Information for projektudviklere om åben-dør-ordningen

Åben dør-proceduren: Du skal have tre tilladelser

Ved åben dør-proceduren er det en projektudvikler, der selv tager initiativ til at etablere en havvindmøllepark af en selvvalgt størrelse og på en selvvalgt placering.

Energistyrelsen skal give tre tilladelser, før man kan opstille havvindmøller. Det er en forundersøgelsestilladelse, en etableringstilladelse og en tilladelse til udnyttelse af energien. Man får tilladelserne, efterhånden som projektet skrider frem. Dermed er hver enkelt tilladelse en forudsætning for den næste.

Undervejs i godkendelsesprocessen sørger Energistyrelsen for at konsultere de andre relevante myndigheder. Det kalder vi one-stop-shop.

Et projektforløb starter ved, at Energistyrelsen modtager en uopfordret ansøgning fra projektudvikleren. I første omgang er det ansøgningen om tilladelse til at udføre forundersøgelser i det selvvalgte område.

Ansøgningen skal som minimum omfatte en beskrivelse af ansøgeren, en grundig beskrivelse af det planlagte projekt, det forventede omfang af forundersøgelserne, størrelsen og antallet af vindmøller og den geografiske afgrænsning af projektet samt den forventede tilslutning til elnettet.

 

De tre tilladelser
 • Forundersøgelsestilladelse
  Energistyrelsen skal give en forundersøgelsestilladelse, før man begynder at lave undersøgelser på havet vedrørende en mulig havvindmøllepark. Man får typisk en forundersøgelsestilladelse for ét år. Derefter skal man sende en såkaldt VVM-redegørelse til Energistyrelsen. En VVM-redegørelse indeholder en vurdering af virkningerne på miljøet. Man skal eksempelvis udarbejde undersøgelser, som redegør for projektets visuelle påvirkning af området og dets påvirkning af befolkning, fauna, flora, jord- og havbund, pattedyr i havet mm. I visse tilfælde skal man først lave en vurdering af konsekvenserne for naturen i området, hvis der er tale om et internationalt naturbeskyttelsesområde.
 • Etableringstilladelse
  Energistyrelsen giver en etableringstilladelse, efter at VVV-redegørelsen er godkendt, og man har sendt en ansøgning med resultaterne fra redegørelsen. Etableringstilladelsen er nødvendig for, at man kan begynde at opføre en havvindmøllepark. I større projekter skal man efterfølgende dokumentere, at vilkårene i tilladelsen er opfyldt.
 • Tilladelse til udnyttelse af energien
  Energistyrelsen giver en tilladelse til udnyttelse af energien (den såkaldte elproduktionstilladelse), inden vindkraftanlægget sættes i drift. Den dokumenterer, at vilkårene i etableringstilladelsen er opfyldt.
Sådan foregår sagsbehandlingen

Når Energistyrelsen behandler en åben dør-ansøgning, sender vi ansøgningen i høring hos andre relevante myndigheder. Det gør vi for at finde ud af, om der er andre interesser, som kan blokere for projektet.

På den baggrund afgør Energistyrelsen, om man kan gå videre med etableringen af havvindmøller i det område, der er udpeget i ansøgningen. Hvis svaret er ja, giver Energistyrelsen en forundersøgelsestilladelse. 

Resultaterne af undersøgelserne samler man i en VVM-redegørelse. Først sikrer Energistyrelsen kvaliteten af redegørelsen. Derefter bliver den sendt i høring hos de relevante myndigheder. Og bagefter bliver den sendt i offentlig høring. Her har alle interesserede mulighed for at give deres bemærkninger. Først til sidst beslutter Energistyrelsen, om man kan få en etableringstilladelse. Hvis svaret er ja, skal man som projektudvikler ansøge om tilladelse til at etablere havvindmølleparken.

Du skal selv betale omkostningerne til sagsbehandling

Energistyrelsens omkostninger til sagsbehandling af havvindmølleprojekter er ifølge lovgivningen berettigede til refusion. Derfor må man som projektudvikler forvente at skulle betale for sagsbehandlingen. Reglerne om betaling for myndighedsbehandling findes i bekendtgørelse nr. 1513 af 15. december 2017 som er fastsat med hjemmel i § 58 i lov om fremme af vedvarende energi.

Sådan støttes havvindmøller

For vindmøller nettilsluttet efter den 20. februar 2018, ydes der ikke længere et pristillæg i tillæg til markedsprisen for den elektricitet, der afregnes som leveret til det kollektive elforsyningsnet. For vindmøller nettilsluttet den 20. februar 2018 eller før, kan der være et pristillæg.

For vindmøller på land afhænger størrelsen på pristillægget af, hvornår vindmøllerne er tilsluttet elnettet. For vindmøller tilsluttet efter den 1. januar 2014 og senest den 20. februar 2018, yder staten et pristillæg på 25 øre/kWh. Der er dog indsat et loft på markedsprisen plus pristillægget på i alt 58 øre/kWh. Det betyder, at hvis markedsprisen på elektricitet overstiger 33 øre/kWh, reduceres pristillægget med én øre, hver gang markedsprisen stiger én øre yderligere.

Få vejledning til din ansøgning

Ordningen er under revision.

Værditabs- og køberetsordningen

Der er et krav om, at 20 procent af en havvindmøllepark skal udbydes til lokalt medejerskab, når havvindmøllerne er etableret under åben dør-proceduren. Det gælder dog ikke forsøgsanlæg.

Derudover er der regler om, at man som opstiller af vindmøller skal dække et eventuelt værditab på fast ejendom, hvis det er på mindst én procent og er forårsaget af vindmøllerne.

Det er Energinet.dk, som er ansvarlig for driften af elnettet i Danmark. Derfor er det også dem, der administrerer værditabs- og køberetsordningen.

Nye krav til fremdrift i projekterne

Energistyrelsen vil for fremtiden stille strammere krav til fremdriften i vindmølleprojekter under åben dør-proceduren. De kommende krav omfatter både eksisterende og nye ansøgninger.

Kravene betyder, at der skal fastsættes milepæle for alle trin i ansøgningsprocessen. Formålet er at sikre større fremdrift i projekterne, end der er på nuværende tidspunkt. Dermed kan man undgå langvarige reservationer af områder, hvor det ikke er sikkert, om de skal bruges til havvindmølleparker. Den slags reservationer kan nemlig føre til usikkerhed hos borgerne i de berørte lokalområder. Samtidig sikrer kravene til fremdrift, at man som projektudvikler hurtigere får en afklaring på, om et projekt kan realiseres.

Kravene begrænser projekterne til dem, der har reelle intentioner om at etablere en havvindmøllepark inden for en begrænset tidsramme. Hvis projektudviklerne ønsker at opretholde deres ansøgning, skal de sikre, at projektet skrider planmæssigt frem i alle stadier.

Energistyrelsen sørger for at gøre milepælene for hvert trin i ansøgningsprocessen tydelige over for ansøgerne.  Det sikrer, at projekterne enten skrider planmæssigt frem eller opgives. Tilsvarende vil der være stramme tidsfrister for myndighedsbehandlingen i Energistyrelsen. Tidsfristerne kan forlænges, hvis der gælder nogle særlige forhold.

Mere specifikt indeholder de nye krav en skærpelse på disse fire punkter:

 1. Der gælder kortere frister for, at Energistyrelsen modtager de nødvendige oplysninger i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om en forundersøgelsestilladelse. Og som udgangspunkt skal supplerende oplysninger sendes til Energistyrelsen inden for fire uger.
 2. Når man har fået en forundersøgelsestilladelse, skal forundersøgelsesrapporten være færdig inden for ét år.
 3. Hvis Energistyrelsen godkender forundersøgelsesrapporten, skal man som ansøger inden tre måneder give besked, om man ønsker at etablere havvindmøller på den placering, man har ansøgt om.
 4. Man skal ansøge om en etableringstilladelse senest seks måneder efter, at forundersøgelsesrapporten er blevet godkendt. 
Den kommunale indsigelsesret

Den kommunale indsigelsesret trådte i kraft 1. januar 2017 og betød, at kommunerne fik mere medbestemmelse i nye projekter med kystnære havvindmøller. Pr. 1. januar 2017 er det desuden Klima-, energi- og forsyningsministeren, der skal give en forundersøgelsestilladelse, og ikke Energistyrelsen.

Indsigelsesretten betyder konkret følgende:

 • Kommunerne kan gøre indsigelse mod, at der gives tilladelse til en kystnær havvindmøllepark opstillet under åben dør-ordningen. Indsigelsesretten blev pr. 1. juli 2019 udvidet fra 8 km til at gælde for havvindmøller, der planlægges placeret op til 15 km fra kommunes kyststrækning. 
 • Hvis en kommune gør indsigelse, skal sagen tages op i Folketingets Klima-, energi- og forsyningsudvalg, hvorefter ministeren træffer afgørelse. Der kan være tilfælde, hvor en kommune ikke ønsker en kystnær havvindmøllepark, men hvor parken alligevel bør opstilles, f.eks. på grund af nationale hensyn. I så fald giver ministeren en forundersøgelsestilladelse.

Læs mere om reglerne her:

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

 

Kontakt

Maria Louise Flachs
Fuldmægtig (+45) 3392 7548
Søren Keller
Fuldmægtig (+45) 3392 6690