Når drikkevandet leveres

Det koster penge at indvinde vand og distribuere det til forbrugerne. Derfor skal alle, der modtager drikkevand betale vandtakster, så vandselskaberne kan få dækket omkostningerne.

Den økonomiske regulering af de største vandselskaber stiller krav om effektivisering af selskaberne, så forbrugere og virksomheder ikke betaler mere end nødvendigt for vandet.

De fleste forbrugere er tilsluttet en almen vandforsyning. Reglerne for betaling af drikkevand regulerer, hvordan de almene vandforsyninger får dækket deres omkostninger til indvinding, behandling og distribution af vand til forbrugerne. Hvis du vil vide mere om sikring af drikkevand samt om reglerne for drikkevandskvalitet og indvindingstilladelser, kan du læse om det på Miljøstyrelsens hjemmeside

Forholdet mellem forbrugeren og vandforsyningen

Alle vandforsyninger skal lave et regulativ, der beskriver forholdet mellem forbrugeren og vandforsyningen. Det skal heri fremgå, hvilke rettigheder og pligter, der gælder for dig som forbruger og for vandforsyningen, f.eks. om retten til at få vand og pligten til at betale. Der står også, at du som forbruger skal holde installationerne på din ejendom i god stand, så der ikke er risiko for at forurene vandet. I regulativet er det også beskrevet, hvilke ydelser forbrugeren skal betale for. Prisen også kaldet taksten for vand og for tilslutning til vandforsyningen skal fremgå af vandforsyningens takstblad.

Både regulativet og takstbladet skal være godkendt af kommunalbestyrelsen, og det skal være tilgængeligt for forbrugeren. Som en hjælp til vandforsyningens udarbejdelse af eget regulativ er der udarbejdet et normalregulativ.

Læs mere om takster og regulativ for almene vandforsyninger

Hent normalregulativet

En Word-udgave af normalregulativet kan hentes her

Vejledning om fastsættelse af takster for vandforsyning, 2017, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Vandforsyningsloven (Under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets ressort hører §§ 52a, 52b, 53, 53a og stk. 1-6 i § 55)

Kontakt

Marianne Mathiesen
Specialkonsulent (+45) 3392 6730
Lise Wesenberg Jensen
Chefkonsulent (+45) 3395 5806
Mere om Vand