Handlingsplaner, statslige reservationer, screeninger mv.

Få et overblik over udarbejdede handlingsplaner, statslige screeninger, planlægningen af fremtidens havmøllepark og gennemførte analyser om fremme af konkurrencen ved etablering af havmølleparker i Danmark.

Placering af kystnære havvindmøller

Placering af kystnære havvindmøller

Havmølleudvalget har peget på 15 kystnære områder, som er egnede til opstilling af havvindmøller. Screeningsrapporten kortlægger arealinteresserne på havet i området ud til 20 km fra kysten med det formål at finde placeringer til havmølleparker. Ingen af de udpegede områder ligger tættere end 4 km på kysten, og fjorde og lukkede farvande er udelukkede af hensyn til den visuelle påvirkning af kystlandskabet. Der er endvidere udarbejdet en visualiseringsrapport og en strategisk miljøvurdering. Screeningen har dannet grundlag for en politisk aftale om udbygning med 500 MW kystnær havvind.

Se mere på Kystnære havmølleparker

Høringssvar

Energistyrelsen har modtaget 190 høringssvar samt tre underskriftsindsamlinger i forbindelse med screeningsrapporten. De indkomne svar er opdelt i myndigheder, kommuner, landsdækkende organisationer, lokale organisationer, virksomheder, borgere ved Køge Bugt, borgere ved Halsnæs og Nyrup Bugt samt borgere ved andre områder.

Reservation af arealer til havvindmølleparker

Reservation af arealer til kystnære havvindmølleparker

Arealreservationen af de resterende arealer, som indgik i udbuddet af de kystnære havvindmøller, opretholdes foreløbigt, indtil der er en nærmere afklaring for behovet for statslige udbud af kystnære havvindmøller. Arealreservationerne betyder, at der ikke kan indsendes åben-dør-ansøgninger til placeringerne. Beslutningen drejer sig specifikt om arealerne ved Sejerø Bugt, Smålandsfarvandet, Sæby og Bornholm.   

 


Reservation af arealer til havvindmølleparker

På vegne af den tidligere klima-, energi- og bygningsminister offentliggjorde Energistyrelsen de 6 hovedområder, som Havmølleudvalget har identificeret som mest relevante for udbygning med storskala havvind, og som fremover vil være lukket for opstilling af havmøller uden for en statslig udbudsrunde. De såkaldte åben-dør-ansøgninger vil blive afvist i disse områder.

Reservationerne skal være med til at sikre, at der er arealer til rådighed til storskala havmølleparker efter 2020.

Læs mere om udpegning af kystnære havmølleområder og udbudsmodel

Deloittes analyse: Fremme af konkurrence ved etablering af store havvindmølleparker i Danmark

Deloittes analyse vedrørende fremme af konkurrence ved etablering af store havvindmølleparker i Danmark

Det forhenværende Klima- og Energiministerie igangsatte en analyse vedrørende fremme af konkurrence ved etablering af store havvindmølleparker i Danmark med det formål, at granske en analyse af den danske udbudsmodel ud fra et finansielt og selskabsøkonomisk perspektiv og at komme med anbefalinger til, hvilke udbudsmodeller der vil være hensigtsmæssige at anvende ved kommende udbud af havvindmølleparker, så der sikres størst mulig konkurrence om de udbudte koncessioner.

Rammebetingelserne skal samtidig sammensættes på en sådan måde, at et tilstrækkeligt antal investorer finder udbuddene af havmøller interessante, således at konkurrencen om de udbudte koncessioner bliver effektiv, og således at udbygning med havmøller lever op til de politisk fastsatte mål for udbygningen og gennemføres omkostningseffektivt.

Opdatering af Fremtidens Havvindmølleparker 2025

Opdatering af Fremtidens Havvindmølleparker 2025

Energistyrelsen nedsatte ultimo 2005 havvindmølleudvalget med tilhørende referencegruppe. Udvalget for fremtidens havvindmøller offentliggjorde i 2007 rapporten "Fremtidens Havmølleplaceringer - 2025". Rapporten anviser, hvor nye havmølleparker på havet kan placeres. 

Efter at have vægtet hensyn til konkurrerende arealinteresser har udvalget peget på syv hovedområder med et samlet areal på godt 1000 km2 til udbygning med stor-skala havvind. Indenfor disse arealer kan der placeres op til 23 havmølleparker, hver med en installeret effekt på 200 MW. Efter udbud af de første 400 MW er denne analyse opdateret i 2011. Det er de seks resterende placeringer der er vurderet i forhold til opdaterede arealinteresser.

Stor-skala havmølleparker i Danmark - Opdatering af fremtidens havmølleplaceringer (April 2011)

Havmøllehandlingsplan 2008

Som opfølgning på den energipolitiske aftale af 21. februar 2008 blev havmøllehandlingsplanen 2008 udarbejdet på basis af havmølleudvalgets rapport og anbefalinger. Handlingsplanen definerer bl.a. en udbygning med 400 MW i Kattegat mellem Anholt og Djursland.

Havmøllehandlingsplan 2008

Screening af havområder i 2003 og 2004

Som et tidligt led i planlægningen for udbud af havvindmøller gennemførte Energistyrelsen også tre screeninger af mulige havområder i perioden august 2003 til august 2004. Den første screening blev gennemført i august 2003, og omfattede områderne ved Horns Rev ud for Blåvandshuk i Vesterhavet, syd for Læsø i Kattegat, Lysegrund ud for Nord-sjælland i Kattegat og Kriegers Flak i Østersøen. Indkomne høringssvar samt sammenfatning af høringssvar på første screening:  

Efterfølgende i april 2004, efter indgåelsen af den energipolitiske aftale af 29. marts 2004, gennemførte Energistyrelsen en screening af et havområde ved Omø Stålgrunde. Indkomne høringssvar samt sammenfatning af høringssvar på anden screening:

Endelig sendte Energistyrelsen i august 2004 en screening af havområde ved Rødsand og Gedser i offentlig høring.

Indkomne høringssvar samt sammenfatning af høringssvar på tredje screening:

Data for arealforvaltning relateret til havvindmøller

Dataspecifikationen omhandler geodatasættet ”Arealforvaltning relateret til havvindmøller” og henvender sig til brugere af data. Dette dokument beskriver den første version af datasættet som det så ud november 2017.

Hent datasættet

Find webservice (WMS) i kortforsyningens liste

Den findes i listen under navnet WMS: havvind (Havvind). Bemærk, at det er nødvendigt at oprette en bruger i Kortforsyningen.