Effektivisering af energimærkningen af offentlige bygninger

Effektivisering af energimærkningen af offentlige bygninger

Energistyrelsen indbyder hermed kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på løsning af en opgave om effektivisering af energimærkningen af offentlige bygninger.

Vinder af udbud

Opdatering 9. juni: Vinderen af udbuddet er Teknologisk Institut.

Ordregivende myndighed

Udbuddet gennemføres af nedenstående part, som også er ordregivende myndighed:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K

Udbudsramme

Udbudsrammen er max 600.000 kr. excl moms.

Baggrund og formål

Offentlige bygninger over 250 m2 skal energimærkes regelmæssigt. Energistyrelsen har derfor i samarbejde med KL, Danske Regioner, Bygningsstyrelsen og Forsvarets Ejendomsstyrelse igangsat et projekt, som har til formål at udarbejde anbefalinger og forslag om energimærkningen af offentlige bygninger, som har til formål at effektivisere energimærkningen af offentlige bygninger, således at myndighederne får større værdi af energimærkningen, og bedre kan bruge mærkningerne som løftestang for gennemførelsen af energibesparelser i offentlige bygninger. Herunder lægges der vægt på, at der skal sikres en bedre sammenhæng mellem energimærkningerne og arbejdet med vedligeholdelsen af de offentlige bygningsporteføljer.

Som led i projektet er der gennemført en opsamling af erfaringer med energimærkningen i offentlige institutioner. På dette grundlag har parterne afgrænset hvilke konkrete opgaver, der skal arbejdes videre med. Nærværende udbud går således ud på, at udarbejde forslag til løsning af disse opgaver.

Spørgsmål og svar

Følgende dokument er spørgsmål og svar vedrørende udbuddet om konsulentopgave tilknyttet projektet effektivisering af energimærkning af offentlige bygninger.

Spørgsmål og svar

Indhold i tilbud

Der henvises til

  • Bilag 1, for en beskrivelse af opgaven
  • Bilag 2, for en beskrivelse af kriterier for vurdering af tilbud.

Indsendelse af tilbud

Udbuddet gennemføres som offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver, der opfylder de formelle krav til tilbudsgiverne, kan indsende tilbud.

Aflevering af tilbud

Frist for modtagelse af tilbud er 2. juni 2017.

Tilbud skal være skriftlige og sendes med mail til:
Allan Hansen
Energistyrelsen,
Mail: ahe@ens.dk

Udformning af tilbud og formkrav

Tilbuddet skal som minimum indeholde følgende:

  • Tilbudsgivers kontaktoplysninger
  • Tilbud med beskrivelse af opgavens løsning.
  • Samlet pris på opgaven
  • En beskrivelse af relevante kompetencer i relation til opgaven og referencer til tidligere relevante opgaveløsninger.

Tilbuddet skal endvidere udformes på dansk.

Tidsplan

Udbuddet forventes gennemført i henhold til nedenstående tidsplan:

Hændelse Tid
Offentliggørelse af udbudsmateriale 11. maj 2017 kl. 12.00
Frist for indsendelse af spørgsmål 23. maj 2017 kl. 12.00
Besvarelse af spørgsmål senest 28. maj 2017 kl. 12.00
Frist for indsendelse af tilbud 2. juni 2017 kl. 12.00
Offentliggørelse af vindende tilbud 9. juni 2017 kl. 12.00
Kontraktindgåelse 22. juni 2017 kl. 12.00

 

Spørgsmål til udbuddet skal indsendes skriftligt til Allan Hansen på mail ahe@ens.dk senest 23. maj 2017 kl. 12.00.

Spørgsmål vil blive besvaret senest den 28. maj 2017, og svarende offentliggjort på Energistyrelsens hjemmeside. Spørgsmål vil blive anonymiseret.

Oplysning om underleverandører/konsortiedannelse

Tilbudsgivere skal klart og entydigt i ansøgningerne angive hvilken juridisk person, der er ansøger og dermed ansvarlig over for Energistyrelsen.

  • Konsortier: Hvis ansøgningen afgives af et konsortium omfattende flere ansvarlige virksomheder, skal de i konsortiet deltagende juridiske personer hver især angives klart og entydigt. Deltagere i konsortiet hæfter efterfølgende solidarisk for et tilbud og evt. kontrakt.
  • Underleverandører: Såfremt ansøger vælger at anvende underleverandører til udførelsen af de ydelser, der indgår i rammeaftalen, ønskes navne på den eller disse juridiske personer angivet klart og entydigt i ansøgningen. Anvendelse af underleverandører kan ikke fritage eller begrænse leverandørens fulde ansvar under eventuel kontrakt.

Annullering

Udbuddet kan inden indgåelsen af kontrakt annulleres af Energistyrelsen, hvis der er en saglig grund herfor. Ved evt. annullering sker der ingen erstatning for udgifter i forbindelse med udarbejdelse af ansøgninger om prækvalifikation.

Aktindsigt

Der gøres opmærksom på, at offentlige myndigheder er omfattet af lov om offentlighed i forvaltningen. Resultatet af prækvalifikationen vil alene og i anonymiseret form blive videreformidlet til ansøgere, hvis ansøgninger er konditionsmæssige. Energistyrelsen er dog forpligtet til, på baggrund af evt. anmodning om aktindsigt, at foretage en vurdering af, hvorvidt der kan gives aktindsigt, og i givet fald hvilke oplysninger, der kan gives aktindsigt i. Der kan evt. gives afslag om aktindsigt i konkrete ansøgninger eller dele heraf, såfremt det vurderes, at der er begrundelse herfor. Der kan eksempelvis gives afslag på aktindsigt, hvis ansøgningen indeholder oplysninger, som kompromitterer ansøgerens forretningshemmeligheder eller lignende.

Materiale