Vandselskaberne og klimatiltag

Vandselskabers finansiering af klimatilpasning

Spildevandsselskaberne er med til at finansiere klimatilpasningsprojekter vedrørende spildevand i Danmark. Energistyrelsen er ansvarlig for reglerne om spildevandsselskabernes opkrævning af spildevandsbetaling til dækning af bl.a. klimatilpasning af selskabernes spildevandshåndtering.

Klimatilpasning af spildevandsanlæg kan gennemføres på forskellige måder. Spildevandsselskabet kan bruge rørløsninger eller overfladeløsninger som for eksempel bassiner m.v. Spildevandsselskabet kan anvende egne løsninger eller løsninger, der bygger på et samarbejde med andre aktører som for eksempel vejejer eller vandløbsmyndigheder.

Medfinansieringsprojekter

Ved skybrud overbelastes mange kloakker. Spildevandsselskaber kan vælge at indgå en aftale om et såkaldt medfinansieringsprojekt med kommuner og private. Som en del af en sådan aftale kan selskabet takstfinansiere de dele af  klimatilpasningsprojekter, som er nødvendige af hensyn til spildevandsselskabets opgave og som samtidigt har dobbelte formål, fx også rekreative formål.

Det er et krav, at medfinansieringsprojektet er billigere end en traditionel løsning (for eksempel udvidelse af kloakken) for at reglerne om medfinansiering kan anvendes. Et projekt efter medfinansieringsregler kan fx være at ændre på udformningen af en vej, så den kan fungere som skybrudsvej. En skybrudsvej bortleder de store regnvandsmængder, der falder på vejen, og mindsker dermed risikoen for oversvømmede kældre. 

For medfinansieringsprojekter i vandløb i landzone, sommerhusområder og rekreative områder skal  spildevandsselskabet dække 100 pct. af meromkostningerne til håndtering af det vand, som selskabet har ansvaret for.

For medfinansieringsprojekter i vandløb i byzone og på veje skal spildevandsselskabet dække 100 pct. af driftsomkostningerne, der er nødvendige for håndtering af det tag- og overfladevand, som selskabet har ansvaret for, og 75 pct. af investeringsomkostningerne hertil.

For medfinansieringsprojekter, hvor aftalen er indgået før 1. januar 2016, var bestemmelsen om veje og vandløb i byzone anderledes.

Med virkning fra 1. marts 2016 er medfinansieringsreglerne ændret. Dette betyder, at spildevandsselskaber nu kan drive medfinansieringsprojektet, hvilket tidligere skulle være for eksempel vejejeren.

Der kan hentes yderligere information i vejledende notat til den tidligere bekendtgørelsen om medfinansiering (udarbejdet af den tidligere ressort myndighed Naturstyrelsen) samt et forslag til en standardkontrakt, som spildevandsselskabet skal indgå med projektejer. Det vejledende notat ses her, og standardkontrakten er her

Forsyningssekretariatet varetager opgaver med fastsættelse af økonomiske rammer for vandselskaberne og tillæg til rammerne. På deres hjemmeside https://www.kfst.dk/vandtilsyn/ findes vejledning om hvilke betingelser et medfinansieringssprojekt skal opfylde for, at der kan ydes tillæg til den økonomiske ramme, herunder at projektet skal være billigere end den sædvanlige spildevandstekniske afhjælpning.

www.klimatilpasning.dk kan du læse mere om klimatilpasning og konkrete eksempler på medfinansieringsprojekter.

Læs mere:

Lovforslag fra 2012 om ændring af betalingsloven - indførelsen af medfinansiering

Bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand (BEK nr. 159 af 26/02/2016)

Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber (BEK nr. 1235 af 10/10/2016)

Vejledende udtalelser

Energistyrelsens vejledende udtalelse om fortolkningen af krav om omkostningseffektivitet vedrørende medfinansieringsprojekter 

Formålet med denne vejledende udtalelse er at præcisere forståelsen af kravet i § 1, stk. 5, 2. pkt., i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber om omkostningseffektivitet i forhold til spildevandsselskabers medfinansiering af kommunale og private klimatilpasningsprojekter. Udtalelsen vedrører sager, hvor der er indgået aftale inden 1. januar 2016 og hvor der er indsendt ansøgning til Forsyningssekretariatet inden 1. marts 2016.

Se udtalelsen af 14.12.2016 

Energistyrelsens vejledende udtalelse af 4.september 2017 om medfinansieringsbekendtgørelsens bestemmelse om ”kommunal risikokortlægning”

Den vejledende udtalelse vedrører medfinansieringsbekendtgørelsens § 8 om kommunal risikokortlægning. Det fremgår af udtalelsen, at den i § 8 nævnte risikokortlægning forudsættes at være omfattet af de formelle regler i planloven, herunder om inddragelse af offentligheden, der gælder for vedtagelsen af sådanne planer. Udtalelsen præciserer afsnit 3.3. om ”Behov for afhjælpning” i det vejledende notat af 15. marts 2015”.

Se udtalelsen af 04.09.2017

Energistyrelsens vejledende udtalelse af 5. september 2018 om medfinansieringsbekendtgørelsens bestemmelse om ”rekreative områder”

Den vejledende udtalelse vedrører medfinansieringsbekendtgørelsens § 1, stk. 2, 8) om definitionen af ”rekreative områder”. Det fremgår af udtalelsen, at den i § 1, stk. 2, 8) nævnte definition indebærer, at det hermed, jf. ”åbne for almindelig færdsel”, er fastlagt, at ”rekreative arealer” i denne regulering forudsætter, at der er offentlig adgang til arealet. Dette betyder ikke nødvendigvist, at denne offentlige adgang er til stede døgnet rundt hele året. Udtalelsen supplerer afsnit 2.1. om ”Definitioner” i det vejledende notat af 15. marts 2015.

Se udtalelsen af 05.09.2018

Kontakt

Marianne Lassen
Fuldmægtig (+45) 3392 6820
Mere om Vand