Ansøgningsproces

Nedenfor har vi skitseret de trin, du skal igennem i ansøgningsprocessen. Når du går ind under de enkelte trin, kan du læse mere om, hvad du skal gøre.

Mulige støtteordninger

Søg om tilsagn inden projektet påbegyndes

Du skal søge om tilsagn inden projektet påbegyndes. Hvornår projektet anses som påbegyndt, kan du læse om nederst på siden. Du finder ansøgningen i faneblad 2.

Nettoafregning

Hvis dit elproduktionsanlæg producerer strøm, som du sælger til elnettet, kan du søge om nettoafregning hos Energistyrelse. Ved nettoafregning fritages du helt eller delvist for at betale nogle offentlige afgifter i forhold til den strøm, du selv producerer og forbruger.

Ved nettoafregning fritages du helt eller delvist for at betale visse offentlige afgifter i forhold til den strøm, du selv producerer og forbruger. Der er tale om Energistyrelsens net-, system- og PSO-tarif. Derudover fritages du helt eller delvist for at betale elafgift.
 
For at gøre brug af nettoafregning skal elproduktionsanlægget være installationstilsluttet eller ligge på forbrugsstedet og være 100 % ejet af forbrugeren. Du skal ansøge om nettoafregning. Du skal være opmærksom på, at datoen for, hvordan og hvornår du har påbegyndt dit anlægsprojekt og datoen for nettilslutning af anlægget, har betydning for, hvornår og hvordan du skal ansøge om nettoafregning hos Energistyrelsen.

Reglerne for nettoafregning står beskrevet i nettoafregningsbekendtgørelsen, BEK nr 999 af 29/06/2016 - Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet, på retsinformation.dk.

Ansøgningsprocessen for at blive godkendt til nettoafregning er delt op i flere dele. Den første del er at søge tilsagn om nettoafregning inden projektet påbegyndes. Derefter etableres anlægget og nettilsluttes af din elinstallatør, når der foreligger en anvisning fra netvirksomheden. Til sidst søges om endelige afgørelse. Du skal som kommende anlægsejer søge om tilsagn om muligheden for nettoafregning ved Energistyrelsen. Ved valg af nettoafregningsgruppe 1, 2 og 4 skal anlægsejer selv finde en produktionselleverandør, som vil købe en eventuel overskudsproduktion. Der kan være forskel på ydelser og administrationsomkostninger ved de enkelte produktionselleverandører.

Pristillæg

Det er i øjeblikket ikke muligt at søge tilsagn om mulighed for pristillæg. Tidligere har man kunnet opnå mulighed for pristillæg med 60 øre pr kW de første 10 år samt 40 øre pr. kW de efterfølgende 10 år. Der har også været åbnet for puljer i 2015 og 2016, hvor man kunne opnå et forhøjet pristillæg.

Al produktion af strøm fra solceller, som er tilsluttet elnettet senest den 31. december 2015 og som leveres til det kollektive elnet, afregnes med 60 øre/kWh i de første 10 år efter nettilslutningen og 40 øre/kWh i de efterfølgende 10 år.

Det gælder både overskudsproduktion fra solceller, der er tilsluttet eget forbrug (nettoafregningsgruppe 2, 4 og 6) og for fritstående solcelleanlæg (ren produktion), der alene er etableret med henblik på produktion til elnettet.

Du skal være opmærksom på, at datoen for, hvordan og hvornår du har påbegyndt dit anlægsprojekt og datoen for nettilslutning af anlægget, har betydning for, hvornår og hvordan du skal ansøge om pristillæg hos Energistyrelsen.

Lovændringer om forhøjet pristillæg trådte i kraft den 11. februar 2015 og gav visse solcelleanlæg mulighed for at opnå forhøjet pristillæg efter de såkaldte overgangsordninger. 

Den 1. september 2016 blev der åbnet for ansøgning til den resterende del af den pulje, som er vedtaget i ovennævnte lov. Puljen med mulighed for forhøjet pristillæg er begrænset til anlæg opsat i forbindelse med boliger, og der kan udelukkende gives tilsagn til anlæg, som endnu ikke er etableret. Dog er der krav om, at der er indgået en bindende aftale med forbehold for tilsagn efter puljen.

Ansøgning om tilsagn

Sådan søger du tilsagn

Du søger om tilsagn om muligheden for nettoafregning ved Energistyrelsen. Du skal have et tilsagn om nettoafregning fra Energistyrelsen, inden du må påbegynde projektet med dit solcelleanlæg. Bemærk at anlægget ikke må tilsluttes, før netvirksomheden har anvist din elinstallatørs tilmelding. Du ansøger ved at indsende blanketten nedenfor.

Læs hvornår et projekt anses som påbegyndt nederst på siden.

Dokumentation for ansøgning

Din ansøgning skal være vedlagt dokumentation for at projektet ikke er påbegyndt. Det kan være en betinget købsaftale eller en tro og love erklæring. jf. BEK nr 999 af 29/06/2016

Valg af nettoafregningsgruppe

Når du søger om tilsagn om mulighed for nettoafregning, skal du vælge en nettoafregningsgruppe. Hvis du vælger gruppe 1, 2 eller 4, skal du være opmærksom på, at du selv skal finde en produktionselleverandør til at aftage den strøm, som du ikke selv når at bruge.

Du skal være opmærksom på, at for alle nettoafregningsgrupper opkræver din produktionselleverandør et abonnement for leje af elmåler og for administration. For nærmere rådgivning omkring valg af nettoafregningsgruppe, kan du kontakte din elleverandør eller elinstallatør.

Nettoafregningsgrupper

 • Gruppe 1
  Gruppe 1 er en timeafregning hvor den samlede elproduktion sælges og forbruget købes. Begge dele sker via en produktionselleverandør. Al køb og salg af el under gruppe 1 foregår på markedsvilkår.

  Du skal som anlægsejer selv finde en produktionselleverandør for elproduktionen og en elleverandør. Dette kan være én og samme eller to forskellige. I gruppe 1 betaler du almindelig PSO-afgift for køb af el og reduceret PSO-afgift for egenproduktionen.
 • Gruppe 2
  Gruppe 2 er en timeafregning, som kendetegnes ved at eventuel overskudsproduktion kan lagres i op til en klokketime. Inden for den klokketime kan du forbruge strømmen. Er overskudsproduktionen ikke brugt i den indeværende time, sælge den til elnettet.

  Hvis man ikke er godkendt til pristillæg skal man sælge overskudsproduktionen via en produktionselleverandør, som man selv indgår aftale med.

  Nogle produktionselleverandører kræver et højere abonnement for solcelleanlæg i gruppe 2. Vi anbefaler, at du på forhånd kontakter din elleverandør for at høre nærmere om abonnementet.
 • Gruppe 4
  Gruppe 4 er en øjebliksafregning. Det betyder, at strømmen skal forbruges i samme øjeblik, som det produceres. Eventuel overskudsproduktion sælges til elnettet med det samme.

  Hvis man ikke er godkendt til pristillæg skal man sælge overskudsproduktionen via en produktionselleverandør, som man selv indgår aftale med.
 • Gruppe 5
  Gruppe 5 er som gruppe 4 en øjebliksafregning. Det betyder, at strømmen skal forbruges i samme øjeblik, som det produceres. Forskellen på de to grupper er, at du i gruppe 5 ingen afregning får for den eventuelle minimale overskudsproduktion.

  Nogle netvirksomheder kræver et lavere abonnement for solcelleanlæg i gruppe 5 end for de øvrige grupper. Vi anbefaler, at du på forhånd kontakter din elleverandør for at høre nærmere om abonnementet.
 • Gruppe 6 - Årsbaseret nettoafregning
  Har du købt dit solcelleanlæg senest den 19. november 2012, og har du anmeldt anlægget til din netvirksomhed senest den 20. december 2012 samt netstilsluttet anlægget senest den 31. december 2013 vil du kunne anmode om at få dit anlæg afregnet efter gruppe 6. 

Alle kommuner skal søge om dispensation for selskabsmæssig udskillelse

Kommuner skal søge om dispensation for selskabsmæssig udskillelse i forbindelse med opførsel af solcelleanlæg. Kommuner skal anmode om nettoafregning på samme måde som alle andre ejere af solcelleanlæg. Læs mere om nettoafregning på første faneblad.

Kommunerne skal søge om dispensation samtidigt med ansøgning om afgørelse. Anlæg der opføres i forbindelse med nybyggeri, og hvor solcelleanlægget er en del af bygningens energirammeberegning skal der endvidere vedlægges en kommunal indeståelse for, at anlægget er omfattet af § 4, stk. 1 i bek nr. 2060 af 21. marts 2014 om undtagelse af visse kommunal solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse. Sammen med dokumentet skal der vedlægges en bemyndigelse, der giver underskriver lov til, at underskrive ansøgningen og indeståelsen.

Bemyndigelsen til at underskrive skal specifikt være relateret til underskrift af de kommunale indeståelser. Bemyndigelsen skal underskrives af borgmesteren og/eller kommunaldirektøren eller den samlede kommunalbestyrelse. Dokumentation for en generel stillingsfuldmagt eller lignende er derfor ikke tilstrækkelig. Læs mere i vejledningen nedenfor.

Vejledninger og blanketter

Ansøgning om tilsagn til nettoafregning

Anmodning om nettoafregning - etableret anlæg

Anmodning om dispensation for overdragelse af tilsagn

Anmodning om dispensation for selskabsudskillelse §4 

Ansøgning om ombytning af tilsagn og forhåndstilsagn om dispensation efter §§6 eller 7 

Fuldmagt

Etablering af anlægget

Efter modtagelse af tilsagn

Når du har modtaget et tilsagn fra Energistyrelsen, må du etablere dit anlæg. Du får et brev med posten eller i E-boks med afgørelsen. Afgørelsen vil indeholde et tilsagnsid, hvis du har fået tilsagn. Først når du har nettilsluttet dit anlæg, kan du søge om afgørelse om nettoafregning, jf. BEK 999 af 29. juni 2016 § 9.

Oprettelse ved din lokale netvirksomhed

Efter modtagelse af tilsagnsID skal din elinstallatør tilmelde dit anlæg hos din lokale netvirksomhed. Når der foreligger en anvisning fra netvirksomheden, må din elinstallatør tilslutte dit anlæg. Herefter skal du søge om endelig afgørelse om nettoafregning på baggrund af opnåede tilsagn hos Energistyrelsen. Har Elinstallatøren spørgsmål til denne proces, retter han henvendelse til netvirksomheden.

Når anlægget er oprettet hos den lokale netvirksomhed, bliver der genereret et GSRN nummer. Det er anlæggets ID nummer, som er 18 cifre langt. Dette ID nummer skal bruges til ansøgning om endelig afgørelse. Du kan få dit GSRN nummer ved at rette henvendelse til din elleverandør.

Stamdatablanket for solcelleanlæg

Ansøgning om afgørelse

Du skal efter etableringen af anlægget, søge om endelig afgørelse. Dette skal gøres når anlægget er oprettet hos netvirksomheden og nettilsluttet. Du har 30 dage til at søge om afgørelse, fra det tidspunkt, hvor den første måling af elektricitet til og fra elforsyningsnettet er etableret, jf. BEK 999 af 29. juni 2016 §9 stk. 2 nr. 4. Din elleverandør kan fortælle dig, hvornår det sker.

Det skal du være opmærksom på i forbindelse med ansøgning:

 • FRIST FOR NETTILSLUTNING
  Du har to år fra tilsagnet er givet til at etablere og nettilslutte dit anlæg. Hvis du nettilslutter dit anlæg senere, bortfalder dit tilsagn.
 • OVERHOLDELSE AF 30 DAGES FRISTEN
 • TILSAGNSID SKAL VIDEREGIVES TIL DIN ELINSTALLATØR
  Din installatør skal tilmelde anlægget til den lokale netvirksomhed. I den forbindelse skal du sørge for at oplyse tilsagsnlD'et til din installatør. Det skal indgå som en del af stamdata for anlægget.
 • DELVIST UDNYTTET TILSAGN - KUN VED TILSAGN FRA PULJEN
  Hvis du har fået tilsagn om forhøjet pristillæg fra en pulje, og du installerer mindre watt, end du har fået tilsagn til, bortfalder den uudnyttede del af tilsagnet - medmindre du oplyser, at du ønsker at opretholde resterende watt til udnyttelse på et senere tidspunkt. Du skal dog udnytte den resterende del af tilsagnet inden for 2 år efter afgivelse af tilsagnet.
Ansøgning om afgørelse

Når anlægget er sat i drift

Du skal efter etableringen søge om endelig afgørelse. Dette skal gøres når anlægget er oprettet hos netvirksomheden og nettilsluttet. Fra nettilslutningstidspunktet har du 30 dage til at søge om afgørelse (jf. BEK 999 af 29. juni 2016 §9 stk. 2 nr. 4). Din elleverandør kan fortælle dig, hvornår det sker.

Søg om afgørelse på tilsagn pulje

Har du fået tilsagn fra solcellepuljerne skal du søge om afgørelsen.

Du kan søge endelig afgørelse via nedenstående links. Alternativt kan du søge via blanketten som du finder nederst på siden.

Søg om afgørelse (solcellepulje 2015, forår 2016) via selvbetjeningsportalen

Søg om afgørelse underpulje 1+2 (Efterår 2016) via selvbetjeningsportalen

Søg om afgørelse på tilsagn til nettoafregning og/eller pristillæg

Har du fået tilsagn til nettoafregning og/eller pristillæg skal du søge om afgørelsen via den blanket du finder i højre side.

Underretningspligt som ejer af et solcelleanlæg

Du skal underrette Energistyrelsen om alle forhold af betydning for berettigelsen til at blive nettoafregnet samt modtage pristillæg og fastsættelsen af størrelsen samt varigheden heraf. Underretningen skal ske, så snart det pågældende forhold er indtruffet eller fra det tidspunkt, hvor du som modtager af pristillægget er blevet bekendt med forholdet. Det skal bemærkes, at vi kan træffe afgørelse om muligheden for pristillæg helt eller delvist bortfalder. Dette kan ske hvis du som ejer har givet urigtige, vildledende oplysninger eller undladt at give oplysninger, som har betydning for afgørelsen.

Blanketter og vejledninger

Ansøgning om afgørelse om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg - underpulje 1

Ansøgning om afgørelse om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg - underpulje 2

Ansøgning om afgørelse om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg - underpulje 4

Ansøgning om afgørelse om nettoafregning

 

Hvornår er projektet påbegyndt?

Et projekt anses som værende påbegyndt, hvis ”arbejdet på investeringsprojektet er påbegyndt eller det første bindende tilsagn om køb af udstyr eller indgåelse af andre forpligtelser, som gør, at investeringen endelig er foretaget.”

Projektet regnes derimod ikke som påbegyndt, hvis der f.eks.:

 • er underskrevet en købsaftale, der er betinget af Energistyrelsens tilsagn om pristillæg. Har du allerede købt solcelleanlægget uden at aftalen er betinget, har du fortabt retten til nettoafregning.
 • er købt en grund eller har foretaget andet forberedende arbejde, f.eks. indhentning af tilladelser fra kommunen til opstilling af anlæg.

Åbningstider i V.E.-administrationen

Mandag til fredag

fra kl. 9:00 til kl. 14:00

 

Kontakt V.E.-administrationen

Email: VE@ens.dk

Telefon: 70 21 50 74