Fremme af vindmøller

Vindmøller bliver fremmet via pristillæg til den elektricitet, der afregnes som leveret til det kollektive elforsyningsnet og i visse tilfælde også via nettoafregningsordninger. Formålet med disse ordninger er at øge udbygningen med vedvarende energi og dermed bidrage til at opfylde de danske miljø- og klimamål.

De vigtigste ordninger for nye havvindmøller, landvindmøller og såkaldte husstandsmøller er beskrevet nedenfor.

Energistyrelsen har følgende støtte- og tilskudsordninger til vindenergi

Landvindmøller

Størrelsen på pristillægget til landvindmøller afhænger af, hvornår vindmøllerne er tilsluttet elnettet. For vindmøller nettilsluttet efter 1. januar 2014 yder staten et pristillæg på 25 øre/kWh i tillæg til markedsprisen for den elektricitet, der afregnes som leveret til det kollektive elforsyningsnet.
Der er dog indsat et loft på markedsprisen plus pristillægget på i alt 58 øre/kWh. Det betyder, at hvis markedsprisen på elektricitet overstiger 33 øre/kWh, reduceres pristillægget med én øre, hver gang markedsprisen stiger én øre yderligere.

Desuden ydes pristillægget for en afgrænset elproduktion som beregnes via følgende formel:

  • Støttet elproduktion = mølleeffekt i MW gange 6.600 timer plus rotorarealet i m2 gange 5,6 MWh/m2

Når den støttede elproduktion er leveret til elnettet, vil elproduktionen skulle afsættes til markedspris uden pristillæg.

Ud over pristillægget ydes der en godtgørelse for de såkaldte balanceringsomkostninger på cirka 1,3 øre/kWh i 20 år fra tidspunktet for vindmøllens nettilslutning.

Øre/kWh 2013 2014 2015
Gennemsnitlige balanceringsomkostninger 1,5 1,3 1,1

Kilde: Beregning på baggrund af data fra Vindenergi Danmark, EnergiDanmark, Energinet.dk og Energistyrelsens stamdataregister.

Ud over pristillæg og godtgørelse findes fire ordninger, der har til formål at fremme lokalbefolkningens accept af og engagement i udbygning med vindmøller på land.

Læs mere om de forskellige ordninger 

Den nuværende statsstøttegodkendelse af støtte til landvind og havvind under åben-dør (”25-øren”) udløber d. 21. februar 2018. Vindmøllerne skal være nettilsluttet inden denne dato for at modtage støtten.

Rapporter og oversigter

Havvindmøller

Størrelsen på pristillægget til vindmøller på havet afhænger af, om vindmøllerne er etableret efter statsligt udbud eller uden for udbud.

Havvindmøller etableret efter udbud

Elektricitet produceret på havvindmølleparker afregnes med en fast afregningspris, hvis de er blevet etableret efter et statsligt udbud. For hver havvindmøllepark bliver den faste afregningspris bestemt gennem udbud. Derfor varierer størrelsen af den faste afregningspris mellem havvindmølleparkerne. Ved en fast afregningspris udgør pristillægget forskellen mellem markeds¬prisen og den afregningspris, der er fastlagt i udbuddet. Som det er tilfældet for landvindmøller, ydes der kun pristillæg til havvindmøller i løbet af en given støtteperiode. Når støtteperioden er udløbet, vil elektriciteten således skulle afsættes til markedspris uden pristillæg.

Havmøller etableret uden for udbud

Vindmøller på havet støttes via samme støtteordning som landmøllerne, når de er etableret uden for udbud gennem den såkaldte åben-dør-procedure.

Læs mere om Åben-dør-proceduren.

Husstandsvindmøller

Husstandsmøller er små vindmøller på 25 kW eller derunder og bliver fremmet via henholdsvis pristillæg til den elektricitet, der leveres til det kollektive elforsyningsnet og via nettoafregningsordninger. For at modtage pristillæg skal husstandsvindmøller være nettilsluttet i ejeren egen forbrugsinstallation og være omfattet af en nettoafregningsordning. Nettoafregningsordningerne er inddelt i forskellige grupper, hvor forbrugeret bliver afregnet i forskellige ”tidsrum”.

Når man nettoafregner, betyder det, at man bliver fritaget fra at betale elafgifter og PSO (Public Service Obligations dvs. offentlige serviceforpligtelser.). Afregningen i forhold til den strøm fra husstandsvindmøllen, som du selv forbruger inden for det ”tidsrum”, som er gældende for den nettoafregningsgruppe, som husstandsvindmøllen er registreret i hos Energinet.dk.

Hvis du ønsker at opstille en husstandsvindmølle og ønsker pristillæg og nettoafregning, skal du ansøge om tilsagn om henholdsvis pristillæg og nettoafregning hos Energinet.dk, inden du påbegynder dit projekt – eksempelvis køber vindmøllen. Reglerne og krav til ansøgningerne kan du læse om i nettilslutningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 393 af 26. april 2017) og nettoafregningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 999 af 29. juni 2016).
Krav til vindmøller kan du læse mere om på hjemmesiden for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller (EGV): www.vindmoellegodkendelse.dk

Pristillæg til nye husstandsvindmøller

Du kan som kommende husstandsvindmølleejer ansøge om pristillæg til den elproduktion, der leveres til det kollektive elforsyningsnet via en pulje på 1 MW pr. år i 2016-2019 og uden pulje 2020. 

Energinet.dk kan under visse betingelser give tilsagn om pristillæg til fabriksnye vindmøller forud for projektets påbegyndelse. Ansøgningen om tilsagn om pristillæg inden for den årlige pulje sker gennem en ansøgningsrunde, som afholdes af Energinet.dk. Ansøgningsperioden for pristillæg er som følgende:

2017: 3. maj 2017-14. juni 2017
2018: 2. maj 2017-13. juni 2017
2019: 1. maj 2017-12. juni 2017

Læs mere om husstandsvindmøller

Afregningsprisen for puljen i 2016 er fastsat til 212 øre/kWh for husstandsmøller med en kapacitet på til og med 10 kW og 132 øre/kWh for husstandsmøller med en kapacitet på over 10 kW og højst 25 kW.  Afregningsprisen på 212 øre og 132 øre nedsættes årligt med henholdsvis 38 øre og 18 øre. Dermed vil afregningsprisen være 60 øre/kWh i 2020.

Størrelsen på afregningsprisen er den som er gældende på det tidspunkt, hvor man får tilsagn om pristillæg fra Energinet.dk, og afregningsprisen ydes i 12 år fra tidspunktet for nettilslutning.

Kontakt

Emil Axelsen
Fuldmægtig (+45) 3392 7701
[{"contenttype":51},]