Oversigt over regler på teleområdet

Her finder du en oversigt over regler (love og bekendtgørelser) på teleområdet, som vedrører forbrugerbeskyttelse på teleområdet, forsyningspligt, sektorspecifik konkurrenceregulering, administrationen af de danske frekvens- og nummerressourcer samt radioudstyr og apparater.

Oversigt over love og bekendtgørelser

Teleloven

Lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 

Lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester kaldes i daglig tale for teleloven. 

Teleloven og tilhørende bekendtgørelser indeholder bl.a. regler om:

 • forbrugerbeskyttelse og forsyningspligt (lovens afsnit II, §§ 3-20)
 • nummerforhold (lovens afsnit III, §§ 21-32)
 • sektorspecifik konkurrenceregulering (lovens afsnit IV, §§ 33-57) samt
 • samhusning og fælles udnyttelse af faciliteter (lovens afsnit V, §§ 58-60a)

Reglerne i telelovens afsnit IV om den sektorspecifikke konkurrenceregulering af teleområdet administreres af den uafhængige telemyndighed, der hører under Erhvervsstyrelsen.

Teleloven

Telelovens formål er at fremme et velfungerende og innovationspræget marked for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester til gavn for slutbrugerne. Dette mål fremmes ved at:

 • sikre generelle minimumskrav til teleudbydere,
 • sikre alle slutbrugere adgang til grundlæggende teletjenester på rimelige vilkår, herunder vilkår om forbrugerbeskyttelse,
 • varetage administrationen af den samlede danske nummerplan, herunder disponering, tildeling, ændring og inddragelse af numre, nummerserier, koder og adresser,
 • sikre retten til nummerportabilitet (dvs. retten til at medtage et telefonnummer, hvis slutbrugeren skifter teleselskab),
 • sikre frit operatørvalg (dvs. retten til at have abonnement hos ét selskab og bruge andre selskaber til selve samtalerne), og
 • sikre teleselskaberne mulighed for at indgå aftaler om gensidigt at udveksle trafik mellem hinan-den,
 • sikre netadgang til eksisterende infrastruktur m.v. på de dele af telemarkedet, hvor konkurrencen ikke er tilstrækkelig.

Derudover indeholder loven regler om de markedsundersøgelser, som Erhvervsstyrelsen foretager samt fusionskontrol på teleområdet.

Bekendtgørelser fastsat med hjemmel i teleloven

Bekendtgørelser om forbrugerbeskyttelse og forsyningspligt

Slutbrugerbekendtgørelsen

Bekendtgørelsen fastlægger, hvilke rettigheder du har som forbruger af teleydelser. 

Vejledning til slutbrugerbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om oplysningskrav m.v. 

Bekendtgørelsen stiller krav om, at teleudbyderne skal offentliggøre vilkår og priser for deres teleydelser og fastsætter forbud mod hindring af deling af radiobaserede lokalnet.

Vejledning til bekendtgørelse om oplysningskrav m.v.

Forsyningspligtbekendtgørelsen

Bekendtgørelsen fastlægger, hvilke ydelser alle i Danmark har krav på. Det vil sige, at en eller flere selskaber er udpeget til at levere disse på nærmere fastsatte vilkår. TDC A/S er udpeget til at levere ydelserne nævnt i bekendtgørelsen på forsyningspligtvilkår.

Bekendtgørelse om koordineret anvendelse af netelementer i elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter samt ledningsnet i bygninger

Bekendtgørelsen giver adgang til koordineret anvendelse af netelementer i elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter samt ledningsnet i bygninger, og gælder for udbydere af elektroniske kommunikationsnet samt ejere eller indehavere af råderetten til ledningsnet ti bygninger.

Bekendtgørelser om nummerforhold

Nummerbekendtgørelsen

Bekendtgørelsen fastlægger de nærmere regler om anvendelse af numre i Danmark.

Bekendtgørelse om nummeroplysningsdatabaser

Vejledningen til bekendtgørelsen om nummeroplysningsdatabaser

Bekendtgørelsen regulerer krav til indsamling og videregivelse m.v. af nummeroplysningsdata, fx navn, adresse, og telefonnummer mellem et teleselskab og en udbyder af en nummeroplysningstjeneste.

Bekendtgørelser om sektorspecifik konkurrenceregulering

Bekendtgørelse om høringsprocedurer i forbindelse med markedsundersøgelser på markedet for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

Bekendtgørelsen indeholder regler om høringsprocedurer i forbindelse med Erhvervsstyrelsens gennemførelse af markedsundersøgelser.

Bekendtgørelse om alternativ tvistbilæggelse mellem udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester

Bekendtgørelsen indeholder regler om Erhvervsstyrelsens gennemførelse af alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med sager indenfor den sektorspecifikke konkurrenceregulering.

Bekendtgørelse om priskontrolmetoder

Bekendtgørelsen fastlægger, hvilke priskontrolmetoder Erhvervsstyrelsen kan anvende i forbindelse med pålæggelse af en forpligtelse om priskontrol i en markedsafgørelse over for en udbyder med stærk markedsposition.

Bekendtgørelse om regnskabsregler for visse udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester

Bekendtgørelsen indeholder regler om, at visse udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester skal gennemføre regnskabsmæssig opsplitning af en række særskilte produktområder. Endvidere fastlægges detaljeringsgraden og principperne for aflæggelsen af produktregnskaberne.

Bekendtgørelse om adgang til det åbne internet og international roaming

Bekendtgørelsen indeholder tilsyns- og sanktionsbestemmelser til Det Europæiske Fællesskabs forordninger om adgang til det åbne internet og roaming på offentlige mobiltelefonnet i Fællesskabet.

Bekendtgørelse om Teleklagenævnets virksomhed

Bekendtgørelsen indeholder de nærmere regler om Teleklagenævnets virksomhed, herunder regler om opkrævning af gebyr, indbringelse og behandling af sager samt afholdelse af nævnsmøder. 

 

Frekvensloven

Reglerne om administration af frekvenser i Danmark findes i lov om radiofrekvenser (frekvensloven) samt i en række tilhørende bekendtgørelser. Der er bl.a. fastsat regler om frekvenstilladelser, auktioner og udbud, frekvensplan, radio- og tv-frekvenser og Energistyrelsens tilsyn.

Frekvensloven

Bekendtgørelser fastsat med hjemmel i frekvensloven

Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.

Bekendtgørelsen fastsætter regler om, hvilke frekvenser der kan anvendes uden tilladelse, og hvilke krav og vilkår der stilles, når frekvenserne anvendes. Herudover fastsættes der regler om kaldesignaler og regler for radioamatørprøver samt tavshedspligt.

Bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser

Bekendtgørelsen fastsætter regler om frekvenstilladelsers varighed, fornyelse af tilladelser, meddelelse til Energistyrelsen om planer om overdragelse og udlejning af tilladelser samt tavshedspligt.

Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplanen)

Bekendtgørelsen fastsætter, hvad de forskellige frekvenser må anvendes til i Danmark (tjenester og teknologier).

Bekendtgørelse om det frekvenspolitiske rammemandat

Bekendtgørelsen fastsætter, hvilke væsentlige samfundsmæssige hensyn der fører til, at klima-, energi- og forsyningsministeren – i tilfælde af frekvensknaphed – træffer beslutning om, hvordan frekvenserne skal tildeles, f.eks. efter auktion. Herudover fastsættes retningslinjerne for, hvordan Energistyrelsen skal prioritere og administrere den danske frekvensanvendelse.

Bekendtgørelse om gebyrer for prøver, certifikater, kaldesignaler og identifikationsnumre

Bekendtgørelsen fastsætter størrelsen af gebyrerne for deltagelse i radioamatørprøver og udstedelse af certifikater, kaldesignaler og identifikationsnumre på radioamatør- og luftfartsområdet.

Bekendtgørelse om overdragelse og tilbagelevering af visse tilladelser til at anvende radiofrekvenser

Bekendtgørelsen fastsætter regler om begrænsninger i adgangen til frit at overdrage dele af frekvenstilladelser til en anden for tilladelser udstedt efter auktion eller udbud og for tilladelser til at anvende frekvenser til radio- og tv-formål.

Bekendtgørelse om depositum ved fremlysning af radiofrekvenser

Bekendtgørelsen fastsætter størrelsen på det depositum, som skal betales i forbindelse med deltagelse i en fremlysning over frekvenser, og fastsætter regler for betalingen og tilbagebetalingen af depositummet.

Bekendtgørelse om forsvarets anvendelse af radiofrekvenser

Bekendtgørelsen fastsætter regler for, hvordan forsvaret kan anvende frekvenser.

Bekendtgørelser om bemyndigelse af andre myndigheder

Bekendtgørelserne fastsætter regler om bemyndigelse af andre myndigheder og private organisationer til at varetage forskellige opgaver på bl.a. det maritime område og på luftfartsområdet.

Bekendtgørelse om bemyndigelse til at udstede og tilbagekalde kaldesignaler og identifikationsnumre og til at fastsætte regler for udstedelsen og tilbagekaldelsen

Bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser vedr. regelfastsættelse for visse prøver til Søfartsstyrelsen og Statens Luftfartsvæsen

Regler om radioudstyr og elektromagnetiske forhold

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold med tilhørende bekendtgørelse fastsætter krav til radioudstyr, apparater og faste anlæg vedr. konstruktion, mærkning og dokumentation og stiller krav til de erhvervsdrivende, som sælger sådanne produkter og brugere, som anvender produkterne. Herudover fastsættes der regler om udpegning af bemyndigede organer og for deres virksomhed.

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold

Loven er inddelt i kapitler, som vedrører både apparater, radioudstyr og fast anlæg, og i kapitler, som vedrører de enkelte produkttyper for sig.

Loven fastsætter regler for, hvilke pligter de enkelte erhvervsdrivende har i forhold til enkelte produkttyper, herunder krav om konstruktion, mærkning og dokumentation for, at produkterne er lovlige. Loven fastsætter endvidere regler for, hvordan Energistyrelsen kan føre tilsyn med produkterne, og hvilke afgørelser styrelsen kan træffe, hvis produkterne eller de erhvervsdrivende ikke opfylder kravene.

Bekendtgørelse om radioudstyr og elektromagnetiske forhold

Bekendtgørelsen fastsætter regler om harmoniserede standarder, procedurer til vurdering af produkternes overensstemmelse med kravene, overensstemmelseserklæring, CE-mærkning og teknisk dokumentation. Bekendtgørelsen fastsætter endvidere regler om bemyndigede organer.

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold og om ophævelse af lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold

Bekendtgørelsen fastsætter, at reglerne i loven for apparater og faste anlægs vedkommende træder i kraft den 20. april 2016 og for radioudstyrs vedkommende den 13. juni 2016. Samme datoer ophæves de tilsvarende regler i den tidligere lov og bekendtgørelse.

Graveloven

Lov om graveadgang, etablering og udnyttelse af infrastruktur til telekommunikationsformål samt udnyttelse af infrastruktur på tværs af forsyningssektorer m.v. 

Lov om graveadgang, etablering og udnyttelse af infrastruktur til telekommunikationsformål samt udnyttelse af infrastruktur på tværs af forsyningssektorer m.v. kaldes i daglig tale graveloven. 

Graveloven og tilhørende bekendtgørelser indeholder bl.a. regler om:

 • ekspropriation og nedgravning af kabler m.v. til brug for elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester samt erstatning ved beskadigelse af kabler m.v.,
 • nedlægningsdybder for telekabler og begrænsning af erstatning ved beskadigelse af telekabler, 
 • fælles udnyttelse af og oplysning om eksisterende passiv fysisk infrastruktur, 
 • begrænsning af oplysning om eksisterende passiv fysisk infrastruktur,
 • krav om etablering af og adgang til bygningsintern fysisk infrastruktur i bygninger, 
 • undtagelser fra krav om etablering af bygningsintern fysisk infrastruktur,
 • tilslutning af slutbrugere til net via tredjeparters private ejendom, samt
 • energistyrelsens kompetence som tvistløsningsorgan.

Graveloven 

Gravelovens formål er at fremme konkurrencen i telesektoren og fremme en billigere og nemmere udrulning af bredbånd. Dette mål fremmes bl.a. ved at:

 • sikre teleudbydere lige adgang til nedgravning af telekabler og opsætning af tilhørende faciliteter, herunder ved brug af ekspropriationsinstrumentet,
 • sikre, at teleudbydere kan få adgang til eksisterende passiv fysisk infrastruktur på tværs af forsyningssektorer på rimelige vilkår med henblik på etablering af bredbånd,
 • sikre, at nyopførte bygninger og bygninger, der gennemgår større renoveringsarbejder, udstyres med bygningsintern fysisk infrastruktur, der kan anvendes til etablering af bredbånd,
 • sikre, at teleudbydere kan få adgang til bygningsintern fysisk infrastruktur på rimelige vilkår med henblik på etablering af bredbånd.

Graveloven

Bekendtgørelse om nedlægningsdybder for telekabler og begrænsning af erstatning ved beskadigelse af telekabler

Bekendtgørelse om begrænsning af oplysningspligt og undtagelser fra krav om højhastighedsforberedelse af bygninger m.v.

Benjamin Overvad, Tlf.: 33 92 75 43, beo@ens.dk

Anders Lønvig, Tlf.: 33 92 68 48, anl@ens.dk