Spørgsmål og svar om forordningen 2012

Spørgsmål 1: Hvordan omregnes regningsloftet på data til lokal valuta? Der er ingen reference til artikel 15 i artikel 6 stk. 1.

Svar: Da regningsloftet på data relaterer sig til detailpriserne skal regningsloftet omregnes som ved omregning af detailpriser. - dvs. der anvendes et gennemsnit af referencevalutakursen fra hhv. 1. marts 1. april og 1. maj.

Spørgsmål 2: Hvor mange decimaler må der anvendes ved omregning af prislofterne?

Svar: Erhvervsstyrelsen har valgt at anvende seks decimaler. Såfremt udbydere vælger at fakturere med færre decimaler end seks er det Erhvervsstyrelsens vurdering at der skal rundes ned. Hvis der rundes op vil prisen komme op over prisloftet hvilket - efter styrelsens vurdering - ikke er i overensstemmelse med forordningen.

Spørgsmål 3: Hvilke kunder skal orienteres om de nye prislofter i roamingforordningen?

Svar: Alle roamingkunder skal orienteres om de nye prislofter som automatisk finder anvendelse medmindre kunden aktivt har valgt en alternativ roamingtariff eller -pakke. Da der kun er den enkelte kunde som vil kunne vurdere om de nye prislofter er mindre attraktive end en alternativ roamingtariff eller -pakke er det Erhvervsstyrelsens vurdering at alle kunder skal orienteres og derved på et fuldt oplyst grundlag vælge hvilken roamingtariff eller -pakke der ønskes. Under alle omstændigheder medfører den nye detailprisregulering af data at alle roamingkunder se-nest 30. juni 2012 skal orienteres herom jf. artikel 12 stk. 6.

Spørgsmål 4: Hvad menes der med udbyderne er forpligtet til aktivt at tilbyde i artikel 7 stk. 1 artikel stk. 1 og artikel 12 stk. 1?

Svar: Roamingkunden skal enten via sms eller e-mail modtage oplysninger om de forskellige Euro-tariffer sammen med et tilbud om at skifte til disse tariffer i tilfælde af at kunden tidligere har valgt at en særlig roamingtakst eller -pakke som altså adskiller sig fra den regulerede eurotariff.

Spørgsmål 5: Kan et tilbud sendt via enten sms eller e-mail - med det formål at opfylde kravet i artikel 7 stk. 1 artikel 9 stk. 1og artikel 12 stk. 1 - blive betragtet som ulovlig spam af kunden med det formål at sælge en ny roaming produkt og således være i strid med markedsføringslovens § 6?

Svar: Nej - såfremt der er tale om en servicemeddelelse til kunder i et løbende kundeforhold - og formålet ikke er at afsætte nye eller andre produkter men derimod at leve op til kravene i roamingforordningen - så er det ikke i strid med markedsføringslovens § 6.

Spørgsmål 6: Hvad udgør et "varigt medium" som der henvises til i artikel 12 stk. 6?

Svar: Varigt medium er defineret i Europarlamentets og Rådets direktiv 2002/65/EF art. 2 litra f: "varigt medium": en indretning som sætter forbrugeren i stand til at lagre oplysninger sendt til ham personligt på en måde der muliggør senere konsultation i en periode som er afpasset efter oplysningernes formål og som giver mulighed for uændret gengivelse af de lagrede oplysninger."

Definitionen er teknologineutral og omfatter i princippet alle medier der i det konkrete tilfælde er omfattet af definitionen.

Spørgsmål 7: Hvilke tekniske indretninger opfylder kravene til et varigt medium?

Svar: I vejledning til udbudsbekendtgørelsens § 19 stk. 3 fremgår det at "Begrebet varigt medium findes i forbrugeraftaleloven § 12 stk. 1. I forarbejderne til bestemmelsen er det anført at flere tekniske indretninger vil kunne opfylde betingelserne for at blive anset for et varigt medium i takt med den teknologiske udvikling. Som eksempler på indretninger der allerede nu opfylder kravene til et varigt medium kan nævnes en fil på en diskette e-mails og i visse tilfælde adgang til at se regningen på en hjemmeside på internettet. Grundet den teknologiske udvikling af hukommelseskapaciteten i mobiltelefoner vil en SMS og en MMS i dag som udgangspunkt blive betragtet som et varigt elektronisk medium. (...). Der er fortsat mobiltelefoner på markedet som ikke har denne kapacitet hvorfor det kan være nødvendigt at foretage en konkret vurdering af om mobilterminalen kan betragtes som et varigt medium."

Kontakt

Spørgsmål til de økonomiske nøgletal

Daniel Gonn
Specialkonsulent (+45) 3392 6860

Spørgsmål til de økonomiske nøgletal

Spørgsmål til de økonomiske nøgletal