Ansøgningsproces

Nedenfor har vi skitseret de steps man skal igennem i ansøgningsprocessen. Når du går ind under de enkelte steps kan du læse mere om, hvad du skal gøre.

Øjebliksafregning (afregningsgruppe 3)

Bekendtgørelse om fritagelse for betaling til dækning af offentlige forpligtelser i medfør af § 8 a og § 8 b i lov om elforsyning for øjebliksforbrug af elektricitet produceret på visse anlæg ejet af egenproducenten

Energistyrelsen har affattet ny bekendtgørelse om øjebliksafregning. Bekendtgørelsen etablerer en klar hjemmel for administrationen af øjebliksafregning og afskaffer den eksisterende praksis, hvor anlægsejere med øjebliksforbrug skal søge om tilsagn om nettoafregning og om endelig afgørelse om nettoafregning hos Energistyrelsen. Fremadrettet vil disse anlægsejere alene skulle sikre sig, at deres anlæg er anmeldt til stamdataregistret. Der er således tale om en væsentlig effektivisering af sagsbehandlingen for disse anlægsejere.

Bemærk, at anlæggene fortsat skal tilmeldes den lokale netvirksomhed inden etablering, og det er også netvirksomheden som sørger for oprettelse i Stamdataregistret.

Bekendtgørelsen havde ikrafttrædelse den 1. februar 2019.

Baggrund for ændringen af sagsbehandlingsprocedure og den nye bekendtgørelse.

En række solcelleanlægsejere, der ønsker at forbruge deres strøm i samme øjeblik, som det bliver produceret (øjebliksafregning) er tidligere blevet vejledt til at søge om nettoafregning efter nettoafregningsbekendtgørelsen. Denne bekendtgørelse gælder for timebaseret og årsbaseret nettoafregning, men Energistyrelsen vurderer, at den ikke kan gælde for øjebliksafregning. Energistyrelsen har derfor etableret en klar hjemmel for administrationen af øjebliksafregning med nærværende bekendtgørelse. Bekendtgørelsen gælder alene øjebliksforbruget.

Den nye sagsbehandlingsprocedure medfører, at der ikke efterfølgende kan skiftes til en anden gruppe. Såfremt den timebaseret nettoafregning ønskes, skal der fortsat søges om tilsagn om mulighed for nettoafregning inden projektet påbegyndes, og om endelig afgørelse, når anlægget er etableret. Her vil også fortsat være frister, der skal overholdes i forbindelse med nettilslutning og ansøgning om endelig afgørelse.

Afregningsgruppe 3 kræver ikke forudgående tilsagn fra Energistyrelsen, men anlæggene skal fortsat tilmeldes den lokale netvirksomhed inden etablering, og det er også netvirksomheden, som sørger for oprettelse i Stamdataregistret.

Mulige støtteordninger

Søg om tilsagn om mulighed for timebaseret nettoafregning inden projektet påbegyndes

Du finder linket til den online ansøgningsblanket nederst på fanebladet ”Ansøgning om tilsagn"

Nettoafregning

Hvis dit elproduktionsanlæg producerer strøm, som du sælger til elnettet, kan du søge om nettoafregning hos Energistyrelsen. Ved nettoafregning fritages du helt eller delvist for at betale visse offentlige afgifter i forhold til den strøm, du selv producerer og forbruger. Der er tale om Energistyrelsens net-, system- og PSO-tarif. Derudover fritages du helt eller delvist for at betale elafgift.
 
For at gøre brug af nettoafregning skal elproduktionsanlægget være installeret i egen forbrugsinstallation  eller beliggende på forbrugsstedet og være 100 % ejet af forbrugeren (medmindre der er tale om udlejning).

Reglerne for nettoafregning står beskrevet i nettoafregningsbekendtgørelsen, BEK nr.  999 af 29/06/2016 - Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet, på retsinformation.dk.

Ansøgningsprocessen for at blive godkendt til nettoafregning er delt op i flere dele:

  1. Ansøgning om tilsagn om nettoafregning inden projektet påbegyndes.
  2. Etablering af anlægget og nettilslutning af din elinstallatør, når der foreligger en anvisning fra netvirksomheden.
  3. Ansøgning om endelige afgørelse.

Du skal som kommende anlægsejer søge om tilsagn om muligheden for nettoafregning ved Energistyrelsen. Som anlægsejer skal du selv finde en produktionselleverandør, som vil købe en eventuel overskudsproduktion. Der kan være forskel på ydelser og administrationsomkostninger ved de enkelte produktionselleverandører.

Pristillæg

Det er i øjeblikket ikke muligt at søge tilsagn om mulighed for pristillæg.

Ansøgning om tilsagn til nettoafregning

Sådan søger du

Du søger om tilsagn til nettoafregning online ved hjælp af dit NemID. Du finder links til den online ansøgningsblanket under ’Ansøg’ nedenfor. Du skal søge om tilsagn om nettoafregning inden du påbegynder dit projekt. Dette betyder, at du ikke må have påbegyndt arbejde på investeringsprojektet. Nederst på denne side kan du læse mere om hvornår et projekt anses for at være påbegyndt. Bemærk, at anlægget ikke må tilsluttes før din netvirksomhed har anvist din elinstallatørs tilmelding

Dokumentation for ansøgning

Din ansøgning skal være vedlagt dokumentation for at projektet om etableringen af din husstandsvindmølle ikke er påbegyndt. Det kan være en betinget købsaftale eller en tro og love erklæring. jf. BEK nr. 999 af 29/06/2016 om nettoafregning § 6 stk. 4 nr. 10.

Valg af nettoafregningsgruppe 

Når du søger om tilsagn om mulighed for nettoafregning, skal du vælge en nettoafregningsgruppe. Du kan læse om de forskellige grupper nedenfor. Du skal være opmærksom på, at du selv skal ud og finde en produktionselleverandør, som kan aftage og sælge den strøm, som du ikke selv når at bruge. Såfremt du er berettiget til pristillæg, skal du dog ikke ud og finde en produktionselleverandør. Du skal være opmærksom på, at for alle nettoafregningsgrupperne opkræver din elleverandør et abonnement for leje af elmåler og administration. For nærmere rådgivning omkring valg af nettoafregningsgruppe, kan du kontakte din elleverandør eller elinstallatør.

Nettoafregningsgrupper

Gruppe 1
Gruppe 1 er en timeafregning hvor den samlede elproduktion sælges og forbruget købes. Begge dele sker via en produktionselleverandør. Al køb og salg af el under gruppe 1 foregår på markedsvilkår.

Du skal som anlægsejer selv finde en produktionselleverandør for elproduktionen og en elleverandør. Dette kan være én og samme eller to forskellige. I gruppe 1 betaler du almindelig PSO-afgift for køb af el og reduceret PSO-afgift for egenproduktionen.

Gruppe 2
Gruppe 2 er en timeafregning, som kendetegnes ved at eventuel overskudsproduktion kan lagres i op til en klokketime. Inden for den klokketime kan du forbruge strømmen. Er overskudsproduktionen ikke brugt i den indeværende time, sælge den til elnettet.

Hvis man ikke er godkendt til pristillæg skal man sælge overskudsproduktionen via en produktionselleverandør, som man selv indgår aftale med.

Nogle produktionselleverandører kræver et højere abonnement for solcelleanlæg i gruppe 2. Vi anbefaler, at du på forhånd kontakter din elleverandør for at høre nærmere om abonnementet.

Gruppe 6 - Årsbaseret nettoafregning
Har du købt dit solcelleanlæg senest den 19. november 2012, og har du anmeldt anlægget til din netvirksomhed senest den 20. december 2012 samt nettilsluttet anlægget senest den 31. december 2013 vil du kunne anmode om at få dit anlæg afregnet efter gruppe 6.

Flexafregning skal udrulles til alle slutkunder, herunder slutkunder, der som egenproducenter bliver afregnet på årsbasis.

Energistyrelsen har udarbejdet en vejledning til netvirksomheder og elleverandører, der indeholder oplysninger om bl.a. beregninger af nettoafregning og opgørelse af egenproducentens køb og salg af elektricitet på elmarkedet. Vejledningen omfatter information om nettoafregning i forbindelse med flexafregning. Vejledningen omfatter alle kunder uanset opgørelsesdato.

Læs også pressemeddelelse: Flexafregning – afklaring for solcelleejere

Sagsbehandling

Når vi hos Energistyrelsen har modtaget din ansøgning om tilsagn til nettoafregning, behandler vi din ansøgning og vurderer om du opfylder betingelserne for at opnå tilsagn.

Energistyrelsen træffer afgørelse om tilsagn til nettoafregning på baggrund af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 999 af 29. juni 2016 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet.

Er der behov for yderligere oplysninger eller dokumentation, kontakter vores sagsbehandlere dig.

Alle afgørelser vil blive sendt ud på e-boks. Hvis du har søgt med CVR nummer bliver den tilsendt til din virksomheds e-boks og hvis du har søgt med CPR blive den tilsendt til din private e-boks. Hvis der foreligger et fuldmagtsforhold og fuldmagtshaver har fuldmagt til at modtage afgørelse bliver den tilsendt til dennes e-boks. Hvis du er fritaget for lovpligtig tilslutning til e-boks (Digital Post fra det offentlige) bedes du venligst give besked herom i forbindelse med indsendelse af din ansøgning. 

Ansøg

Ansøg om tilsagn til nettoafregning for virksomheder (virk.dk)

Ansøg om tilsagn til nettoafregning for borgere (borger.dk)

Læs om Energistyrelsens behandling af personoplysninger i forbindelse med nettoafregning

Ansøgning om tilsagn til pristillæg

Husstandsvindmøllepulje 2019

Det er ikke længere muligt at søge om tilsagn til pristillæg til husstandsvindmøller.

1 MW puljen 2019 havde ansøgningsfrist den 12. juni 2019.

Overdragelse af tilsagn

Et tilsagn om pristillæg fra Energistyrelsen er bundet til den installationsadresse, som du har angivet på ansøgningsblanketten, og kan ikke overdrages til andre.

Det er dog muligt at søge og opnå dispensation fra bestemmelsen om at tilsagnet ikke kan overdrages til andre, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Der vil være tale om særlige omstændigheder, hvis tilsagnet indgår som en underordnet del af en overdragelse. Det kan fx være, hvis du sælger ejendommen på den adresse, hvor du har fået tilsagn til.

Energistyrelsens afgørelse om dispensation vil bero på en konkret vurdering.

Etablering af husstandsvindmøllen

Efter modtagelse af tilsagn

Når du har modtaget et tilsagn fra Energistyrelsen kan du gå i gang med at etablere og nettilslutte din husstandsvindmølle. Afgørelse om tilsagn vil indeholde et tilsagnsid, hvis du har fået tilsagn. Dette id skal du oplyse til din elinstallatør, når han kommer ud og installerer møllen. Du skal endvidere også oplyse tilsagnsid’et på blanketten som du skal bruge til at søge om endelig afgørelse med. Først når din elinstallatør efter anvisning fra din netvirksomhed har nettilsluttet din husstandsvindmølle, kan du søge om endelig afgørelse om nettoafregning og/eller pristillæg. Du skal være opmærksom på ved nettoafregning, at Energistyrelsen skal have modtaget din ansøgning om endelig afgørelse senest 30 dage efter etablering af måling af elektricitet til og fra elforsyningsnettet dvs. nettilslutningstidspunktet. Det vil være din elleverandør som kan oplyse dig om, hvornår din mølle er nettilsluttet.

Hvis du ikke når at nettilslutte din mølle inden 2 år fra tidspunktet for afgivelsen af tilsagnet, vil tilsagnet bortfalde. Det er dog muligt at søge og opnå dispensation fra denne 2 års frist, hvis din husstandsvindmølle ikke opnår nettilslutning inden 2 år fra tidspunktet for afgivelse af tilsagnet og forholdet ikke kan tilregnes dig som ejer af husstandsvindmøllen. Denne dispensationsmulighed gælder ikke for de tilsagn til pristillæg der er givet inden for 1 MW puljerne.

Oprettelse ved din lokale netvirksomhed

Når din husstandsvindmølle er etableret, skal din autoriserede elinstallatør indsende oplysninger om husstandsvindmølle til den lokale netvirksomhed ved hjælp af en stamdatablanket. En af oplysningerne er dit tilsagnsid. Har Elinstallatøren spørgsmål til denne proces, retter han henvendelse til netvirksomheden. Når anlægget er oprettet hos den lokale netvirksomhed, bliver der genereret et GSRN nummer. Det er husstandsvindmøllens ID nummer, som er 18 cifre langt. Dette ID nummer skal bruges til ansøgning om endelig afgørelse. Du kan få dit GSRN nummer ved at rette henvendelse til din elleverandør.

Ansøgning om endelig afgørelse

Når husstandsvindmøllen er i drift

Du skal efter etablering og nettilslutning af husstandsvindmøllen søge om endelig afgørelse om nettoafregning og/eller pristillæg. Ansøgningen om endelig afgørelse skal være modtaget af Energistyrelsen senest 30 dage efter etablering af måling af elektricitet til og fra elforsyningsnettet dvs. nettilslutningstidspunktet, dette gælder dog kun for anlæg, der skal have endelig afgørelse om nettoafregning. Husstandsvindmøller der skal øjebliksafregnes skal blot opfylde 2 års fristen. Energistyrelsen har dog mulighed for at give dispensation fra 30 dages frist, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Det vil være en konkret vurdering om der foreligger særlige omstændigheder. Det vil være din elleverandør som kan oplyse dig om, hvornår din husstandsvindmølle er nettilsluttet.

Underretningspligt som ejer af en husstandsvindmølle

Du skal underrette Energistyrelsen, om alle forhold der har betydning for berettigelsen til at få nettoafregning, pristillæg og fastsættelsen af størrelsen samt varigheden heraf. Underretningen skal ske, så snart det pågældende forhold er indtruffet eller fra det tidspunkt, hvor du som modtager af nettoafregning og/eller pristillæg er blevet bekendt med, at forholdet er indtruffet eller at forholdet vil indtræffe. Det skal bemærkes, at Energistyrelsen også kan træffe afgørelse om, at et tilsagn til nettoafregning og/eller pristillæg helt eller delvis skal bortfalde. Dette kan fx være, hvis du som ejer har givet urigtige og vildledende oplysninger eller du har undladt at give oplysninger, som har betydning for afgivelsen af tilsagn. Energistyrelsens afgørelser om nettoafregning og pristillæg vil kan påklages til Energiklagenævnet

Sådan søger du om endelig afgørelse på baggrund af tilsagn

For at kunne opnå godkendelse til nettoafregning og/eller pristillæg til din husstandsvindmølle skal du ansøge om endelig afgørelse om nettoafregning og/eller pristillæg ved Energistyrelsen.

Blanketten skal vælges efter den pulje, der er opnået tilsagn i, altså:

Pulje

Blanket til ansøgning

2015

Ansøgning om endelig afgørelse til pristillæg 2015

2016

Ansøgning om endelig afgørelse til pristillæg 2016

2017

Ansøgning om endelig afgørelse til pristillæg 2017

2018

Ansøgning om endelig afgørelse til pristillæg 2018

2019

Ansøgning om endelig afgørelse til pristillæg 2019

 

Ved ansøgning om endelig godkendelse til pristillæg i puljerne søger du samtidigt om endelig godkendelse til nettoafregning. På ansøgningsblanketten der skal anvendes til at søge om endelig afgørelse om pristillæg i puljerne er der således indsat et felt, hvor du skal afkrydse den nettoafregningsgruppe, som du har fået tilsagn til.

Du ansøger online ved at benytte nedenstående links, hvor du skal logge på med dit NemID. 

Blanketter

Ansøgning om afgørelse om nettoafregning for virksomheder (virk.dk)

Ansøgning om afgørelse om nettoafregning for borgere (borger.dk)

Ansøgning om endelig afgørelse om pristillæg 2015

Ansøgning om endelig afgørelse om pristillæg 2016

Ansøgning om endelig afgørelse om pristillæg 2017

Ansøgning om endelig afgørelse om pristillæg 2018

Ansøgning om endelig afgørelse om pristillæg 2019

Læs om Energistyrelsens behandling af personoplysninger i forbindelse med nettoafregning

Hvornår er projektet påbegyndt?

Et projekt anses som værende påbegyndt, hvis ”arbejdet på investeringsprojektet er påbegyndt eller det første bindende tilsagn om køb af udstyr eller indgåelse af andre forpligtelser, som gør, at investeringen endelig er foretaget.”

Projektet regnes derimod ikke som påbegyndt, hvis der fx:

  • er underskrevet en købsaftale, der er betinget af Energistyrelsens tilsagn om nettoafregning og/eller pristillæg. Har du allerede købt husstandsvindmøllen uden aftalen er betinget, har du fortabt retten til  nettoafregning og pristillæg.
  • er købt en grund eller der er foretaget andet forberedende arbejde, f.eks. indhentning af tilladelser fra kommunen til opstilling af anlæg.