Spørgsmål og svar om forordningen fra 2009

1. Geografisk anvendelsesområde

Spørgsmål 1.1: Hvilke lande er omfattet af forordningens prisregulering?

Svar: Alle EU-lande er omfattet af forordningens prisregulering: Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland (inklusiv Åland) Frankrig (inklusiv Fransk Guinea Guadeloupe Martinique og Réunion) Grækenland Holland Irland Italien Letland Litauen Luxemburg Malta Polen Portugal (inklusiv Azorerne og Madeira) Rumænien Slovakiet Slovenien Spanien (inklusiv De Kanariske øer) Storbritannien (inklusiv Gibraltar) Sverige Tjekkiet Tyskland Ungarn og Østrig.

Endvidere vil de tre EØS-lande Island Liechtenstein og Norge i den kommende tid tiltræde forordningen.

Spørgsmål 1.2: Hvad er definitionen på "Fællesskabets mest perifere regioner" der ifølge forordningen kræver særlig opmærksomhed i for-hold til indenlandsk roaming?

Svar: Med "Fællesskabets mest perifere regioner" menes der oversøiske territorier som via moderlandet er omfattet af EU-medlemskab. Færøerne og Grønland er ikke omfattet af denne definition idet de ikke er medlem af EU.

Spørgsmål 1.3: Gælder maksimalprisreguleringen ombord på færger og flyvemaskiner?

Svar: Forordningen gælder kun for almindelige jordbaserede net.

Det er ikke ualmindeligt at færger og flyvemaskiner opererer med et særligt net der via satellit forbinder fartøjet med det almindelige net. Opkald fra sådanne særlige satellitnet er ikke omfattet af reguleringen.

2. Ikrafttrædelse

Spørgsmål 2.1: Hvornår træder forordningen og dennes forpligtelser i kraft?

Svar: Forordningen er vedtaget den 8. juni 2009. I skemaet nedenfor ses hvornår de enkelte forpligtelser får virkning.

Tabel over hvornår forordningen træder i kraft
Taletjenester Forordning
Detailprisen
(alle priser ekskl. moms)

I medfør af den tidligere forordning er der i perioden indtil 1. juli 2009 et loft på 046 € i minuttet for at foretage opkald og 022 € i minuttet for at modtage opkald

1. juli 2009: Loft sænkes til 043 € i minuttet for at foretage opkald og 019 € i minuttet for at modtage opkald.

1. juli 2010: Loft sænkes til 039 € i minuttet for at foretage opkald og 015 € i minuttet for at modtage opkald.

1. juli 2011: Loft sænkes til 035 € i minuttet for at foretage opkald og 011 € i minuttet for at modtage opkald.

Engrosprisen

I medfør af den tidligere forordning er der i perioden indtil 1. juli 2009 et loft på 028 € i minuttet.

1. juli 2009: Loft sænkes til 026 € i minuttet

1. juli 2010: Loft sænkes til 022 € i minuttet

1. juli 2011: Loft sænkes til 018 € i minuttet

Taksering 1. juli 2009 indføres der sekundtaksering af samtaler men med mulighed for en taksering af mindst 30 sekunder på både engros- og detailniveau.
Telefonsvarer 1. juli 2010 må det ikke længere koste noget for forbrugerne at andre lægger en besked på telefonsvareren mens man opholder sig i udlandet.
SMS-tjenester  
Detailprisen 1. juli 2009 indføres der et detailprisloft på 011 € ekskl. moms (svarende til cirka én krone inkl. moms).
Engrosprisen 1. juli 2009 indføres der et engrosprisloft på 004 €.
Datatjenester  
Engrosprisen

1. juli 2009 indføres der et engrosprisloft på 100 € per megabyte

1. juli 2010 nedsættes loftet til 080 € per megabyte

1. juli 2011 nedsættes loftet til 050 € per megabyte

Taksering Datatjenester vil blive afregnet per kilobyte.

3. Engrosprisen

Spørgsmål 3.1: Hvad er den maksimale engrospris efter forordningens bestemmelser?

Svar: Engrosprisreguleringen indebærer at en netudbyder pr. 1. juli 2009 i gennemsnit ikke må tage mere end 026 euro per minut over for en netudbyder fra et andet EU-land. I praksis betyder det at den gennemsnitlige maksimalpris på 026 euro per minut finder anvendelse på en hvilken som helst kombination af to netudbydere.

Engrosprisen reguleres igen 1. juli 2010 og 1. juli 2011.

Taksten er en gennemsnitstakst og derfor kan prisen fra tid til anden variere i høj- og lavtakstperioder. Men i gennemsnit må engrosprisen der opkræves af hver enkelt netudbyder ikke overstige 026 euro per minut (på årsbasis).

Spørgsmål 3.2: Hvordan kontrollerer netudbydere at engrosprisreguleringen overholdes?

Svar: Idet engrosprisforpligtelsen finder anvendelse i hvert enkelt aftaleforhold kan netudbyderen sammenholde afsætning og omsætning vedrørende international roaming for en periode på tolv måneder for hver enkelt engroskunde.

I forbindelse med IT- og Telestyrelsens tilsyn vil styrelsen indsamle oplysninger vedrørende netudbyderens samlede afsætning og omsætning vedrørende international roaming inden for EU.

Spørgsmål 3.3: Hvilke omkostninger er inkluderet i engrosprisen?

Svar: Engrosprisen inkluderer samtlige omkostninger herunder til originering transittjenester terminering signalering og eventuelle opkaldsafgifter.

Spørgsmål 3.4: Vil engrosprisen blive justeret på et senere tidspunkt?

Svar: Den 1. juli 2010 vil engrosprisen blive ændret til 022 euro og den 1. juli 2011 vil engrosprisen blive justeret til 018 euro.

Spørgsmål 3.5: Har den regulerede engrospris virkning i forhold til de aftaler om gensalg der indgås mellem nationale mobiludbydere?

Svar: Nationale aftaler om gensalg på engrosniveau er ikke reguleret af forordningen.

Spørgsmål 3.6: I hvilken valuta må mobiludbyderne taksere over for besøgende EU-mobiludbydere?

Svar: Der må gerne omregnes til anden valuta (eksempelvis DKK) men dette skal ske i forhold til de i forordningen fastsatte regler.

Valutaomregningskursen for takster der afregnes i andet end euro beregnes under anvendelse af referencekurserne som er offentliggjort af Den Europæiske Centralbank i Den Europæiske Unions Tidende.

For data og sms anvendes den referencekurs der blev offentliggjort den 6. maj 2009.

For tale anvendes den referencekurs der blev offentliggjort 3. juni 2009.

Ved efterfølgende takstnedsættelser anvendes de referencevaluta-kurser der offentliggøres på samme måde én måned forud for den dato hvor de ændrede takster træder i kraft. De samme referencevalutakurser anvendes til årligt at ændre værdien af de takster der anvendes i forordningen hvis disse takster angives i andre valutaer end euro.

Spørgsmål 3.7: Er det frivilligt om der bliver afregnet per sekund eller per påbegyndt minut på engrosniveau?

Svar: Der vil med den nye forordningstekst være fuld parallelitet på dette punkt mellem engros- og detailniveau. Der vil herefter skulle afregnes per sekund med mulighed for fakturering af et minimum af 30 sekunder jf. forordningens artikel 3 og 4.

Spørgsmål 3.8: Kan mobiludbyderne fortsætte med at afregne til den nuværende engrostakst og blot justere taksten med tilbagevirkende kraft på et senere tidspunkt?

Svar: IT- og Telestyrelsen har i forbindelse med arbejdet med den første roaming-forordning forelagt spørgsmålet for Kommissionen og har den 6. juli 2007 fået svar. Se Kommissionens svar her.

Spørgsmål 3.9: Hvordan beregnes wholesaleafregningen på engrosniveau i relation til artikel 4 stk. 3 om voicemailmeddelelser?

Svar: Den tekniske fremgangsmåde i forbindelse med voicemail meddelelser er at der ved intet svar sker en viderestilling af opkaldet tilbage til voicemailen hos hjemmeudbyderen. Denne viderestilling faktureres på engrosniveau.

4. Eurotariffen (slutbrugerprisen)

Spørgsmål 4.1: Hvad er eurotariffen?

Svar: Eurotariffen betyder at der bliver indført en maksimalpris på 043 euro per minut (eksklusiv moms) for foretagne opkald fra mobiltelefoner når de benyttes i et andet EU-land end hjemlandet. Prisen må dog gerne være lavere men intet opkald må overstige 043 euro per minut (eksklusive moms).

Prisen for at modtage opkald må ikke overstige 019 euro per minut (eksklusive moms) mens man befinder sig i et andet EU-land.

Mobiludbyderen skal fra og med 1. juli 2009 sikre at eurotariffen automatisk anvendes for alle eksisterende roamingkunder bortset fra de kunder der allerede udtrykkeligt har valgt en særlig roamingtakst eller pakke.

Spørgsmål 4.2: Hvad er sms-eurotariffen?

Svar: Sms-eurotariffen betyder at der bliver indført en maksimalpris på 011 euro per sms (eksklusive moms) når denne sendes fra et andet EU-land end hjemlandet. Prisen må dog gerne være lavere men på intet tidspunkt overstige maksimalprisen.

Mobiludbydere må ikke opkræve betaling af deres roamingkunder for disses modtagelse af regulerede roaming-sms'er.

Mobiludbyderen skal fra og med 1. juli 2009 sikre at sms-eurotariffen automatisk anvendes for alle eksisterende roamingkunder bortset fra de kunder der allerede udtrykkeligt har valgt en særlig roamingtakst eller pakke.

Mobiludbydere skal fra og med den 1. juli 2009 anvende sms-eurotarif for alle nye roamingkunder der ikke udtrykkeligt vælger en anden roamingtakst eller takstpakke for roamingtjenester.

Spørgsmål 4.3: Hvilke omkostninger er inkluderet i eurotarifferne?

Svar: Eurotarifferne (tale og sms) inkluderer samtlige omkostninger herunder eventuel opkaldsafgift. Moms er dog ikke indregnet.

Spørgsmål 4.4: Vil eurotariffen blive justeret på et senere tidspunkt?

Svar: Den 1. juli 2010 vil eurotariffen blive justeret til 039 euro per minut (eksklusiv moms) for foretagne opkald og til 015 euro per minut (eksklusive moms) for modtagne opkald.

Den 1. juli 2011 vil eurotariffen blive justeret til 035 euro per minut (eksklusiv moms) for foretagne opkald og til 011 euro per minut (eksklusiv moms) for modtagne opkald.

Spørgsmål 4.5: Hvornår skal slutbrugerne have information om euro-tariffen (tale/sms)?

Svar: Mobiludbydere skal sikre at alle deres roamingkunder har kendskab til eurotariffen og sms-eurotariffen og skal inden 1. juli 2009 orientere alle roamingkunder om betingelserne for eurotariffen og sms-eurotariffen.

Det er valgfrit om henvendelsen sker via SMS e-mail brev eller lignende. Kravet er blot at der gives direkte besked til hver enkelt kunde.

Alle kunder have direkte besked når der sker prisændringer.

Spørgsmål 4.6: Hvor langt tid har en mobiludbyder til at efterkomme en kundes anmodning om at skifte til eller fra eurotariffen?

Svar: Mobiludbyderne har som hovedregel én arbejdsdag til at flytte kunden til og fra eurotariffen regnet fra den dag mobiludbyderen modtager kundens anmodning. Udbyderne har dog mulighed for at udsætte skiftet indtil den roamingtakst kunden tidligere har valgt har været gældende i en nærmere fastsat periode - dog højst tre måneder.

Spørgsmål 4.7: Hvad menes med et "særligt roamingprodukt"?

Svar: Det er IT- og Telestyrelsens vurdering at der er tale om en undtagelsesbestemmelse som skal fortolkes indskrænkende. Det særlige roaming-produkt som omtales i artikel 4 skal således indgå i en ordning der giver særligt fordelagtige roamingpriser i ét eller flere lande.

Spørgsmål 4.8: Er det frivilligt om der bliver afregnet per sekund eller per påbegyndt minut i forhold til forbrugerne?

Svar: Fra og med den 1. juli 2009 afregner enhver mobiludbyder sine roamingkunders regulerede roamingkald foretagne som modtagne pr. sekund i forhold til den fastsatte eurotarif. Mobiludbyderne kan dog kræve betaling for en minimumsperiode på højst 30 sekunder for opkald med en fastsat eurotarif.

Spørgsmål 4.9: Kan der opkræves betaling for modtagelse af roaming-voicemailmeddelelse?

Svar: Mobiludbydere må fra den 1. juli 2010 ikke opkræve betaling af deres roamingkunder for modtagelse af en roaming-voicemeddelelse. Denne bestemmelse berører ikke andre gældende takster så som betaling for at aflytte sådanne meddelelser.

Hjemmeudbyderen må ikke fakturere en roamingkunde for ubesvarede opkald til roamingkunden. Det betyder at hjemmeudbyderen ikke må fakturere roamingkunden for opkald der ikke bevares eller opkaldets returnering til voicemail/telefonsvarer i Danmark.

5. Prisinformation til slutbrugerne

Spørgsmål 5.1: Har kunden krav på information om roamingpriser når kunden besøger andre medlemslande?

Svar: Kunden har krav på information om roamingtakster (inklusive moms) der gælder når kunden foretager og modtager opkald og sender sms´er i en given besøgt medlemsstat. Informationen skal automatisk gives til kunden via SMS når kunden rejser ind i et nyt medlemsland med mindre kunden aktivt har valgt denne service fra. Se også spørgsmål 5.4 om dataroaming.

Oplysninger om prisen for at foretage og modtage lokale kald er omfattet af prisoplysningspligten.

Spørgsmål 5.2: Hvad er kravene til den information om opkaldspriser der automatisk skal gives til kunden via SMS?

Svar: Informationen skal indeholde personaliserede basistakstoplysninger dvs. prisen for at foretage opkald inden for det pågældende land og til hjemlandet samt prisen for at modtage opkald. Disse oplysninger skal fremsendes hver gang kunden rejser ind i et nyt medlemsland.

Informationen skal også indeholde oplysninger om prisen for at sende regulerede roaming-sms´er fra den besøgte medlemsstat. Og endelig skal informationen indeholde oplysninger om det gratisnummer som kunden skal kunne ringe til for at få yderligere oplysninger ligesom der skal være oplysninger om gratis opkald til alarmtjenesten 112.

Spørgsmål 5.3: Har blinde og svagtseende krav på at modtage personaliserede takstoplysninger via gratis opkald når de befinder sig i et andet medlemsland?

Svar: Blinde og svagtseende har krav på at modtage samme gratis prisinformation gennem opkald som andre kunder får via SMS. Denne forpligtelse kan kun opfyldes ved et automatisk og gratis opkald om prisinformation når der er tale om blinde eller svagtseende. Denne tjeneste skal ydes til den blinde eller svagtseende hver gang han/hun rejser ind i et nyt medlemsland. Dette er dog kun tilfældet hvis han/hun har anmodet om tjenesten.

Spørgsmål 5.4: Har kunden krav på at modtage gratis oplysninger om roamingpriser for MMS og andre datakommunikationstjenester selvom disse ikke er omfattet af maksimalprisreguleringen?

Svar: Kunden har krav på gratis at modtage prisoplysninger om MMS og andre datakommunikationstjenester efter anmodning herom.

Mobiludbydere skal sørge for at deres roamingkunder både før og efter indgåelse af kontrakten holdes tilstrækkeligt informerede om hvilke takster der gælder for deres brug af regulerede dataroamingtjenester således at kunderne lettere forstår de økonomiske konsekvenser af en sådan brug.

Mobiludbydere skal hvor det er relevant inden indgåelsen af kontrakten og regelmæssigt derefter informere deres kunder om risikoen ved automatisk og ukontrolleret dataroaming og downloading.

Mobiludbyderne skal også forklare deres kunder hvordan automatiske dataroamingforbindelser deaktiveres med henblik på at undgå ukontrolleret forbrug af dataroamingtjenester.

Senest 1. juli 2009 underretter mobiludbyderen ved hjælp af en automatisk besked roamingkunden når denne bevæger sig ind på et net i en anden medlemsstat end den hvori hans hjemmenet er beliggende.

Mobiludbyderen giver grundlæggende personaliserede takstoplysninger om de takster der gælder for levering af regulerede dataroamingtjenester til denne kunde i den pågældende medlemsstat.

De grundlæggende personaliserede takstoplysninger skal sendes til roamingkundens mobiltelefon eller andet apparat fx pr sms e-mail eller pop-up-vindue på computeren hver gang roamingkunden rejser ind i en anden medlemsstat end den hvori hans hjemmenet er beliggende og for første gang begynder at benytte en reguleret dataroamingtjeneste i denne medlemsstat.

Oplysningerne leveres gratis når roamingkunden første gang benytter en reguleret dataroamingtjeneste.

Senest 1. marts 2010 skal mobiludbydere:

 • Tilbyde sine roamingkunder mulighed for efter eget ønske at vælge en gratis service der giver information om det samlede forbrug udtrykt i mængde eller valuta som kundens faktura udfærdiges i og garanterer at de samlede udgifter for dataroamingtjenester i en afgrænset periode ikke overskrider en fastsat udgiftsgrænse. Hvis forbruget udtrykkes i mængde skal kunden på forhånd oplyses om det beløb som mængden tilsvarer.
 • Tilbyde et eller flere øvre beløb for afgrænsede perioder hvor ét af disse beløb skal ligge tæt på men ikke overskride 50 euro for udestående udgifter pr. månedlig opkrævningsperiode (eksklusive moms).

Senest 1. juli 2010 skal mobiludbydere - i det omfang kunden ikke har valgt en anden grænse:

 • Give sine roamingkunder mulighed for efter eget ønske at vælge en gratis service der giver information om det samlede forbrug udtrykt i mængde eller valuta som kundens faktura udfærdiges i og garanterer at de samlede udgifter for dataroamingtjenester i en afgrænset periode ikke overskrider en fastsat udgiftsgrænse.
 • Tilbyde et eller flere øvre beløb for afgrænsede perioder hvor ét af disse beløb skal ligge tæt på men ikke overskride 50 euro for udestående udgifter pr. månedlig opkrævningsperiode (eksklusive moms) - dette også i de tilfælde hvor der tilbydes flere grænser som er under 50 euro.
 • Sørge for at der sendes en passende meddelelse til roamingkundens mobiltelefon eller andet apparat fx sms e-mail eller pop-up-vindue på computeren når dataroamingtjenesten har nået 80 % af den aftalte beløbs- eller mængdegrænse samt sørge for at informere om muligheder og proces for fortsat levering af tjenesten.

Senest 1. november 2010 skal slutbrugere gratis kunne foretage ændringer i en beløbs- eller mængdevolumen inden èn arbejdsdag efter modtagelsen af anmodningen og må ikke indebære betingelser eller begrænsninger vedrørende andre elementer i abonnementet.

Spørgsmål 5.5: Hvordan defineres "andre datakommunikationstjenester"?

Svar: Datakommunikationstjenester omfatter som udgangspunkt alt andet end taleopkald. Forordningen skelner mellem SMS MMS og "andre data-kommunikationstjenester". Det sidste vedrører eksempelvis video- og internettelefoni.

Spørgsmål 5.6: Er der krav til hvordan kunden skal framelde sig den gratis og automatiske SMS-prisinformation som kunden har krav på når kunden besøger andre medlemslande?

Svar: Det er IT- og Telestyrelsens vurdering at frameldingen skal være både aktiv og utvetydig fra kundens side. Kunden skal på ethvert tidspunkt gratis og uden betingelser kunne tilmelde sig tjenesten igen.

6. Tilsyn

Spørgsmål 6.1: Hvad er IT- og Telestyrelsens rolle i forbindelse med tilsyn af forordningens overholdelse?

Svar: IT- og Telestyrelsen er den myndighed der skal sikre at de danske mobiludbydere overholder forordningens regler. Styrelsen vil føre tilsyn med at reglerne efterleves af mobiludbyderne. Endvidere vil styrelsen offentliggøre ajourførte oplysninger om roaming-forordningen og de forpligtelser som følger af forordningen på styrelsens hjemmeside.

Spørgsmål 6.2: Hvilke sanktionsmuligheder har IT- og Telestyrelsen for manglende overholdelse af forordningen?

Svar: IT- og Telestyrelsen har mulighed for at udstede påbud og tvangsbøder for manglende overholdelse af forordningen.

Spørgsmål 6.3: Vil IT- og Telestyrelsen fortsat indhente oplysninger fra mobiludbyderne i forbindelse med tilsynet?

Svar: Ja IT- og Telestyrelsen vil fortsat indhente oplysninger fra mobiludbyderne med henblik på at sikre en korrekt efterlevelse af forordningens regler.

Spørgsmål 6.4: Hvilke oplysninger vil IT- og Telestyrelsen indhente i forbindelse med forordningens ikrafttrædelse?

Svar: IT- og Telestyrelsen vil i forbindelse med forordningens ikrafttrædelse tage kontakt til mobiludbyderne med henblik på at sikre en korrekt efterlevelse af reglerne. I den forbindelse forventes styrelsen blandt andet at bede mobiludbyderne redegøre for følgende forhold:

 • Hvordan giver mobiludbyderen sine eksisterende kunder information om eurotariffen sms-euro-tariffen og information om dataroaming. Mobiludbyderen vil blive bedt om et konkret eksempel på meddelelsens nærmere indhold?
 • Tilbyder mobiludbyderen produkter der anses for at være "et særligt roamingprodukt" Hvis ja bedes mobiludbyderen beskrive produkternes specifikationer nærmere.
 • Hvordan og hvor ofte vil mobiludbyderen fremover oplyse sine (eksisterende og nye) kunder om eurotariffen sms-euro-tariffen og information om dataroaming?. Mobiludbyderen vil blive bedt om at give et konkret eksempel på meddelelsens nærmere indhold.

Spørgsmål 6.5: Hvilke oplysninger vil IT- og Telestyrelsen indhente i forbindelse med styrelsens tilsyn i løbet af efteråret 2009?

Svar: IT- og Telestyrelsen vil indhente oplysninger fra mobiludbyderne i løbet af efteråret 2009 med henblik på at klarlægge om forordningens regler er overholdt. I den forbindelse forventes styrelsen at indhente følgende oplysninger:

 • Den enkelte mobiludbyders samlede omsætning og afsætning af international roaming inden for EU på henholdsvis detail- og engrosniveau af henholdsvis tale- og dataprodukter. Oplysningerne skal opdeles på forudbetalte (100 pct. forudbetalt - f.eks. taletidskort) og efterbetalte ydelser (alle ordninger som ikke er 100 pct. forudbetalte) og på om der er tale om erhvervs- eller privatkunder. (Erhvervskunder er kunder der har et CVR-nummer mens privatkunder er alle kunder der ikke har et CVR-nummer.) IT- og Telestyrelsen vil snarest vende tilbage med oplysning om for hvilken periode disse oplysninger skal indberettes.
 • Antallet af abonnementer hvor kunden har bedt om at få tildelt euro-tariffen.
 • Antallet af abonnementer der er blevet automatisk overført til euro-tariffen.
 • Hvordan informerer mobiludbyderen via SMS sine kunder når disse krydser landegrænserne jævnfør forordningens artikel 6 stk. 1?
 • Hvordan har mobiludbyderen sikret at kunderne får adgang til gratis yderligere prisinformation jævnfør forordningens artikel 6 stk. 2?
 • Hvordan informerer mobiludbyderen de blinde og svagtseende kunder der har anmodet om prisinformation når de krydser landegrænserne jævnfør forordningens artikel 6 stk. 1.

Spørgsmål 6.6: Hvilke oplysninger vil IT- og Telestyrelsen indhente i forbindelse med styrelsens halvårlige tilsyn?

Svar: IT- og Telestyrelsen vil hvert halve år indhente oplysninger fra mobiludbyderne med henblik på at sikre overholdelsen af forordningen og følge den generelle prisudvikling. I den forbindelse forventes styrelsen at indhente følgende oplysninger:

 • Den enkelte mobiludbyders samlede omsætning og afsætning af international roaming inden for EU på henholdsvis detail- og engrosniveau af henholdsvis tale- og dataprodukter. Oplysningerne skal opdeles på forudbetalte og efterbetalte ydelser. (se ovenfor).
 • Om mobiludbyderen har erfaringer med eller kendskab til om kunderne bliver udsat for ufrivillig international roaming i grænseområder mellem nabomedlemsstater og i givet fald i hvilket omfang.
 • Om mobiludbyderen har erfaringer med eller kendskab til at trafikstyringsmetoder anvendes til at begrænse kundernes valgmuligheder til skade for disse og i givet fald hvordan og i hvilket omfang.

Spørgsmål 6.7: Hvilke tiltag iværksætter IT- og Telestyrelsen for at sikre forbrugerne i perioden frem til cut-off grænserne gøres obligatoriske?

Svar: Selskaberne skal senest 1. marts 2010 give sine kunder mulighed for at få en forbrugskontrol i forhold til forbruget af mobildata (dataroaming) og senest 1. juli 2010 vil alle forbrugere være omfattet af en sådan forbrugskontrol medmindre de har valgt noget andet.

IT- og Telestyrelsen vil løbende informere forbrugerne om priserne og mulighederne for at sikre sig imod store regninger særligt i relation til forbruget af mobildata (dataroaming).

Spørgsmål 6.8: Efter den sidste sænkning af roamingpriserne inden for EU så vi forhøjelser af priserne for danske forbrugere der roamer uden for EU. Hvad har ITST tænkt sig at gøre for at stoppe denne udnyttelse af manglen på konkurrence?

Svar: For at skabe gennemsigtighed på markedet og derved øge selskabernes incitament til at konkurrere yderligere på priserne vil IT- og Telestyrelsen fortsat gennemføre en række informationsaktiviteter som skal styrke forbrugernes muligheder for at finde de billigste løsninger. Danmark deltager endvidere i et dokumentationsarbejde i OECD-regi der har fokus på den internationale roaming og dermed også roamingpriserne i lande uden for EU.

Spørgsmål 6.9: Forbrugerpriserne på data-roaming reguleres ikke. Vil IT- og Telestyrelsen tage initiativ til at følge og sikre øget gennemsigtighed for priserne på dataroaming?

Svar: For at skabe gennemsigtighed på markedet og derved øge selskabernes incitament til at konkurrere yderligere på priserne vil IT- og Telestyrelsen som nævnt ovenfor sikre at forbrugerne informeres grundigt om priserne på dataroaming.

7. Klageprocedure

Spørgsmål 7.1: Hvordan skal en slutbruger forholde sig såfremt han/hun ønsker at klage over sin danske mobiludbyder i relation til international roaming inden for EU?

Svar: Civilretlige tvister mellem danske roamingkunder og de danske mobiludbydere kan påklages til Teleankenævnet såfremt tvisten ligger inden for Teleankenævnets kompetence jf. nævnets vedtægter. Det betyder at eksempelvis regningsklager kan påklages til Teleankenævnet. Yderligere oplysninger om nævnets klageprocedure kan fås her.

Spørgsmål 7.2: Hvad skal mobiludbyderne gøre hvis en roamingpartner i et andet land ikke giver adgang til de rettigheder som mobiludbyderne har ifølge forordningen?

Svar: Mobiludbyderne kan i første omgang rette henvendelse til regulatoren i det pågældende EU-land. Udbyderen kan desuden vælge at gå til landets domstole. Notat om løsning af tvister kan ses her.

IT- og Telestyrelsen vil gerne holdes orienteret om eventuelle sager af denne art.

Spørgsmål 7.3: Hvordan skal en mobiludbyder forholde sig hvis man ønsker at klage over en tilsynsafgørelse truffet af IT- og Telestyrelsen?

Svar: Der er mulighed for at klage over afgørelser truffet af IT- og Telestyrelsen til Teleklagenævnet. Yderligere oplysninger om nævnets klageprocedure kan fås her.

Kontakt

Spørgsmål til de økonomiske nøgletal

Daniel Gonn
Specialkonsulent (+45) 3392 6860

Spørgsmål til de økonomiske nøgletal

Spørgsmål til de økonomiske nøgletal