Ansøgningsproces

Nedenfor har vi skitseret de trin, du skal igennem i ansøgningsprocessen. Når du går ind under de enkelte trin, kan du læse mere om, hvad du skal gøre.

Øjebliksafregning (afregningsgruppe 3)

Bekendtgørelse om fritagelse for betaling til dækning af offentlige forpligtelser i medfør af § 8 a og § 8 b i lov om elforsyning for øjebliksforbrug af elektricitet produceret på visse anlæg ejet af egenproducenten

Energistyrelsen har affattet ny bekendtgørelse om øjebliksafregning. Bekendtgørelsen etablerer en klar hjemmel for administrationen af øjebliksafregning og afskaffer den eksisterende praksis, hvor anlægsejere med øjebliksforbrug skal søge om tilsagn om nettoafregning og om endelig afgørelse om nettoafregning hos Energistyrelsen. Fremadrettet vil disse anlægsejere alene skulle sikre sig, at deres anlæg er anmeldt til stamdataregistret. Der er således tale om en væsentlig effektivisering af sagsbehandlingen for disse anlægsejere.

Bemærk, at anlæggene fortsat skal tilmeldes den lokale netvirksomhed inden etablering, og det er også netvirksomheden som sørger for oprettelse i Stamdataregistret.

Bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. februar 2019.

Baggrund for ændringen af sagsbehandlingsprocedure og den nye bekendtgørelse.

En række solcelleanlægsejere, der ønsker at forbruge deres strøm i samme øjeblik, som det bliver produceret (øjebliksafregning) er tidligere blevet vejledt til at søge om nettoafregning efter nettoafregningsbekendtgørelsen. Denne bekendtgørelse gælder for timebaseret og årsbaseret nettoafregning, men Energistyrelsen vurderer, at den ikke kan gælde for øjebliksafregning. Energistyrelsen har derfor etableret en klar hjemmel for administrationen af øjebliksafregning med nærværende bekendtgørelse. Bekendtgørelsen gælder alene øjebliksforbruget.

Den nye sagsbehandlingsprocedure medfører, at der ikke efterfølgende kan skiftes til en anden gruppe. Såfremt den timebaseret nettoafregning ønskes, skal der fortsat søges om tilsagn om mulighed for nettoafregning inden projektet påbegyndes, og om endelig afgørelse, når anlægget er etableret. Her vil også fortsat være frister, der skal overholdes i forbindelse med nettilslutning og ansøgning om endelig afgørelse.

Afregningsgruppe 3 kræver ikke forudgående tilsagn fra Energistyrelsen, men anlæggene skal fortsat tilmeldes den lokale netvirksomhed inden etablering, og det er også netvirksomheden, som sørger for oprettelse i Stamdataregistret.

 

Kommunale solcelleanlæg
Kommuner, der opsætter solcelleanlæg til øjebliksafregning, skal fortsat udskille anlæggene i et særskilt selskab med begrænset ansvar, eller opnå dispensation for selskabsudskillelse.

Ansøgning om dispensation for selskabsudskillelse skal indsendes til Energistyrelsen, når anlægget er idriftsat og anmeldt til netvirksomheden.

For anlæg der opføres i forbindelse med nybyggeri, og hvor solcelleanlægget er en del af bygningens energirammeberegning, skal der endvidere vedlægges byggetilladelsen for projektet og en kommunal indeståelse for, at anlægget er omfattet af § 4, stk. 1 i bek nr. 2060 af 21. marts 2014 om undtagelse af visse kommunal solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse. Sammen med dokumentet skal der vedlægges en bemyndigelse, der giver underskriver lov til, at underskrive ansøgningen og indeståelsen.

Bemyndigelsen til at underskrive skal specifikt være relateret til underskrift af de kommunale indeståelser. Bemyndigelsen skal underskrives af borgmesteren og/eller kommunaldirektøren. Dokumentation for en generel stillingsfuldmagt eller lignende er derfor ikke tilstrækkelig.

Mulige støtteordninger

Søg om tilsagn om mulighed for timebaseret nettoafregning inden projektet påbegyndes

Du skal søge om tilsagn inden projektet påbegyndes. Hvornår projektet anses som påbegyndt, kan du læse om nederst på siden. Du finder ansøgningen nederst på fanebladet ”Ansøgning om tilsagn”

Nettoafregning

Hvis dit elproduktionsanlæg producerer strøm, som du sælger til elnettet, kan du søge om nettoafregning hos Energistyrelsen. Ved nettoafregning fritages du helt eller delvist for at betale visse offentlige afgifter i forhold til den strøm, du selv producerer og forbruger. Der er tale om Energistyrelsens net-, system- og PSO-tarif. Derudover fritages du helt eller delvist for at betale elafgift.
 
For at gøre brug af nettoafregning skal elproduktionsanlægget være installeret i egen forbrugsinstallation  eller beliggende på forbrugsstedet og være 100 % ejet af forbrugeren (medmindre der er tale om udlejning).

Inden du søger om tilsagn om mulighed for  nettoafregning og endelig godkendelse til nettoafregning skal du være opmærksom på, at datoen for, hvordan og hvornår du har påbegyndt dit anlægsprojekt og datoen for nettilslutning af anlægget, har betydning for, hvornår og hvordan du skal ansøge om nettoafregning hos Energistyrelsen.

Reglerne for nettoafregning står beskrevet i nettoafregningsbekendtgørelsen: BEK nr 999 af 29/06/2016 - Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet, på retsinformation.dk.
 

Ansøgningsprocessen for at blive godkendt til nettoafregning er delt op i flere dele:

 1. Ansøgning om tilsagn om nettoafregning inden projektet påbegyndes.
 2. Etablering af anlægget og nettilslutning af din elinstallatør, når der foreligger en anvisning fra netvirksomheden.
 3. Ansøgning om endelige afgørelse.

Du skal som kommende anlægsejer søge om tilsagn om muligheden for nettoafregning ved Energistyrelsen. Som anlægsejer skal du selv finde en produktionselleverandør, som vil købe en eventuel overskudsproduktion. Der kan være forskel på ydelser og administrationsomkostninger ved de enkelte produktionselleverandører.

Pristillæg

Det er i øjeblikket ikke muligt at søge tilsagn om mulighed for pristillæg. Tidligere har man kunnet opnå mulighed for pristillæg med 60 øre pr kW de første 10 år samt 40 øre pr. kW de efterfølgende 10 år. Der har også været åbnet for puljer i 2015 og 2016, hvor man kunne opnå et forhøjet pristillæg.

Al produktion af strøm fra solceller, som er tilsluttet elnettet senest den 31. december 2015 og som leveres til det kollektive elnet, afregnes med 60 øre/kWh i de første 10 år efter nettilslutningen og 40 øre/kWh i de efterfølgende 10 år.

Det gælder både overskudsproduktion fra solceller, der er tilsluttet eget forbrug og for fritstående solcelleanlæg (ren produktion), der alene er etableret med henblik på produktion til elnettet.

Du skal være opmærksom på, at datoen for, hvordan og hvornår du har påbegyndt dit anlægsprojekt og datoen for nettilslutning af anlægget, har betydning for, hvornår og hvordan du skal ansøge om pristillæg hos Energistyrelsen.

Lovændringer om forhøjet pristillæg trådte i kraft den 11. februar 2015 og gav visse solcelleanlæg mulighed for at opnå forhøjet pristillæg efter de såkaldte overgangsordninger. 

Den 1. september 2016 blev der åbnet for ansøgning til den resterende del af den pulje, som er vedtaget i ovennævnte lov. Puljen med mulighed for forhøjet pristillæg er begrænset til anlæg opsat i forbindelse med boliger, og der kan udelukkende gives tilsagn til anlæg, som endnu ikke er etableret. Dog er der krav om, at der er indgået en bindende aftale med forbehold for tilsagn efter puljen.

Ansøgning om tilsagn

Sådan søger du tilsagn

Du skal have et tilsagn om nettoafregning fra Energistyrelsen, inden du må påbegynde projektet med dit solcelleanlæg. Bemærk at anlægget ikke må tilsluttes, før netvirksomheden har anvist din elinstallatørs tilmelding. 

Læs hvornår et projekt anses som påbegyndt nederst på siden.

Dokumentation for ansøgning

Din ansøgning skal være vedlagt dokumentation for at projektet ikke er påbegyndt. Det kan være en betinget købsaftale eller en tro og love erklæring. jf. BEK nr 999 af 29/06/2016

Valg af nettoafregningsgruppe

Når du søger om tilsagn om mulighed for nettoafregning, skal du vælge en nettoafregningsgruppe. Du skal være opmærksom på, at du selv skal finde en produktionselleverandør til at aftage den strøm, som du ikke selv når at bruge. Oversigten over produktionselleverandører findes på www.energinet.dk

Du skal være opmærksom på, at for alle nettoafregningsgrupper opkræver din produktionselleverandør et abonnement for leje af elmåler og for administration. For nærmere rådgivning omkring valg af nettoafregningsgruppe, kan du kontakte din elleverandør eller elinstallatør.

Nettoafregningsgrupper

 • Gruppe 1
  Gruppe 1 er en timeafregning hvor den samlede elproduktion sælges og forbruget købes. Begge dele sker via en produktionselleverandør. Al køb og salg af el under gruppe 1 foregår på markedsvilkår.

  Du skal som anlægsejer selv finde en produktionselleverandør for elproduktionen og en elleverandør. Dette kan være én og samme eller to forskellige. I gruppe 1 betaler du almindelig PSO-afgift for køb af el og reduceret PSO-afgift for egenproduktionen.
 • Gruppe 2
  Gruppe 2 er en timeafregning, som kendetegnes ved at eventuel overskudsproduktion kan lagres i op til en klokketime. Inden for den klokketime kan du forbruge strømmen. Er overskudsproduktionen ikke brugt i den indeværende time, sælge den til elnettet.

  Hvis man ikke er godkendt til pristillæg skal man sælge overskudsproduktionen via en produktionselleverandør, som man selv indgår aftale med.

  Nogle produktionselleverandører kræver et højere abonnement for solcelleanlæg i gruppe 2. Vi anbefaler, at du på forhånd kontakter din elleverandør for at høre nærmere om abonnementet.
 • Gruppe 6 - Årsbaseret nettoafregning
  Har du købt dit solcelleanlæg senest den 19. november 2012, og har du anmeldt anlægget til din netvirksomhed senest den 20. december 2012 samt nettilsluttet anlægget senest den 31. december 2013 vil du kunne anmode om at få dit anlæg afregnet efter gruppe 6. 

Flexafregning skal udrulles til alle slutkunder, herunder slutkunder, der som egenproducenter bliver afregnet på årsbasis.

Energistyrelsen har udarbejdet en vejledning til netvirksomheder og elleverandører, der indeholder oplysninger om bl.a. beregninger af nettoafregning og opgørelse af egenproducentens køb og salg af elektricitet på elmarkedet. Vejledningen omfatter information om nettoafregning i forbindelse med flexafregning. Vejledningen omfatter alle kunder uanset opgørelsesdato.

Læs også pressemeddelelse: Flexafregning – afklaring for solcelleejere

Alle kommuner skal søge om dispensation for selskabsmæssig udskillelse

Kommuner skal søge om dispensation for selskabsmæssig udskillelse i forbindelse med opførsel af solcelleanlæg. Kommuner skal anmode om nettoafregning på samme måde som alle andre ejere af solcelleanlæg. Læs mere om nettoafregning på første faneblad.

Kommunerne skal søge om dispensation samtidigt med ansøgning om afgørelse. Anlæg der opføres i forbindelse med nybyggeri, og hvor solcelleanlægget er en del af bygningens energirammeberegning skal der endvidere vedlægges byggetilladelse og en kommunal indeståelse for, at anlægget er omfattet af § 4, stk. 1 i bek nr. 2060 af 21. marts 2014 om undtagelse af visse kommunal solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse. Sammen med dokumentet skal der vedlægges en bemyndigelse, der giver underskriver lov til, at underskrive ansøgningen og indeståelsen.

Bemyndigelsen til at underskrive skal specifikt være relateret til underskrift af de kommunale indeståelser. Bemyndigelsen skal underskrives af borgmesteren og/eller kommunaldirektøren eller den samlede kommunalbestyrelse. Dokumentation for en generel stillingsfuldmagt eller lignende er derfor ikke tilstrækkelig.

Vejledninger og blanketter

Ansøgning om afgørelse om nettoafregning for virksomheder (virk.dk)

Ansøgning om afgørelse om nettoafregning for borgere (borger.dk)

Anmodning om nettoafregning - etableret anlæg

Anmodning om dispensation for overdragelse af tilsagn

Anmodning om dispensation for selskabsudskillelse §4 

Ansøgning om ombytning af tilsagn og forhåndstilsagn om dispensation efter §§6 eller 7 

Læs om Energistyrelsens behandling af personoplysninger i forbindelse med nettoafregning

Etablering af anlægget

Efter modtagelse af tilsagn

Når du har modtaget et tilsagn fra Energistyrelsen, må du etablere dit anlæg. Du får et brev med posten eller i E-boks med afgørelsen. Afgørelsen vil indeholde et tilsagnsid, hvis du har fået tilsagn. Først når du har nettilsluttet dit anlæg, kan du søge om afgørelse om nettoafregning, jf. BEK 999 af 29. juni 2016 § 9.

Oprettelse ved din lokale netvirksomhed

Efter modtagelse af tilsagnsID skal din elinstallatør tilmelde dit anlæg hos din lokale netvirksomhed. Når der foreligger en anvisning fra netvirksomheden, må din elinstallatør tilslutte dit anlæg. Herefter skal du søge om endelig afgørelse om nettoafregning på baggrund af opnåede tilsagn hos Energistyrelsen. Har Elinstallatøren spørgsmål til denne proces, retter han henvendelse til netvirksomheden.

Når anlægget er oprettet hos den lokale netvirksomhed, bliver der genereret et GSRN nummer. Det er anlæggets ID nummer, som er 18 cifre langt. Dette ID nummer skal bruges til ansøgning om endelig afgørelse. Du kan få dit GSRN nummer ved at rette henvendelse til din elleverandør.

Ansøgning om afgørelse

Du skal efter etableringen af anlægget, søge om endelig afgørelse. Dette skal gøres når anlægget er oprettet hos netvirksomheden og nettilsluttet. Du har 30 dage til at søge om afgørelse, fra det tidspunkt, hvor den første måling af elektricitet til og fra elforsyningsnettet er etableret, jf. BEK 999 af 29. juni 2016 §9 stk. 2 nr. 4. Din elleverandør kan fortælle dig, hvornår det sker.

Det skal du være opmærksom på i forbindelse med ansøgning:

 • FRIST FOR NETTILSLUTNING
  Du har to år fra tilsagnet er givet til at etablere og nettilslutte dit anlæg. Hvis du nettilslutter dit anlæg senere, bortfalder dit tilsagn.
 • OVERHOLDELSE AF 30 DAGES FRISTEN
 • TILSAGNSID SKAL VIDEREGIVES TIL DIN ELINSTALLATØR
  Din installatør skal tilmelde anlægget til den lokale netvirksomhed. I den forbindelse skal du sørge for at oplyse tilsagsnlD'et til din installatør. Det skal indgå som en del af stamdata for anlægget.
 • DELVIST UDNYTTET TILSAGN - KUN VED TILSAGN FRA PULJEN
  Hvis du har fået tilsagn om forhøjet pristillæg fra en pulje, og du installerer mindre watt, end du har fået tilsagn til, bortfalder den uudnyttede del af tilsagnet - medmindre du oplyser, at du ønsker at opretholde resterende watt til udnyttelse på et senere tidspunkt. Du skal dog udnytte den resterende del af tilsagnet inden for 2 år efter afgivelse af tilsagnet.
Ansøgning om afgørelse

Når anlægget er sat i drift

Du skal efter etableringen søge om endelig afgørelse. Dette skal gøres når anlægget er oprettet hos netvirksomheden og nettilsluttet. Fra nettilslutningstidspunktet har du 30 dage til at søge om afgørelse (jf. BEK 999 af 29. juni 2016 §9 stk. 2 nr. 4). Din elleverandør kan fortælle dig, hvornår det sker.

Søg om afgørelse på tilsagn pulje

Har du fået tilsagn fra solcellepuljerne skal du søge om afgørelsen.

Du kan søge endelig afgørelse via nedenstående links. Alternativt kan du søge via blanketten som du finder nederst på siden.

Søg om afgørelse på tilsagn til nettoafregning

Hvis du har fået tilsagn til nettoafregning uden pristillæg, skal du ansøge om afgørelse ved at benytte nedenstående link til den online ansøgningsblanket. Du skal bruge dit NemID ved ansøgning om afgørelse om nettoafregning.

Underretningspligt som ejer af et solcelleanlæg

Du skal underrette Energistyrelsen om alle forhold af betydning for berettigelsen til at blive nettoafregnet samt modtage pristillæg og fastsættelsen af størrelsen samt varigheden heraf. Underretningen skal ske, så snart det pågældende forhold er indtruffet eller fra det tidspunkt, hvor du som modtager af pristillægget er blevet bekendt med forholdet. Det skal bemærkes, at vi kan træffe afgørelse om muligheden for pristillæg helt eller delvist bortfalder. Dette kan ske hvis du som ejer har givet urigtige, vildledende oplysninger eller undladt at give oplysninger, som har betydning for afgørelsen.

Blanketter og vejledninger

Ansøgning om afgørelse om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg - underpulje 1

Ansøgning om afgørelse om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg - underpulje 2

Ansøgning om afgørelse om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg - underpulje 4

Ansøgning om afgørelse om nettoafregning for virksomheder (virk.dk)

Ansøgning om afgørelse om nettoafregning for borgere (borger.dk)

Læs om Energistyrelsens behandling af personoplysninger i forbindelse med nettoafregning

Leverandørskift - forhøjet pristillæg

Det er som hovedregel ikke tilladt at skifte leverandør mellem tilsagn og endelig afgørelse. Der kan dog være situationer, hvor det alligevel vil være en mulighed.

Leverandørskifte er muligt ved konkurs, hvis den nye leverandør indtræder i den oprindelige købsaftale. Ved overdragelse af virksomhed eller ophør, kan det ligeledes være muligt at skifte leverandør. Der skal medsendes skriftlig dokumentation for leverandørskiftet

Fx dokumentation for, at den oprindelige leverandør er gået konkurs, at der er sket overdragelse af virksomheden (den oprindelige leverandør) til en ny virksomhed.

Det er dog en betingelse, at man køber præcis samme eller et tilsvarende teknisk produkt ved en anden leverandør, således , hvis den nye leverandør indtræder i den oprindelige købsaftale.

Hver enkel sag beror på en konkret vurdering, hvorfor der ved spørgsmål kan rettes henvendelse til Energistyrelsen

Hvornår er projektet påbegyndt?

Et projekt anses som værende påbegyndt, hvis ”arbejdet på investeringsprojektet er påbegyndt eller det første bindende tilsagn om køb af udstyr eller indgåelse af andre forpligtelser, som gør, at investeringen endelig er foretaget.”

Projektet regnes derimod ikke som påbegyndt, hvis der f.eks.:

 • er underskrevet en købsaftale, der er betinget af Energistyrelsens tilsagn om pristillæg. Har du allerede købt solcelleanlægget uden at aftalen er betinget, har du fortabt retten til nettoafregning.
 • er købt en grund eller har foretaget andet forberedende arbejde, f.eks. indhentning af tilladelser fra kommunen til opstilling af anlæg.