Uden tilsagn

Påbegyndte projekter

Nettilsluttet senest 31. december 2013

Årsbaseret nettoafregning

Opfylder dit anlæg nedenstående betingelser kan du søge om Gruppe 6 årsbaseret nettoafregning jf. Nettoafregningsbekendtgørelsen BEK 999 af 29. juni 2016 §20 og §21.

 • Har du købt dit solcelleanlæg senest den 19. november 2012,
 • Du har anmeldt anlægget til din netvirksomhed senest den 20. december 2012
 • Nettilsluttet anlægget senest den 31. december 2013
 • Privat ejet og opsat på privatbolig alternativt i forbindelse med ikke erhvervsmæssig benyttet bebyggelse
 • Der kan maks. opsættes 6 kW pr. husstand. Dog gælder det for fx skoler, børnehaver, kommuner, at der kan opsættes maks. 6 kW pr. 100 kvm. bebygget areal.

I forbindelse med ansøgningen skal du indsende dokumentation for at der er indgået en bindende aftale om køb af dit solcelleanlæg senest den 19. november 2012

Ordningen udløber senest 2032.

Nettoafregning 

Hvis dit anlæg ikke opfylder betingelserne til årsbaseret nettoafregning kunne du tidligere søge om time- eller øjebliksbaseret nettoafregning.

I henhold til nettoafregningsbekendtgørelsens § 23 kunne man, såfremt ens hustandsvindmølle var nettilsluttet efter den 31. december 2015 søge om nettoafregning indtil den 31. oktober 2017. Energinet skulle derefter behandle anmodningen og træffe afgørelse om nettoafregning inden den 31. december 2017.

Det er på baggrund af ovenstående ikke længere muligt, at søge om nettoafregning uden man har opnået et tilsagn jf. nettoafregningsbekendtgørelsens § 23. 

Pristillæg

Anlæg der er nettilsluttet til og med den 31.december 2015 har muligheden for at opnå pristillæg jf. bekendtgørelse nr. 1288 af 27. oktober 2016 om fremme af vedvarende energi.  

Pristillægget bliver behandlet sammen med din anmodning om nettoafregning.

Hvis du ikke er berettiget til årsbaseret nettoafregning og opfylder du yderligere betingelser har du mulighed for at søge overgangsordningen om forhøjet pristillæg til dit solcelleanlæg VE-lovens § 47, stk. 4-6 og § 4, stk. 4-10 i L122. 

Pristillæg uden nettoafregning 

Hvis du ikke ønsker nettoafregning og kun ønsker pristillæg skal der være opsat en produktionsmåler.

Har man et anlæg, der er et rent produktionsanlæg skal man give skriftlig besked til Energistyrelsen, hvor man skal oplyse følgende:

 • Anlæggets GSRN nummer
 • Anlægsadressen
 • Ejers CPR-nummer eller CVR-nummer
 • Ejers navn og adresse

 

Hvornår er projektet påbegyndt?

Et projekt anses som værende påbegyndt, hvis ”arbejdet på investeringsprojektet er påbegyndt eller det første bindende tilsagn om køb af udstyr eller indgåelse af andre forpligtelser, som gør, at investeringen endelig er foretaget.”

Projektet regnes derimod ikke som påbegyndt, hvis der fx:

 • er underskrevet en købsaftale, der er betinget af Energistyrelsens tilsagn om nettoafregning og/eller pristillæg. Har du allerede købt husstandsvindmøllen uden aftalen er betinget, har du fortabt retten til nettoafregning og pristillæg.
 • er købt en grund eller har foretaget andet forberedende arbejde, f.eks. indhentning af tilladelser fra kommunen til opstilling af anlæg.