Udligning af omkostninger

Udligningsordningen har til formål at støtte op om etableringen af anlæg, som producerer miljøvenlig energi, således, at udgiften til tilslutningen af sådanne anlæg til det kollektive elforsyningsnet ikke afholder anlægsejere fra at etablere sådanne anlæg, og samtidig således, at tilslutningen af disse anlæg ikke bliver en lokal belastning pga. forøgede nettilslutningsomkostninger for den lokale netvirksomhed. Udgifterne til nettilslutningen af sådanne anlæg er derfor opdelt i udgifter, som dækkes af PSO-afgiften, udgifter, der påhviler anlægsejer og udgifter, som dækkes af netvirksomheden/transmissionsvirksomheden.

Udligningsordningen udspringer af elforsyningslovens § 67 og loven for fremme af vedvarende energi § 30. Udbetalingshjemlen forefindes i eIforsyningslovens § 8, stk. 4 jf. § 8, stk. 1, nr. 4.  Administrationen af udligningsordningen afhænger af anlægstypen og er reguleret af følgende regelsæt:

  • Elforsyningsloven § 67 nettilslutning af miljøvenlig el- og kraft-varme-produktionsanlæg (biogas)
  • Bekendtgørelse nr. 743 af 30. maj 2020 om nettilslutning af vindmøller og solcelleanlæg, bølgekraftanlæg og vandkraftværker (ny ordning)
  • Bekendtgørelse nr. 864 af 25. juni 2018 om nettilslutning af vindmøller (gl. ordning)
  • Bekendtgørelse nr. 896 af 24. august 2006 om nettilslutning af elproduktionsanlæg med miljøvenlige brændsler (kraftvarmeværker med eksempelvis biomasse, affald eller naturgas)

I fanerne nedenfor er det muligt at læse mere om processerne og finde relevante dokumenter med information om udligningsordningen.

Alle henvendelser vedrørende udligningsordningen skal ske via mail til udligning@ens.dk.

Udligning af nettilslutningsomkostninger til elproduktionsanlæg

Energistyrelsen har besluttet at ændre den administrative praksis for sagsbehandling på udligningsordningen. Ændringen indebærer, at den såkaldte udligningsmodel ikke vil blive anvendt til opgørelse af udligningsberettigede nettilslutningsomkostninger under ordningen. Udligning af nettilslutningsomkostninger til anlæg omfattet af ordningen vil herefter blive opgjort på baggrund af de faktisk afholdte nødvendige omkostninger. Ændringen træder i kraft den 1. november 2020.

Allerede modtagne ansøgninger 

Alle sager, hvor Energistyrelsen har modtaget en fyldestgørende ansøgning inden den 1. november 2020, bliver behandlet i henhold til gældende praksis. Disse sager vil således blive behandlet efter udligningsmodellen med undtagelse af specialsager, hvor opgørelsen af de udligningsberettigede omkostninger beror på en vurdering af, om de faktisk afholdte omkostninger anses for de nødvendige omkostninger til nettilslutningen.

I kan allerede nu indsende en ansøgning om udligning af faktisk afholdte nødvendige omkostninger. Ansøgningen sendes til udligning@ens.dk.

Nye ansøgninger 

Ansøgninger fremsendes ved brug af ansøgningsskemaet, og vedlægges fx fakturaer for de faktisk afholdte nødvendige omkostninger. Energistyrelsen vil herefter kunne udligne de omkostninger, der udgør de nødvendige omkostninger.

Ønskes der vejledning til nettilslutningsløsningen, er der mulighed for at fremsende forslag til nettilslutningsløsningen til Energistyrelsen. På grundlag af de fremsendte oplysninger på vejledningstidspunktet, vejleder Energistyrelsen om den nettilslutningsløsning, som medfører de nødvendige omkostninger, der kan udlignes under ordningen.

Ansøgningsblanket til udligning af nettilslutningsomkostninger

Udligning af nettab, drift og vedligeholdelse på udligningsberettigede ledningsforbindelser

Energistyrelsen har fastlagt processen for ansøgning om udligning af nettab, drift og vedligeholdelse. Dette betyder, at alle netvirksomheder, som ønsker udligning for nettab, drift og vedligeholdelse, skal indsende en ansøgning herom til Energistyrelsen.

Formlen for beregning af nettab, drift og vedligeholdelse er blevet opdateret, således at den er tilpasset de typer af anlæg og kabler, der anvendes i dag.

I ansøgningen er det netvirksomhedens ansvar at udfylde de korrekte oplysninger til brug for beregning af udligningen. Ansøgningen skal derfor påføres oplysninger om: GSRN på anlæg med udligningsberettigede ledningsnet, tidligere udlignede kabler, faktisk etablerede kabler, kabellængder, antal kabler, samt eventuelle transformerstationer og felter.

Der skal til hver ansøgning udfyldes én sagsfremstilling pr. udligningsberettiget nettilslutningspunkt. Dette betyder, at hvis en netvirksomhed har 5 udligningsberettiget nettilslutningspunkter, skal netvirksomheden vedlægge 5 sagsfremstillinger i sin ansøgning. I selve ansøgningen skal det fremgå hvor mange og hvilke anlæg, der er udligningsberettiget.

På baggrund af oplysningerne i ansøgningen samt oplysninger fra Stamdataregisteret, vil Energistyrelsen danne en samlet opgørelse. Denne opgørelse fremsendes til netvirksomheden, som skal bekræfte oplysningerne ved en underskrevet tro- og loveerklæring.

Såfremt der er urigtige oplysninger i opgørelsen, skal dette meddeles Energistyrelsen.

Efter modtagelsen af en underskrevet tro-og loveerklæring vil Energistyrelsen fremsende en endelig opgørelse over den samlede berettigede udligning af nettab, drift og vedligeholdelse. Energinet vil forestå udbetalingen efter anmodning fra Energistyrelsen.

I forbindelse med ikke udbetalt udligning af nettab, drift og vedligeholdelse i årene til og med 2019 anmoder Energistyrelsen om, at ansøgningen herom fremsendes snarest. Ligeledes anmoder Energistyrelsen om, at fyldestgørende ansøgninger for år 2020 fremsendes senest 10. januar 2021, hvorved vi kan garantere en udbetaling inden indberetning til Forsyningstilsynet.

Ansøgningsblanket til udligning af nettab, drift og vedligeholdelse

Sagsfremstilling til ansøgning om udligning af nettab, drift og vedligeholdelse, version 1.05

Vejledning til sagsfremstilling om udligning af nettab, drift og vedligehold, version 16.03.2021

Værktøj til konvertering af sagsfremstillinger, version 1.03

Q&A om udligningsordningen

Vi gør opmærksom på, at alle henvendelser vedrørende udligningsordningen skal rettes til Energistyrelsen via mailen udligning@ens.dk.

På nedenstående vejledning vil der være mulighed for at læse generelle spørgsmål og svar, som Energistyrelsen tidligere har besvaret i forbindelse med udligningsordningen. Denne vejledning vil løbende blive opdateret.

Vejledning til sagsfremstilling om udligning af nettab, drift og vedligehold, version 16.03.2021

FAQ vedr. udligningsordningen

Referat Brancheforum 21-10-2020

Referat Brancheforum 17-03-2021

Referat Brancheforum 02-06-2021

 

Kontakt

Udligningsordningen