Information til udbydere

International roaming

International roaming har generelt været dyrt for forbrugerne i forhold til tilsvarende tjenester i hjemlandet. Det er dog ikke muligt at forklare prisforskellen med reelle omkostningsforskelle. De høje priser på international roaming skyldes derimod manglende konkurrence. 

EU har siden 2007 gradvist indført lavere priser på international roaming i EU ved at indføre lofter over de priser, som teleselskaberne kan opkræve af kunder for taleopkald, sms og datatjenester (detailprisregulering). Samtidig er der indført lofter over de priser, som selskaberne afregner indbyrdes for at anvende hinandens mobilnet til opkald, sms og datatjenester i forbindelse med roaming (engrosprisregulering). Desuden er der i EU-reguleringen fastsat regler med henblik på at øge og sikre gennemsigtigheden for og beskyttelsen af forbrugernes anvendelse af roamingtjenester.

I november 2015 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet at afskaffe detailtillæg for roaming (det tillæg, som udbyderne, udover den nationale detailpris, kan opkræve af kunder for brug af deres mobiltelefon i andre EU-lande) inden for EU fra den 15. juni 2017. Afskaffelsen af detailtillæg for roaming var dog betinget af en reduktion af de såkaldte engrostakster, som udbyderne skal betale for at bruge hinandens net.

I april 2017 blev Europa-Parlamentet og EU’s medlemslande i Rådet enige om at reducere engrosprislofterne for roaming frem til den 30. juni 2022.

  15. juni 2017 1. januar 2018 1. januar 2019 1. januar 2020 1. januar 2021 1. januar 2022
Foretage taleopkald (minut) 3,2 eurocent 3,2 eurocent 3,2 eurocent 3,2 eurocent 3,2 eurocent 3,2 eurocent
Afsende sms (stk.) 1 eurocent 1 eurocent 1 eurocent 1 eurocent 1 eurocent 1 eurocent
Data (pr. GB) 7,7 euro 6 euro 4,5 euro 3,5 euro 3 euro 2,5 euro

Roam-Like-at-Home (RLAH)

Reglerne indebærer, at forbrugerne som udgangspunkt skal betale den samme pris for at bruge mobiltelefonen i de øvrige EU-lande, som de gør derhjemme, ”Roam-Like-at-Home” (RLAH). Dette indebærer, at en forbruger, der befinder sig i et andet EU/EØS-land (fx Spanien) og foretager et opkald til et andet EU/EØS-land (fx Frankrig eller Danmark), som udgangspunkt skal betale den samme pris som et hjemligt indenlandsk opkald.

Rimeligt forbrug (”fair use”)

Har forbrugeren fx en pakke, der inkluderer en given mængde tale og data, kan forbrugeren bruge af denne pakke uden ekstra udgift, så længe pakkens loft ikke overskrides, og så længe det holdes inden for et eventuel ”rimeligt forbrug” (”fair use”).

Reglerne om et ”rimeligt forbrug” er indført for at forebygge roamingmisbrug såsom ”permanent roaming” (fx hvis forbrugeren har et mobilabonnement i et andet EU-land, hvor de nationale priser er lavere end i hjemlandet, eller hvis forbrugeren permanent opholder sig i udlandet med et nationalt abonnement fra sit hjemland). Hvis ”fair use”-grænsen overstiges, kan udbyderen opkræve et mindre gebyr for roaming.

Hvis en udbyder over for kunderne vælger at anvende en ”politik om rimeligt forbrug” i forbindelse med forbruget af regulerede roaming-tjenester, der leveres til det gældende hjemlige detailprisniveau, skal den straks anmeldes til Energistyrelsen. Energistyrelsen vil herefter føre tilsyn med anvendelsen af politikker om rimeligt forbrug for at sikre, at udbydernes anvendelse af sådanne politikker ikke hindrer kundernes adgang til Roam-Like-at-Home.

Bæredygtighedsmekanisme

Herudover gælder der regler, der gør det muligt for udbyderne at kunne opkræve en mindre roaming-afgift for at dække et eventuelt tab på at sælge roaming til hjemlige priser. Dette er kun muligt, hvis udbyderen kan dokumentere et tab på roaming-forretningen på mindst 3 pct. af selskabets samlede mobilforretning.

Relevante dokumenter

Forordning om international roaming (13. juni 2012) 

Forordningen om international roaming (25. november 2015) 

Kommissionens gennemførselsforordning (15. december 2016)

Ændringsforordning om international roaming (17. maj 2017)

BEREC Guidelines (detailregulering) 

BEREC Guidelines (engrosregulering)

Kommissionens fakta-ark om de nye roaming-regler 

Bekendtgørelse om adgang til det åbne internet, detailtakster for reguleret EU-intern kommunikation og international roaming (29. april 2019)

Spørgsmål og svar

1. Må teleselskaber tilbyde mobilabonnementer, der spærrer for roaming?

Reglerne om international roaming indeholder ikke en pligt til at tilbyde roaming. Teleselskaber kan derfor vælge at tilbyde rent nationale abonnementer, idet der dog henvises til, at det ikke er tilladt for udbydere af roaming at opkræve et generelt (direkte eller indirekte) tillæg for at muliggøre EU-dækkende roaming i et abonnement. Som følge heraf er fx to forskellige priser for det samme abonnement med og uden roaming-tjenester ikke tilladt. Såfremt indholdet i pakkerne i øvrigt er ens, må der således ikke være prisforskel på dem, således at kunden derved betaler ekstra for et abonnement, der kan anvendes til EU-roaming.

2. Må teleselskaberne tilbyde roaming som tillægsabonnement til det normale abonnement?

I henhold til roaming-forordningens artikel 6a må teleselskaber ikke opkræve betaling for kundernes mulighed for at roame. Teleselskaberne er ikke forpligtet til at muliggøre roaming i deres abonnementer, men tilbydes roaming skal dette være uden yderligere omkostninger for kunden.  

3. Må teleselskaberne tilbyde abonnementer, der kan benyttes i visse EU-lande, men ikke i alle EU-lande?

Reglerne om international roaming indeholder ikke en pligt til at levere roaming i alle EU/EØS-lande. Således må teleselskaber gerne tilbyde mobilabonnementer, der fx alene indeholder mulighed for roaming i de skandinaviske lande, men ikke i resten af EU/EØS.

Her skal man blot være opmærksom på, at en differentieret pris på i øvrigt identiske pakker kan være problematisk og indebære, at der bliver opkrævet detailbetaling for en roaming-ydelse.

 

4. Må teleselskaberne differentiere i omfanget af tjenester som en kunde kan i Danmark henholdsvis EU/EØS?

I roaming-reglerne er der ingen pligt til at tilbyde samtlige roaming-tjenester i de enkelte abonnementer.
Her skal man blot være opmærksom på, at en differentieret pris på i øvrigt identiske pakker kan være problematisk og indebære, at der bliver opkrævet detailbetaling for en roaming-ydelse.

 

5. Hvordan beregnes ”fair use”-grænsen for dataforbrug?

Teleselskaberne kan lægge en øvre begrænsning på mængden af data, som kunden kan forbruge på periodiske rejser i et andet EU-land. Denne grænse er under forudsætning af, at der er tale om et såkaldt ”open data bundle”. Der vil være tale om et sådant, hvis abonnementet enten har ubegrænset data, eller hvis dataprisen i det hjemlige abonnement er lavere end det til enhver tid gældende engrosprisloft i EU (se hertil artikel 2, stk. 2, litra c i Kommissionens gennemførselsretsakt).

I de tilfælde, hvor dataprisen i det hjemlige abonnement er lavere end det til enhver tid gældende engrosprisloft i EU, og med forbehold for en hjemlig forbrugsgrænse, skal roaming-kunder kunne forbruge datatjenester, hvad der svarer til mindst det dobbelte af abonnementets hjemlige detailpris ekskl. moms divideret med det til enhver tid gældende engrosprisloft i EU. For eksempel skal teleselskaber tilbyde kunder med et abonnement på 199 kr. inkl. moms en ”fair use”-grænse på mindst ca. 5,58 GB i sidste halvår af 2017 (((199 kr. x 0,8) / 57 kr./GB) x 2 = 5,58 GB), uanset om det hjemlige abonnement har en højere grænse. ”Fair use”-grænsen stiger løbende over hele perioden frem mod 2022, efterhånden som engrosprislofterne sænkes. I 2022 skal kunder med det samme abonnement kunne bruge mere end 17 GB under forudsætning af, at den hjemlige datagrænse i abonnementet ikke overskrides.   

 

6. Hvordan fastsættes abonnementsprisen til brug for beregningen af ”fair use”-grænsen?

Hvis abonnementet alene indeholder mobiltjenester (tale, sms og data), anvendes abonnementsprisen ekskl. moms til beregningen af ”fair use”-grænsen.
Det er dog velkendt, at teleselskaber tilknytter mange og forskelligartede ekstratjenester (ikke-mobile tjenester) til abonnementer, fx musik- og e-bogstjenester. I tilfælde af, at det hjemlige abonnement ikke kun består af mobiltjenester (tale, sms og data), så kan prisen for et sammenligneligt abonnement, der ikke indeholder ekstratjenester anvendes til beregninger af ”fair use”-grænsen. Dette kan gøres ved enten at sammenligne med et af selskabets egne ækvivalente produkter eller et konkurrerende produkt med de samme karakteristika. 

Det er således ikke umiddelbart tilladt at fratrække listeprisen for et stand-alone abonnement på fx en musiktjeneste. 

 

7. Må teleselskaberne fastsætte en ”fair use”-grænse, der er højere end, hvad en kunde som minimum skal have mulighed for at for

Der er intet til hinder for, at teleselskaber tilbyder en højere ”fair use”-grænse end den, beregningen ellers vil fastsætte. ”Fair use”-grænsen er således alene udtryk for, hvad en given kunde som minimum skal have mulighed for at bruge.

8. Skal ”fair use”-grænsen genberegnes hvert år, når engrosprisloftet for data falder?

Ændringsforordningen nr. 2017/920 af 17. maj 2017 indeholder engrosprislofterne fra den 15. juni 2017 til og med den 30. juni 2022. Engrosprisloftet for dataforbrug reguleres én gang om året.

Idet den til enhver gældende ”fair use”-grænse vil være afhængig af engrosprisloftet vil den lavest mulige ”fair use”-grænse skulle genberegnes hver gang engrosprisloftet justeres. Såfremt den konkrete ”fair use”-grænse for et abonnement er fastsat højere end den ”fair use”-grænse, som kunden som minimum er berettiget til, er det ikke nødvendig at fastsætte en ny ”fair use”-grænse. Teleselskabet skal blot til enhver tid sørge for, at ”fair use”-grænsen, som er tilknyttet de enkelte abonnementer, giver kunden mindst den mængde at forbruge, som kunden er berettiget til.  

 

9. Hvordan er kunden stillet, når kunden har opbrugt den mængde mobiltjenester, der er til rådighed i abonnementet?

Når en kunde har opbrugt den mængde mobiltjenester, der er til rådighed i abonnementet (enten i kundens medlemsstat eller ved roaming), vil den hjemlige detailpris være gældende for kundens forbrug udover pakken. Således skal yderligere forbrug udover pakken som udgangspunkt forbrugstakseres (”pay-as-you-go”). Som alternativ hertil kan teleselskabet tilbyde muligheden for at tilkøbe forbrugspakker med på forhånd inkluderet datamængde (top-ups), som kan gentages, hver gang kunden har opbrugt en tilkøbt forbrugspakke. 

Dog fremgår det af roaming-forordningens artikel 6e, stk. 1, at de tilfælde, hvor udbydere pålægger et tillæg for forbrug udover ”fair use”-grænsen skal tillægget opfylde en række krav, herunder at tillægget ikke må overstige de til enhver tid gældende engrosprislofter.

 

10. Hvad er prisen, som kunden skal betale, når ”fair use”-grænsen er nået?

Når en kunde har nået ”fair use”-grænsen, skal kundens yderligere forbrug som udgangspunkt forbrugstakseres (”pay-as-you-go”). Som alternativ hertil kan teleselskabet tilbyde muligheden for at tilkøbe forbrugspakker med på forhånd inkluderet datamængde (top-ups), som kan gentages, hver gang kunden har opbrugt en tilkøbt forbrugspakke.

11. Må teleselskabet spærre for yderligere forbrug, når ”fair use”-grænsen er nået?

I henhold til reglerne om Roam-Like-at-Home skal en kunde kunne anvende hele sit hjemlige abonnement i andre EU-lande, med forbehold for en eventuel ”fair use”-grænse på dataforbrug. Dette indebærer, at kunden fortsat skal kunne anvende abonnementet efter, en eventuel ”fair use”-grænse er nået, og der fortsat er mængder tilbage i abonnementet at forbruge. Forbrug udover ”fair use”-grænsen og indtil abonnementets samlede forbrugsgrænse kan pålægges et tillæg svarende til det til enhver tid gældende engrosprisloft.

12. Hvordan beregnes ”fair use”-grænsen af top-ups (dvs. køb af mere data), når den inkluderede mængde data er opbrugt?

Såfremt den pågældende top-up er et såkaldt ”open data bundle”, og prisen på top-up’en således er lavere end det til enhver tid gældende engrosprisloft i EU, skal beregningen af en ”fair use”-grænse som udgangspunkt skulle foretages på baggrund af abonnementsprisen på top-up’en, da der er tale om et nyt abonnement, der tilkøbes, når ”fair use”-grænsen er nået.

Hvis der er tale om en top-up, der købes fast hver måned, skal denne tælles med i beregningen af en ”fair use”-grænse på det samlede abonnement.  

 

13. Har teleselskaber mulighed for at pålægge roaming-tillæg?

Såfremt ”fair use”-grænsen er nået, kan teleselskaberne pålægge et tillæg for yderligere forbrug. Et forbrug udover ”fair use”-grænsen og indtil abonnementets samlede forbrugsgrænse kan pålægges et tillæg svarende til det til enhver tid gældende engrosprisloft.

Derudover vil teleselskaber, der vil tabe penge på at sælge roaming til hjemlige priser, kunne ansøge Energistyrelsen om tilladelse til fortsat at opkræve en mindre ekstra roaming-afgift for at dække deres tab. Denne ekstrabetaling må ikke overstige det til enhver tid gældende engrosprisloft.

Energistyrelsen kan kun tillade en roaming-afgift, hvis teleselskabet dokumenterer, at selskabets tab på roaming udgør mindst 3 pct. af selskabets samlede mobilforretning.

 

Referencevalutakurser

Referencevalutakurser: 1. juli 2020 - 30. juni 2021

For perioden 1. juli 2020 til og med 30. juni 2021 skal omregning af engrospriserne til anden valuta ske ved brug af den referencevalutakurs, der blev offentliggjort den 4. maj 2020 i EU-Tidende.

For omregning af detailpriserne til anden valuta skal anvendes gennemsnittet af de referencevalutakurser, der blev offentliggjort den 2. marts 2020, 1. april 2020 og 4. maj 2020. Gennemsnittet af disse offentliggjorte kurser er: 1 euro = 7,4661 DKK.

Links til de relevante referencevalutakurser offentliggjort:

2. marts 20201. april 2020 og 4. maj 2020

Engrospriser

Euro ekskl. moms

Danske kroner ekskl. moms

Kurs offentliggjort den 4. maj 2020
1 euro = 7,4584 DKK

 

 

Gennemsnitlig engrostakst - foretagne opkald/minut

0,032

0,2387

Gennemsnitlig engrostakst - sendte sms/stk.

0,01 

0,0746

Gennemsnitlig engrostakst - sendte data/GB

3,5 (i 2020) / 3 (i 2021) 

26,1044 (i 2020) / 22,3752 (i 2021)

Referencevalutakurser: 1. juli 2019 - 30. juni 2020

For perioden 1. juli 2019 til og med 30. juni 2020 skal omregning af engrospriserne til anden valuta ske ved brug af den referencevalutakurs, der blev offentliggjort den 2. maj 2019 i EU-Tidende.

For omregning af detailpriserne til anden valuta skal anvendes gennemsnittet af de referencevalutakurser, der blev offentliggjort den 1. marts 2019, 1. april 2019 og 2. maj 2019. Gennemsnittet af disse offentliggjorte kurser er: 1 euro = 7,4636 DKK.

Links til de relevante referencevalutakurser offentliggjort:

1. marts 20191. april 2019 og 2. maj 2019

Engrospriser Euro ekskl. moms Danske kroner ekskl. moms

Kurs offentliggjort den 2. maj 2019
1 euro = 7,4646 DKK

   
Gennemsnitlig engrostakst - foretagne opkald/minut 0,032 0,2389
Gennemsnitlig engrostakst - sendte sms/stk. 0,01  0,0747
Gennemsnitlig engrostakst - sendte data/GB 4,5 (i 2019) / 3,5 (i 2020)  33,5907 (i 2019) / 26,1261 (i 2020)

 

Referencevalutakurser: 1. juli 2018 - 30. juni 2019

For perioden 1. juli 2018 til og med 30. juni 2019 skal omregning af engrospriserne til anden valuta ske ved brug af den referencevalutakurs, der blev offentliggjort den 2. maj 2017 i EU-Tidende.

For omregning af detailpriserne til anden valuta skal anvendes gennemsnittet af de referencevalutakurser, der blev offentliggjort den 1. marts 2018, 3. april 2018 og 2. maj 2018. Gennemsnittet af disse offentliggjorte kurser er: 1 euro = 7,4499 DKK.

Links til de relevante referencevalutakurser offentliggjort:

1. marts 2018, 3. april 2018 og 2. maj 2018

Engrospriser Euro ekskl. moms Danske kroner ekskl. moms

Kurs offentliggjort den 2. maj 2017

1 euro = 7,4501 DKK
   
Gennemsnitlig engrostakst - foretagne opkald/minut 0,032 0,2384
Gennemsnitlig engrostakst - sendte sms/stk. 0,01  0,0745
Gennemsnitlig engrostakst - sendte data/GB 6 (i 2018) / 4,5 (i 2019)  44,701 (i 2018) / 33,526 (i 2019)

 

Referencevalutakurser: 1. juli 2017 – 30. juni 2018

For perioden 1. juli 2017 til og med 30. juni 2018 skal omregning af engrospriserne til anden valuta ske ved brug af den referencevalutakurs, der blev offentliggjort den 3. maj 2017 i EU-Tidende.

For omregning af detailpriserne til anden valuta skal anvendes gennemsnittet af de referencevalutakurser, der blev offentliggjort den 1. marts 2017, 1. april 2017 og 3. maj 2017. Gennemsnittet af disse offentliggjorte kurser er: 1 euro = 7,4360 DKK.
Links til de relevante referencevalutakurser offentliggjort:

1. marts 2017 - 1. april 2017 - 3. maj 2017 

Engrospriser Euro ekskl. moms Danske kroner ekskl. moms

Kurs offentliggjort den 3. maj 2017

1 euro = 7,4370 DKK
   
Gennemsnitlig engrostakst - foretagne opkald/minut 0,032 0,2380
Gennemsnitlig engrostakst - sendte sms/stk. 0,01  0,0744
Gennemsnitlig engrostakst - sendte data/GB 7,7 (i 2017) / 6 (i 2018)  57,265 (i 2017) / 44,622 (i 2018)

 

Referencevalutakurser: 1. juli 2016 - 30. juni 2017

For perioden 1. juli 2016 til og med 30. juni 2017 skal omregning af engrospriserne til anden valuta ske ved brug af den referencevalutakurs, der blev offentliggjort den 3. maj 2016 i EU-Tidende.

For omregning af detailpriserne til anden valuta skal anvendes gennemsnittet af de referencevalutakurser, der blev offentliggjort den 1. marts 2016, 1. april 2016 og 3. maj 2016.

Links til de relevante referencevalutakurser offentliggjort:

1. marts 2016     -     1. april 2016     -     3. maj 2016

 

Engrospriser Euro ekskl. moms Danske kroner ekskl. moms Danske kroner inkl. moms
Kurs offentliggjort den 3. maj 2016
1 euro = 7,4414 DKK
     
Gennemsnitlig engrostakst - foretagne opkald/minut 0,05 0,3720 --
Gennemsnitlig engrostakst - sendte sms/stk. 0,02 0,1488 --
Gennemsnitlig engrostakst - sendte data/megabyte 0,05 0,3720 --

 

Detailpriser Euro ekskl. moms Danske kroner ekskl. moms Danske kroner inkl. moms

Gennemsnit af offentliggjorte kurser den
1. marts 2016 1. april 2016 og 3. maj 2016
1 euro = 7,4509 DKK

     
Detailtakst - modtagne opkald/minut 0,05 0,3725 0,4665
Detailtakst - foretagne opkald/minut 0,19 1,4156 1,7730
Detailtakst - sendte sms/stk. 0,06 0,4470 0,5599
Detailtakst - sendte data/megabyte 0,20 1,4901 1,8663
Referencevalutakurser: 1. juli 2015 - 30. juni 2016

For perioden 1. juli 2015 til og med 30. juni 2016 skal omregning af engrospriserne til anden valuta ske ved brug af den referencevalutakurs, der blev offentliggjort den 1. maj 2015 i EU-Tidende.

For omregning af detailpriserne til anden valuta skal anvendes gennemsnittet af de referencevalutakurser, der blev offentliggjort den 3. marts 2015, 1. april 2015 og 1. maj 2015.

Links til de relevante referencevalutakurser offentliggjort:

3. marts 2015     -     1. april 2015     -     1. maj 2015

 

Engrospriser Euro ekskl. moms Danske kroner ekskl. moms Danske kroner inkl. moms
Kurs offentliggjort den 1. maj 2015
1 euro = 7,4631 DKK
     
Gennemsnitlig engrostakst - foretagne opkald/minut 0,05 0,3731 --
Gennemsnitlig engrostakst - sendte sms/stk. 0,02 0,1492 --
Gennemsnitlig engrostakst - sendte data/megabyte 0,05 0,3731 --

 

Detailpriser Euro ekskl. moms Danske kroner ekskl. moms Danske kroner inkl. moms

Gennemsnit af offentliggjorte kurser den
3. marts 2015 1. april 2015 og 1. maj 2015
1 euro = 7,4654 DKK

     
Detailtakst - modtagne opkald/minut 0,05 0,3732 0,4665
Detailtakst - foretagne opkald/minut 0,19 1,4181 1,7730
Detailtakst - sendte sms/stk. 0,06 0,4479 0,5599
Detailtakst - sendte data/megabyte 0,20 1,4930 1,8663
Forbrugerinformation

De danske mobiludbydere skal give deres kunder følgende oplysninger:

  • Selskabernes skal informere deres kunder om priser for at foretage og modtage opkald, når kunderne forlader det land, hvor udbyderen hører hjemme. Dette gælder også ved rejser uden for EU.
  • Selskabernes skal informere deres kunder om priser for sende sms-beskeder, når kunderne forlader det land, hvor udbyderen hører hjemme. Dette gælder også ved rejser uden for EU.
  • Selskaberne skal informere deres kunder om prisen for datatjenester, når kunden påbegynder anvendelse af disse. Dette gælder også ved rejser uden for EU.
Detailprisregulering

Priser som danske mobiludbydere må opkræve af deres kunder, når kunderne anvender deres mobiltelefon uden for Danmark til samtaler inden for EU's indre marked:

  • Selskaberne skal afregne mobilopkald pr. sekund senest fra det 31. sekund.
  • Selskaberne skal sikre, at det er gratis for kunden, at andre lægger en besked på telefonsvareren, mens kunden opholder sig i udlandet.
  • Selskabets skal sikre, at cut-off funktionen på datatjenester etableres automatisk, medmindre kunderne har valgt andet. Det betyder, at teleselskabet skal spærre for dataforbruget, når dataregningen er på 50 euro (eksklusiv moms) svarende til ca. 465 kroner (inklusiv moms). Dette gælder også ved rejser uden for EU.
Jane Patzy Ørum
AC-medarbejder (+45) 3392 7600

Spørgsmål til de økonomiske nøgletal

Daniel Gonn
Specialkonsulent (+45) 3392 6860

Spørgsmål til de økonomiske nøgletal

Spørgsmål til de økonomiske nøgletal