De fire ordninger til fremme af vindenergi

De fire ordninger til at fremme brugen af vindenergi

Værditabsordningen

En opstiller af en vindmølle har pligt til at betale for det værditab på fast ejendom, som kan være en følge af opstilling af vindmøllen. Værditabets størrelse fastsættes af en taksationsmyndighed, som er en uafhængig offentlig myndighed nedsat af energi-, forsynings- og klimaministeren. 

En ejendomsejer får dækket sit værditab, hvis vedkommendes ejendom taber mere end 1 pct. i værdi som følge af opsætningen af nye vindmøller. 

Ejeren af ejendommen skal anmelde sit ønske om dækning af værditab hos Energinet.dk. Som ejer af ejendommen kan du og vindmølleopstilleren vælge at indgå en frivillig aftale om størrelsen af værditabet. Du kan også få taksationsmyndigheden til konkret at vurdere ejendommen og fastsætte størrelsen af tabet.

Du skal anmelde dit krav om værditabserstatning inden en vindmølle opstilles. Derfor er opstilleren af vindmøllen forpligtet til at visualisere projektet og udarbejde andet materiale og tillige orientere berørte borgere på et offentligt møde senest 4 uger inden den kommunale planproces slutter. Fra det offentlige møde er der en frist på 8 uger for anmeldelse af værditab. Kun undtagelsesvis kan krav rejst senere blive vurderet.  Energistyrelsen administrerer værditabsordningen. Energinet.dk er ansvarlig for drift af elnettet i Danmark.

Læs mere om værditabsordningen

Analyse af vindmøllers påvirkning på priser på beboelsesejendomme

En undersøgelse som Energistyrelsen har fået udarbejdet af COWI i samarbejde med forskere fra Københavns Universitet viser, at vindmøller påvirker huspriser negativt, men at de erstatninger, der udbetales via værditabsordningen er dækkende for tabene.

Læs rapporten Analyse af vindmøllers påvirkning på priser på beboelsesejendomme

Køberetsordningen

Køberetsordningen giver lokale borgere mulighed for at købe andele i kommende vindmølleprojekter. Køberetsordningen gælder både landvindmøller og kystnære havvindmøller. 
Vindmølleopstillere har pligt til at udbyde mindst 20 pct. af projektet til lokale borgere. En andel svarer til prisen på 1000 kWh. 

Enhver borger over 18 år, som bor op til 4,5 km fra nye vindmøller, har mulighed for at købe op til 50 andele hver i nye vindmølleprojekter. Hvis der er flere andele tilbage, bliver resten af andelene udbudt til en videre kreds af personer. Ved landvindmøller bliver andelene udbudt til personer, der bor i den kommune, hvor der opstilles vindmøller. Ved kystnære havvindmøller bliver andelene udbudt til personer, der bor i en kommune, som har en kyststrækning, der ligger inden for 16 km fra opstillingsstedet.

Udbuddet af ejerandele bliver som minimum annonceret i en lokal avis. Derudover holdes der er offentligt møde, hvor opstiller informerer om udbuddet af ejerandele. 
Som andelshaver i et vindmølleprojekt, deler du omkostninger, indtægter, risiko og indflydelse på lige fod med opstilleren af vindmølleprojektet. 

Læs mere om de gældende regler for køberetsordningen

Den grønne ordning

Kommuner kan søge tilskud igennem den grønne ordning. Der kan søges om tilskud til projekter, der styrker landskabet og de rekreative muligheder i kommunen og til kultur og informationsaktiviteter. Det kan fx være tilskud til etablering af en ny natursti og materiale til undervisning i klima og energi. 

Størrelsen på det tilskud kommunen kan søge afhænger af, hvor mange vindmøller, der opstilles i kommunen og størrelsen på vindmøllerne, men vil svare til ca. 200.000 kr. pr. vindmølle afhængig af vindmøllens størrelse. 

Det er Energistyrelsen, der administrerer puljen. Få oplysninger om ansøgning til den grønne ordning

Bemærk: Den grønne ordning udløber den 21. februar 2018.

Garantifonden

Garantifonden skal støtte finansiering af lokale vindmøllelavs forundersøgelser mv. i forbindelse med opstilling af vindmøller. Garantien kan derfor anvendes til at optage lån i forbindelse med finansiering af forundersøgelser. For at modtage garanti skal et vindmøllelav/initiativgruppe bestå af mindst 10 personer.  Der kan søges om en garanti på op til 500.000 kr. Garantien bliver indløst, hvis projektet ender med ikke at blive gennemført, og lånet ikke kan betales. 

Energistyrelsen administrerer garantifonden. 

Kontakt

Maria Louise Flachs
Fuldmægtig (+45) 3392 7548