Fremme af solcelleanlæg

Solcelleanlæg bliver fremmet via pristillæg til den elektricitet, der afregnes som leveret til det kollektive elforsyningsnet, og nettoafregningsordninger. Formålet med disse ordninger er at øge udbygningen med vedvarende energi og dermed bidrage til at opfylde de danske miljø- og klimamål. De vigtigste ordninger for nye solcelleanlæg er beskrevet nedenfor.

Timebaseret nettoafregning for solcelleanlæg

Som solcelleejer kan man i visse tilfælde blive omfattet af den timebaserede nettoafregningsordning. Ved timebaseret nettoafregning betaler ejeren af et solcelleanlæg kun elafgift, PSO og tariffer m.m. af det elforbrug, der overstiger solcelleanlæggets elproduktion inden for en given klokketime. Hermed giver den timebaserede nettoafregning en økonomisk fordel for ejeren af et solcelleanlæg.

Lejere kan desuden nettoafregne produktionen af el fra et solcelleanlæg, der er ejet af udlejeren af ejendommen. Det gælder både for private lejere og erhvervslejere.

Der er en række betingelser, der skal være opfyldt for at kunne blive omfattet af den timebaserede nettoafregning.  Du skal blandt andet være opmærksom på, at hvis du som ny solcelleejer ønsker at nettoafregne, skal du først ansøge om et tilsagn om nettoafregning fra Energinet.dk, før du påbegynder, dvs. køber og/eller etablerer dit solcelleanlæg.

Hvis du både ønsker at modtage pristillæg og nettoafregne, skal du endvidere være opmærksom på, at din ansøgning om tilsagn om henholdsvis pristillæg og nettoafregning skal indsendes samtidig.

Du kan læse mere om ansøgningsproceduren og betingelser for at blive omfattet af den timebaserede nettoafregning i Nettoafregningsbekendtgørelsen og på Energinet.dks hjemmeside.  

Tilskud til solceller gennem solcellepuljen

Hvis du ønsker at etablere et solcelleanlæg og modtage et pristillæg via solcellepuljen skal du ansøge herom hos Energinet.dk.

Der er en række betingelser, der skal være opfyldt for at kunne blive omfattet af solcellepuljen. Du skal bl.a. være opmærksom på, at hvis du som ny solcelleejer ønsker at modtage pristillæg via solcellepuljen, skal du først ansøge om et tilsagn om pristillæg via solcellepuljen fra Energinet.dk, før du påbegynder, dvs. køber og/eller etablerer dit solcelleanlæg. Det er en forudsætning for at kunne ansøge om tilsagn om pristillæg, at der er indgået en købsaftale, der er betinget af, at man opnår tilsagnet.

Den forhøjede afregningspris inden for underpuljerne vil hermed kun kunne ydes til nye solcelleanlæg, og Energinet.dk vil således ikke kunne yde tilsagn om støtte til solcelleanlæg, som er etableret forud for tilsagn om støtte.

Pristillægget, der ydes gennem solcellepuljen, skal endvidere give tilskyndelse til, at man vælger at etablere solcelleanlægget. Tilskyndelse betyder, at pristillægget er afgørende for, at man opsætter solcelleanlægget, og at solcelleanlægget dermed ikke ville blive opsat uden pristillægget.

På baggrund af ansøgningen kontrollerer Energinet.dk, om støtten vil give tilskyndelse. For at det kan ske, skal man vedlægge en række oplysninger i ansøgningen, herunder købsprisen og installationsomkostningerne for solcelleanlægget. Energinet.dk vil give afslag på en ansøgning, hvis pristillægget ikke er afgørende for, om solcelleanlægget bliver opsat.

Du kan læse mere om ansøgningsproceduren og betingelser for at modtage pristillæg gennem solcellepuljen på Energinet.dks hjemmeside.

Det blev med solcelleaftalen af 11. juni 2013 besluttet at oprette en solcellepulje på samlet 100 MW fordelt på 20 MW per år i perioden 2013-2017.

Europa-Kommissionens statsstøttegodkendelse indkom imidlertid først i slutningen af 2014, hvorfor puljen blev udmøntet første gang i 2015, hvor den samlede effekt for årene 2013, 2014 og 2015 på i alt 60 MW blev udbudt. Solcellepuljen er statsstøttegodkendt til og med 2016, men således ikke for 2017.

I 2015 var der over året ansøgninger svarende til cirka 24 MW. Den resterende mængde på cirka 36 MW blev mellem den 1. februar og den 31. maj 2016 udbudt sammen med årets pulje på 20 MW, dvs. i alt cirka 56 MW.

Solcellepuljen er opdelt i fire underpuljer og er forbeholdt private husstande, lejeboliger, solcellelav og lignende, jf. tabellen nedenfor. Gennem underpuljerne kan der søges pristillæg for den elektricitet, der afregnes som leveret til det kollektive elforsyningsnet.

Afregningspriserne, der indgår i underpuljerne, gives i 10 år fra det tidspunkt, hvor solcelleanlægget er blevet nettilsluttet. Den faste afregningspris afhænger af anlægstypen. Du kan se de præcise afregningspriser fordelt på forskellige anlægstype i tabellen nedenfor.

Tabel: Afregningspriser fordelt på forskellige anlægstype

 

Udbudt kapacitet (MW)

Afregningspris 2016 (øre/kWh)

Underpulje 1​ - lejeboliger (afdelinger i almene boligorganisationer og udlejere af private udlejningsejendomme)

16,9

88

Underpulje 2 - private personer (ikke omfattet af underpulje 1)

11,4

88

Underpulje 3 - Fælles anlæg organiseret i lav (opsat på tag eller integreret i bygning/opsat på jord)

14,0

94/72

Underpulje 4 - Fælles anlæg (afdelinger i almen boligorganisation, ejerforeninger mv., opsat på tag eller integreret i bygning/opsat på jord)

14,0

94/88

I alt

56,0

 

I løbet af perioden 1. februar - 31. maj 2016 indkom der ansøgninger for i alt ca. 8 MW om at blive omfattet af en af de fire underpuljer.  De resterende knap 50 MW forventes at blive udbudt igen i løbet af andet halvår 2016.

Overgangsordninger giver ret til forhøjet støtte

For at et solcelleanlæg kan blive omfattet af overgangsordningerne, skal der være indgået en bindende og ubetinget aftale om køb af anlægget i perioden fra 20. november 2012 til senest 20. marts 2013 henholdsvis 11. juni 2013. Efterfølgende skal der desuden senest den 20. marts 2013 henholdsvis 11. juni 2013 være sket mindst én af følgende ting:

  1. Kommunalbestyrelsen har modtaget en ansøgning efter lov om planlægning.
  2. Kommunalbestyrelsen har modtaget en ansøgning om byggetilladelse efter byggeloven eller regler udstedt i medfør af denne lov.
  3. Netvirksomheden har modtaget en anmeldelse af anlægget med henblik på registrering i et register oprettet efter § 85 a, stk. 2, nr. 2, i lov om elforsyning.
  4. Netvirksomheden har modtaget anmodning om nettilslutning af anlægget.

Handlingerne må ikke efterfølgende være trukket tilbage.

Størrelsen på de forhøjede støttebeløb afgøres af det år, hvor anlægget er tilsluttet elnettet. Den forhøjede støtte gives i 10 år fra tidspunktet for nettilslutning.
I tabellen nedenfor kan du se de præcise støttebeløb fordelt på anlægstype og år.

Tabel: Støttebeløb fordelt på anlægstype og år

Anlæg købt senest 20. marts 2013

År for tilslutning til elnettet

2013

2014

2015

2016

Anlæg på maks. 400 kW

130 (øre/kWh)

116 (øre/kWh)

102 (øre/kWh)

88 (øre/kWh)

Fælles anlæg

145 (øre/kWh)

128 (øre/kWh)

111 (øre/kWh)

94 (øre/kWh)

Anlæg købt fra 21. marts 2013 til senest 11. juni 2013

År for tilslutning til elnettet

2013

2014

2015

2016

Anlæg på taget eller integreret i en bygning

130 (øre/kWh)

116 (øre/kWh)

102 (øre/kWh)

88 (øre/kWh)

Fælles anlæg på taget eller integreret i en bygning

145 (øre/kWh)

128 (øre/kWh)

111 (øre/kWh)

94 (øre/kWh)

Fælles anlæg på jorden

90 (øre/kWh)

84 (øre/kWh)

78 (øre/kWh)

72 (øre/kWh)

 

Du kan læse mere om ansøgningsproceduren og betingelser for at modtage pristillæg gennem overgangsordningerne på Energinet.dks hjemmeside om overgangsordningerne.

Procesvirksomheder kan få en særlig støtte

Procesvirksomheder kan søge tilskud til etablering af solceller fra støttepuljen ”VE til proces”. Det kan kun ske på betingelse af, at pristillægget for overskudsproduktion fravælges. Tilskuddet kan kombineres med nettoafregning.

Læs mere om VE til proces tilskudsordningen

Kontakt

Tina Knudsen-Leerbeck
Fuldmægtig Center for energiressourcer (+45) 3392 6717
Mere om Solenergi