Information til borgere om åben-dør-ordningen

Åben-dør-proceduren

I Danmark kan man få tilladelse til at etablere en havvindmøllepark på to måder: Gennem udbud eller den såkaldte åben-dør-procedure. 

Ved udbud udbyder staten et projekt – typisk på en bestemt placering og i en bestemt størrelse. Ved åben-dør-proceduren ansøger man selv om tilladelserne på en selvvalgt placering. Det sker ved, at man som projektudvikler indsender en uopfordret ansøgning om at få tilladelse til at udføre forundersøgelser i det valgte område.

Ansøgningsprocessen 

Energistyrelsen skal give tre tilladelser, før man kan opstille havvindmøller. Det er en forundersøgelsestilladelse, en etableringstilladelse og en tilladelse til udnyttelse af energien. Man får tilladelserne, efterhånden som projektet skrider frem. Dermed er hver enkelt tilladelse en forudsætning for den næste.

Undervejs i godkendelsesprocessen sørger Energistyrelsen for at konsultere andre relevante myndigheder. Det kalder vi one-stop-shop.

De tre tilladelser

 1. Forundersøgelsestilladelse

  Energistyrelsen skal give en forundersøgelsestilladelse, før man begynder at lave undersøgelser på havet vedrørende en mulig havvindmøllepark. Man får typisk en forundersøgelsestilladelse for ét år.

  Derefter skal man sende en såkaldt VVM-redegørelse til Energistyrelsen. En VVM-redegørelse indeholder en vurdering af virkningerne på miljøet. I visse tilfælde skal man først lave en vurdering af konsekvenserne for naturen i området, hvis der er tale om et internationalt naturbeskyttelsesområde.

  Man skal eksempelvis udarbejde undersøgelser, som redegør for projektets visuelle påvirkning af området og dets påvirkning af befolkning, fauna, flora, jord- og havbund, pattedyr i havet m.m. I visse tilfælde skal man først lave en vurdering af konsekvenserne for naturen i området, hvis der er tale om et internationalt naturbeskyttelsesområde.

 2. Etableringstilladelse

  Energistyrelsen giver en etableringstilladelse, efter at VVM-redegørelsen er godkendt, og man har sendt en ansøgning med resultaterne fra redegørelsen. Etableringstilladelsen er nødvendig for, at man kan begynde at opføre en havvindmøllepark. I større projekter skal man efterfølgende dokumentere, at vilkårene i tilladelsen er opfyldt.

 3. Tilladelse til udnyttelse af energien

  Energistyrelsen giver en tilladelse til udnyttelse af energien (den såkaldte elproduktionstilladelse), inden vindkraftanlægget sættes i drift. Den dokumenterer, at vilkår¬ene i etableringstilladelsen er opfyldt.

Sådan foregår sagsbehandlingen

Når Energistyrelsen behandler en åben-dør-ansøgning, sender vi ansøgningen i høring hos andre relevante myndigheder. Det gør vi for at finde ud af, om der er andre interesser, som kan blokere for projektet.

På den baggrund afgør Energistyrelsen, om man kan gå videre med etableringen af havvindmøller i det område, der er udpeget i ansøgningen. Hvis svaret er ja, giver Energistyrelsen en forundersøgelsestilladelse.

Resultaterne af forundersøgelsen samler man i en VVM-redegørelse. Næste skridt er en godkendelse af den redegørelse.

Først sikrer Energistyrelsen kvaliteten af redegørelsen. Derefter bliver den sendt i høring hos de relevante myndigheder. Og bagefter bliver den sendt i offentlig høring. Her har alle interesserede mulighed for at give deres bemærkninger. Først til sidst beslutter Energistyrelsen, om man kan få en etableringstilladelse. Hvis svaret er ja, skal man som projektudvikler ansøge om tilladelse til at etablere havvindmølleparken.

En godkendelse af redegørelsen for forundersøgelsen betyder således, at projektet ikke strider mod miljømæssige eller andre planlægningsmæssige forhold.

Energistyrelsen kan f.eks. afvise at godkende redegørelsen for forundersøgelsen på grund af hensyn til sejladssikkerhed, eller fordi projektet kan skade planter eller dyr i området. Det er muligt at tilpasse et projekt, så det f.eks. overholder de fastsatte grænseværdier for støj, eller så det overholder sikkerhedsafstanden til en nærliggende sejlrende.

Nye krav til fremdrift i projekterne

Energistyrelsen vil for fremtiden stille strammere krav til fremdriften i vindmølleprojekter under åben-dør-proceduren. De kommende krav omfatter både eksisterende og nye ansøgninger.

Kravene betyder, at man skal fastsætte milepæle for alle trin i ansøgningsprocessen. Formålet er at sikre større fremdrift i projekterne, end der er på nuværende tidspunkt. Dermed kan man undgå langvarige reservationer af områder, hvor det ikke er sikkert, om de skal bruges til havvindmølleparker. Den slags reservationer kan nemlig føre til usikkerhed hos borgerne i de berørte lokalområder. Samtidig sikrer kravene til fremdrift, at man som projektudvikler hurtigere får en afklaring på, om et projekt kan realiseres.

Kravene begrænser projekterne til dem, der har reelle intentioner om at etablere en havvindmøllepark inden for en begrænset tidsramme. Hvis projektudviklerne ønsker at opretholde deres ansøgning, skal de sikre, at projektet skrider planmæssigt frem i alle stadier.

Energistyrelsen sørger for at gøre milepælene for hvert trin i ansøgningsprocessen tydelige over for ansøgerne.  Det sikrer, at projekterne enten skrider planmæssigt frem eller opgives. Tilsvarende vil der være stramme tidsfrister for myndighedsbehandlingen i Energistyrelsen. Tidsfristerne kan forlænges, hvis der gælder nogle særlige forhold.

Mere specifikt indeholder de nye krav en skærpelse på disse fire punkter:

 1. Der gælder kortere frister for, at Energistyrelsen modtager de nødvendige oplysninger i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om en forundersøgelsestilladelse. Og som udgangspunkt skal supplerende oplysninger sendes til Energistyrelsen inden for fire uger.
 2. Når man har fået en forundersøgelsestilladelse, skal forundersøgelsesrapporten være færdig inden for ét år.
 3. Hvis Energistyrelsen godkender forundersøgelsesrapporten, skal man som ansøger inden tre måneder give besked, om man ønsker at etablere havvindmøller på den placering, man har ansøgt om.
 4. Man skal ansøge om en etableringstilladelse senest seks måneder efter, at forundersøgelsesrapporten er blevet godkendt. 

Den kommunale indsigelsesret trådte i kraft 1. januar 2017 og betød, at kommunerne fik mere medbestemmelse i nye projekter med kystnære havvindmøller. Pr. 1. januar 2017 er det desuden Klima-, energi- og forsyningsministeren, der skal give en forundersøgelsestilladelse, og ikke Energistyrelsen.

Den kommunale indsigelsesret

Indsigelsesretten betyder konkret følgende:

 • Kommunerne kan gøre indsigelse mod, at der gives tilladelse til en kystnær havvindmøllepark opstillet under åben dør-ordningen. Indsigelsesretten blev pr. 1. juli 2019 udvidet fra 8 km til at gælde for havvindmøller, der planlægges placeret op til 15 km fra kommunes kyststrækning. 
 • Hvis en kommune gør indsigelse, skal sagen tages op i Folketingets Klima-, energi- og forsyningsudvalg, hvorefter ministeren træffer afgørelse. Der kan være tilfælde, hvor en kommune ikke ønsker en kystnær havvindmøllepark, men hvor parken alligevel bør opstilles, f.eks. på grund af nationale hensyn. I så fald giver ministeren en forundersøgelsestilladelse.

Læs mere om reglerne her:

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Analyse om fremtiden for åben dør-ordningen

Læs analysen om fremtiden for åben dør-ordningen

Kontakt

Søren Keller
Fuldmægtig (+45) 3392 6690
Signe Olesen
Fuldmægtig (+45) 3392 6754
Anja Lundberg
Specialkonsulent (+45) 3392 6819
Maria Louise Flachs
Fuldmægtig (+45) 3392 7548