radioamatører skal oplyse Energistyrelsen, hvis radioamatøren ændrer navn eller adresse.

Vil du ændre navn og adresse?

Energistyrelsen udsteder er nyt kort (certifikat) med de nye oplysninger. Dette er gebyrfrit. Oplysninger vil herefter fremgå af Frekvensregisteret

Afmelde kaldesignal

En radioamatør kan afmelde sit kaldesignal ved at sende en e-mail til Energistyrelsen. Afmeldelsen kan også ske ved at sende et brev til Energistyrelsen.

Energistyrelsen vil sende en bekræftelse på afmeldelsen.

Reglerne for radioamatører

Reglerne for radioamatører findes i:

  • Lov om radiofrekvenser
  • Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
  • Bekendtgørelse om gebyrer for prøver, certifikater, kaldesignaler og identifikationsnumre

Du kan finde reglerne her 

Kontakt

Frekvenstildeling og tilsyn