Anlæg med tilsagn

Hvis du ønsker at opsætte et solcelleanlæg, skal du inden indgåelse af aftale om køb af anlæg, ansøge Energistyrelsen om tilsagn om mulighed for nettoafregning. Hvis du allerede har indgået en købsaftale eller etableret anlægget, kan du ikke opnå tilsagn om nettoafregning, men i stedet få øjebliksafregning i gruppe 3.

Læs mere om øjebliksafregning 

Søg om tilsagn om mulighed for timebaseret nettoafregning inden projektet påbegyndes

I november 2016 blev der indgået en politisk aftale om gradvist at afskaffe PSO-tariffen frem imod 2022. PSO-tariffen vil således være fuldstændig afskaffet pr. 31. december 2021. Når PSO-tariffen er udfaset, betyder det, at det pr. 1. januar 2022 ikke længere er muligt at ansøge om og opnå tilsagn til nettoafregning eller endelig afgørelse om timebaseret nettoafregning. Efter 1. januar 2022 er det dermed kun muligt at få øjebliksafregning (afregningsgruppe 3). Vær opmærksom på, at Energistyrelsen holder lukket fra den 23. december 2021 frem til og med den 2. januar 2021, hvorfor det ikke er muligt at få behandlet sin ansøgning i denne periode.
 

Du skal søge om tilsagn inden projektet påbegyndes, hvis du ønsker timebaseret nettoafregning. Hvornår projektet anses som påbegyndt, kan du læse om nederst på siden.

Hvis dit elproduktionsanlæg producerer strøm, som du selv bruger kan du søge om nettoafregning hos Energistyrelsen. Ved nettoafregning fritages du helt eller delvist for at betale visse offentlige afgifter i forhold til den strøm, du selv producerer og forbruger. Der er tale om Energistyrelsens PSO-tarif. Derudover fritages du helt eller delvist for at betale elafgift af din egenproduktion.

For at gøre brug af nettoafregning skal anlægget være installeret i egen forbrugsinstallation eller være beliggende på forbrugsstedet.

Reglerne for nettoafregning står beskrevet i nettoafregningsbekendtgørelsen: BEK nr. 1044 af 27/05/2021 - Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet, på retsinformation.dk.

Ansøgningsprocessen for at blive godkendt til nettoafregning er delt op i flere dele:

  1. Ansøgning om tilsagn om nettoafregning inden projektet påbegyndes.
  2. Etablering af anlægget og nettilslutning af din elinstallatør, når der foreligger en anvisning fra netvirksomheden.
  3. Ansøgning om endelige afgørelse.

Som kommende anlægsejer skal du søge om tilsagn om muligheden for nettoafregning ved Energistyrelsen, og selv finde en produktionselleverandør, som vil købe en eventuel overskudsproduktion. Der kan være forskel på ydelser og administrationsomkostninger ved de enkelte produktionselleverandører.

Ansøgning om tilsagn om nettoafregning

Du skal have et tilsagn om nettoafregning fra Energistyrelsen, inden du må påbegynde projektet med dit solcelleanlæg. Bemærk at anlægget ikke må tilsluttes, før netvirksomheden har anvist din elinstallatørs tilmelding.

Læs, hvornår et projekt anses som påbegyndt nederst på siden.

Valg af nettoafregningsgruppe

Når du søger om tilsagn om mulighed for nettoafregning, skal du vælge en nettoafregningsgruppe. Du skal være opmærksom på, at du selv skal finde en produktionselleverandør til at aftage den strøm, som du ikke selv når at forbruge.

Se oversigten over aktuelle produktionselleverandører

Du skal være opmærksom på, at din produktionselleverandør opkræver et abonnement for leje af elmåler og for administration for alle nettoafregningsgrupper. For nærmere rådgivning omkring valg af nettoafregningsgruppe, kan du kontakte din elleverandør eller elinstallatør.

I øjeblikket er det muligt at vælge nedenstående to afregningsgrupper ved ansøgning om tilsagn om nettoafregning:

  • Gruppe 1

Gruppe 1 er en timeafregning, hvor hele elproduktion sælges og forbruget købes. Begge dele sker via en produktionselleverandør. Al køb og salg af el under gruppe 1 foregår på markedsvilkår.

Du skal som anlægsejer selv indgå en aftale med en produktionselleverandør som aftager den overskudsproduktion, som anlægget producerer. Det betyder, at den overskydende elproduktion dit anlæg producerer, vil blive solgt til den pris, du kan få hos din produktionselleverandør. I gruppe 1 betaler du almindelig PSO-afgift for køb af el og reduceret PSO-afgift for din egenproduktion.

  • Gruppe 2

Gruppe 2, er en timebaseret afregning. I gruppe 2 kan en eventuel overskudsproduktion lagres i op til én klokketime. Inden for en klokketime kan du forbruge strømmen. Er overskudsproduktionen ikke brugt i den indeværende time, skal den sælges til det kollektive elnettet.  

Du skal som anlægsejer selv indgå en aftale med en produktionselleverandør som aftager den overskudsproduktion, som anlægget producerer. Det betyder, at den overskydende elproduktion, dit anlæg producerer, vil blive solgt til den pris, du kan få hos din produktionselleverandør.

  • Gruppe 6 – (Årsbaseret nettoafregning)

Har du købt dit solcelleanlæg senest den 19. november 2012, og har du anmeldt anlægget til din netvirksomhed senest den 20. december 2012 samt nettilsluttet anlægget senest den 31. december 2013, vil du kunne anmode om at få dit anlæg afregnet efter gruppe 6.

Sidste frist for anmodning om at komme på ordningen for årsbaseret nettoafregning er den 31. marts 2022.

Læs også pressemeddelelsen

Bemærk, at anlægsejere, der allerede er på ordningen,  ikke skal foretage sig yderligere.

 

Flexafregning

Alle elforbrugere i Danmark er overgået til flexafregning. Flexafregning betyder, at elforbruget aflæses og afregnes på timebasis.

Alle årsbaserede nettoafregningsanlæg er overgået til flexafregning mellem perioden fra d. 1. januar 2019 og inden udgangen af 2020.

Førhen var praksis, at det kun var differencen mellem den solgte strøm og den købte strøm i løbet af året, som blev afregnet med elhandelsvirksomheden. På den måde kunne man sige, at strømmen blev lagret på elnettet og hentet tilbage igen på et senere tidspunkt inden for et år. Efter overgang til flexafregning skal der nu købes og sælges mere strøm. Flexafregning ændrer kun på håndteringen af køb og salg af selve strømmen.  

Flexafregning ændrer således ikke på afregningen af PSO-tariffen og elafgiften, som fortsat opgøres og afregnes en gang om året og altså er årsnettoafregnet.

 

PSO-tarif

Du betaler almindelig PSO-tarif for køb af el. For anlæg under 50 kW er du fritaget for at betale PSO-tarif for egenproduktion. For anlæg over 50 kW er du delvis fritaget for at betale PSO-tarif for egenproduktion.

Har du spørgsmål til PSO-tariffen skal du kontakte din elleverandør.

Nogle elleverandører kræver et højere abonnement for solcelleanlæg i gruppe 2. Det er derfor en god idé, at du på forhånd kontakter din elleverandør for at høre nærmere om abonnementet. 

Se oversigten over aktuelle produktionselleverandører

PSO-tariffen udfases med udgangen af 2021. Fra den 1. januar 2022 skal man som elforbruger ikke længere betale en PSO-tarif, det vil derfor heller ikke være muligt fra den 1. januar at søge om tilsagn om mulighed for timebaseret nettoafregning eller endelig afgørelse om timebaseret nettoafregning.

Fremover vil strømmen skulle bruges i samme øjeblik som den produceres. Alt overskydende elproduktion skal fortsat sælges til en produktionselleverandør.

Blanketter

Hvis du vil ansøge om tilsagn om mulighed for nettoafregning eller afgørelse om nettoafregning som privat person med CPR-nr., skal du logge på borger.dk med dit nemID og udfylde blanketten.

Hvis du vil ansøge om tilsagn om mulighed for nettoafregning eller afgørelse om nettoafregning som virksomhed med CVR-nr., skal du logge på virk.dk med din medarbejdersignatur og udfylde blanketten.

Læs om Energistyrelsens behandling af personoplysninger i forbindelse med nettoafregning
 

Hvornår er projektet påbegyndt?

Ønsker du at fravælge pristillæg?

Ønsker du at fravælge pristillægget skal du udfylde blanketten og indsende den til Energistyrelsen.

Det kan f.eks. være i forbindelse med at dobbeltstøtte, hvor man skal vælge mellem at modtage støtte i form af pristillæg til sit anlæg eller at modtage fradrag fra boligordningen.

Såfremt man fravælger pristillægget, vil man skulle tilbagebetale evt. udbetalt støtte.

Blanket til fravalg af pristillæg

Ophør af nettoafregning

Blanketten bruges, hvis du ønsker at stoppe din nettoafregning. Du skal udfylde den og indsende den til Energistyrelsen.

Hent blanketten