Internationale fora for klimasamarbejde

Danmark deltager i en række internationale fora for klimasamarbejde. I FN forhandler Danmark gennem EU i de internationale klimaforhandlinger. Her består delegationen typisk af embedsmænd fra Energistyrelsen. Desuden deltager energi-, forsynings- og klimaministeren ved forhandlinger på højt niveau. Men derudover deltager Energistyrelsen og regeringen også i en række andre internationale fora. Disse fora skal dels understøtte FN's klimaforhandlinger, dels fremme gennemførslen af indsatsen mod klimaforandringer. 

For eksempel deltager Danmark i den uformelle Cartagena-dialog og Den Nordiske Arbejdsgruppe for Globale Klimaforhandlinger (NOAK). Danmark mødes også løbende bilateralt med andre lande eller i bredere kredse med grupperinger i forhandlingerne – herunder de små østater og de ambitiøse latinamerikanske lande. Møderne foregår på både minister- og embedsmandsniveau.

Danmark støtter og deltager desuden i en række initiativer, der bidrager til at realisere de globale klimamålsætninger. Det drejer sig for eksempel om Den Grønne Klimafond, som blev oprettet på COP15 i København, og Global Innovation Lab for Climate Finance, der fokuserer på at udvikle innovative finansielle instrumenter, der kan mobilisere private investorer i indsatsen mod klimaforandringer.

Energistyrelsen er engageret og repræsenteret i alle de nedenstående fora.

Hvad er de vigtigste fora?

Cartagena-dialogen

Cartagena-dialogen er et forum for ambitiøse reduktionslande, der succesfuldt har samarbejdet i FN’s klimaforhandlinger for at fremme en juridisk bindende global klimaaftale. Cartagena-landene samarbejder gennem dialog og udgør ikke en egentlig forhandlingsgruppe. Landene forsøger at stå samlet og advokere for en ambitiøs global klimaindsats. De mødes typisk to-tre gange om året.

Den Nordiske Arbejdsgruppe for Globale Klimaforhandlinger (NOAK)

Den Nordiske Arbejdsgruppe for Globale Klimaforhandlinger (NOAK) er en arbejdsgruppe under Nordisk Ministerråd med medlemmer fra Island, Norge, Finland, Sverige og Danmark, herunder Færøerne og Grønland. NOAK’s overordnede formål er at bidrage til vedtagelsen og gennemførslen af en ambitiøs global klimaaftale. Derudover koordinerer arbejdsgruppen de nordiske landes indsats i de internationale klimaforhandlinger.

NOAK

Den Grønne Klimafond

Den Grønne Klimafond støtter indsatser i ulandene, der skal reducere udledningen af drivhusgasser eller hjælpe landene med at tilpasse sig klimaforandringerne. Fonden forventes på sigt at skulle stå for fordelingen af en betydelig del af de 100 mia. USD, som ilandene har forpligtet sig til at bidrage med til ulandenes klimaindsats hvert år fra 2020. EU og Danmark bidrager med betydelig del af klimafinansieringen. For eksempel har EU’s medlemslande bidraget med næsten 50 procent af de samlede bidrag til Den Grønne Klimafond. Danmark deler én af 24 pladser i Den Grønne Klimafonds bestyrelse med Holland og Luxembourg.

Den Grønne Klimafond

Global Innovation Lab for Climate Finance

Global Innovation Lab for Climate Finance, eller bare Lab’et, er et initiativ, der har fokus på privat klimafinansiering fra banker og institutionelle investorer – snarere end traditionelle donationer fra andre lande. Lab’et arbejder med markedsbaserede løsninger og udvalgte finansieringsinstrumenter som for eksempel det dansk sponsorerede Energy Savings Insurance (ESI), der er delvist udviklet i Energistyrelsen. Arbejdet foregår med en stor involvering af private investorer i forhold til såvel design og konceptudvikling som selve udvælgelsen af projekterne.

Global Innovation Lab for Climate Finance

Energy Savings Insurance