Garantifonden

Garantien kan ydes for lån til forundersøgelser.

Der kan søges om garanti til lån, der finansierer nye aktiviteter, som må anses for et naturligt og nødvendigt led i en forundersøgelse om etablering af nye vindmøller eller solcelleanlæg.
Forundersøgelser kan være:

  • Undersøgelse af placering af vindmøller eller solcelleanlæg
  • Tekniske og økonomiske vurderinger af placeringer
  • Forberedelse af ansøgninger til myndigheder
  • VVM-redegørelser i forbindelse med forundersøgelser.

Dette betyder, at Garantiordningen skal bruges i starten af et projekt som en slags ”fødselshjælp”. Forundersøgelser ligger før fastlæggelse af den endelige geografiske placering, inden fastlæggelse af antallet af vindmøller eller solcelleanlæg og inden myndighedsbehandling, mv.

Der stilles desuden krav om, at planerne skal være realistiske krav til lånet.
Garantien kan omfatte hovedstolen af lån optaget på markedsbestemte vilkår til formål som nævnt ovenfor (forundersøgelser).
Dette vil fremgå som en betingelse i garantien. Dokumentation i form at f.eks. kopi af låneaftale skal eftersendes.

Krav til lavet/initiativgruppen

For at få en garanti skal lavet/initiativgruppen bestå af mindst 10 deltagere.
Flertallet af deltagerne i lavet/initiativgruppen skal være bopælsregistreret i CPR-registret på en adresse i den kommune, hvor projektet planlægges opstillet, eller uden for opstillingskommunen i en afstand af op til 4,5 km fra opstillingsstedet. 
Ved havvindmøller etableret uden for udbud skal bopælsregistreringen være i en kommune, som har en kyststrækning, der ligger inden for 16 km fra opstillingsstedet.
 
Opstilles flere anlæg i en gruppe, beregnes afstanden fra det nærmeste anlæg.
 
Det ovenfor nævnte flertal af deltagerne skal desuden have bestemmende indflydelse i lavet/initiativgruppen. Dette skal kunne dokumenters over for Energistyrelsen, f.eks. via vedtægterne for lavet/initiativgruppen.

Proces for ansøgning om garanti

For at søge om udstedelse af en garanti skal man udfylde formularen "Ansøgning om udstedelse af garanti" og "De minimis-erklæring" De udfyldte dokumenter sendes til Energistyrelsen, Att. De Fire Vindmølleordninger.
I ansøgningsskemaet skal man oplyse CVR-nr., hvilke planlagte forundersøgelser der skal gennemføres, hvor mange anlæg der planlægges opført, hvor anlæggende skal placeres, hvor store anlæggende bliver og hvor mange kW/MW, anlæggene kommer til at producere. 
Herudover skal der vedlægges følgende bilag:

  • Endelige underskrevne vedtægter for lavet/initiativgruppen.
  • Liste over lavsdeltagere - underskrevet af samtlige deltagere.
  • Relevante bilag fra kommunen; sådanne bilag kan være en oversigt over temaplan for anlæggende, forslag til kommuneplantillæg eller lignende.

Energistyrelsen kan maksimalt udstede garantier for en samlet sum på 10 millioner kroner. Når loftet er nået, vil nye ansøgninger blive afvist, indtil garantierne igen kommer tilbage. Kontakt De Fire Vindmølleordninger via mail for nærmere information.

Nedenfor kan du se, hvor mange penge, der er tilbage i garantipuljen:

Garantipulje 10.000.000 kr.
Restpulje

6.156.394,73 kr.

Retsgrundlag

Reglerne for garantifonden findes i § 21 i lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven). Læs lovbekendtgørelse nr. 356 af 4. april 2019 på retsinformation.dk

Åbningstider i V.E.-administrationen

Mandag til fredag

fra kl. 9:00 til kl. 14:00

 

Kontakt V.E.-administrationen

Email: VE@ens.dk

Telefon: 70 21 50 74