Energistyrelsen søger konsulenthjælp til at mindske metantab fra biogasgasanlæg

Regeringen og Dansk Folkeparti aftalte i forbindelse med finansloven fra 2019, at igangsætte indsatsen ”Mindre metanudslip fra biogasanlæg”, der skal gennemføres i samarbejde med biogasbranchen. Energistyrelsen søger konsulentbistand til at gennemføre to opgaver:

Opgave 1. Videnopbygning og erfaringsudveksling om forebyggelse af metantab på biogasanlæg.

Denne opgave tænkes gennemført af en Biogasteknisk Konsulent. Konsulenten skal opbygge og udbrede viden om, hvordan man forebygger metantab fra biogasanlæg og tilknyttede anlæg. Konsulenten skal blandt andet bistå biogasanlæg med at udarbejde egenkontrolprogrammer og med at definere tiltag og vælge teknologier, der nedbringer metantabet fra anlægget mest muligt. Konsulenten skal desuden udvikle vejledningsmateriale og facilitere erfaringsudveksling om forebyggelse af metantab.

Opgave 2. Måling af metantab fra biogasanlæg.

Denne opgave tænkes udført af en Måleteknisk Konsulent. Konsulenten skal gennemføre et måleprogram, der måler metantab fra danske biogasanlæg samt opbygger viden om metoder til måling af metantab. Konsulenten skal bl.a. gennemføre lækagesøgninger og –kvantificeringer af metantab på biogasanlæg, samt udvikle og kvalitetssikre målemetoder.

Tilbud skal afgives via Kammeradvokatens udbudsportal. Tilbudsgivere kan stille spørgsmål til udbuddene inden den 16. maj kl. 12 gennem  Kammeradvokatens udbudsportal

Tilbudsfristen for begge udbud er den 3. juni 2019 kl. 12.

Dokumenter

Udbudsbetingelser for opgave 1

Bilag 1 - Kravspecifikation for opgave 1

Udbudsbetingelser for opgave 2

Bilag 1 - Kravspecifikation for opgave 2