Proces for miljøvurderinger og høringer

 

Med Energiaftale 2018 besluttede samtlige af Folketingets partier at opføre tre nye havvindmølleparker frem mod 2030 som led i den grønne omstilling af Danmark. Den første, Thor Havvindmøllepark, er under planlægning, og skal stå færdig i slutningen af 2027. Hesselø Havvindmøllepark er den anden havvindmøllepark, der skal bygges som en del af Energiaftale 2018. Med Klimaaftalen fra juni 2020 blev det besluttet, at Hesselø Havvindmøllepark skulle fremrykkes et år. I juni 2021 blev udbudsprocessen for Hesselø Havvindmøllepark dog sat på pause, efter at forundersøgelser viste, at der var blød havbund i store dele af området. Med Klimaaftalen fra juni 2022 blev det besluttet, at Hesselø Havvindmøllepark flyttes til et område syd for det oprindelige Hesselø-område på havet med henblik på realisering i 2029. Der er ikke foretaget ændringer for projektet på land.

Hesselø Havvindmøllepark skal placeres i Hesselø Bugt i Kattegat, ca. 30 km fra Sjællands Nordkyst. Hesselø Havvindmøllepark forventes at være i fuld drift senest i 2029 og vil have en kapacitet på 800 – 1.200 MW. Hvem der skal opføre parken, afgøres ifølge planen med en vinder af et udbud i 2024.

Hesselø Havvindmøllepark kommer til at bestå af et anlæg på havet (havvindmøller, transformerplatform(e) og søkabler) og et anlæg på land (nedgravede landkabler og højspændingsstationer). Strømmen fra parken vil blive ført i land med søkabler ved Gilbjerg Hoved på Nordsjælland. Herfra føres strømmen via nedgravede landkabler til et nyt stationsområde ved Pårup ca. 3 km syd for Gilbjerg Hoved. Om der etableres en station ved Pårup afgøres i sidste ende af budvinder. Herfra vil nedgravede landkabler på en strækning på ca. 51 km føre strømmen frem til højspændingsstationen Hovegård vest for Ballerup, som skal udbygges væsentligt for at kunne modtage strømmen fra havvindmølleparken.

Landanlægget skal forberedes til nettilslutning i god tid for at sikre, at idriftsættelsen af havvindmølleparken kan ske rettidigt. Det er derfor nødvendigt, at miljøvurderingen af landanlægget sker tidligt i processen. Det sker med henblik på, at Energinet kan få udstedt tilladelse til landanlægget og kan påbegynde udbygningen af Hovegård Højspændingsstation, inden etablering af selve havvindmølleparken starter.

Miljøvurderingsprocessen for Hesselø Havvindmøllepark består af flere elementer:

 • Udarbejdelsen af en miljøvurdering af den samlede plan (SMV) for Hesselø Havvindmøllepark. Tidspunkt: februar 2021 – 1. halvår 2024
 • Udarbejdelsen af en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af landanlægget. Tidspunkt: februar 2021 - 1. halvår 2024
 • Efter budfristen i 2024, når budvinderen til byggeriet af havmølleparken er udpeget, skal budvinderen gennemføre en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet på havet. Tidspunkt: 2025-2026

Flere oplysninger om relevante tidspunkter for miljøvurderingsprocesserne finder du under ”Tidsplan” nedenfor.

Miljøvurderingen af planen belyser de miljømæssige konsekvenser af planen for Hesselø Havvindmøllepark både på havet og på land, men på et strategisk niveau. Miljøkonsekvensvurderingen (VVM) for landanlægget belyser de miljømæssige konsekvenser af at etablere anlæggene. Alle undersøgelserne skal tilvejebringe tilstrækkelig viden til, at politikere og borgere kan vurdere projektets virkninger på miljøet. Undersøgelserne skal desuden sikre, at omgivelserne og at miljøet ikke påvirkes unødvendigt. De senere miljøkonsekvensvurderinger (VVM) af det konkrete projekt på havet (forventeligt 2025-2026) vil til sin tid belyse de miljømæssige konsekvenser af at etablere de havbaserede anlæg. Miljøkonsekvensvurderingerne (VVM) for hhv. land- og havdelen skal desuden tage højde for SMV’ens resultater og for de samlede miljømæssige effekter på havet og på land, så sammenhængen i miljøvurderingen af anlæggende på land og på havet sikres. Først efter gennemført VVM for projektet på havet kan Energistyrelsen træffe afgørelse om etableringstilladelse til selve havvindmølleparken.

Myndighedsroller og bygherreroller

Energistyrelsen er myndighed for miljøvurderingen af planen (SMV) og den senere miljøkonsekvensvurdering (VVM) af havvindmølleparken. Miljøstyrelsen er myndighed for miljøkonsekvensvurderingen (VVM) af landanlægget. Den udpegede budvinder til havvindmølleparken bliver senere bygherre for anlægget på havet samt kabelføringen mv. frem til Hovegård højspændingsstation. Udbygningen af Hovegård højspændingsstation vil blive gennemført delvist af budvinderen og delvist af Energinet.

Du kan løbende orientere dig om miljøvurderingen af landanlægget på Miljøstyrelsens hjemmeside som du finder på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Supplerende høring vedr. miljøvurderingen af planen (SMV) for Hesselø Havvindmøllepark

Energistyrelsen gennemfører en 5 ugers supplerende høring vedrørende miljøvurderingen af planen for Hesselø Havvindmøllepark i perioden 10. oktober – 14. november 2022. Den supplerende høring igangsættes på baggrund af den politiske Klimaaftale om grøn strøm og varme af 25. juni 2022, hvor det er besluttet, at Hesselø Havvindmøllepark flyttes til et område syd for det oprindelige Hesselø-område på havet. Energistyrelsen vil gerne høre fra dig, hvis du har nye forslag og idéer til den marine del af miljøvurderingen af planen for Hesselø Havvindmøllepark, som ikke kom med i den første idehøring (12. februar – 19. marts 2021) efter Hesselø Havvindmøllepark nu flyttes til et område syd for det oprindelige Hesselø-område på havet.

Det er vigtigt at bemærke, at landdelen er uændret i miljøvurderingen af planen (SMV) for Hesselø Havvindmøllepark, hvilket betyder, at den ikke er genstand for denne høring. Miljøkonsekvensvurderingen (VVM) af landanlæg er ligeledes uændret.

Vi skal have dine idéer og forslag senest mandag den 14. november 2022 kl. 12.00. Disse skal sendes skriftligt pr. e-mail til postkassen: hoeringhesseloe@ens.dk.

I den samme periode bliver der foretaget en høring af nabostater (Sverige og Norge) over planens grænseoverskridende miljøpåvirkninger (ESPOO-høring) i henhold til ESPOO-konventionen.

Høringsmaterialet finder du under "Materiale" nedenfor. 

Informationsmøde den 3. november 2022

Energistyrelsen og Energinet holder åbent hus i forbindelse med den supplerende høring. Der vil ikke være oplæg, men der vil være mulighed for at stille spørgsmål til Energistyrelsen og Energinet om projektet. 

Interesserede er velkommen torsdag den 3. november mellem kl. 15 og kl. 19 i Kulturhavn Gilleleje, Peter Fjelstrups Vej 12, 3250 Gilleleje. Vi sørger for lidt kaffe og lidt sødt. Alle er velkomne.

1. offentlighedsfase for SMV af planen og VVM af landanlæg – afholdt i perioden 12. februar – 19. marts 2021.

Energistyrelsen og Miljøstyrelsen har i perioden fra den 12. februar til den 19. marts 2021 foretaget en høring af berørte myndigheder og offentligheden med henblik på at indhente bemærkninger og forslag til afgrænsningen af hhv. miljøvurderingen af planen (SMV) og miljøkonsekvensvurderingen (VVM) af landanlægget for Hesselø Havvindmøllepark.

Høringsmaterialet finder du under "Materiale" nedenfor. 

På baggrund af de indkomne høringssvar, har Energistyrelsen justeret afgrænsningsudtalelsen for miljøvurderingen af planen i forholdt til det udkast, som var vedlagt som en del af høringsmaterialet. Det reviderede udkast til afgrænsningsudtalelse blev offentliggjort den 4. maj 2021 og kan læses her. Afgrænsningsudtalelsen indeholder Energistyrelsens krav til miljørapporten, herunder hvilke emner og miljøpåvirkninger, der skal belyses i rapporten og hvor omfattende og detaljerede oplysninger rapporten skal indeholde.

Nyheder

Læs nyheder om forberedelserne til udbuddet af Hesselø Havvindmøllepark

Nyheder foreligger på både dansk og engelsk, da projektet udbydes i international konkurrence.

Du kan abonnere på nyheder om processen for Hesselø ved at skrive dig op til et nyhedsbrev ved at sende en mail til: hesselo@ens.dk 

Tidsplan
 • Februar 2021
  Miljøvurdering af planen (SMV) for Hesselø Havvindmøllepark og miljøkonsekvensvurdering (VVM) af landanlægget indledes med en offentlig idéfase (1. offentlighedsfase).
 • Forår 2024
  Færdiggørelse af miljøvurderingen af planen (SMV) for Hesselø Havvindmøllepark.
 • Forår 2024
  Færdiggørelse af miljøkonsekvensrapporten (VVM) for landanlægget.
 • Forår 2024
  Miljørapporten (SMV) for Hesselø Havvindmøllepark samt miljøkonsekvensrapporten (VVM) af landanlægget bliver sendt i 8 ugers offentlig høring (2. offentlighedsfase).
 • Medio 2024
  Miljøstyrelsen udsteder en tilladelse til etablering af landanlægget (§ 25-tilladelse efter miljøvurderingsloven, såkaldt VVM-tilladelse). Tilladelsen dækker både den del af landanlægget, som Energinet skal etablere, og budvinderens del af landanlægget.
 • Ultimo 2024
  Vinderen af udbuddet til etablering af Hesselø Havvindmøllepark udpeges.
 • 2025-2026
  Budvinderen af Hesselø Havvindmøllepark gennemfører miljøkonsekvensvurderingen (VVM) af det konkrete projekt på havet. Processen for anlægget på havet vil også inkludere to offentlighedsfaser, bestående af en indledende idéfase og en senere høringsfase. Først når miljøkonsekvensvurderingen af det konkrete projekt på havet og inddragelse af offentligheden er afsluttet, kan Energistyrelsen give endelig etableringstilladelse til selve havvindmølleparken til budvinderen. Denne tilladelse vil også være såkaldt §25-tilladelse (VVM-tilladelse) til projektet på havet, som giver budvinder ret til at påbegynde anlægsarbejdet.
 • Ultimo 2029
  Seneste tidspunkt for etableringen af Hesselø Havvindmøllepark.
Kort over forundersøgelsesområde

Her kan du finde kort over forundersøgelsesområder på havet og på land.

Du kan finde din adresse i forhold til de berørte kabel- og stationsområder på land ved at klikke på kortet

Koordinater for den nye placering for Hesselø (WGS 84)

X

Y

56.4287365258671

11.6647260424074

56.3353572976754

11.9183157106316

56.3233333330001

11.706388889

56.2934722217217

11.6052777785309

56.2934938443093

11.5130199858293

56.3287298312235

11.5482042367355

56.344643623581

11.5641180181218

56.4287365258671

11.6647260424074

Kontakt