Kommende EU-regler for grøn brint

Kommende EU-regler for grøn brint

Der skal etableres fælleseuropæiske regler for, hvordan det dokumenteres, at PtX-brændstoffer er produceret ved brug af vedvarende energi. Dette kan overordnet gøres på to måder.

Retsakterne er vedtaget, og denne side vil snarest blive opdateret.

Det fremgår af VE-direktivet, at der skal etableres fælleseuropæiske regler for dokumentation af PtX-brændstoffer, som er baseret på vedvarende energi. I praksis vil reglerne skulle fastsætte krav om, hvordan økonomiske operatører kan dokumentere, at brint er baseret fuldt ud på vedvarende energikilder. Derudover skal der udvikles en metode til at beregne drivhusgasfortrængning. 

Udkast til EU-regler for dokumentation af grøn brint skal beskrives nærmere i to delegerede retsakter, som stadig er under udarbejdelse af Europa-Kommissionen. I maj 2022 kom udkast til de to retsakter i offentlig høring. Danmark har afgivet høringssvar til den ene retsakt om dokumentation af grøn brint. 

I udkastet til retsakt om VE-brint er der to overordnede måder at dokumentere, at brint er baseret fuldt ud på vedvarende energikilder. Den ene måde er ved at anvende en direkte linje, dvs. en elforbindelse fra et nyt VE-anlæg til et elektrolyseanlæg, der producerer brint. Den anden måde er ved at anvende elektricitet fra det kollektive net, hvor der indgås elkøbsaftaler, og hvor produktion og forbrug af elektricitet sker inden for samme time. Hvis et elektrolyseanlæg er placeret i en budzone med høj VE-andel på minimum 90 pct. året før, kan der dog anvendes elektricitet fra det kollektive net uden krav om elkøbsaftaler og time-match. 

Energistyrelsen har lavet en vurdering af VE-andele i elforsyningen i de to danske budzoner frem til 2035. Som det fremgår af vedlagte notat, som er baseret på en frozen policy-fremskrivning med samme antagelser som i Klimastatus og fremskrivning 2022, forventes VE-andelene i begge de to danske budzoner være over 90 pct. fra 2025 og frem.

Notat om VE-andele i DK1 og DK2

Kontakt

PtX Sekretariat