Garantifonden

Garantien kan ydes for lån til forundersøgelser.

Der kan søges om garanti til lån, der finansierer nye aktiviteter, som må anses for et naturligt og nødvendigt led i en forundersøgelse om etablering af nye vindmøller.
Forundersøgelser kan være:

  • Undersøgelse af placering af vindmøller
  • Tekniske og økonomiske vurderinger af vindmølleplaceringer
  • Forberedelse af ansøgninger til myndigheder
  • VVM-redegørelser i forbindelse med forundersøgelser.

Dette betyder, at Garantiordningen skal bruges i starten af et projekt som en slags ”fødselshjælp”. Forundersøgelser ligger før fastlæggelse af den endelige geografiske placering, inden fastlæggelse af antallet af vindmøller og inden myndighedsbehandling, mv.

Der stilles desuden krav om, at planerne skal være realistiske krav til lånet.
Garantien kan omfatte hovedstolen af lån optaget på markedsbestemte vilkår til formål som nævnt ovenfor (forundersøgelser).
Dette vil fremgå som en betingelse i garantien. Dokumentation i form at f.eks. kopi af låneaftale skal eftersendes.

Krav til vindmøllelavet/initiativgruppen

For at få en garanti skal vindmøllelavet/initiativgruppen bestå af mindst 10 deltagere.
Flertallet af deltagerne i vindmøllelavet/initiativgruppen skal være bopælsregistreret i CPR-registret på en adresse i den kommune, hvor møllen eller møllerne planlægges opstillet, eller uden for opstillingskommunen i en afstand af op til 4,5 km fra opstillingsstedet. 
Ved havvindmøller etableret uden for udbud skal bopælsregistreringen være i en kommune, som har en kyststrækning, der ligger inden for 16 km fra opstillingsstedet.
 
Opstilles flere møller i en gruppe, beregnes afstanden fra den nærmeste mølle.
 
Det ovenfor nævnte flertal af deltagerne skal desuden have bestemmende indflydelse i gruppen/lavet. Dette skal kunne dokumenters over for os, f.eks. via vedtægterne for gruppen/lavet.

Proces for ansøgning om garanti

For at søge om udstedelse af en garanti skal man udfylde formularen "Ansøgning om udstedelse af garanti" og "De minimis-erklæring" De udfyldte dokumenter sendes til Energistyrelsen, Att. De Fire Vindmølleordninger.
I ansøgningsskemaet skal man oplyse CVR-nr., hvilke planlagte forundersøgelser der skal gennemføres, hvor mange vindmøller der planlægges opført, hvor vindmøllerne skal stå, hvor høje vindmøllerne bliver og hvor mange MW, vindmøllerne kommer til at producere. 
Herudover skal der vedlægges følgende bilag:

  • Endelige underskrevne vedtægter for vindmøllelavet/initiativgruppen.
  • Liste over lavsdeltagere - underskrevet af samtlige deltagere.
  • Relevante bilag fra kommunen; sådanne bilag kan være en oversigt over temaplan for vindmøller, forslag til kommuneplantillæg eller lignende.

Energistyrelsen kan maksimalt udstede garantier for en samlet sum på 10 millioner kroner. Når loftet er nået, vil nye ansøgninger blive afvist, indtil garantierne igen kommer tilbage. Kontakt De Fire Vindmølleordninger via mail for nærmere information.

Nedenfor kan du se, hvor mange penge, der er tilbage i garantipuljen:

Garantipulje 10.000.000 kr.
Restpulje

5.156.394,73  kr.

Retsgrundlag

Reglerne for garantifonden findes i § 21 i lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven), Læs lovbekendtgørelse nr. 1141 af 29. august 2016 på Retsinformation.dk.

Åbningstider i V.E.-administrationen

Mandag til fredag

fra kl. 9:00 til kl. 14:00

 

Kontakt V.E.-administrationen

Email: VE@ens.dk

Telefon: 70 21 50 74