Ansøgningsproces

Nedenfor har vi skitseret de steps man skal igennem i ansøgningsprocessen. Når du går ind under de enkelte steps kan du læse mere om, hvad du skal gøre.

Øjebliksafregning (afregningsgruppe 3)

Bekendtgørelse om fritagelse for betaling til dækning af offentlige forpligtelser i medfør af § 8 a og § 8 b i lov om elforsyning for øjebliksforbrug af elektricitet produceret på visse anlæg ejet af egenproducenten

Energistyrelsen har affattet ny bekendtgørelse om øjebliksafregning. Bekendtgørelsen etablerer en klar hjemmel for administrationen af øjebliksafregning og afskaffer den eksisterende praksis, hvor anlægsejere med øjebliksforbrug skal søge om tilsagn om nettoafregning og om endelig afgørelse om nettoafregning hos Energistyrelsen. Fremadrettet vil disse anlægsejere alene skulle sikre sig, at deres anlæg er anmeldt til stamdataregistret. Der er således tale om en væsentlig effektivisering af sagsbehandlingen for disse anlægsejere.

Bemærk, at anlæggene fortsat skal tilmeldes den lokale netvirksomhed inden etablering, og det er også netvirksomheden som sørger for oprettelse i Stamdataregistret.

Bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. februar 2019.

Baggrund for ændringen af sagsbehandlingsprocedure og den nye bekendtgørelse.

En række solcelleanlægsejere, der ønsker at forbruge deres strøm i samme øjeblik, som det bliver produceret (øjebliksafregning) er tidligere blevet vejledt til at søge om nettoafregning efter nettoafregningsbekendtgørelsen. Denne bekendtgørelse gælder for timebaseret og årsbaseret nettoafregning, men Energistyrelsen vurderer, at den ikke kan gælde for øjebliksafregning. Energistyrelsen ønsker derfor at etablere en klar hjemmel for administrationen af øjebliksafregning med nærværende udkast til ændring af bekendtgørelsen. Bekendtgørelsen gælder alene øjebliksforbruget.

Den nye sagsbehandlingsprocedure medfører, at der ikke efterfølgende kan skiftes til en anden gruppe. Såfremt muligheden for at opnå den timebaseret nettoafregning ønskes bibeholdt, skal der fortsat søges om tilsagn om mulighed for nettoafregning inden projektet påbegyndes, og om endelig afgørelse, når anlægget er etableret. Her vil også fortsat være frister, der skal overholdes i forbindelse med nettilslutning og ansøgning om endelig afgørelse.

Afregningsgruppe 3 kræver ikke forudgående tilsagn fra Energistyrelsen, men anlæggene skal fortsat tilmeldes den lokale netvirksomhed inden etablering, og det er også netvirksomheden, som sørger for oprettelse i Stamdataregistret.

Mulige støtteordninger

Søg om tilsagn inden projektet påbegyndelse

Såfremt du ønsker at opnå nettoafregning og pristillæg til din husstandsvindmølle, skal du søge om tilsagn hertil inden projektet påbegyndes. Læs mere om, hvornår et projekt anses som påbegyndt nederst på siden.

Nettoafregning

Hvis du ønsker at forbruge den elektricitet, som din husstandsvindmølle producerer og samtidigt blive helt eller delvist fritaget for at betale beløb til dækning af de offentlige forpligtelser i forhold til egetforbruget af elektricitet skal du søge om nettoafregning ved Energistyrelsen.” Nettoafregning er således det der berettiger egenproducenter af miljøvenlig elektricitet til helt eller delvis at blive fritaget for at betale offentlige forpligtelser i forhold til egetforbruget af elektricitet. Offentlige forpligtelser skal her forstås som de kollektive elforsyningsvirksomheders omkostninger til opgaver som de er pålagt og som opkræves forholdsmæssigt af de danske elforbrugere.

Ansøgningsprocessen for at blive godkendt til nettoafregning er delt op i to dele.

Den første del, er at ansøge om tilsagn til nettoafregning ved Energistyrelsen. Når Energistyrelsen har behandlet og truffet afgørelse på baggrund af din ansøgning kan du gå i gang med at etablere og nettilslutte din mølle. Det vil være din elinstallatør som skal tilslutte din mølle, når der foreligger en anvisning fra netvirksomheden.

Herefter kommer den anden del, hvor du skal søge om endelig afgørelse om nettoafregning. Denne ansøgning om endelig afgørelse skal indsendes til Energistyrelsen senest 30 dage efter nettilslutningen. Såfremt din mølle ikke er eller kan blive godkendt til pristillæg, skal du som ejer af husstandsvindmøllen selv ud og finde en produktionselleverandør som vil købe og sælge den eventuelle overskudsproduktion, som din mølle måtte producere dvs. den strøm som du ikke selv kan forbruge. Der kan være en prismæssig forskel på ydelser og administrationsomkostninger ved de enkelte produktionselleverandør.

Pristillæg

I 2019 er det alene muligt at søge om pristillæg for overskydende elektricitet fra en fabriksny husstandsvindmølle, når der en gang om året åbnes op for en pulje på 1 MW plus eventuelt overskydende mængde watt fra sidste års pulje.

I 2019 vil der være åbent for ansøgninger til puljen fra og med 1. maj 2019 til og med 12. juni 2019.

Pristillæggets størrelse ligger i 2019 på følgende niveauer:

 

Effekt Pristillæg pr. kWh 2019
10 kW eller derunder 98 øre
Over 10 kW dog højst 25 kW 78 øre

 

Pristillægget fastsættes således, at pristillægget og den efter VE-lovens § 51, stk. 2, nr. 1 fastsatte markedsprisen tilsammen udgør prisen angivet ovenfor i tabelen. Pristillægget ydes i 12 år fra nettilslutningstidspunktet.

Nedenfor finder du vejledning til, hvordan du ansøger om tilsagn til pristillæg til husstandsvindmøller indenfor husstandsvindmøllepuljen 2018 samt dokumentationskravene.

 

Ansøgning om tilsagn til nettoafregning

Sådan søger du

Du søger om tilsagn til nettoafregning ved Energistyrelsen. Du skal søge om tilsagn om nettoafregning inden du påbegynder dit projekt. Dette betyder, at du ikke må have påbegyndt arbejder på investeringsprojektet. Nederst på denne side kan du læse mere om hvornår et projekt anses for at være påbegyndt. Bemærk, at anlægget ikke må tilsluttes før din netvirksomhed har anvist din elinstallatørs tilmelding. Blanketten som du skal bruge til at ansøge om tilsagn til nettoafregning finder du længere nede under ”blanketter".

Blanketten indsendes enten på mail til ve@ens.dk, på e-boks eller med posten. Blanketter indeholdende CPR bør indsendes via e-boks eller med posten.

Dokumentation for ansøgning

Din ansøgning skal være vedlagt dokumentation for at projektet om etableringen af din husstandsvindmølle ikke er påbegyndt. Det kan være en betinget købsaftale eller en tro og love erklæring. jf. BEK nr. 999 af 29/06/2016 om nettoafregning §stk. 4 nr. 10.

Valg af nettoafregningsgruppe 

Når du søger om tilsagn om mulighed for nettoafregning, skal du vælge en nettoafregningsgruppe. Du kan læse om de forskellige grupper i boksen til højre. Du skal være opmærksom på, at du selv skal ud og finde en produktionselleverandør, som kan aftage og sælge den strøm, som du ikke selv når at bruge. Såfremt du er berettiget til pristillæg, skal du dog ikke ud og finde en produktionselleverandør. Du skal være opmærksom på, at for alle nettoafregningsgrupperne opkræver din elleverandør et abonnement for leje af elmåler og administration. For nærmere rådgivning omkring valg af nettoafregningsgruppe, kan du kontakte din elleverandør eller elinstallatør.

Nettoafregningsgrupper

Gruppe 1
Gruppe 1 er en timeafregning hvor den samlede elproduktion sælges og forbruget købes. Begge dele sker via en produktionselleverandør. Al køb og salg af el under gruppe 1 foregår på markedsvilkår.

Du skal som anlægsejer selv finde en produktionselleverandør for elproduktionen og en elleverandør. Dette kan være én og samme eller to forskellige. I gruppe 1 betaler du almindelig PSO-afgift for køb af el og reduceret PSO-afgift for egenproduktionen.

Gruppe 2
Gruppe 2 er en timeafregning, som kendetegnes ved at eventuel overskudsproduktion kan lagres i op til en klokketime. Inden for den klokketime kan du forbruge strømmen. Er overskudsproduktionen ikke brugt i den indeværende time, sælge den til elnettet.

Hvis man ikke er godkendt til pristillæg skal man sælge overskudsproduktionen via en produktionselleverandør, som man selv indgår aftale med.

Nogle produktionselleverandører kræver et højere abonnement for solcelleanlæg i gruppe 2. Vi anbefaler, at du på forhånd kontakter din elleverandør for at høre nærmere om abonnementet.

Gruppe 6 - Årsbaseret nettoafregning
Har du købt dit solcelleanlæg senest den 19. november 2012, og har du anmeldt anlægget til din netvirksomhed senest den 20. december 2012 samt nettilsluttet anlægget senest den 31. december 2013 vil du kunne anmode om at få dit anlæg afregnet efter gruppe 6.

Flexafregning skal udrulles til alle slutkunder, herunder slutkunder, der som egenproducenter bliver afregnet på årsbasis.

Energistyrelsen har udarbejdet en vejledning til netvirksomheder og elleverandører, der indeholder oplysninger om bl.a. beregninger af nettoafregning og opgørelse af egenproducentens køb og salg af elektricitet på elmarkedet. Vejledningen omfatter information om nettoafregning i forbindelse med flexafregning. Vejledningen omfatter alle kunder uanset opgørelsesdato.

Læs også pressemeddelelse: Flexafregning – afklaring for solcelleejere

Sagsbehandling

Når vi hos Energistyrelsen har modtaget din ansøgning om tilsagn til nettoafregning, behandler vi din ansøgning og vurderer om du opfylder betingelserne for at opnå tilsagn.

Energistyrelsen træffer afgørelse om tilsagn til nettoafregning på baggrund af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 999 af 29. juni 2016 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet.

Er der behov for yderligere oplysninger eller dokumentation, kontakter vores sagsbehandlere dig.

Alle afgørelser vil blive sendt ud på e-boks. Hvis du har søgt med CVR nummer bliver den tilsendt til din virksomheds e-boks og hvis du har søgt med CPR blive den tilsendt til din private e-boks. Hvis der foreligger et fuldmagtsforhold og fuldmagtshaver har fuldmagt til at modtage afgørelse bliver den tilsendt til dennes e-boks. Hvis du er fritaget for lovpligtig tilslutning til e-boks (Digital Post fra det offentlige) bedes du venligst give besked herom i forbindelse med indsendelse af din ansøgning. aktuelle sagsbehandlingstider

Blanketter

Ansøgning om tilsagn om nettoafregning 

Fuldmagt

Ansøgning om tilsagn til pristillæg

Husstandsvindmøllepulje 2019

Fra og med den 1. maj 2019 til og med den 12. juni 2019 er det igen muligt at søge om tilsagn til pristillæg til overskydende elektricitet fra fabriksnye husstandsvindmøller, når der åbnes op for en ny pulje på 1 MW. Det vil i år være Energistyrelsen og ikke Energinet, som afholder puljen og som kan give tilsagn til pristillægget, forudsat at betingelserne herfor er opfyldt.

Pristillæggets størrelse i 2019 afhænger ligesom de tidligere puljer af husstandsvindmøllens effekt og ligger i 2019 på følgende niveau:

Effekt Pristillæg pr. kWh
10 kW eller derunder 98 øre
Over 10 kW dog højst 25 kW 78 øre

Pristillægget ydes i 12 år fra nettilslutningstidspunktet.

Nedenfor finder du vejledning til, hvordan du ansøger om tilsagn til pristillæg til husstandsvindmøller indenfor husstandsvindmøllepuljen 2019 samt dokumentationskravene.

Sådan søger du

Du søger om tilsagn til pristillæg til overskydende elektricitet ved Energistyrelsen. Ansøgningen skal indgives forud for projektets påbegyndelse. Dette betyder, at arbejdet på investeringsprojektet ikke må være påbegyndt og at der ikke må være indgivet et bindende tilsagn om køb af udstyr eller være indgået andre forpligtelser, som gør investeringen endelig og bindende. For at kunne opnå tilsagn til pristillæg til en husstandsvindmølle skal du godkendes til nettoafregning. Energistyrelsen har gjort det nemt for ansøgerne og tilføjet et felt på ansøgningsblanketten til pristillæg, hvor du skal afkrydse den ønskede nettoafregningsgruppen. Ved ansøgning om tilsagn til pristillæg i puljen søger du derfor samtidigt om tilsagn til nettoafregning.

Blanketten som du skal bruge til at ansøge om tilsagn til pristillæg finder du nederst på siden under Blanketter. Det er vigtigt, at du som ansøger får indsendt en fyldestgørende ansøgning inden fristens udløb. Hvis du udfylder alle relevante punkter på ansøgningsblanketten og indsender den krævede dokumentation, vil din ansøgning være fyldestgørende.

Blanketten indsendes enten på mail til ve@ens.dk, på e-boks eller med posten. Ansøgningsblanketter som indeholder CPR bør indsendes enten via e-boks eller med post.

Dokumentation for ansøgning

Som dokumentation for at dit projekt ikke er påbegyndt skal du indsende skriftlig dokumentation for betinget aftale om køb af vindmøllen. Købsaftalen skal være betinget af opnåelse af tilsagn om pristillæg. Hvis aftalen om køb af møllen således er bindende og ubetinget har du allerede derved fortabt muligheden for at opnå tilsagn til pristillæg indenfor puljen. Et tilbud på en mølle uden accept kan ikke betragtes som en aftale om køb.

Særlige betingelser

Støtteordningen, som giver mulighed for at yde pristillæg til elektricitet som leveres til elforsyningsnettet fra en husstandsvindmølle, er bundet op på en række krav. Herunder finder du en uddybende vejledning på nogle af de særlige krav.

Tilskyndelsesvirkning: For at opnå tilsagn om pristillæg i puljerne skal pristillægget til din husstandsvindmølle have tilskyndelsesvirkning. Tilskyndelsesvirkningen kommer til udtryk ved, at du med pristillægget gennemfører et husstandsvindmølleprojekt, der ellers ikke ville blive gennemført. Dette følger af EU’s statsstøtteregler. Det betyder, at du kun kan opnå tilsagn til pristillæg til din husstandsvindmølle, hvis du før projektets påbegyndelse har indgivet en skriftlig støtteansøgning til Energistyrelsen.

Ansøgningen skal indeholde en række oplysninger. Dette er baggrunden for, at du bl.a. skal oplyse projektets forventede starttidspunkt, forventede nettilslutningstidspunkt og forventede sluttidspunkt. Hvis dit projekt er påbegyndt, inden du har modtaget tilsagn om pristillæg, kan Energistyrelsen ikke give dig tilsagn om pristillæg, da betingelserne om tilskyndelsesvirkning og dermed betingelserne for at modtage støtte i dette tilfælde ikke længere er til stede.

Kravet om tilskyndelsesvirkning betyder endvidere, at du skal vedlægge skriftlig dokumentation for, at der er indgået en betinget aftale om køb af en husstandsvindmølle. Aftalen skal være betinget af at der opnås tilsagn til pristillæg. Det vil sige, at det skal være muligt for dig som køber, at komme ud af aftalen, hvis ikke du opnår tilsagn om pristillæg.

Bekendtgørelsen fastsætter endvidere også nogle krav til tilskyndelsesvirkning. Det følger af disse regler, at ansøgers omkostninger ved at have en husstandsvindmølle skal være større end de omkostninger, der ville være ved køb af strøm fra elforsyningsnettet – det vil sige ved ikke at have en husstandsvindmølle for at have tilskyndelsesvirkning. Det er derfor vigtigt, at du oplyser møllens købspris og installationsomkostninger inkl. moms på ansøgningsblanketten.

Fabriksny: husstandsvindmøllen, som der ansøges om pristillæg til i puljen, skal være fabriksny. Dette kontrolleres af Energistyrelsen på baggrund af det certifikatnummer, som du har angivet på ansøgningsblanketten. Det er derfor vigtigt, at du angiver det korrekte og gyldige certifikatnummer på din type mølle på ansøgningsblanketten.

Modtagelse af anden støtte: det er ikke muligt at opnå pristillæg, hvis du modtager eller senere kommer til at modtage anden støtte til vindmøllen fx håndværkerfradrag.

SMV eller stor virksomhed: Du skal i ansøgningsskemaet angive, om du er at betragte som en lille eller mellemstor virksomhed (også kaldet SMV’er) eller en stor virksomhed.  SMV’ere omfatter som udgangspunkt virksomheder, som beskæftiger under 250 personer, og som har en årlig omsætning på højst 50 mio. EUR og/eller en samlet årlig balance på højst 43 mio. EUR. Du er en stor virksomhed, hvis du overskrider disse tærskler.

Den præcise definition af, om man er en SMV eller en stor virksomhed, finder du i  Europa Kommissionens forordning nr. 651/2014 af 17. juni 2014 på side 70. Du kan også finde uddrag fra forordningen i pdf nedenfor (kaldet SMV eller stor virksomhed). Europa-kommissionen har også udgivet en brugervejledning herom, som du kan finde her [indsæt link]. Hvis du ansøger på vegne af et selskab, er det afgørende, at du forholder dig til, hvilke data du skal anvende ved beregning af antal beskæftigede, beløbsstørrelser og referenceperiode. 

Privatpersoner (ansøgere med CPR): Du anses også som en virksomhed, selvom du som privatperson opstiller en husstandsmølle.  Du skal derfor angive, om du er en SMV (lille eller mellemstor virksomhed) eller en stor virksomhed. Som udgangspunkt vil du som privatperson være en SMV.

Kriseramt virksomhed: For at kunne opnå tilsagn om pristillæg må du ikke være i økonomisk krise. Dette krav gælder også i hele udbetalingsperioden. Du skal derfor i ansøgningsskemaet angive, om du er kriseramt. Hvis du bliver kriseramt i løbet af udbetalingsperioden, er du også forpligtet til at oplyse herom. Læs definitionen af hvornår man er kriseramt. Du kan også finde uddrag fra forordningen i pdf nedenfor (kaldet kriseramt virksomhed). Man kan være kriseramt i fem forskellige tilfælde. Du skal forholde dig til, om du er omfattet af nogen af disse tilfælde. Du er kriseramt, hvis ét eller flere af de fem tilfælde er gældende for dig.

Privatpersoner (ansøgere med CPR): Hvis du ansøger som privatperson, er du kriseramt, hvis du er under konkursbehandling eller opfylder kriterierne for at komme under konkursbehandling. Man opfylder kriterierne for at komme under konkursbehandling, når man er insolvent. At være insolvent betyder, at man ikke kan betale sin gæld til tiden, og betalingsvanskelighederne ikke kun er midlertidige. 

Kriseramt virksomhed (forordningens definition)

SMV eller stor virksomhed (forordningens definition)

Kommissionens brugervejledning

 

Overdragelse af tilsagn

Et tilsagn om pristillæg fra Energistyrelsen er bundet til den installationsadresse, som du har angivet på ansøgningsblanketten, og kan ikke overdrages til andre.

Det er dog muligt at søge og opnå dispensation fra bestemmelsen om at tilsagnet ikke kan overdrages til andre, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Der vil være tale om særlige omstændigheder, hvis tilsagnet indgår som en underordnet del af en overdragelse. Det kan fx være, hvis du sælger ejendommen på den adresse, hvor du har fået tilsagn til.

Energistyrelsens afgørelse om dispensation vil bero på en konkret vurdering.

Sagsbehandling

Når vi hos Energistyrelsen har modtaget din ansøgning om tilsagn til pristillæg, som samtidigt også er en ansøgning om tilsagn til nettoafregning, behandler vi din ansøgning og vurderer om du opfylder betingelserne for at opnå tilsagn til både pristillæg i puljen og til nettoafregning.

Energistyrelsen træffer afgørelse om tilsagn til pristillæg inden for den pågældende pulje i den rækkefølge, som Energistyrelsen har modtaget fyldestgørende ansøgninger i. Hvis flere fyldestgørende ansøgninger modtaget samme dag overstiger mængden af resterede watt i puljen, trækker Energistyrelsen lod om den rækkefølge, der skal træffes afgørelse om disse ansøgninger i.

Bemærk, at ansøgninger som modtages uden for ansøgningsrunden afvises.

Afgørelser om tilsagn til pristillæg træffes på baggrund af Lov om fremme af vedvarende energi § 41, stk. 4 jf. bekendtgørelse nr. 119 af 9. februar 2018 samt kapitel 5 i bekendtgørelse nr. 393 af 26. april 2017 om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v.

Er der behov for yderligere oplysninger eller dokumentation, kontakter vores sagsbehandlere dig.

Alle afgørelser vil blive sendt ud på e-boks. Hvis du har søgt med CVR nummer bliver den tilsendt til din virksomheds e-boks og hvis du har søgt med CPR blive den tilsendt til din private e-boks. Hvis der foreligger et fuldmagtsforhold og fuldmagtshaver har fuldmagt til at modtage afgørelse bliver den tilsendt til dennes e-boks. Hvis du er fritaget for lovpligtig tilslutning til e-boks (Digital Post fra det offentlige) bedes du venligst give besked herom i forbindelse med indsendelse af din ansøgning. Aktuelle sagsbehandlingstider.

Først når du har modtaget et tilsagn om pristillæg fra Energistyrelsen kan du gå i gang med at etablere og nettilslutte din husstandsvindmølle. Du skal være opmærksom på, at tilsagnet vil bortfalde, hvis du ikke nettilslutter din husstandsvindmølle indenfor 2 år fra tidspunktet for afgivelsen af tilsagnet.

Blanketter

Ansøgning om tilsagn til pristillæg til husstandsvindmøllepulje 2019 

 

Etablering af husstandsvindmøllen

Efter modtagelse af tilsagn

Når du har modtaget et tilsagn fra Energistyrelsen kan du gå i gang med at etablere og nettilslutte din husstandsvindmølle. Afgørelse om tilsagn vil indeholde et tilsagnsid, hvis du har fået tilsagn. Dette id skal du oplyse til din elinstallatør, når han kommer ud og installerer møllen. Du skal endvidere også oplyse tilsagnsid’et på blanketten som du skal bruge til at søge om endelig afgørelse med. Først når din elinstallatør efter anvisning fra din netvirksomhed har nettilsluttet din husstandsvindmølle, kan du søge om endelig afgørelse om nettoafregning og/eller pristillæg. Du skal være opmærksom på, at Energistyrelsen skal have modtaget din ansøgning om endelig afgørelse senest 30 dage efter etablering af måling af elektricitet til og fra elforsyningsnettet dvs. nettilslutningstidspunktet. Det vil være din elleverandør som kan oplyse dig om, hvornår din mølle er nettilsluttet.

Hvis du ikke når at nettilslutte din mølle inden 2 år fra tidspunktet for afgivelsen af tilsagnet, vil tilsagnet bortfalde. Det er dog muligt at søge og opnå dispensation fra denne 2 års frist, hvis din husstandsvindmølle ikke opnår nettilslutning inden 2 år fra tidspunktet for afgivelse af tilsagnet og forholdet ikke kan tilregnes dig som ejer af husstandsvindmøllen. Denne dispensationsmulighed gælder ikke for de tilsagn til pristillæg der er givet inden for 1 MW puljerne.

Oprettelse ved din lokale netvirksomhed

Når din husstandsvindmølle er etableret, skal din autoriserede elinstallatør indsende oplysninger om husstandsvindmølle til den lokale netvirksomhed ved hjælp af en stamdatablanket. En af oplysningerne er dit tilsagnsid. Har Elinstallatøren spørgsmål til denne proces, retter han henvendelse til netvirksomheden. Når anlægget er oprettet hos den lokale netvirksomhed, bliver der genereret et GSRN nummer. Det er husstandsvindmølle ID nummer, som er 18 cifre langt. Dette ID nummer skal bruges til ansøgning om endelig afgørelse. Du kan få dit GSRN nummer ved at rette henvendelse til din elleverandør.

Ansøgning om endelig afgørelse

Når husstandsvindmøllen er i drift

Du skal efter etablering og nettilslutning af husstandsvindmøllen søge om endelig afgørelse om nettoafregning og/eller pristillæg. Ansøgningen skal være modtaget af Energistyrelsen senest 30 dage efter etablering af måling af elektricitet til og fra elforsyningsnettet dvs. nettilslutningstidspunktet. Energistyrelsen har dog mulighed for at give dispensation fra denne 30 dages frist, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Det vil være en konkret vurdering om der foreligger særlige omstændigheder. Det vil være din elleverandør som kan oplyse dig om, hvornår din husstandsvindmølle er nettilsluttet.

Underretningspligt som ejer af en husstandsvindmølle

Du skal underrette Energistyrelsen om alle forhold der har betydning for berettigelsen til få nettoafregning og pristillæg og fastsættelsen af størrelsen samt varigheden heraf. Underretningen skal ske, så snart det pågældende forhold er indtruffet eller fra det tidspunkt, hvor du som modtager af nettoafregning og/eller pristillæg er blevet bekendt med, at forholdet er indtruffet eller at forholdet vil indtræffe. Det skal bemærkes, at Energistyrelsen også kan træffe afgørelse om, at et tilsagn til nettoafregning og/eller pristillæg helt eller delvis skal bortfalde. Dette kan fx være, hvis du som ejer har givet urigtige og vildledende oplysninger eller du har undladt at give oplysninger, som har betydning for afgivelsen af tilsagn. Energistyrelsens afgørelser om nettoafregning og pristillæg vil kunne påklages til Energiklagenævnet.

Sådan søger du om endelig afgørelse på baggrund af tilsagn.

For at kunne opnå godkendelse til nettoafregning og/eller pristillæg til din husstandsvindmølle skal du ansøge om endelig afgørelse om nettoafregning og/eller pristillæg ved Energistyrelsen.

Hvis du har fået tilsagn til pristillæg i husstandsvindmøllepuljen 2015, skal du bruge blanketten der hedder ”Ansøgning om endelig afgørelse til pristillæg 2015”. Hvis du har fået tilsagn til pristillæg i husstandsvindmøllepuljen 2016, skal du bruge blanketten der hedder ”Ansøgning om endelig afgørelse til pristillæg 2016”. Hvis du har fået tilsagn til pristillæg i husstandsvindmøllepuljen 2017, skal du bruge blanketten der hedder ”Ansøgning om endelig afgørelse til pristillæg 2017.” Hvis du har fået tilsagn til pristillæg i husstandsvindmøllepuljen 2018 skal du anvende blanketten der hedder ”Ansøgning om endelig afgørelse til pristillæg 2018.” Hvis du har fået tilsagn til pristillæg i husstandsvindmøllepuljen 2019, skal du bruge blanketten der hedder ”Ansøgning om endelig afgørelse til pristillæg 2019”. Ved ansøgning om endelig godkendelse til pristillæg i puljerne søger du samtidigt om endelig godkendelse til nettoafregning. På ansøgningsblanketten der skal anvendes til at søge om endelig afgørelse om pristillæg i puljerne er der således indsat et felt, hvor du skal afkrydse den nettoafregningsgruppe, som du har fået tilsagn til. Hvis du har fået tilsagn til nettoafregning uden pristillæg, skal du bruge blanketten ”Ansøgning om afgørelse om nettoafregning for husstandsvindmøller.” Du finder blanketterne nedenfor.

Blanketten indsendes enten på mail til ve@ens.dk, på e-boks eller med posten. Ansøgningsblanketter som indeholder CPR bør indsendes enten via e-boks eller med post.

Blanketter

Ansøgning om afgørelse om nettoafregning for husstandsvindmøller

Ansøgning om endelig afgørelse om pristillæg 2015

Ansøgning om endelig afgørelse om pristillæg 2016

Ansøgning om endelig afgørelse om pristillæg 2017

Ansøgning om endelig afgørelse om pristillæg 2018

Ansøgning om endelig afgørelse om pristillæg 2019

 

Hvornår er projektet påbegyndt?

Et projekt anses som værende påbegyndt, hvis ”arbejdet på investeringsprojektet er påbegyndt eller det første bindende tilsagn om køb af udstyr eller indgåelse af andre forpligtelser, som gør, at investeringen endelig er foretaget.”

Projektet regnes derimod ikke som påbegyndt, hvis der fx:

  • er underskrevet en købsaftale, der er betinget af Energistyrelsens tilsagn om nettoafregning og/eller pristillæg. Har du allerede købt husstandsvindmøllen uden aftalen er betinget, har du fortabt retten til  nettoafregning og pristillæg.
  • er købt en grund eller der er foretaget andet forberedende arbejde, f.eks. indhentning af tilladelser fra kommunen til opstilling af anlæg.

Åbningstider i V.E.-administrationen

Mandag til fredag

fra kl. 9:00 til kl. 14:00

 

Kontakt V.E.-administrationen

Email: VE@ens.dk

Telefon: 70 21 50 74