Miljøkonsekvensvurderinger, proces og høringer

Med Energiaftale 2018 besluttede samtlige Folketingets partier at opføre tre nye havvindmølleparker frem mod 2030 som led i den grønne omstilling af Danmark. Den første af disse havvindmølleparker, Thor Havvindmøllepark, er under planlægning og skal stå færdig i slutningen af 2027. Hesselø Havvindmøllepark er den anden havvindmøllepark, som skal bygges som en del af Energiaftale 2018. Med Klimaaftalen fra juni 2020 blev det besluttet, at Hesselø Havvindmøllepark skal fremrykkes et år, så denne park også står færdig ved udgangen af 2027.

Hesselø Havvindmøllepark skal placeres i Hesselø Bugt i Kattegat, ca. 30 km fra Sjællands Nordkyst. Hvem der skal opføre parken, afgøres ifølge planen med en vinder af et udbud i 2022.

Hesselø Havvindmøllepark kommer til at bestå af et anlæg på havet (havvindmøller, transformerplatform(e) og søkabler) og et anlæg på land (nedgravede landkabler og højspændingsstationer). Strømmen fra parken vil blive ført i land med søkabler ved Gilbjerg Hoved på Nordsjælland. Herfra føres strømmen via nedgravede landkabler til et nyt stationsområde ved Pårup ca. 3 km syd for Gilbjerg Hoved. Om der etableres en station ved Pårup afgøres i sidste ende af budvinder. Herfra vil nedgravede landkabler på en strækning på ca. 51 km føre strømmen frem til højspændingsstationen Hovegård vest for Ballerup, som skal udbygges væsentligt for at kunne modtage strømmen fra havvindmølleparken.

Landanlægget skal forberedes til nettilslutning i god tid for at sikre, at idriftsættelsen af havvindmølleparken kan ske rettidigt. Det er derfor nødvendigt, at miljøvurderingen af landanlægget sker tidligt i processen. Det sker med henblik på, at Energinet kan få udstedt tilladelse til landanlægget og kan påbegynde udbygningen af Hovegård Højspændingsstation, inden etablering af selve havvindmølleparken starter.

Miljøvurderingsprocessen for Hesselø Havvindmøllepark består af flere elementer:

 • Udarbejdelsen af en strategisk miljøvurdering (SMV) af den samlede plan for Hesselø Havvindmøllepark. Tidspunkt: februar 2021 - forår 2022
 • Udarbejdelsen af en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af landanlægget. Tidspunkt: februar 2021- forår 2022
 • Efter budfristen i 2022, når budvinderen til byggeriet af havmølleparken er udpeget, skal budvinderen gennemføre en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet på havet. Tidspunkt: 2023-2024

Flere oplysninger om relevante tidspunkter for miljøvurderingsprocesserne finder du under ”Tidsplan” nedenfor.

SMV-undersøgelser belyser de miljømæssige konsekvenser af planen for Hesselø Havvindmøllepark både på havet og på land, men på et strategisk niveau. Miljøkonsekvensvurderingen (VVM) for landanlægget belyser de miljømæssige konsekvenser af at etablere anlæggene. Alle undersøgelserne skal tilvejebringe tilstrækkelig viden til, at politikere og borgere kan vurdere projektets virkninger på miljøet. Undersøgelserne skal desuden sikre, at omgivelserne og at miljøet ikke påvirkes unødvendigt. De senere miljøkonsekvensvurderinger (VVM) af det konkrete projekt på havet (forventeligt 2023-2024) vil til sin tid belyse de miljømæssige konsekvenser af at etablere de havbaserede anlæg. Miljøkonsekvensvurderingerne (VVM) for hhv. land- og havdelen skal desuden tage højde for SMV’ens resultater og for de samlede miljømæssige effekter på havet og på land, så sammenhængen i miljøvurderingen af anlæggende på land og på havet sikres. Først efter gennemført VVM for projektet på havet kan Energistyrelsen træffe afgørelse om etableringstilladelse til selve havvindmølleparken.

Myndighedsroller og bygherreroller

Energistyrelsen er myndighed for den strategiske miljøvurdering (SMV) og den senere miljøkonsekvensvurdering (VVM) af havvindmølleparken. Miljøstyrelsen er myndighed for miljøkonsekvensvurderingen (VVM) af landanlægget. Den udpegede budvinder til havvindmølleparken bliver senere bygherre for anlægget på havet samt kabelføringen mv. frem til Hovegård højspændingsstation. Udbygningen af Hovegård højspændingsstation vil blive gennemført delvist af budvinderen og delvist af Energinet.

Du kan løbende orientere dig om miljøvurderingen af landanlægget på Miljøstyrelsens hjemmeside som du finder på Miljøstyrelsens hjemmeside.

1. offentlighedsfase for SMV af planen og VVM af landanlæg

Til SMV af planen for Hesselø Havvindmøllepark og til idefasen for miljøkonsekvensvurdering (VVM) af landanlægget gennemføres nu en 5 ugers høring i perioden 12. februar -19. marts 2021, hvor alle interessenter har mulighed for at komme med spørgsmål og kommentarer til høringsmaterialet, samt forslag og idéer til emner, som skal indgå i det videre arbejde. Høringsmaterialet finder du under "Materiale" nedenfor. 

Vi skal have dine idéer og forslag både vedr. SMV af planen og VVM af landanlægget senest fredag den 19. marts 2021 kl. 12.00. Disse skal sendes skriftligt pr. e-mail til den fælles postkasse: hoeringhesseloe@ens.dk.

Energistyrelsen vil fordele de høringssvar, som vedrører VVM af landanlægget, til Miljøstyrelsen. 

I den samme periode bliver der foretaget en høring af nabostater (Sverige og Norge) over planens grænseoverskridende miljøpåvirkninger (ESPOO-høring) i henhold til ESPOO-konventionen.

Offentliggørelse af udtalelse om afgrænsning af den strategiske miljøvurdering (SMV) af planen for Hesselø Havvindmøllepark

04-05-2021

Energistyrelsen har i perioden fra den 12. februar til den 19. marts 2021 foretaget en høring af berørte myndigheder og offentligheden med henblik på at indhente bemærkninger og forslag til afgrænsningen af den strategiske miljøvurdering (SMV) af planen for Hesselø Havvindmøllepark. På baggrund af de indkomne høringssvar, har Energistyrelsen nu justeret afgrænsningsudtalelsen i forholdt til det udkast, som var vedlagt som en del af høringsmaterialet. Afgrænsningsudtalelsen indeholder Energistyrelsens krav til miljørapporten, herunder hvilke emner og miljøpåvirkninger, der skal belyses i rapporten og hvor omfattende og detaljerede oplysninger rapporten skal indeholde.

Energistyrelsen forventer i løbet af andet kvartal 2021 desuden at offentliggøre et høringsnotat, som vil indeholde en beskrivelse af indholdet af de indkomne høringssvar samt Energistyrelsens bemærkninger hertil, herunder en beskrivelse af hvordan høringssvarene er indgået i den videre miljøvurderingsproces.

Læs afgrænsningsnotatet

Nyheder

Læs nyheder om forberedelserne til udbuddet af Hesselø Havvindmøllepark

Nyheder foreligger på både dansk og engelsk, da projektet udbydes i international konkurrence.

Du kan abonnere på nyheder om processen for Hesselø ved at skrive dig op til et nyhedsbrev ved at sende en mail til: hesselo@ens.dk 

Tidsplan
 • Februar 2021
  SMV af planen for Hesselø Havvindmøllepark og miljøkonsekvensvurdering (VVM) af landanlægget indledes med en offentlig idéfase (1. offentlighedsfase).
 • Forår 2022
  Færdiggørelse af miljørapporten for SMV af planen for Hesselø Havvindmøllepark.
 • Forår 2022
  Færdiggørelse af miljøkonsekvensrapporten (VVM) for landanlægget.
 • Forår 2022
  Miljørapporten for SMV af planen for Hesselø Havvindmøllepark samt miljøkonsekvensrapporten (VVM) af landanlægget bliver sendt i 8 ugers offentlig høring (2. offentlighedsfase).
 • Medio 2022:
  Miljøstyrelsen udsteder en tilladelse til etablering af landanlægget (§ 25-tilladelse efter miljøvurderingsloven, såkaldt VVM-tilladelse). Tilladelsen dækker både den del af landanlægget, som Energinet skal etablere, og budvinderens del af landanlægget.
 • Ultimo 2022
  Vinderen af udbuddet til etablering af Hesselø Havvindmøllepark udpeges.
 • 2023-2024
  Budvinderen af Hesselø Havvindmøllepark gennemfører miljøkonsekvensvurderingen (VVM) af det konkrete projekt på havet. Processen for anlægget på havet vil også inkludere to offentlighedsfaser, bestående af en indledende idéfase og en senere høringsfase. Først når miljøkonsekvensvurderingen af det konkrete projekt på havet og inddragelse af offentligheden er afsluttet, kan Energistyrelsen give endelig etableringstilladelse til selve havvindmølleparken til budvinderen. Denne tilladelse vil også være såkaldt §25-tilladelse (VVM-tilladelse) til projektet på havet, som giver budvinder ret til at påbegynde anlægsarbejdet.
 • Ultimo 2027
  Seneste tidspunkt for etableringen af Hesselø Havvindmøllepark.
Kontakt