Ændring af anlæg

Generelt om ændring af anlæg

Det er muligt at udskifte defekte eller mangelfulde komponenter (inverter eller paneler) i forbindelse med løbende vedligehold og reparation så længe, at de nye paneler eller inverter er af præcis samme mærke/type som de(n) oprindelige, (nu) defekte eller mangelfulde komponent(er), eller af tilsvarende tekniske model.

Mit solcelleanlæg er godkendt til årsbaseret nettoafregning - gruppe 6

Vedligehold og reparation

Praksisændring

Efter tidligere praksis skulle anlægsejeren anmode om tilladelse til at udskifte komponenter før, der skete genetablering af solcelleanlæg godkendt til årsbaseret nettoafregning. Den procedure har Energistyrelsen ændret, således at anlægsejere kan foretage vedligehold og reparation uden forudgående godkendelse.

Anlægsejeren skal selv fremover sikre, at den udskiftning, der foretages, ikke medfører, at den oprindelige installerede og godkendte effekt forøges, og at der sker så væsentlige ændringer af det oprindelige installerede og godkendte anlæg, at der ikke længere kan opnås årsbaseret nettoafregning.

En bindende købsaftale indgået senest den 19. november 2012 er én af flere betingelser for at kunne opnå årsbaseret nettoafregning.

Du må derfor som udgangspunkt ikke erstatte de oprindelige paneler eller den oprindelige inverter med nye komponenter af et andet mærke eller type.

I de tilfælde, der er anført nedenfor, er det muligt i forbindelse med løbende vedligehold og reparation at udskifte defekte eller mangelfulde produkter (inverter eller paneler), uden at anlægget falder ud af den årsbaseret nettoafregningsordning, og/eller mister det forhøjede pristillæg.

  1. Der er fri adgang til udskiftning med det oprindelige produkt – altså med præcis samme mærke/type som det oprindelige (nu) defekte eller mangelfulde produkt.
  2. I det omfang den oprindeligt anvendte type (enten inverter eller paneler) ikke længere kan skaffes, er det muligt at udskifte med en teknisk tilsvarende model.

Du skal melde ændringen af dit solcelleanlæg til din elinstallatør, som sørger for, at anmelde ændringen til din lokale netvirksomhed. Netvirksomheden opdaterer oplysningerne om dit anlæg i stamdataregisteret.

Udvidelse

Du må ikke udvide dit eksisterende anlæg på den årsbaserede nettoafregning. Det vil sige, at du f.eks. ikke må opsætte flere paneler eller opsætte en inverter, der forøger solcelleanlæggets installerede effekt.

Det er efter § 20 i bekendtgørelse nr. 999 af 29/06/2016 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet alene det anlæg, som er nettilsluttet inden den 20. november 2012 eller hvor ejeren har indgået bindende aftale om køb senest den 19. november 2012, jf. § 21. som kan nettoafregnes på årsbasis. 

Hvis du udvider anlægget, er der ikke længere tale om det oprindeligt købte anlæg, og betingelserne er ikke længere opfyldt. Du vil i stedet for nettoafregning på årsbasis skulle vælge mellem nettoafregning på timebasis, eller øjebliksafregning.

Maks. 6 kW per husstand

Der er en 6 kW grænse pr. husstand, så hvis dit solcelleanlæg har en effekt, der er mindre end 6 kW, kan du søge om at få tilsagn om nettoafregning for et anlæg med en installeret effekt svarende til differencen mellem dit eksisterende anlæg og op til 6 kW grænsen.

Hvis du får tilsagn til at etablere endnu et anlæg, skal det nye anlæg sluttes til en særskilt forbrugsinstallation, der har sin egen stikledning. Hvis anlægget installeres i samme forbrugsinstallation som det eksisterende solcelleanlæg, bliver det anset som udvidelse af et eksisterende anlæg.

Mit solcelleanlæg er godkendt til forhøjet pristillæg efter overgangsordningen

Vedligehold og reparation

En bindende og ubetinget købsaftale er én af flere betingelser for at kunne opnå forhøjet pristillæg efter overgangsordningen.

Du må derfor som udgangspunkt ikke udskifte paneler eller inverteren i det solcelleanlæg, der fremgår af din købsaftale.

Hvis der imidlertid som led i opfyldelsen af en aftale om køb af et solcelleanlæg – f.eks. pga. mangler ved det oprindelige anlæg – der sker omlevering med et tilsvarende solcelleanlæg, vil dette ikke medføre, at betingelsen ikke er opfyldt, hvis omlevering sker i henhold til en købe- eller aftaleretlig forpligtelse for leverandøren. Efter omstændighederne vil dette gælde, selv om du herved får et marginalt kraftigere anlæg – under forudsætning af, at anlægget stadig opfylder betingelserne i § 4, stk. 7-9, og at det ikke har været muligt at levere et tilsvarende anlæg.

Afgørelsen beror på en konkret vurdering af en sagsbehandler.

Udvidelse

Hvis du ønsker at udvide det eksisterende solcelleanlæg, så anlæggets installerede effekt bliver forøget, skal du indsende en ansøgning om tilsagn om nettoafregning uden pristillæg for udvidelsen.

Hvis du får tilsagn til at etablere en udvidelse, skal du have en særskilt produktionsmåler til dit nye anlæg.

Mit solcelleanlæg er godkendt til nettoafregning

Vedligehold og reparation

Det er tilladt at opsætte en anden inverter eller andre paneler, så længe ændringen ikke forøger solcelleanlæggets installerede effekt.

Du skal via din elleverandør melde ændringen til den lokale netvirksomhed, som derefter opdaterer oplysninger om solcelleanlægget i stamdataregisteret.

Udvidelse

Du må gerne opsætte flere paneler uden at søge om tilsagn, så længe udvidelsen ikke forøger anlæggets installerede effekt.

Hvis anlæggets installerede effekt forøges, skal du indsende en ny ansøgning om tilsagn for udvidelsen.

Efter tilsagn – før nettilslutning

Du må gerne opsætte et andet anlæg end det, der er aftalt i den betingede købsaftale, så længe anlæggets installerede effekt ikke overstiger den effekt, som du har fået tilsagn til.

Det er med andre ord tilladt at ændre type paneler eller inverter, så længe ændringen ikke forøger solcelleanlæggets installerede effekt.

Det er tilladt at nedjustere solcelleanlæggets effekt i forhold til den i købsaftalen angivne effekt. Med andre ord må du gerne opsætte et solcelleanlæg med en mindre installeret effekt, end du har fået tilsagn til.

Efter tilsagn – efter nettilslutning

Vedligehold og reparation

Det er tilladt at opsætte en anden inverter eller andre paneler, så længe ændringen ikke forøger solcelleanlæggets installerede effekt.

Du skal via din elleverandør melde ændringen til den lokale netvirksomhed, som derefter opdaterer oplysninger om solcelleanlægget i stamdataregisteret.

Udvidelse

Du må gerne opsætte flere paneler uden at søge om tilsagn, så længe udvidelsen ikke forøger anlæggets installerede effekt.

Hvis du ønsker at udvide det eksisterende solcelleanlæg, så anlæggets installerede effekt bliver forøget, skal du indsende en ny ansøgning om tilsagn for udvidelsen.

Installeres anlægget i samme forbrugsinstallation, så skal der vælges samme nettoafregningsgruppe som anlægget der udvides.

Bemærk venligst, at der gælder en maksimal grænse på 6 kW per husstand, hvis du har fået tilsagn om forhøjet pristillæg fra puljen.

Du kan altså kun opretholde aftalen om det forhøjede pristillæg, hvis den samlede installerede effekt af det eksisterende og det nye anlæg ikke overstiger 6 kW.

Hvis du får tilsagn til at etablere en udvidelse, skal du have en særskilt produktionsmåler til dit nye anlæg.

Mit anlæg er godkendt til forhøjet pristillæg eller jeg har fået et tilsagn til solcelleanlæg

Ændringer af paneler, inverter og effekt.

Kravet om købsaftalen irreversibilitet kræver, at købsaftalen forbliver uændret i sin oprindelige form. Dog indeholder henholdsvis købeloven samt solcellebekendtgørelsen mulighed for, at efterfølgende ændringer kan tillades.

Købeloven

Det betyder, at aftaleparterne, indenfor de køberetlige betragtninger, har mulighed for at foretage efterfølgende ændringer af anlægget og stadig opretholde tilsagnet om mulighed for forhøjet pristillæg. 
Efterfølgende ændringer kan tillades, såfremt der ikke sker en forøgelse af effekt.

Det vil sige, at det er tilladt at ændre type paneler i forhold til det, som er aftalt i den pågældende købsaftale.
Det er tilladt at ændre type inverter, forudsat at den installerede effekt ikke forøges.

Det er Energistyrelsen, der foretager en konkret vurdering af, om ændringerne er omfattet af de køberetlige betragtninger. Kontakt derfor Energistyrelsen, inden du fortager ændringer.

Solcellebekendtgørelsen

Efterfølgende ændringer kan tillades, såfremt der ikke sker en forøgelse af den nominelle effekt, og disse ændringer aftales med den leverandør, som du har indgået den oprindelige købsaftale med.

Det betyder, at du kan ændre type af paneler eller inverter, som oprindeligt er aftalt i købsaftalen, såfremt der sker en nedregulering af dit solcelleanlægs installerede effekt.

Det er tilladt at ændre dit solcelleanlægs installerede effekt, såfremt du foretager en nedregulering i forhold til den i købsaftalen angivne effekt.