Fremme af vindmøller

Vindmøller bliver fremmet via pristillæg til den elektricitet, der afregnes som leveret til det kollektive elforsyningsnet og i visse tilfælde også via nettoafregningsordninger. Formålet med disse ordninger er at øge udbygningen med vedvarende energi og dermed bidrage til at opfylde de danske miljø- og klimamål.

De vigtigste ordninger for nye havvindmøller, landvindmøller og såkaldte husstandsmøller er beskrevet nedenfor.

Energistyrelsen har følgende støtte- og tilskudsordninger til vindenergi

Analyser af ordninger for VE-anlæg

Den 29. juni 2018 blev energiaftale 2018 indgået mellem samtlige partier i det daværende Folketing. I aftalen lægges der vægt på fortsat udbygning af vedvarende energi, og hvordan det bedst sikres, at den nødvendige kapacitet etableres med henblik på at nå de danske mål om vedvarende energi. Med energiaftalen blev der lagt vægt på at sikre, at de kompenserende ordninger skal være tilstrækkelige, og aftalens parter var enige om at forbedre forholdene for de berørte naboer.

Med det afsæt er en række analyser udarbejdet, disse kan ses nedenfor.

I analyserne indgår forslag til justeringer af eksisterende ordninger eller oplæg til udformning af nye ordninger. De nye og reviderede ordninger skal samlet set sikre forholdene for berørte naboer og være tidssvarende for udbygning af VE-anlæg i dagens og fremtidens Danmark.

Notaterne er udarbejdet af Energistyrelsen i 2019 og kan læses her:

Notat om salgsoptionsordning

Notat om grøn pulje

Notat om køberetsordningen

Notat om værditabsordningen  

Notat om VE-bonusordning

Analyserne resulterede i en række nye og reviderede ordninger. Reglerne om de nye ordninger trådte i kraft 1. juni 2020. Læs mere om de gældende ordninger

Lovforslaget med tilhørende bekendtgørelser kan findes på nedenstående links:

Som det fremgår af lov nr. 738 af 30. maj 2020 er der i loven indskrevet en række overgangsregler for, hvornår kommende projekter er omfattet af de nye ordninger samt hvilke teknologier, der vil være omfattet. En oversigt kan ses i skemaet her:

Oversigt over overgangsregler 

Landvindmøller

Størrelsen på pristillægget til landvindmøller afhænger af, hvornår vindmøllerne er tilsluttet elnettet. For vindmøller nettilsluttet fra 1. januar 2014 til og med 20. februar 2018 yder staten et pristillæg på 25 øre/kWh i tillæg til markedsprisen for den elektricitet, der afregnes som leveret til det kollektive elforsyningsnet.
Der er dog indsat et loft på markedsprisen plus pristillægget på i alt 58 øre/kWh. Det betyder, at hvis markedsprisen på elektricitet overstiger 33 øre/kWh, reduceres pristillægget med én øre, hver gang markedsprisen stiger én øre yderligere.

Desuden ydes pristillægget for en afgrænset elproduktion som beregnes via følgende formel:

  • Støttet elproduktion = mølleeffekt i MW gange 6.600 timer plus rotorarealet i m2 gange 5,6 MWh/m2

Når den støttede elproduktion er leveret til elnettet, vil elproduktionen skulle afsættes til markedspris uden pristillæg.

Ud over pristillægget ydes der en godtgørelse for de såkaldte balanceringsomkostninger i 20 år fra tidspunktet for vindmøllens nettilslutning.

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gennemsnitlige

balanceringsomkostninger (Øre/kWh)

2,7 1,6 1,7 1,5 1,3 1,1 1,0 1,0

Kilde: Beregning på baggrund af data fra Vindenergi Danmark, EnergiDanmark, Energinet.dk og Energistyrelsens stamdataregister.

Af tabellen nedenfor fremgår det, at balancegodtgørelsessatsen for 2019 er fastsat til 0,9 øre/kWh. Dermed fastholdes den samme balancegodtgørelsessats som i 2018

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Balancegodtgørelsessatsen (øre/kWh)

2,3 2,3 2,3 2,3 1,8 1,3 0,9 0,9
 

Note: Balancegodtgørelsessatsen for 2019 udregnes på baggrund af de faktiske omkostninger i 2017 og fremskrives med tendensen udregnet for perioden 2015-2017

Ud over pristillæg og godtgørelse findes fire ordninger, der har til formål at fremme lokalbefolkningens accept af og engagement i udbygning med vindmøller på land.

Læs mere om de forskellige ordninger 

Den nuværende statsstøttegodkendelse af støtte til landvind og havvind under åben-dør (”25-øren”) udløb d. 21. februar 2018. Vindmøllerne skal være nettilsluttet inden denne dato for at modtage støtten.

Rapporter og oversigter

Havvindmøller

Størrelsen på pristillægget til vindmøller på havet afhænger af, om vindmøllerne er etableret efter statsligt udbud eller uden for udbud.

Havvindmøller etableret efter udbud

Elektricitet produceret på havvindmølleparker afregnes med en fast afregningspris, hvis de er blevet etableret efter et statsligt udbud. For hver havvindmøllepark bliver den faste afregningspris bestemt gennem udbud. Derfor varierer størrelsen af den faste afregningspris mellem havvindmølleparkerne. Ved en fast afregningspris udgør pristillægget forskellen mellem markeds¬prisen og den afregningspris, der er fastlagt i udbuddet. Som det er tilfældet for landvindmøller, ydes der kun pristillæg til havvindmøller i løbet af en given støtteperiode. Når støtteperioden er udløbet, vil elektriciteten således skulle afsættes til markedspris uden pristillæg.

Havmøller etableret uden for udbud

Vindmøller på havet støttes via samme støtteordning som landmøllerne, når de er etableret uden for udbud gennem den såkaldte åben-dør-procedure.

Læs mere om Åben-dør-proceduren.

Husstandsvindmøller

Husstandsvindmøller er små vindmøller på 25 kW eller derunder, der er tilsluttet i ejerens egen forbrugsinstallation. Husstandsvindmøller kan blive fremmet via henholdsvis pristillæg til den elektricitet, der leveres til det kollektive elforsyningsnet og via øjebliksafregning.

Du kan som kommende husstandsvindmølleejer ansøge om pristillæg til den elproduktion, der leveres til det kollektive elforsyningsnet via en pulje på 1 MW pr. år i 2016-2019. Efter udløb af 2019-puljen vil det ikke længere være muligt at opnå tilsagn om prisstillæg til nye husstandsvindmøller. Herefter er det alene muligt at opnå øjebliksafregning.

Spørgsmål og svar om bl.a. øjebliksafregning 

Krav til husstandsvindmøller

Forsøgsvindmøller

Der har siden 2018-2019 været årlige forsøgsmøllepuljer henholdsvis inden for og uden for de to nationale testcentre for store vindmøller ved Østerild og Høvsøre. De seneste to puljer åbnede 1. september 2021:

1. Puljen for forsøgsvindmøller, der etableres inden for de national testcentre: 50 MW. Der ydes 1,97 øre/kWh i tillæg til markedsprisen i 3 år.

2. Puljen for forsøgsvindmøller, der etableres uden for de to nationale testcentre: 30 MW. Der ydes 1,54 øre/kWh i tillæg til markedsprisen i 20 år.

For begge puljer gælder, at der træffes afgørelse om tilsagn om pristillæg i den rækkefølge, som Energistyrelsen modtager fyldestgørende ansøgninger i. Der er ansøgningsfrist den 22. november 2021.

Med klimaaftalen for energi og industri mv. af 22. juni 2020 (Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet) var der enighed om, at der skulle foretages  en analyse af, hvordan rammevilkår og støtteordninger for forsøg og demonstration af vindteknologi bedst kan understøttes fra 2022 og frem. I analysen gennemgås de nuværende forhold, de væsentligste barrierer og anbefalinger til mulige tiltag for at forbedre rammevilkårene for test og demonstration af vindteknologi.

Se analysen her.  

Ordninger til fremme af vedvarende energi

Lov om fremme af vedvarende energi indeholder fem ordninger, der har til formål at fremme lokalbefolkningens accept af og engagement i udbygningen med vindmøller. Før, under og efter opstilling af vindmøller er det vigtigt at fremme naboer til vindmøller og andre berørtes accept og engagement i udbygningen af vindmøller. Ordningerne administreres af Energistyrelsen.

De fem ordninger er:

  • Værditabsordningen som forpligter opstilleren af et VE-anlæg til at betale for værditab på beboelsesejendomme, som forårsages af VE-anlæg som vindmøller og solcelleanlæg.
  • Salgsoptionsordningen som forpligter en VE-opstiller til at tilbyde en salgsmulighed af beboelsesejendomme, hvor der er et værditab på over 1 pct.
  • VE-bonusordningen som giver de helt nærmeste naboer til VE-anlæg ret til at modtage en årlig bonus, som baseres på anlæggets produktion.
  • Grøn pulje forpligter VE-opstillerne til at indbetale et engangsbeløb til den kommune, anlægget opstilles i.
  • Garantifonden som bruges til garantistillelse for finansiering af lokale vindmøllelavs forundersøgelser mv. i forbindelse med opstilling af vindmøller.

Energistyrelsen har fået udarbejdet en analyse af vindmøllers påvirkning på priser på beboelsesejendomme. Analysen, som COWI har foretaget i samarbejde med forskere fra Københavns Universitet, viser, at vindmøller påvirker huspriser negativt, men at de erstatninger, der udbetales via værditabsordningen er dækkende for tabene.

Læs rapporten her:

Analyse af vindmøllers påvirkning på priser på beboelsesejendomme

Læs hvordan du kan blive omfattet af ordningerne 

 

Emil Axelsen
Specialkonsulent (+45) 3392 7701