Fremme af vindmøller

Vindmøller bliver fremmet via pristillæg til den elektricitet, der afregnes som leveret til det kollektive elforsyningsnet og i visse tilfælde også via nettoafregningsordninger. Formålet med disse ordninger er at øge udbygningen med vedvarende energi og dermed bidrage til at opfylde de danske miljø- og klimamål.

De vigtigste ordninger for nye havvindmøller, landvindmøller og såkaldte husstandsmøller er beskrevet nedenfor.

Energistyrelsen har følgende støtte- og tilskudsordninger til vindenergi

Analyser af ordninger for VE-anlæg

Den 29. juni 2018 blev energiaftale 2018 indgået mellem samtlige partier i det daværende Folketing. I aftalen lægges der vægt på fortsat udbygning af vedvarende energi, og hvordan det bedst sikres, at den nødvendige kapacitet etableres med henblik på at nå de danske mål om vedvarende energi. Med energiaftalen blev der lagt vægt på at sikre, at de kompenserende ordninger skal være tilstrækkelige, og aftalens parter var enige om at forbedre forholdene for de berørte naboer.

Med det afsæt er en række analyser udarbejdet, disse kan ses nedenfor.

I analyserne indgår forslag til justeringer af eksisterende ordninger eller oplæg til udformning af nye ordninger. De nye og reviderede ordninger skal samlet set sikre forholdene for berørte naboer og være tidssvarende for udbygning af VE-anlæg i dagens og fremtidens Danmark.

Notaterne er udarbejdet af Energistyrelsen i 2019 og kan læses her:

Notat om salgsoptionsordning

Notat om grøn pulje

Notat om køberetsordningen

Notat om værditabsordningen  

Notat om VE-bonusordning

De nye og reviderede ordninger er indskrevet i forslag til lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven), som fremsat d. 26. februar 2020.

Lovforslaget kan læses på folketingstidende.dk og forventes vedtaget i løbet af foråret 2020. I lovforslaget er der også beskrevet overgangsregler for, hvornår kommende projekter er omfattet af de nye ordninger samt hvilke teknologier, der vil være omfattet. En oversigt kan ses af skemaet her:

Oversigt over overgangsregler 

Bemærk, at der tages juridisk forbehold, idet der indtil Folketingets vedtagelse alene er tale om et lovforslag, og at overgangsreglerne dermed også kun er et forslag, som kan være genstand for ændringer som led i Folketingets behandling og vedtagelse.

Landvindmøller

Størrelsen på pristillægget til landvindmøller afhænger af, hvornår vindmøllerne er tilsluttet elnettet. For vindmøller nettilsluttet fra 1. januar 2014 til og med 20. februar 2018 yder staten et pristillæg på 25 øre/kWh i tillæg til markedsprisen for den elektricitet, der afregnes som leveret til det kollektive elforsyningsnet.
Der er dog indsat et loft på markedsprisen plus pristillægget på i alt 58 øre/kWh. Det betyder, at hvis markedsprisen på elektricitet overstiger 33 øre/kWh, reduceres pristillægget med én øre, hver gang markedsprisen stiger én øre yderligere.

Desuden ydes pristillægget for en afgrænset elproduktion som beregnes via følgende formel:

  • Støttet elproduktion = mølleeffekt i MW gange 6.600 timer plus rotorarealet i m2 gange 5,6 MWh/m2

Når den støttede elproduktion er leveret til elnettet, vil elproduktionen skulle afsættes til markedspris uden pristillæg.

Ud over pristillægget ydes der en godtgørelse for de såkaldte balanceringsomkostninger i 20 år fra tidspunktet for vindmøllens nettilslutning.

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gennemsnitlige

balanceringsomkostninger (Øre/kWh)

2,7 1,6 1,7 1,5 1,3 1,1 1,0 1,0

Kilde: Beregning på baggrund af data fra Vindenergi Danmark, EnergiDanmark, Energinet.dk og Energistyrelsens stamdataregister.

Af tabellen nedenfor fremgår det, at balancegodtgørelsessatsen for 2019 er fastsat til 0,9 øre/kWh. Dermed fastholdes den samme balancegodtgørelsessats som i 2018

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Balancegodtgørelsessatsen (øre/kWh)

2,3 2,3 2,3 2,3 1,8 1,3 0,9 0,9
 

Note: Balancegodtgørelsessatsen for 2019 udregnes på baggrund af de faktiske omkostninger i 2017 og fremskrives med tendensen udregnet for perioden 2015-2017

Ud over pristillæg og godtgørelse findes fire ordninger, der har til formål at fremme lokalbefolkningens accept af og engagement i udbygning med vindmøller på land.

Læs mere om de forskellige ordninger 

Den nuværende statsstøttegodkendelse af støtte til landvind og havvind under åben-dør (”25-øren”) udløb d. 21. februar 2018. Vindmøllerne skal være nettilsluttet inden denne dato for at modtage støtten.

Rapporter og oversigter

Havvindmøller

Størrelsen på pristillægget til vindmøller på havet afhænger af, om vindmøllerne er etableret efter statsligt udbud eller uden for udbud.

Havvindmøller etableret efter udbud

Elektricitet produceret på havvindmølleparker afregnes med en fast afregningspris, hvis de er blevet etableret efter et statsligt udbud. For hver havvindmøllepark bliver den faste afregningspris bestemt gennem udbud. Derfor varierer størrelsen af den faste afregningspris mellem havvindmølleparkerne. Ved en fast afregningspris udgør pristillægget forskellen mellem markeds¬prisen og den afregningspris, der er fastlagt i udbuddet. Som det er tilfældet for landvindmøller, ydes der kun pristillæg til havvindmøller i løbet af en given støtteperiode. Når støtteperioden er udløbet, vil elektriciteten således skulle afsættes til markedspris uden pristillæg.

Havmøller etableret uden for udbud

Vindmøller på havet støttes via samme støtteordning som landmøllerne, når de er etableret uden for udbud gennem den såkaldte åben-dør-procedure.

Læs mere om Åben-dør-proceduren.

Husstandsvindmøller

Husstandsvindmøller er små vindmøller på 25 kW eller derunder, der er tilsluttet i ejerens egen forbrugsinstallation. Husstandsvindmøller kan blive fremmet via henholdsvis pristillæg til den elektricitet, der leveres til det kollektive elforsyningsnet og via øjebliksafregning.

Du kan som kommende husstandsvindmølleejer ansøge om pristillæg til den elproduktion, der leveres til det kollektive elforsyningsnet via en pulje på 1 MW pr. år i 2016-2019. Efter udløb af 2019-puljen vil det ikke længere være muligt at opnå tilsagn om prisstillæg til nye husstandsvindmøller. Herefter er det alene muligt at opnå øjebliksafregning.

Læs mere om øjebliksafregning og 2019-puljen for husstandsvindmøller

Krav til bl.a. husstandsvindmøller kan du læse mere om på hjemmesiden for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller (EGV)

Ordninger til fremme af vedvarende energi

Lov om fremme af vedvarende energi indeholder tre ordninger, der har til formål at fremme lokalbefolkningens accept af og engagement i udbygningen med vindmøller. Før, under og efter opstilling af vindmøller er det vigtigt at fremme naboer til vindmøller og andre berørtes accept og engagement i udbygningen af vindmøller. Ordningerne administreres af Energistyrelsen.

Energistyrelsen har fået udarbejdet en analyse af vindmøllers påvirkning på priser på beboelsesejendomme. Analysen, som COWI har foretaget i samarbejde med forskere fra Københavns Universitet, viser, at vindmøller påvirker huspriser negativt, men at de erstatninger, der udbetales via værditabsordningen er dækkende for tabene.

Læs rapporten her:

Analyse af vindmøllers påvirkning på priser på beboelsesejendomme

Læs hvordan du kan blive omfattet af ordningerne her

 

Værditabsordningen

En opstiller af en vindmølle har pligt til at betale for det værditab på fast ejendom, som kan være en følge af opstilling af vindmøllen. Værditabets størrelse fastsættes af en taksationsmyndighed, som er en uafhængig offentlig myndighed nedsat af energi-, forsynings- og klimaministeren. 

En ejendomsejer får dækket sit værditab, hvis vedkommendes ejendom taber mere end 1 pct. i værdi som følge af opsætningen af nye vindmøller. 

Ejeren af ejendommen skal anmelde sit ønske om dækning af værditab hos Energinet.dk. Som ejer af ejendommen kan du og vindmølleopstilleren vælge at indgå en frivillig aftale om størrelsen af værditabet. Du kan også få taksationsmyndigheden til konkret at vurdere ejendommen og fastsætte størrelsen af tabet.

Du skal anmelde dit krav om værditabserstatning inden en vindmølle opstilles. Derfor er opstilleren af vindmøllen forpligtet til at visualisere projektet og udarbejde andet materiale og tillige orientere berørte borgere på et offentligt møde senest 4 uger inden den kommunale planproces slutter. Fra det offentlige møde er der en frist på 8 uger for anmeldelse af værditab. Kun undtagelsesvis kan krav rejst senere blive vurderet.  Energistyrelsen administrerer værditabsordningen. Energinet.dk er ansvarlig for drift af elnettet i Danmark.

Læs mere om værditabsordningen

Analyse af vindmøllers påvirkning på priser på beboelsesejendomme

En undersøgelse som Energistyrelsen har fået udarbejdet af COWI i samarbejde med forskere fra Københavns Universitet viser, at vindmøller påvirker huspriser negativt, men at de erstatninger, der udbetales via værditabsordningen er dækkende for tabene.

Læs rapporten Analyse af vindmøllers påvirkning på priser på beboelsesejendomme

Køberetsordningen

Køberetsordningen giver lokale borgere mulighed for at købe andele i kommende vindmølleprojekter. Køberetsordningen gælder både landvindmøller og kystnære havvindmøller. 
Vindmølleopstillere har pligt til at udbyde mindst 20 pct. af projektet til lokale borgere. En andel svarer til prisen på 1000 kWh. 

Enhver borger over 18 år, som bor op til 4,5 km fra nye vindmøller, har mulighed for at købe op til 50 andele hver i nye vindmølleprojekter. Hvis der er flere andele tilbage, bliver resten af andelene udbudt til en videre kreds af personer. Ved landvindmøller bliver andelene udbudt til personer, der bor i den kommune, hvor der opstilles vindmøller. Ved kystnære havvindmøller bliver andelene udbudt til personer, der bor i en kommune, som har en kyststrækning, der ligger inden for 16 km fra opstillingsstedet.

Udbuddet af ejerandele bliver som minimum annonceret i en lokal avis. Derudover holdes der er offentligt møde, hvor opstiller informerer om udbuddet af ejerandele. 
Som andelshaver i et vindmølleprojekt, deler du omkostninger, indtægter, risiko og indflydelse på lige fod med opstilleren af vindmølleprojektet. 

Læs mere om de gældende regler for køberetsordningen

Garantifonden

Garantifonden skal støtte finansiering af lokale vindmøllelavs forundersøgelser mv. i forbindelse med opstilling af vindmøller. Garantien kan derfor anvendes til at optage lån i forbindelse med finansiering af forundersøgelser. For at modtage garanti skal et vindmøllelav/initiativgruppe bestå af mindst 10 personer.  Der kan søges om en garanti på op til 500.000 kr. Garantien bliver indløst, hvis projektet ender med ikke at blive gennemført, og lånet ikke kan betales. 

Energistyrelsen administrerer garantifonden. 

Emil Axelsen
Fuldmægtig (+45) 3392 7701
Lea Bigom Wichmand
Specialkonsulent (+45) 3395 4269
Sobia Waheed
Fuldmægtig (+45) 3392 6636