Fremme af vindmøller

Vindmøller bliver fremmet via pristillæg til den elektricitet, der afregnes som leveret til det kollektive elforsyningsnet og i visse tilfælde også via nettoafregningsordninger. Formålet med disse ordninger er at øge udbygningen med vedvarende energi og dermed bidrage til at opfylde de danske miljø- og klimamål.

De vigtigste ordninger for nye havvindmøller, landvindmøller og såkaldte husstandsmøller er beskrevet nedenfor.

Energistyrelsen har følgende støtte- og tilskudsordninger til vindenergi

Landvindmøller

Størrelsen på pristillægget til landvindmøller afhænger af, hvornår vindmøllerne er tilsluttet elnettet. For vindmøller nettilsluttet efter 1. januar 2014 yder staten et pristillæg på 25 øre/kWh i tillæg til markedsprisen for den elektricitet, der afregnes som leveret til det kollektive elforsyningsnet.
Der er dog indsat et loft på markedsprisen plus pristillægget på i alt 58 øre/kWh. Det betyder, at hvis markedsprisen på elektricitet overstiger 33 øre/kWh, reduceres pristillægget med én øre, hver gang markedsprisen stiger én øre yderligere.

Desuden ydes pristillægget for en afgrænset elproduktion som beregnes via følgende formel:

  • Støttet elproduktion = mølleeffekt i MW gange 6.600 timer plus rotorarealet i m2 gange 5,6 MWh/m2

Når den støttede elproduktion er leveret til elnettet, vil elproduktionen skulle afsættes til markedspris uden pristillæg.

Ud over pristillægget ydes der en godtgørelse for de såkaldte balanceringsomkostninger i 20 år fra tidspunktet for vindmøllens nettilslutning.

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gennemsnitlige

balanceringsomkostninger (Øre/kWh)

2,7 1,6 1,7 1,5 1,3 1,1 1,0 1,0

Kilde: Beregning på baggrund af data fra Vindenergi Danmark, EnergiDanmark, Energinet.dk og Energistyrelsens stamdataregister.

Af tabellen nedenfor fremgår det, at balancegodtgørelsessatsen for 2019 er fastsat til 0,9 øre/kWh. Dermed fastholdes den samme balancegodtgørelsessats som i 2018

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Balancegodtgørelsessatsen (øre/kWh)

2,3 2,3 2,3 2,3 1,8 1,3 0,9 0,9
 

Note: Balancegodtgørelsessatsen for 2019 udregnes på baggrund af de faktiske omkostninger i 2017 og fremskrives med tendensen udregnet for perioden 2015-2017

Ud over pristillæg og godtgørelse findes fire ordninger, der har til formål at fremme lokalbefolkningens accept af og engagement i udbygning med vindmøller på land.

Læs mere om de forskellige ordninger 

Den nuværende statsstøttegodkendelse af støtte til landvind og havvind under åben-dør (”25-øren”) udløb d. 21. februar 2018. Vindmøllerne skal være nettilsluttet inden denne dato for at modtage støtten.

Rapporter og oversigter

Havvindmøller

Størrelsen på pristillægget til vindmøller på havet afhænger af, om vindmøllerne er etableret efter statsligt udbud eller uden for udbud.

Havvindmøller etableret efter udbud

Elektricitet produceret på havvindmølleparker afregnes med en fast afregningspris, hvis de er blevet etableret efter et statsligt udbud. For hver havvindmøllepark bliver den faste afregningspris bestemt gennem udbud. Derfor varierer størrelsen af den faste afregningspris mellem havvindmølleparkerne. Ved en fast afregningspris udgør pristillægget forskellen mellem markeds¬prisen og den afregningspris, der er fastlagt i udbuddet. Som det er tilfældet for landvindmøller, ydes der kun pristillæg til havvindmøller i løbet af en given støtteperiode. Når støtteperioden er udløbet, vil elektriciteten således skulle afsættes til markedspris uden pristillæg.

Havmøller etableret uden for udbud

Vindmøller på havet støttes via samme støtteordning som landmøllerne, når de er etableret uden for udbud gennem den såkaldte åben-dør-procedure.

Læs mere om Åben-dør-proceduren.

Husstandsvindmøller

Husstandsmøller er små vindmøller på 25 kW eller derunder og bliver fremmet via henholdsvis pristillæg til den elektricitet, der leveres til det kollektive elforsyningsnet og via nettoafregningsordninger. For at modtage pristillæg skal husstandsvindmøller være nettilsluttet i ejeren egen forbrugsinstallation og være omfattet af en nettoafregningsordning. Nettoafregningsordningerne er inddelt i forskellige grupper, hvor forbrugeret bliver afregnet i forskellige ”tidsrum”.

Når man nettoafregner, betyder det, at man bliver fritaget fra at betale elafgifter og PSO (Public Service Obligations dvs. offentlige serviceforpligtelser.). Afregningen i forhold til den strøm fra husstandsvindmøllen, som du selv forbruger inden for det ”tidsrum”, som er gældende for den nettoafregningsgruppe, som husstandsvindmøllen er registreret i hos Energinet.dk.

Hvis du ønsker at opstille en husstandsvindmølle og ønsker pristillæg og nettoafregning, skal du ansøge om tilsagn om henholdsvis pristillæg og nettoafregning hos Energinet.dk, inden du påbegynder dit projekt – eksempelvis køber vindmøllen. Reglerne og krav til ansøgningerne kan du læse om i nettilslutningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 864 af 25. juni 2018) og nettoafregningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1749 af 26. december 2017).

Krav til vindmøller kan du læse mere om på hjemmesiden for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller (EGV): www.vindmoellegodkendelse.dk

Pristillæg til nye husstandsvindmøller

Du kan som kommende husstandsvindmølleejer ansøge om pristillæg til den elproduktion, der leveres til det kollektive elforsyningsnet via en pulje på 1 MW pr. år i 2016-2019 og uden pulje 2020. 

Energinet.dk kan under visse betingelser give tilsagn om pristillæg til fabriksnye vindmøller forud for projektets påbegyndelse. Ansøgningen om tilsagn om pristillæg inden for den årlige pulje sker gennem en ansøgningsrunde, som afholdes af Energinet.dk. Ansøgningsperioden for pristillæg er som følgende:

2017: 3. maj 2017-14. juni 2017
2018: 2. maj 2017-13. juni 2017
2019: 1. maj 2017-12. juni 2017

Læs mere om husstandsvindmøller

Afregningsprisen for puljen i 2016 er fastsat til 212 øre/kWh for husstandsmøller med en kapacitet på til og med 10 kW og 132 øre/kWh for husstandsmøller med en kapacitet på over 10 kW og højst 25 kW.  Afregningsprisen på 212 øre og 132 øre nedsættes årligt med henholdsvis 38 øre og 18 øre. Dermed vil afregningsprisen være 60 øre/kWh i 2020.

Størrelsen på afregningsprisen er den som er gældende på det tidspunkt, hvor man får tilsagn om pristillæg fra Energinet.dk, og afregningsprisen ydes i 12 år fra tidspunktet for nettilslutning.

De fire ordninger til fremme af vindenergi

Lov om fremme af vedvarende energi indeholder fire ordninger, der har til formål at fremme lokalbefolkningens accept af og engagement i udbygningen med vindmøller. Før, under og efter opstilling af vindmøller er det vigtigt at fremme naboer til vindmøller og andre berørtes accept og engagement i udbygningen af vindmøller. De fire VE-ordninger administreres af Energistyrelsen.

Værditabsordningen

En opstiller af en vindmølle har pligt til at betale for det værditab på fast ejendom, som kan være en følge af opstilling af vindmøllen. Værditabets størrelse fastsættes af en taksationsmyndighed, som er en uafhængig offentlig myndighed nedsat af energi-, forsynings- og klimaministeren. 

En ejendomsejer får dækket sit værditab, hvis vedkommendes ejendom taber mere end 1 pct. i værdi som følge af opsætningen af nye vindmøller. 

Ejeren af ejendommen skal anmelde sit ønske om dækning af værditab hos Energinet.dk. Som ejer af ejendommen kan du og vindmølleopstilleren vælge at indgå en frivillig aftale om størrelsen af værditabet. Du kan også få taksationsmyndigheden til konkret at vurdere ejendommen og fastsætte størrelsen af tabet.

Du skal anmelde dit krav om værditabserstatning inden en vindmølle opstilles. Derfor er opstilleren af vindmøllen forpligtet til at visualisere projektet og udarbejde andet materiale og tillige orientere berørte borgere på et offentligt møde senest 4 uger inden den kommunale planproces slutter. Fra det offentlige møde er der en frist på 8 uger for anmeldelse af værditab. Kun undtagelsesvis kan krav rejst senere blive vurderet.  Energistyrelsen administrerer værditabsordningen. Energinet.dk er ansvarlig for drift af elnettet i Danmark.

Læs mere om værditabsordningen

Analyse af vindmøllers påvirkning på priser på beboelsesejendomme

En undersøgelse som Energistyrelsen har fået udarbejdet af COWI i samarbejde med forskere fra Københavns Universitet viser, at vindmøller påvirker huspriser negativt, men at de erstatninger, der udbetales via værditabsordningen er dækkende for tabene.

Læs rapporten Analyse af vindmøllers påvirkning på priser på beboelsesejendomme

Køberetsordningen

Køberetsordningen giver lokale borgere mulighed for at købe andele i kommende vindmølleprojekter. Køberetsordningen gælder både landvindmøller og kystnære havvindmøller. 
Vindmølleopstillere har pligt til at udbyde mindst 20 pct. af projektet til lokale borgere. En andel svarer til prisen på 1000 kWh. 

Enhver borger over 18 år, som bor op til 4,5 km fra nye vindmøller, har mulighed for at købe op til 50 andele hver i nye vindmølleprojekter. Hvis der er flere andele tilbage, bliver resten af andelene udbudt til en videre kreds af personer. Ved landvindmøller bliver andelene udbudt til personer, der bor i den kommune, hvor der opstilles vindmøller. Ved kystnære havvindmøller bliver andelene udbudt til personer, der bor i en kommune, som har en kyststrækning, der ligger inden for 16 km fra opstillingsstedet.

Udbuddet af ejerandele bliver som minimum annonceret i en lokal avis. Derudover holdes der er offentligt møde, hvor opstiller informerer om udbuddet af ejerandele. 
Som andelshaver i et vindmølleprojekt, deler du omkostninger, indtægter, risiko og indflydelse på lige fod med opstilleren af vindmølleprojektet. 

Læs mere om de gældende regler for køberetsordningen

Den grønne ordning

Bemærk: Den grønne ordning udløb d. 21. februar 2018.

Kommuner kan søge tilskud igennem den grønne ordning. Der kan søges om tilskud til projekter, der styrker landskabet og de rekreative muligheder i kommunen og til kultur og informationsaktiviteter. Det kan fx være tilskud til etablering af en ny natursti og materiale til undervisning i klima og energi. 

Størrelsen på det tilskud kommunen kan søge afhænger af, hvor mange vindmøller, der opstilles i kommunen og størrelsen på vindmøllerne, men vil svare til ca. 200.000 kr. pr. vindmølle afhængig af vindmøllens størrelse. 

Det er Energistyrelsen, der administrerer puljen. Få oplysninger om ansøgning til den grønne ordning

Garantifonden

Garantifonden skal støtte finansiering af lokale vindmøllelavs forundersøgelser mv. i forbindelse med opstilling af vindmøller. Garantien kan derfor anvendes til at optage lån i forbindelse med finansiering af forundersøgelser. For at modtage garanti skal et vindmøllelav/initiativgruppe bestå af mindst 10 personer.  Der kan søges om en garanti på op til 500.000 kr. Garantien bliver indløst, hvis projektet ender med ikke at blive gennemført, og lånet ikke kan betales. 

Energistyrelsen administrerer garantifonden. 

Kontakt

Emil Axelsen
Fuldmægtig (+45) 3392 7701
Maria Louise Flachs
Fuldmægtig (+45) 3392 7548