Skifergas

Koncessionstildeling

I 2012 blev der indført et midlertidigt stop på land for nye tilladelser, hvor det efterforskningsmæssige mål er skifergas. Det midlertidige stop er indført for at undersøge muligheden for at fremme en produktion af skifergas, der kan ske sikkerheds- og miljømæssigt fuldt forsvarligt. Det er derfor pt. ikke muligt at få tildelt en koncession, hvor efterforskningsmålet er skifergas.

På baggrund af en kommende evaluering skal der tages fornyet stilling til det midlertidige stop for nye tilladelser til efterforskning og indvinding efter skifergas i Danmark.

Boringen Vendsyssel-1

Den 5. juni 2010 meddelte klima- og energiministeren tilladelse 1/10, som omfatter et område i Nordjylland. Total E&P Denmark B.V. var operatør og har en andel på 80 % og Nordsøfonden 20 %. 

Total udførte i 2015 efterforskningsboringen Vendsyssel-1 i Nordjylland og lukkede derefter boringen permanent. Boringen viste, at der er gas i alunskiferen, men at lagtykkelsen var mindre end forventet. 

Tilladelsen blev tilbageleveret i juni 2016.

Videnskabelig udredning om skifergas

En national videnskabelig skifergasudredning igangsat af Miljø- og Fødevareministeriet og udarbejdet af DTU, DCE og GEUS, blev offentliggjort primo 2016.

Det primære fokus i udredningen er at belyse mulige miljøpåvirkninger fra skifergasaktiviteter i en dansk kontekst samt afdække i hvilket omfang, eksisterende viden om imødegåelse af mulige negative miljøpåvirkninger kan overføres til danske forhold.

Der vil blive lavet en samlet evaluering på baggrund af blandt andet de samlede erfaringer fra den udførte boring i Nordjylland og en national videnskabelige udredning om skifergas. Efter færdiggørelsen af evalueringen skal der tages fornyet stilling til det midlertidige stop for nye tilladelser til efterforskning og indvinding efter skifergas i Danmark.

Den nationale videnskabelige skifergasudredning